Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Költségvetési Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata - 2005-2017

(A Tagozat Taggyűlése megtárgyalta és jóváhagyta: 2005. március 18-án)
Hatályba lép: 2005. június 18-án.

Preambulum

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997. évi LV. törvény 35. § (a), 36. § (3) bekezdése, valamint ezen törvény felhatalmazása alapján alkotott Magyar Könyvvizsgálói Kamara Alapszabálya szerint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjai önkéntes alapon, a szakmai munka színvonalának emelése, összehangolása, a könyvvizsgálati szakma hírnevének növelése érdekében tagozatot alakítanak. A tagozat célja elősegíteni, hogy tagjai magas színvonalon, naprakész ismeretekkel, a legkorszerűbb ellenőrzési módszerekkel végezzék a közpénzek kezelőinek ellenőrzését, ezzel is elősegítve a közpénzek szabályszerű felhasználását.

A tagozat kialakítását, mindenkori működését a szakmai fedhetetlenség, a tisztaság, a hozzáértés, az etikai normák elfogadása és tiszteletben tartása, valamint az összefogás, kell, hogy vezérelje. Ezen célok elérése érdekében a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozatának tagjai a következő szabályzatot alkotják.

1. § A Tagozat alapadatai

(1) A Tagozat neve: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozat

(2) A Tagozat rövidített neve: MKVK KT

(3) A Tagozat székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 8., levélcím: 1373 Budapest, 5. Pf.: 587. (a Magyar Könyvvizsgálói Kamara székhelye)

(4) A Tagozat telefonszáma: +36 (1) 473-4530, faxszáma: +36 (1) 473-4510, e-mail címe: kt@mkvk.hu

(5) A Tagozat megalakulását a Magyar Könyvvizsgái Kamara Elnöksége - tekintettel arra, hogy az önszerveződéssel létrejött költségvetési tagozat 1998. óta rendelkezik szervezeti és működési szabályzattal - jóváhagyta.

(6) A Tagozat nem képviseli a Kamarát és nem bír önálló jogi személyiséggel. A Tagozat a Kamara keretein belül, jelen SzMSz rendelkezésein alapulva működik.

(7) A Tagozat nem területi alapon szerveződik.

I. fejezet: Tagság, Taggyűlés

2. § Jelentkezés a Tagozatba

(1) A Tagozat tagjai természetes személyek lehetnek.

(2) A Tagozatba jelentkezhet minden aktív és szüneteltető státusú Kamarai tag, aki

a) a költségvetési és/vagy „non-profit" jellegű területen dolgozik (vagy dolgozott az elmúlt két évben, vagy fog dolgozni a közeljövőben); vagy
b) érdeklődést mutat az államháztartás könyvvizsgálata iránt.

(3) A Tagozatba jelentkezni lehet a Kamara internetes honlapján közvetlenül, esetleg faxon vagy levélben, melyet a Tagozat címére kell visszaküldeni.

(4) Hiányosan vagy olvashatatlanul kitöltött jelentkezési lapot a Tagozat visszaküld a jelentkezőnek, és a korrekciók elvégzéséig nem vesz nyilvántartásba.

(5) Aki ki kíván lépni a Tagozatból a Kamara internetes honlapján közvetlenül, esetleg faxon vagy levélben, teheti ezt meg, melyet a Tagozat címére kell visszaküldeni.

(6) A kilépett tag, a kilépésétől számított 6 hónap után kérheti újbóli felvételét a Tagozatba a fent ismertetett módon.

(7) A tagok vállalják, hogy az adataikban bekövetkezett változásokat 15 napon belül jelentik a Tagozat számára. A változás bejelenése Kamara internetes honlapján közvetlenül, esetleg faxon vagy levélben történhet.

3. § Taggyűlés

(1) A Tagozat taggyűlése minimálisan naptári évente egyszer ülésezik. A taggyűlést, a lehetőségek figyelembevételével, a Tagozatot is érintő kérdésekkel foglalkozó szakmai rendezvénnyel, konferenciával egybekötve kell megrendezni.

(2) Rendkívüli taggyűlést szükség szerint kell összehívni.

(3) Rendkívüli Taggyűlés összehívását a Tagok kezdeményezhetik, amennyiben ezt a Tagok legalább 10%-a írásban jelzi az Elnökség számára.

(4) A taggyűlést a Tagozat Vezetősége által meghatározott napirendi pontokkal és időre a Tagozat Elnöke, akadályoztatása esetén Alelnöke, akadályoztatásuk esetén a Vezetőség által kijelölt Vezetőségi Tag hívja össze.

