Az Adótagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Preambulum

 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997. évi LV. törvény 35.§ (a), 36.§ (3) bekezdése, valamint ezen törvény felhatalmazása alapján alkotott Magyar Könyvvizsgálói Kamara Alapszabálya szerint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjai önkéntes alapon, a szakmai munka színvonalának emelése, összehangolása, a könyvvizsgálati szakma hírnevének növelése érdekében tagozatot alakítanak.

A tagozat kialakítását, mindenkori működését a szakmai fedhetetlenség, a tisztaság, a hozzáértés, az etikai normák elfogadása és tiszteletben tartása, valamint az összefogás kell, hogy vezérelje. Ezen célok elérése érdekében a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozatának tagjai a következő szabályzatot alkotják.

1.§ A Tagozat alapadatai

(1) A Tagozat neve: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat

(2) A Tagozat rövidített neve: MKVK AT

(3) A Tagozat székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u 8., levélcím: 1373 Budapest, 5. Pf: 587. (a Magyar Könyvvizsgálói Kamara székhelye

(4) A Tagozat telefonszáma: +36 1 473 45 22, faxszáma: +36 1 473 45 10

(5) A Tagozat alakulását a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége 2004. október 16-i ülésén a 88/2004.számú határozatával egyhangúlag jóváhagyta.

(6) A Tagozat alakuló taggyűlésének ideje: 2005. szeptember 13.

(7) A Tagozat nem képviseli a Kamarát és nem bír önálló jogi személyiséggel. A Tagozat a Kamara keretein belül, jelen SzMSz rendelkezésein alapulva működik.

(8) A Tagozat nem területi alapon szerveződik.

2.§ A Tagság

 

(1) A Tagozat tagjai természetes személyek lehetnek.

(2) A Tagozatba jelentkezhet minden aktív és szüneteltető státusú Kamarai tag, aki

(a) adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői végzettséggel rendelkezik, adózási szakterületen dolgozik, vagy

(b) érdeklődést mutat az adózási területen történt események után.

(3) A Tagozatba jelentkezni lehet a Kamara internetes honlapján közvetlenül, esetleg faxon vagy levélben az 1. számú mellékletben csatolt jelentkezési lapon, melyet a Tagozat címére kell visszaküldeni.

(4) A tagfelvétel a jelentkezési lapon történt adatok rögzítésével, azaz egyszerű nyilvántartásba vétellel valósul meg, arról külön Elnökségi döntés nem születik.

(5) Hiányosan vagy olvashatatlanul kitöltött jelentkezési lapot a Tagozat visszaküld a jelentkezőnek és a korrekciók elvégzéséig nem vesz nyilvántartásba.

(6) A Tagok vállalják, hogy a tagfelvételüket követően a rögzített adataikban bekövetkezett változásokat 15 napon belül jelentik a Tagozat számára. A változás bejelentése a Kamara internetes honlapján közvetlenül, esetleg faxon vagy levélben az 1. számú mellékletben csatolt jelentkezési lapon történik.

(7) A Tagozatból történő kilépés a Kamara internetes honlapján közvetlenül, esetleg faxon vagy levélben a 2. számú mellékletben csatolt adatlapnak a Tagozat címére történő címére eljuttatásával történhet.

(8) A kilépés a nyilvántartásból történő törléssel valósul meg, arról külön Elnökségi döntés nem születik.

(9) A kilépett tag a kilépéstől számított 6 hónap után kérheti újbóli felvételét a Tagozatba a fent ismertetett módon.

3.§ Taggyűlés

(1) A Tagozat taggyűlése legalább naptári évente egyszer ülésezik. A taggyűlést - a lehetőségek figyelembevételével - a Tagozatot is érintő kérdésekkel foglalkozó szakmai rendezvénnyel, konferenciával egybekötve célszerű és javasolt megrendezni.

(2) Rendkívüli taggyűlést szükség szerint lehet/kell összehívni.

