Költségvetési szakmai minősítő vizsga követelményei

A költségvetési szakmai minősítő vizsga követelményeit a szakmai minősítő vizsga szabályzat 6. sz melléklete tartalmazza:

1.Az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának sajátosságai

 • Az államháztartásra, az állami szektorbeli gazdálkodó egységekre jellemző szempontok a nemzetközi és a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokban.
 • Könyvvizsgálati kötelezettség az államháztartásban. A könyvvizsgálói megbízás elfogadása az államháztartás egyes szegmenseiben. Az államháztartás szervezeteivel kötött könyvvizsgálati szerződések tartalma.
 • A költségvetési szerveknél végzett könyvvizsgálói tevékenység sajátosságai és módszerei, a költségvetési gazdálkodás szabályaival, illetve az államháztartás számvitelének követelményeivel összefüggésben. Ágazati jellemzők hatása a könyvvizsgálatra.
 • Az Európai Uniós támogatások felhasználásával kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok.
 • A helyi önkormányzatok megbízásából végzett könyvvizsgálatok sajátos feladatai. Az éves költségvetési beszámoló, illetve a konszolidált beszámoló vizsgálata. A költségvetési rendelettervezet, valamint a zárszámadási rendelettervezet vizsgálata és véleményezése.
 • Az államháztartásban végzett könyvvizsgálói tevékenység tervezése. Kockázatbecslés. Lényegesség a tervezésben és a végrehajtásban. A lényegességi küszöb megállapítása. Az éves könyvvizsgálói munka szakaszai. A könyvvizsgálati munkaprogram kialakításának sajátosságai az államháztartásban.
 • Rendszervizsgálatok az államháztartás szervezetei könyvvizsgálata során. A belső kontrollrendszer kockázatainak felmérése. A számviteli és informatikai rendszer vizsgálata.
 • A gazdasági események, tranzakciók vizsgálata a költségvetési szférában, különös tekintettel az államháztartásban felmerülő egyes gazdasági események elszámolására a költségvetési és a pénzügyi számvitelben. A zárlati munkákkal kapcsolatos feladatok az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatában. Elemző munka a közszféra könyvvizsgálatában és annak hasznosítása, prezentációja.
 • Könyvvizsgálói vélemény kialakítása az államháztartás szervezeteinél végzett könyvvizsgálatok keretében. Jelentéskészítés és az azt megalapozó munka a költségvetési szerveknél végzett könyvvizsgálatok során. A jelentés kiegészítése, a vezetői levél szerepe, alkalmazása. Könyvvizsgálati bizonyítékok, sajátos dokumentációk az államháztartás könyvvizsgálatában.
 • Kommunikáció az államháztartás szervezeteinél ellátott könyvvizsgálói feladatok során, beleértve az irányító és ellenőrző szerveket is. A kapcsolattartás rendszeressége, részvétel fórumokon, helyi önkormányzatoknál testületi, bizottsági üléseken. Írásbeliség és verbális kommunikáció.
 • Minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés az államháztartás területén teljesített könyvvizsgálói megbízásoknál. Belső minőségellenőr kijelölése, az ellenőr szerepe, munkakapcsolatok a belső minőségellenőrrel.

2. Az államháztartás rendszere

 • A közpénzek fogalma. A közfeladatok köre. A közfeladatok ellátása. A közteherviselés alapvető szabályai.
 • Az államháztartás alrendszerei. Az államháztartás alrendszerei működtetésének alapvető szabályai.
 • A tervezés, gazdálkodás és beszámolás alapvető szabályai az államháztartásban. Az államháztartás bevételei és kiadásai. Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások.
 • A központi költségvetés előkészítése. A központi költségvetésről szóló törvény szerkezete és tartalma. A központi költségvetésről szóló törvény elfogadása. A költségvetés elfogadását követő feladatok.
 • A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendje.
 • Az államháztartás finanszírozási rendszere. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozása. Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak finanszírozása. Az államháztartás önkormányzati alrendszerének finanszírozási rendje. Adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezésének eljárási szabályai.
 • Kezesség-, garanciavállalás, követelések az államháztartásban. Kezesség- és garanciavállalás az államháztartás önkormányzati alrendszerében.
 • Az államadósság fogalma, számítása. Az adósságcsökkentés.
 • Az államadósság keletkezését és növekedését korlátozó szabályok. Az Államadósság Kezelő Központ jogállása, feladatai.
 • A Költségvetési Tanács. A Költségvetési Tanács tagjai. A Költségvetési Tanács feladata, hatásköre, működésének szabályai.
 • Az államháztartás információs rendszerének funkciója, felépítése. A törzskönyvi nyilvántartás. Kincstári adatkezelés. Adatszolgáltatási kötelezettségek.
 • A kincstári rendszer. A Kincstári Egységes Számla. A Magyar Államkincstár által vezetett számlák. Likviditás kezelés. Számlavezetés az államháztartás ön- kormányzati rendszerében. Kontrollok és ellenőrzési funkciók a kincstári tevékenységében.
 • A nemzeti vagyon fogalomkörébe tartozó egyes vagyontípusok. A nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás. Az állami vagyon. Az állami vagyonnal való gazdálkodás sajátos államháztartási szabályai. Az önkormányzati vagyon. A nemzeti vagyon megőrzése és védelme. A vagyongazdálkodás alapelvei. A nemzeti vagyon kezelése, hasznosítása.

