Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Kamara 2009. évi szakmai feladatai

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) 2009. évi szakmai feladatai meghatározásához az irányvonalat a kamara 2008-2011. évekre szóló és a kamara küldöttgyűlése által 2008. december 13-án elfogadott középtávú programja adja meg. A kamara elnöksége a 2009. évi szakmai feladatairól szóló előterjesztést 2009. január 23-i elnökségi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

A középtávú program:

 • általános célok
 • működéssel és gazdálkodással kapcsolatos országos és regionális célok, feladatok
 • belső szervezeti kérdések, célkitűzések

köré csoportosítja a feladatokat.

Az alábbiak ebben a bontásban tartalmazzák a kamara 2009. évi szakmai feladatait.

 

Általános célok

 1. Az IAS-ek változásainak folyamatos figyelése, a magyar Könyvvizsgálati Standardok aktualizálása és kiegészítése a magyarországi sajátosságokkal.
 2. A könyvvizsgálók folyamatos tájékoztatása az IAS-ek és ehhez kapcsolódóan a magyar standardok változásairól.
 3. A módszertani útmutatók, standardok, ajánlások egységes struktúrába való rendezése, az érdekelt tagozatok véleményének figyelembevételével, hogy a könyvvizsgálók folyamatosan és naprakészen figyelemmel tudják kísérni a munkájukhoz szükséges szakmai anyagok változásait. Ebben az egységes struktúrában a „Költségvetésre" az „Önkormányzatokra" a „Pénzintézetekre" vonatkozó módszertani útmutatók feldolgozásának megkezdése a kidolgozásra kerülő ütemterv szerint.
 4. A már elkészült, de még nem aktualizált „Módszertani útmutatók" felülvizsgálata, azok aktualizálásának megkezdése a kidolgozásra kerülő ütemterv szerint.
 5. Kis és- Középvállalkozások számára megjelent módszertani útmutató fordítása és nemzeti környezetbe való átültetése (adaptálása).
 6. Tudástár fejlesztése, (segédanyag) keretében, többek között minták, ellenőrző listák, segédanyagok összegyűjtése, felülvizsgálata, közzététele.
 7. A közérdekű szakmai állásfoglalások nyilvános megjelentetésének folytatása. A korábbi években kiadott és a kamara honlapján megtalálható állásfoglalások felülvizsgálata és folyamatos aktualizálása.
 8. A kötelező továbbképzés szakmai színvonalának megőrzése, emelése. A kamara sajátos szakmai kompetenciájába tartozó témakörök (pl.: megváltozott standardok) megfelelő színvonalú oktatásának biztosítása. A továbbképzések ellenőrzése.
 9. Az évente kötelező kreditek számának felülvizsgálata az aktív és a szüneteltető tagoknál egyaránt.
 10. Az „Átalakulás" témakör feldolgozása oly módon, hogy a kötelező oktatás egyik témája lehessen. A „Speciális céghelyzetek könyvvizsgálata" témában, a „Végelszámolás" „Felszámolás", továbbá az „Ismételten közzétett beszámoló" témakörök módszertani feldolgozásának megkezdése.
 11. Az okleveles könyvvizsgálói képzés tananyagainak bővítése és korszerűsítése. A bolognai folyamat következtében kialakult új számviteli mesterképzési programokon végzettekkel szembeni követelmények kialakításainak megkezdése.
 12. Mentori rendszer folyamatos figyelemmel kísérése, felülvizsgálata, szükség szerint módosítás kezdeményezése.
 13. Részvétel a legfontosabb nemzetközi könyvvizsgálói szervezetek (FEE, IFAC) munkájában.
 14. Részvétel a FEE munkabizottságaiban folyó tevékenységekben.
 15. A kapcsolat szorosabbá tétele a környező országok könyvvizsgálóival, kamarai szervezeteivel.
 16. A nemzetközi szervezetek FEE, IFAC tevékenységeinek megismertetése, kiadott anyagainak honlapon történő megjelentetésével.
 17. A minőség-ellenőrzés során szerzett tapasztalatok felhasználásával, azokat áttekintve, módosítási javaslatok készítése a minőség-ellenőrzés színvonalának és hatékonyságának további emelése érdekében.
 18. Az önkormányzatok, költségvetési szervek minőségellenőrzési kérdőíveinek és Módszertani kézikönyvének kidolgozása.
 19. A könyvvizsgálókat érintő jogszabályváltozások véleményezése. A szakmai tevékenység szempontjából meghatározónak tekinthető tárcákkal a jó kapcsolat fenntartása.
 20. Szorosabb együttműködés a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottsággal a kamara azon eljárásai tekintetében, amelyekre a közfelügyelet kiterjed.
 21. A könyvvizsgálók munkájával kapcsolatosan beérkező megkeresések szakmai véleményezése, szükség szerint a könyvvizsgálók munkájának áttekintése, vélemény kialakítása.
 22. Kitörési pontok keresése egy esetleges értékhatár növekedés bekövetkeztének esetére.

 

Működéssel és gazdálkodással kapcsolatos országos és regionális célok, feladatok

23. A felmerülő javaslatok alapján Alapszabály módosítás előkészítése.
24. A könyvvizsgálat kötelező szakmai felelősségbiztosítás rendszerének megreformálása.
25. A minőség-ellenőrzés szankciórendszerének felülvizsgálata (figyelembe véve a közfelügyelet javaslatait.)
26. A könyvvizsgálati díjtételek ajánlott (orientációs), irányadó, bizonyos vállalati jellemzőket is figyelembe vevő ajánlás kidolgozása.
27. Elektronikus aláírással kapcsolatos feladatok kidolgozása.
28. A 2009. évi Könyvvizsgálói konferencia szakmai anyagára javaslat készítése.

 

Belső szervezeti kérdések, célkitűzések

29. Figyelembe véve az eddigi tapasztalatokat a Konzultációs Szolgálat tevékenységének felülvizsgálata.
30. A szakmai tagozatok működésének folyamatos figyelemmel kisérése és támogatása.
31. Kapcsolattartás a Magyar Számvitel Fejlesztéséért Alapítvánnyal, Sztv módosítás előkészítése esetén, a módosítási javaslatok előkészítése.
32. A SZAKma és a Hírlevél színvonalának további emelése és az elektronikus hozzáférésének biztosítása.

 

A szakmai feladatok teljesítése a kamara elnöksége, bizottságai, tagozatai, helyi elnökségei közös munkáját igénylik.

 

 

Budapest, 2009. január 23.

 

dr. Ladó Judit s.k.
szakmai alelnök

Betöltés...
X