(3) Rendkívüli taggyűlés összehívását a Tagok legalább 10%-a, általuk érvényesen aláírt és a Tagozat Elnöksége felé benyújtott dokumentummal kezdeményezheti.

(4) A taggyűlést (mind a rendes, mind a rendkívüli taggyűlést egyaránt) a Tagozat Elnöksége által meghatározott napirendi pontokkal és időpontra a Tagozat Elnöke, akadályoztatása esetén Alelnöke, akadályoztatásuk esetén az Elnökség által kijelölt Elnökségi Tag hívja össze.

(5) Pótlólag ki kell egészíteni az Elnökség által javasolt napirendi pontokat a Tagozat legalább 10%-ának írásos kezdeményezésében megjelölt napirendi pontokkal, amennyiben azok a Taggyűlés időpontja előtt 7 nappal megérkeznek a Tagozat Elnökségéhez.

(6) A taggyűlést a megrendezés napja előbb minimálisan 21 nappal kell összehívni.

(7) A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50% - a + 1 fő jelen van.

(8) Ha a taggyűlésen nem jelenik meg a tagok 50% + 1 fő, akkor az eredeti taggyűlés helyszínére, az eredeti taggyűlés kezdő időpontját legalább 30 perccel meghaladó időpontra új taggyűlést kell összehívni. Az újra összehívott taggyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. Az újra összehívott taggyűlés időpontját az eredeti taggyűlés meghívójának tartalmaznia kell.

(9) A taggyűlés összehívása történhet:

(a) elektronikus levélben (az e-mail címmel rendelkező tagok esetén)

(b) a SZAKMA újságban meghirdetve, és/vagy

(c) levélben.

(10) A Taggyűlést a Tagozat Elnöksége által választott levezető elnök vezeti le.

(11) A Taggyűlés hatékony működése érdekében a taggyűlést levezető elnök a taggyűlésen elhangzó hozzászólások időtartamát korlátozhatja. A korlátozás a következő módon kerül szabályozásra: az első hozzászólás időtartama maximum 5 perc, a második hozzászólás időtartama maximum 3 perc. Harmadik hozzászólás csak a felszólaló személyét illető válaszadás esetén, maximum 2 perc időtartamban lehetséges.

(12) A Taggyűlésen elhangzottakat és a hozott döntéseket jegyzőkönyvbe kell venni. A jegyzőkönyvvezetőt és a két jegyzőkönyv hitelesítőt a Taggyűlés választja meg.

(13) A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

(a) az Elnökségi tagok megválasztása a jelölő listáról (titkos szavazással);

(b) az Elnökségi tagok visszahívása

(c) a Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, módosítása, kiegészítése.

4.§ A Tagozat feladatai

(a vastag dőlt betűvel szedett szöveg a Kamara alapszabályából származik)

(1) A tagozathoz tartozó tagok részére speciális, a tagozatot közvetlenül érintő sajátos kérdésekben szakmai vélemény kialakítása, annak továbbítása a Kamara elnökségéhez, - A tagok, a munkájuk során felvetődő, a tagok széles körét érintő ügyekben általános adózási kérdéseket tehetnek fel. A Elnökség szakmai felelősei koordinálják a kérdések megválaszolásával kapcsolatos szakmai munkát, szükség esetén felveszik a kapcsolatot a PM ill. APEH illetékeseivel és válaszjavaslatot dolgoznak ki. A megvitatott kérdéseket és válaszjavaslatokat a Tagozat Elnöksége jóváhagyja, majd továbbítja azokat a kamara Szakértői Bizottságának.

Az AT tagok kérdései minden esetben egy törvényi előírással vagy általánosan megfogalmazható adózási anomáliával kapcsolatosak kell, hogy legyenek és semmi esetre sem egy adott adózói helyzet megoldására vonatkozóak. Az AT-nek nem feladata a tagjai részére történő adótanácsadói munka ellátása.