3.Az államháztartás szervezeteinek működése és gazdálkodása

 • A költségvetési szerv fogalma, tevékenysége. Alaptevékenység és vállalkozási tevékenység az államháztartás szervezeteinél. A költségvetési szerv alapítása. A költségvetési szerv átalakítása, megszüntetése.
 • A költségvetési szerv irányítása, felügyelete. A költségvetési szerv szervezete, működése és képviselete.
 • A költségvetési szervek belső szabályzatainak rendszere. A működés és gazdálkodás alapvető szabályzatai. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előirt szabályzatok. Számviteli szabályzatok. A belső kontrollrendszer szabályzatai.
 • A költségvetési gazdálkodás horizontális folyamatai. Létszámgazdálkodás, munkaerő-gazdálkodás, személyi juttatások, illetményszámfejtés. Központi illetményszámfejtés. A működés tárgyi feltételeinek biztosítása az államháztartás szervezeteinél. Beruházás, felújítás, karbantartás. A készletgazdálkodás célja és feladatai.
 • A költségvetési gazdálkodás vertikális folyamatai. Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés az államháztartásban. A teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás.
 • A helyi önkormányzás általános szabályai. Önkormányzati feladat- és hatáskörök. Kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok. Államigazgatási feladat- és hatáskörök. A helyi önkormányzatok szervei és működésük. A helyi önkormányzatok társulásai. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete. A törvényességi felügyelet eszközei, terjedelme. A kormányhivatal információkérési és javaslattételi joga.
 • A költségvetés végrehajtásának általános szabályai. A központi költségvetés előirányzatainak módosítása, átcsoportosítása. Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása az államháztartás önkormányzati alrendszerében. Az előirányzatok felhasználásának korlátai.
 • A költségvetési támogatás általános szabályai. A költségvetési támogatás biztosításának és rendelkezésre bocsátásának módja. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások igénylése. A feladatalapú támogatások rendszere. A támogatások elszámolása és felülvizsgálata, felhasználásának ellenőrzése. Összehangolás, monitoring, beszámolás, visszakövetelés a támogatások rendszerében.
 • Az önkormányzatok gazdálkodása. A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere. Adósságrendezés az önkormányzatoknál.
 • A helyi önkormányzatok költségvetési rendelete. A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása. A helyi önkormányzatok átmeneti gazdálkodásának szabályai. A nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok költségvetése.

