A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Natúra Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya 415. pontjának felhatalmazása alapján – figyelemmel a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 108. §-a (1) bekezdésének m) pontja, 108. §-ának (5) bekezdése, valamint 144. §-a rendelkezéseire – a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: Kamara) Natúra Tagozatának (a továbbiakban: Tagozat) tagjai az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban: SzMSz) alkotják.

I.A Tagozat céljai

A Tagozat önkéntes alapon, a szakmai munka színvonalának emelése, összehangolása, a könyvvizsgálati szakma hírnevének növelése érdekében működik. A Tagozat működését, tevékenységét a szakmai fedhetetlenség, a tisztaság, a hozzáértés, az etikai normák elfogadása és tiszteletben tartása, valamint az összefogás vezérli.

A Tagozat célja

(1)a szakmai területeit érintő szakmai kérdések, jogszabályok véleményezése, azok módosítására javaslat készítése,
(2)a Tagozathoz tartozó tagok részére speciális, a Tagozatot közvetlenül érintő sajátos kérdésekben szakmai vélemény kialakítása, annak továbbítása a Kamara elnökségéhez,
(3)a Tagozat szakterületét érintő szakmai standardokra, módszertanokra javaslatok készítése, azok bevezetésének elősegítése.


II.A Tagozat alapadatai

(1)A Tagozat neve: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Natúra Tagozat
(2)A Tagozat rövidített neve: MKVK NT
(3)A Tagozat székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8., levélcím: 1373 Budapest 5. Pf.: 587.
(4)A Tagozat telefonszáma: +36 76 487 360, faxszáma: +36 76 504 541, e-mail címe: bacs@mkvk.hu
(5)A Tagozat alakulását a Magyar Könyvvizsgái Kamara Elnöksége 2008. október 10-i ülésén a 83. számú (2008.10.10.) határozatával egyhangúlag jóváhagyta.
(6)A Tagozat alakuló taggyűlésének helye és ideje: Bélmegyer, 2008. november 28.
(7)A Tagozat nem képviseli a Kamarát és nem bír önálló jogi személyiséggel. A Tagozat a Kamara keretein belül, az Alapszabály és jelen SzMSz rendelkezésein alapulva működik.
(8)A Tagozat országos szinten szerveződik.


III.A Tagozat szervezete

1.A tagság; jelentkezés és kizárás

(1)A Tagozat tagjai természetes személyek lehetnek.
(2)A Tagozatba jelentkezhet minden aktív és szüneteltető státusú kamarai tag, aki olyan ágazatokban tevékenykedő gazdálkodók és más szervezetek speciális könyvvizsgálati feladatait végzi, mint

a)mezőgazdaság
b)vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
c)erdőgazdálkodás
d)nemzeti parkok
e)vízgazdálkodás
f)környezetvédelem, vagy
g)érdeklődik a felsorolt területek iránt.

(3)A Tagozatba jelentkezni a Kamara internetes honlapján közvetlenül, illetve faxon vagy levélben az 1. számú mellékletben csatolt jelentkezési lapon lehet, melyet a Tagozat címére kell visszaküldeni.
(4)A hiányosan vagy olvashatatlanul kitöltött jelentkezési lapot a Tagozat visszaküldi a jelentkezőnek és a jelentkezőt a korrekciók elvégzéséig nem veszi nyilvántartásba.
(5)A Tagozatból történő kilépés a Kamara internetes honlapján közvetlenül, illetve faxon vagy levélben a 2. számú mellékletben csatolt adatlapnak a Tagozat címére történő megküldésével lehetséges. A (4) bekezdés rendelkezéseit a kilépésre is megfelelően alkalmazni kell. A kilépés a nyilvántartásból való törléssel valósul meg.
(6)A kilépett tag legkorábban a kilépésétől számított 6 hónap letelte után kérheti újbóli felvételét a Tagozatba a (3) bekezdésben meghatározott módon.
(7)Tagozatból az elnökség döntésével kizárható, aki

a)tartósan nem vesz részt a Tagozat rendezvényein,
b)ellen a Kamara Fegyelmi bizottsága jogerős elmarasztaló határozatot hozott, a fegyelmi büntetés súlyától függően,
c)a Tagozati tagságra egyéb okból méltatlan.