(5) Fel kell venni a napirendi pontok közé a Tagozat legalább 10%-ának írásos kezdeményezésében megjelölt napirendi pontot, amennyiben az a Taggyűlés időpontja előtt 7 nappal megérkezik a Tagozathoz.

(6) A taggyűlést a megrendezés napja előtt minimálisan 15 nappal kell összehívni.

(7) A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50% + 1 fő jelen van.

(8) Ha a taggyűlésen nem jelenik meg a tagok 50% + 1 fő, akkor az eredeti taggyűlés helyszínére, az eredeti taggyűlést kezdőidőpontját legalább 30 perccel meghaladó időpontra új taggyűlést kell összehívni. Az újra összehívott taggyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. Az újra összehívott taggyűlés időpontját az eredeti taggyűlés meghívójának tartalmaznia kell.

(9) A taggyűlés összehívása történhet:

a) Elektronikus levélben (az e-mail címmel rendelkező tagok esetén),
b) A SZAKMA újságban meghirdetve, és/vagy
c) Levélben.

(10) A Taggyűlést a Tagozat Elnöke, akadályoztatása esetén Alelnöke, akadályoztatásuk esetén a Taggyűlés által megválasztott Vezetőségi Tag vezeti le.

(11) A Taggyűlést levezető elnök a taggyűlésen elhangzó hozzászólások időtartamát korlátozhatja. A korlátozás maximálisan a következő lehet: az első hozzászólás esetén 5 perc, a második hozzászólás esetén 3 perc, a harmadik hozzászólás esetén további 2 perc (feltéve, ha a felszólaló személyét illető válaszadás történik).

(12) A Taggyűlésen elhangzottakat és hozott döntéseket jegyzőkönyvbe kell venni. A jegyzőkönyvvezetőt és a két jegyzőkönyv hitelesítőt a Taggyűlés választja meg.

(13) A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) A Vezetőségi tagok megválasztása a jelölő listáról (titkos szavazással);
b) A Vezetőségi tagok visszahívása
c) A Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, módosítása, kiegészítése.

II. fejezet: A Tagozat Vezetősége

4. § A Vezetőség

(1) A Tagozatot 13 főből álló Vezetőség vezeti.
(2) A Vezetőségi Tagokat, a Tagozat Elnökét és 3 alelnökét a Taggyűlés választja. Vezetőségi póttagok választására nincs lehetőség.
(3) A Vezetőségi tagok öt évre kerülnek megválasztásra.

5. § Vezetőségi Tagok jelölése

(1) Vezetőségi Tag jelölt lehet:

a) minden Tagozati tag, aki aktív szerepvállalást vállal,
b) vállalja a vezetőségi tagságot, az aktív részvételt a Vezetőségi üléseken és a Vezetőségi, szakmai, adminisztratív munkákban,
c) A Kamara Elnöksége jogerős elmarasztató határozatot az elmúlt két évben nem hozott ellene.

(2) A Vezetőségi Tagok választásához minimum 20 fő jelöltet kell állítani.

(3) A tagozat Elnöki tisztségére legalább 2 fő jelöltet kell állítani.

(4) A tagozat Alelnöki tisztségére legalább 5 fő jelöltet kell állítani.

(5) A (3) és (4) pontban szereplő jelöltek a (2) pontban szereplő létszámkeretbe beszámítanak.

(6) A jelölésre a Tagozat tagjainak jelölőlapokon keresztül van lehetősége. A tagok által legtöbb jelölést kapott 20 tag kerül fel a jelöltek névsorába. Egyenlő számú jelölés esetén 20-nál több jelölt is felkerülhet.

6. § Vezetőségi Tagok választása és lemondása

(1) A fenti módon előállt jelöltek névsorába került tagok nyilatkoznak, hogy megfelelnek a fenti feltételeknek és, hogy megválasztásuk esetén vállalják-e a Vezetőségi tisztséget.

(2) A jelöltek közül a Tagozat Tagjai tikos szavazással választják meg a Tagozat 13 fős Vezetőséget és ezen belül az Elnököt és a 3 Alelnököt.

(3) A választás listás, melyen a minimálisan 20 jelöltre a tagozat SzMSz-ében meghatározott Vezetőségi tagok maximális létszámának megfelelő érvényes szavazatot lehet leadni és a legtöbb szavazatot kapott jelölt válik Vezetőségi Taggá.

(4) Amennyiben Vezetőségi Tagok választására a Vezetőség létszámának csökkenése miatt kerül sor Rendkívüli Taggyűlést kell összehívni.

(5) A Vezetőségi Tagság megszűnik: a Vezetőségi Tag lemondásával, kizárásával vagy elhalálozásával.