4. Az államháztartás számvitele, beszámoló készítése

 • Az államháztartás számviteli rendszere. A költségvetési számvitel célja és tartalma. A pénzügyi számvitel célja és tartalma. A számviteli alapelvek alkalmazása az államháztartás szervezeteinél.
 • A költségvetési könyvvezetés szabályai az államháztartás szervezeteinél. A nyilvántartási számlák rendszere.
 • A pénzügyi könyvvezetés szabályai az államháztartás szervezeteinél. A könyvviteli számlák rendszere.
 • •Számviteli politika az államháztartás számvitelében. Az egységes számlakeret és számlarend felépítése és tartalma. Az egységes számlatükör szerkezete és tartalma.
 • Nyitó tételek, a nyitás utáni feladatok az államháztartás számvitelében.
 • Az eszközök bekerülési értéke az államháztartás szervezeteinél. Az eszközök értékcsökkenésének, értékvesztésének megállapítása és elszámolása, az értékhelyesbítés lehetősége.
 • Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módja, könyvelési tételei.
 • Kötelező egyezőségek az államháztartás számvitelében. Egyezőségek a költségvetési számvitelen belül. Egyezőségek a költségvetési és pénzügyi számvitel között. Pénzeszközök állományváltozásának levezetése.
 • Kötelező és egyéb részletező nyilvántartások az államháztartás számvitelében. A részletező nyilvántartások tartalma.
 • A könyvviteli zárlat. A könyvviteli zárlatok határidői, feladatai és tartalma. Havi, negyedéves, éves zárlatok.
 • A beszámolás általános szabályai az államháztartásban. Kincstári költségvetési jelentés. Éves költségvetési beszámoló.
 • Zárszámadás. Zárszámadás az államháztartás központi alrendszerében. Zárszámadás az államháztartás önkormányzati alrendszerében.
 • Beszámolási kötelezettség az államháztartás számviteli rendszerében. Az éves költségvetési beszámoló elkészítése. Az éves költségvetési beszámoló részei.
 • Az éves költségvetési beszámoló jóváhagyása és megküldése. A mérlegkészítés időpontja. Az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatos határidők az államháztartás alrendszereiben.
 • Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése az államháztartásban. Az összevont (konszolidált) beszámoló részei és tartalma. A konszolidálás módszertana.
 • Költségvetési jelentés az éves költségvetési beszámolóban, illetve az éves összevont (konszolidált) beszámolóban.
 • A költségvetési jelentés, a konszolidált költségvetési jelentés felépítése és adattartama.
 • Maradvány elszámolás. Költségvetési maradvány megállapítása az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerében. A maradványkimutatás szerkezete és tartalma.
 • Mérleg az államháztartás számviteli rendszerében. A mérleg szerkezete és tartalma. A mérleg alátámasztása leltárral. Az önkormányzatok vagyonkimutatása. Az eszközök és források értékelése az államháztartás szervezetei mérlegében.
 • Eredménykimutatás az államháztartás számviteli rendszerében. Az eredménykimutatás szerkezete és tartalma.
 • A költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás szerkezete és tartalma az államháztartás számviteli rendszerében.
 • A kiegészítő melléklet az államháztartás számviteli rendszerében. A kiegészítő melléklet tartalma. A kiegészítő melléklet kötelezően előírt információi, különös tekintettel az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet mellékleteire.
 • Hibák javítása az államháztartás számvitelében. A beszámolóval le nem zárt időszakokkal kapcsolatos hibák javítása. A mérlegfordulónap és a mérlegkészítés időpontja között, illetve a mérlegkészítés időpontját követően feltárt hibák javítása.

5. Az államháztartás ellenőrzésének rendszere

 • Az államháztartási kontrollok rendszere. Az államháztartási kontrollok célja. Az államháztartási kontrollok szervezeti rendszere.
 • Az Állami Számvevőszék jogállása és hatásköre. Az Állami Számvevőszék feladatai. Az Állami Számvevőszék szervezete. A számvevőszéki ellenőrzés szabályai. a számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos sajátos jogosultságok és kötelezettségek. Az ellenőrzési jelentés és annak nyilvánossága.
 • A kormányzati ellenőrzési szerv és az európai támogatásokat ellenőrző szerv. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI). Az Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF).
 • A kincstári ellenőrzés. A kincstári ellenőrzés szabályai, lefolytatása. A helyi önkormányzatok szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzése. A kincstári ellenőrzésről készített jelentés tartalma, hasznosítása.
 • Az önkormányzati biztos. Az önkormányzati biztos megbízása. Az önkormányzati biztos jogosultságai és kötelezettségei.
 • A költségvetési szervek belső kontrollrendszere. A belső kontrollrendszer elemei. A COSO modell. Ellenőrzési nyomvonalak. A szabálytalanságok kezelése. Kockázatkezelés. A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE). Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről.
 • A költségvetési szervek belső ellenőrzése. A belső ellenőrzés kialakítása és működtetése. A bizonyosságot adó és a tanácsadó tevékenység végrehajtása. Belső ellenőrzési kézikönyv. A belső ellenőrzés központi harmonizációja és koordinációja.

  Budapest, 2016. január 31.

 Összeállította: Dr. Printz János
 

Betöltés...
X