2.A taggyűlés

(1)A taggyűlés a Tagozat legfőbb döntéshozó szerve.
(2)A Tagozat taggyűlése legalább naptári évente egyszer ülésezik.
(3)Rendkívüli taggyűlést szükség szerint kell összehívni. Rendkívüli taggyűlés összehívását a tagok is kezdeményezhetik, amennyiben ezt a tagok legalább 10%-a írásban jelzi a Tagozat elnöksége számára.
(4)A taggyűlést a Tagozat elnöksége által meghatározott napirendi pontokkal és időpontra a Tagozat elnöke, akadályoztatása esetén az elnökség által kijelölt elnökségi tag hívja össze. Fel kell venni a napirendi pontok közé a Tagozat legalább 10%-ának írásos kezdeményezésében megjelölt napirendi pontot, amennyiben az a taggyűlés időpontja előtt 7 nappal megérkezik a Tagozat elnökségéhez.
(5)A taggyűlést a megrendezés napja előtt legalább 14 nappal kell összehívni. A taggyűlés összehívása elektronikus levélben történik.
(6)A taggyűlésre meg kell hívni a Kamara elnökét. A taggyűlésre tanácskozási joggal olyan személy vagy szervezet is meghívható, akinek/amelynek a részvétele a napirend tárgyában indokolt.
(7)A taggyűlésen a Tagozat tagjai személyesen vesznek részt, képviseletnek nincs helye.
(8)A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van.
(9)Ha a taggyűlésen nem határozatképes, akkor az eredeti taggyűlés helyszínére, az eredeti taggyűlés kezdő időpontját legalább 30 perccel meghaladó időpontra, azonos napirenddel új taggyűlést kell összehívni. Az újra összehívott taggyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. Az újra összehívott taggyűlés időpontját és a határozatképességre vonatkozó tájékoztatást az eredeti taggyűlés meghívójának tartalmaznia kell.
(10) A taggyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, de a taggyűlés a szavazást megelőzően ettől eltérően is dönthet.
(11) A taggyűlést a Tagozat elnöke, akadályoztatása esetén a taggyűlés által kijelölt elnökségi tag.
(12) A taggyűlés hatékony működése érdekében a levezető elnök a taggyűlésen elhangzó hozzászólások időtartamát korlátozhatja. Az első hozzászólás időkerete legfeljebb 5 perc, a második hozzászólás időkerete legfeljebb 2 perc. A harmadik hozzászólás csak a felszólaló személyét illető válaszadás esetén, maximum 2 perc időtartamban lehetséges. Negyedik hozzászólásnak a levezető elnök nem köteles helyt adni.
(13) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az elnökégi tagok megválasztása;
b) az elnökégi tagok visszahívása;
c) a Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, módosítása, kiegészítése.
d) a Tagozat elnökségének éves munkájáról szóló beszámoló elfogadása.

3.Az elnökség

(1)A Tagozatot 3 főből álló elnökség vezeti.
(2)Az elnököt és a 2 elnökségi tagot (a továbbiakban együttesen: elnökségi tag) a taggyűlés választja az (5) bekezdésben meghatározott jelölőlistáról nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel.
(3)Az elnök és az elnökségi tagok megválasztása igazodik a Kamara tisztségviselőinek választásához.
(4)Elnökségi tagjelölt lehet minden Tagozati tag, aki

a)a Tagozatba történő jelentkezési lapján aktív szerepvállalást vállalt,
b)díjazás nélkül vállalja az elnökségi tagságot, az aktív részvételt az elnökségi üléseken és az elnökségi, szakmai, adminisztratív munkákban,
c)ellen a jelölés időszakában nem folyik fegyelmi eljárás,
d)ellen a Kamara Fegyelmi bizottsága jogerős elmarasztaló határozatot az elmúlt két évben nem hozott.

(5)Jelöltek jelölésére a Tagozat tagjainak szóban, vagy jelölőlapokon keresztül van lehetősége. A legtöbb jelölést kapott tagok felkerülnek a jelöltek névsorába (jelölőlista), azzal, hogy az összes leadott jelölés számához viszonyítva a 10%-os jelölést elérő tag jelölt lesz.
(6)A fenti módon előállt jelöltek névsorába került tagok nyilatkoznak, hogy megfelelnek a fenti feltételeknek és megválasztásuk esetén vállalják az elnökségi tisztséget.
(7) Amennyiben elnökségi tag választására az elnökség létszámának csökkenése miatt kerül sor, rendkívüli taggyűlést kell összehívni.
(8)Az elnökségi tagság megszűnik az elnökségi tag:

a)lemondásával,
b)a Tagozatból történő kizárásával,
c)a Kamarából történő kizárásával,
d)ha ellene az elmúlt két évben, vagy az elnökségi ideje alatt jogerős elmarasztaló etikai határozat született,
e)elhalálozásával,

(9)Ha az elnökségi tag ellen fegyelmi eljárás indul, az elnökség határoz arról, hogy az elnökégi tag tisztségét felfüggeszti-e az eljárás lezárásáig.

4.A Tagozat elnöke

(1)A Tagozat elnöke képviseli a Tagozatot. Ha az elnök a feladatkörének ellátásában akadályoztatva van, a kijelölt elnökségi tag teljes feladatkörében helyettesíti.
(2)Az elnök a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara Natúra Tagozat Elnöke” cím viselésére jogosult.
(3)A Tagozat elnökének feladatai különösen:

a)felelős a Tagozat törvényes működéséért,
b)irányítja és ellenőrzi a taggyűlés és a Tagozat elnöksége, illetve a Kamara elnöksége által hozott határozatok végrehajtását,
c)irányítja, összehangolja, szervezi és ellenőrzi az elnökség tagjainak tevékenységét,
d)előkészíti a taggyűlést és az elnökségi üléseket, ez utóbbi üléseket levezeti,
e)dönt, illetve intézkedik a Tagozat mindazon ügyében, amelyek nem tartoznak a taggyűlés, az elnökség, illetve más szervezet vagy személy feladatkörébe,
f)ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a Tagozat taggyűlésének és elnökségének határozata, valamint a Kamara vagy a Kamara elnöksége a feladatkörébe utal.