(2) A szakmai tagozatot közvetlenül érintő jogszabályok véleményezése, azok módosítására javaslat készítése, - A Kamara a Tagozat számára továbbítja az állami jogszabály-előkészítőktől véleményezésre kapott jogszabályokat. A különösen Tagozat illetékességi körébe tartozó jogszabályok a 4. számú mellékletben szerepelnek. A Tagozat Elnöksége a jogszabályok véleményezésére a Szakterületi Felelősök vezetése mellett a Tagozat tagjaiból és szükség esetén külső szakértőkből munkabizottságot hoz létre, melyek a véleményezést és a módosítási javaslatokat előkészítik továbbítják a Kamara Szakmai Alelnökének.

(3) A tagozat szakterületét érintő szakmai standardokra javaslatok készítése, azok bevezetésének elősegítése - Az ATT közép- ill. hosszú távú tervei között szerepel a tagozat szakterületét érintő módszertani ajánlások előkészítése, kidolgozása és bevezetése.

(4) Kapcsolattartás a tagozat tevékenysége szerinti szakterülettel, annak képviselőivel - A Tagozat szakterületét érintő intézményekkel (így különösen a PM, APEH és nemzetközi (Európai Uniós) szervezetek) történő kapcsolattartásra a Tagozat Elnöksége által kijelölt Elnökségi tag jogosult. A kapcsolattartással megbízott tag a Tagozat Elnöksége részére rövid összefoglaló beszámolót készít.

(5) A helyi szervezetek megbízása alapján részt vesz a tagozathoz tartozó tagok továbbképzésének előkészítésében, lebonyolításában, az azon való részvétel ellenőrzésében - Tagozat Elnöksége által kijelölt Elnökségi Tag a Tagozat speciális ismereteit igénylő 8-24 órás kötelező szakmai továbbképzésre javaslatot tesz a Tagozat Elnöksége számára. Az Elnökség által jóváhagyott továbbképzési program lebonyolításának megszervezése végett munkabizottságot hoz létre. A Tagozat stratégia célja - összhangban a Kamara ezirányú célkitűzéseivel - a Tagozatot érintő oktatások beillesztése a kamarai kötelező oktatási rendszerbe, ezen oktatások kredit pontos elismertetése valamint a szakmai, informatikai és a nyelvi képzés erősítése.

(6) Figyelemmel kíséri a tagozathoz tartozó tagok tevékenységét, jelzi az esetleges hiányosságokat, etikai szabálysértéseket - a Tagozat Elnöksége által kijelölt Elnökségi Tag felelős a tagok szakmai tevékenységének figyelemmel kíséréséért. A feladatai közé tartozik különösen

- a Tagozat tagjai ellen indult etikai eljárások figyelemmel kísérése és véleményezése (együttműködik az Etikai Bizottsággal),

- távlati célként speciális minőségbiztosítási követelmények kidolgozása (együttműködés a Minőségellenőrzési Bizottsággal)

5.§ A Tagozat működése

(1) A kamarai tagok, a tagsági viszonyt szüneteltető tagok sajátos szakmai tevékenységük elősegítésére saját kezdeményezésre, önkéntes alapon hozzák létre a szakmai tagozatot. A kamarai tag a tagsági viszonyt szüneteltető tag egyidejűleg több szakmai tagozatnak is tagja lehet. Éppen ezért a szakmai tagozat megszervezése a szakmai tagozathoz tartozni szándékozók belső ügye, a működésükre vonatkozó szabályokat belső szabályzatukban rögzítik.

(2) A szakmai tagozat működésének, gazdálkodásának technikai, személyi, dologi feltételeiről a kamarának és a tagozatnak kell gondoskodnia - A Tagozat javasolja, hogy éves költségvetését külön jelöljék meg a Kamara éves pénzügyi tervében.

6.§ Az Elnökségi tagság

(1) A Tagozatot 7 főből álló Elnökség vezeti, mely 1 fő elnökből és 6 fő elnökségi tagból áll.

(2) Az Elnökségi tagokat a Taggyűlés választja. Elnökségi póttagok választására nincs lehetőség.

(3) Elnökségi tagjelölt lehet minden Tagozati tag, aki:

(a) adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői képesítéssel rendelkezik,

(b) díjazás nélkül vállalja az Elnökségi tagságot, az aktív részvételt az Elnökségi üléseken és az Elnökségi szakmai, adminisztratív munkában, továbbá

(c) a Kamara Etikai Bizottsága jogerős elmarasztaló határozatot az elmúlt két évben nem hozott ellene.

(4) Elnökségi tag jelölésére a Tagozat tagjainak jelölőlapokon keresztül van lehetőségük. A tagok által legtöbb jelölést kapott első 15 jelölt kerül fel a jelöltek névsorába. Egyenlő számú jelölés esetén 15-nél több jelölt is felkerülhet.

(5) A taggyűlés során, a fenti módon összeállított jelölőlistáról a Tagozat tagjai titkos szavazás útján választják az Elnökségi tagokat.

(6) A választás listás, melyen az SzMSz-ben meghatározott Elnökségi létszámnak (7 fő) megfelelő érvényes szavazatot lehet leadni és a legtöbb szavazatot kapott 7 jelölt válik Elnökségi taggá.

(7) Az Elnökségi tagok öt évre kerülnek megválasztásra.

(8) Az Elnökségben nem lehet háromnál több szüneteltető tag. Amennyiben az Elnökségi tagok szüneteltető tagjainak létszáma 3 fölé emelkedik, akkor - amennyiben önkéntes lemondás útján egyik szüneteltető tag sem kívánja Elnökségi tagságát megszüntetni - a szüneteltető tagok közül az Elnökség titkos szavazással választja meg a továbbiakban Elnökségi tagként működő 3 szüneteltető tagot. A szavazáson kieső szüneteltető tag(ok) helyére, az Elnökségi létszám teljessé tétele és az elnökségi munka zavartalan folytatása érdekében az Elnökség többségi szavazata alapján Tagozati tag kooptálható.

(9) Az Elnökségi Tagság megszűnik: az Elnökségi Tag lemondásával, kizárásával vagy elhalálozásával.

(10) Ha az Elnökségi tag ellen etikai eljárás indul az Elnökség a tag tisztségét felfüggeszti az etikai eljárás elzárásáig.

7.§ Az Elnökség működési rendje

(1) Az Elnökségi Tagok a Tagozat ügyeinek intézésére maguk közül elnököt és az alábbiak szerinti szakterületi felelősöket választanak:

  • Társasági adó,
  • ÁFA, vám és jövedéki adó,
  • Személyi jövedelemadóztatás és kapcsolódó jogszabályai (TB, szakképzés, rehab. stb)
  • Adózás rendje
  • Nemzetközi adópolitikai,
  • Egyéb adók és járulékok

(2) A tagozat Elnöksége szavazatképes, ha az Elnökségi ülésen a tagok több mint fele jelen van.

(3) Az Elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

(4) Az Elnökség évente legalább 4 alkalommal ülésezik.

(5) Az Elnökségi ülés összehívásáról a Tagozat Elnöke gondoskodik. Az összehívás elsősorban a Kamara székhelyére kell hogy történjen, minimum 14 nappal az ülés előtt. Az Elnökségi ülés összehívása a napirendi pontok előzetes közlése mellett e-mailen vagy faxon történik.

(6) Az Elnökségi ülésen elhangzottakat és a hozott döntéseket jegyzőkönyvbe kell venni.

(7) A döntések meghozatala elsősorban az Elnökségi üléseken történik, de sürgős esetben lehetőség van faxon, e-mailen történő döntéshozatalra illetve szavazásra. A faxon vagy e-mailen leadott szavazatokat írásban (postai úton) vagy a legközelebbi Elnökségi ülésen írásban is meg kell erősíteni.

A Elnökségi tagok a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat Elnökségi Tagja" címe viselésére jogosultak. Az Elnök a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat Elnöke" cím viselésére jogosult.

Betöltés...
X