5.Az Elnökség ülésezési rendje és működése

(1)Az elnökség legalább évente 2 alkalommal ülésezik, az üléseket a Tagozat elnöke vezeti.
(2)A Tagozat elnöksége határozatképes, ha azon mindhárom elnökségi tag jelen van. Az elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazás az összehívott elnökségi üléseken történik, de sürgős esetben lehetőség van faxon, vagy e-mailen szavazni. A faxon vagy e-mailen tett szavazatokat írásban (postai úton), vagy a legközelebbi elnökségi ülésen írásban meg kell erősíteni.
(3)Az elnökségi ülést legalább 14 nappal az ülés előtt a Tagozat elnöke hívja. Az elnökségi ülés összehívása e-mailen történik.
(4)Az elnökség feladat-és hatáskörébe tartoznak különösen:

a)a Tagozat tevékenységének irányítása, szervezése,
b)a Tagozat munkájáról szóló éves beszámolónak a taggyűlés elé terjesztése,
c)a Kamara éves pénzügyi terve alapján a Tagozat rendelkezésére álló pénzügyi kerettel való gazdálkodás, ennek keretében a Tagozat működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
d)a taggyűlések előkészítése, összehívása,
e)a Tagozat szervezeti és működési szabályzatának elkészítése, karbantartása,
f)minden olyan feladat ellátása, amelyet törvény, a Kamara alapszabálya, más szabályzata, vagy a Kamara elnöksége a feladatkörébe utal.

(5)Az ülést levezető elnök az ülésen elhangzó hozzászólások időtartamát a III. 2. pont (12) bekezdésében meghatározottak szerint korlátozhatja.
(6)Az elnökségi tagok a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara Natúra Tagozat Elnökségi Tagja” cím viselésére jogosultak.


II.A Tagozat működése

1.A Tagozat feladatai

(1)A Tagozat

a)kapcsolatot tart a Tagozat szerinti szakmai területtel, annak képviselőivel (a Tagozat szakterületét érintő intézményekkel történő kapcsolattartásra a Tagozat elnöksége által kijelölt elnökségi tag jogosult, aki erről időszakonként rövid összefoglaló tájékoztatót készít a Tagozat elnöksége részére);
b)véleményezi a szakmai területet közvetlenül érintő jogszabály-tervezeteket, elősegíti a hatályos jogszabályok gyakorlati alkalmazását, jelzi a hatályos jogszabályok szükségesnek tartott módosításait (a Kamara a Tagozat számára továbbítja az állami jogszabály-előkészítőktől véleményezésre kapott jogszabályokat. A Tagozat elnöksége a jogszabályok véleményezésére munkabizottságot hozhat létre, amely a véleményt és a módosítási javaslatokat előkészíti. A véleményt a Tagozat elnöke továbbítja a Kamara elnöksége által a Tagozati kapcsolattartásra kijelölt elnökségi tagnak.);
c)összegezi a szakmai standardok alkalmazásával kapcsolatos könyvvizsgálói tapasztalatokat, azokról a Kamara elnökét és a Tagozat tagjait tájékoztatja;
d)értékeli a szakmai területen végzett könyvvizsgálatok által érintett jogszabályok gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalatokat, azok alapján kialakított véleményéről és javaslatairól tájékoztatja a Kamara elnökét, illetve a Kamara elnöksége által a Tagozati kapcsolattartásra kijelölt elnökségi tagot, továbbá a Tagozat tagjait;
e)együttműködik a Kamara Oktatási bizottságával a Tagozat szakmai szakterületén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatot végző kamarai tag könyvvizsgálók kötelező szakmai továbbképzési programjának kialakításában, részt vesz annak végrehajtásában.

2.A Tagozat gazdálkodása

(1) A Tagozat a Kamara éves pénzügyi tervében meghatározott pénzügyi keretből gazdálkodik.
(2) A Tagozat a következő tételekre fordítja a rendelkezésre álló éves pénzügyi kereteit:

a)taggyűlések szervezése,
b)szakmai anyagok készítése, publikálása és terjesztése,
c)elnökségi tagok és a szakértői csoport tagjainak költségtérítése.


III.Záró rendelkezések

(1) Jelen SzMSz rendelkezései 2009. augusztus 1. napján lépnek hatályba.
(2) Jelen SzMSz-t a tagság 2009. július 29. napján tartott taggyűlésen hagyta jóvá.

 

Az SzMSz letöltése

1. sz. melléklet Jelentkezési lap

2. sz melléklet: Adatlap - kilépésre

Betöltés...
X