(6) Ha Vezetőségi Tag ellen az elmúlt két évben vagy a Vezetőség ideje alatt jogerős elmarasztaló etikai vagy fegyelmi határozat született a Vezetőségi tag tisztsége megszűnik.

7. § A Vezetőség ülésezési rendje és működése

(1) A Vezetőség évente legalább 4 alkalommal munkaterv alapján ülésezik.

(2) A Vezetőségi ülés összehívásáról a Tagozat Elnöke gondoskodik. Az összehívás elsősorban a Kamara székhelyére kell hogy történjen, minimum 14 nappal az ülés előtt. A Vezetőségi Ülés összehívása e-mailen vagy faxon történik.

(3) A Vezetőség döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha a Tagozat SzMSz-e ettől eltérő módot határoz meg.

(4) A Vezetőség tagjai a határozathozatal és döntéseik folyamán 'Mellette' - 'Ellene' - 'Tartózkodik' szavazatokkal szavazhatnak.

(5) A szavazás az összehívott Vezetőségi üléseken történik, de sürgős esetben lehetőség van faxon, e-mailen szavazni. A faxon vagy e-mailen tett szavazatokat írásban (postai úton) vagy a legközelebbi Vezetőségi Ülésen írásban meg kell erősíteni.

(6) A Vezetőségi Tagok a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozat Vezetőségi Tagja" cím viselésére jogosultak. Az Alelnökök a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozat Alelnöke" cím viselésére jogosultak. Az Elnök a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozat Elnöke" cím viselésére jogosult.

III. fejezet: A Tagozat Működése

8. § Együttműködés a Kamarával, a Tagozat feladatai

(a vastag dőlt betűvel szedett szöveg a Kamara alapszabályából származik)

(1) A tagozat feladatai

a) a tagozathoz tartozó tagok részére speciális, a tagozatot közvetlenül érintő sajátos kérdésekben szakmai vélemény kialakítása, annak továbbítása a kamara elnökségéhez, - A tagoknak lehetőségük van kérdezni (levében, faxon, e-mailen keresztül), mely kérdéseket a Vezetőség szakmai felelősei koordinálják és készítik elő a Vezetőség részére megvitatásra. A megvitatott kérdéseket és válaszjavaslatokat a Tagozat Vezetősége jóváhagyja, majd a Tagozat Elnöke továbbítja azokat a Kamara Szakértői Bizottságának.

b) a szakmai tagozatot közvetlenül érintő jogszabályok véleményezése, azok módosítására javaslat készítése, - A Kamara a Tagozat számára továbbítja az állami jogszabály-előkészítőktől véleményezésre kapott jogszabályokat. A Tagozat Vezetősége a jogszabályok véleményezésre a Tagozat tagjaiból és szakértőiből munkabizottságot hoz létre, melyek a véleményezést és a módosítási javaslatokat előkészítik és a Tagozat Vezetősége elé terjesztik. A megvitatott véleményezést és a módosítási javaslatokat a Tagozat Vezetősége jóváhagyja, majd a Tagozat Elnöke azokat továbbítja a Kamara szakmai alelnökének.

c) a tagozat szakterületét érintő szakmai standardokra javaslatok készítése, azok bevezetésének elősegítése, - A Tagozat Vezetősége dönt a Tagozat területét érintő szakmai standardok előkészítéséről és kidolgozásáról és bevezetéséről. A szakmai standardoknak összhangban kell lenniük a nemzeti és nemzetközi szakmai standardokkal. A szakmai standardok kidolgozására munkabizottságot hoz létre a Tagozat Vezetősége a Tagozat tagjaiból. Az előkészített szakmai standardokat a Tagozat Vezetősége megvitatja, jóváhagyja, majd a Tagozat Elnöke azokat továbbítja a kamara szakmai alelnökének, vagy a Szakértői Bizottság elnökének.

d) kapcsolattartás a tagozat szerinti szakterülettel, annak képviselőivel, - A Tagozat szakterületét érintő intézményekkel (így különösen az ÁSZ, PM és nemzetközi (Európai Uniós) szervezetek) történő kapcsolattartás az Tagozat Vezetősége által kijelölt Vezetőségi tag jogosult. A kapcsolattartással megbízott tag a Tagozat Vezetősége részére évente egyszer rövid összefoglaló beszámolót készít.

e) a helyi szervezetek megbízása alapján részt vesz a tagozathoz tartozó tagok továbbképzésének előkészítésében, lebonyolításában, az azon való részvétel ellenőrzésében, - Tagozat Vezetősége által kijelölt Vezetőségi Tag a Tagozat speciális ismereteit igénylő 8-24 órás kötelező szakmai továbbképzésre javaslatot tesz és előterjeszti azt a Tagozat Vezetősége számára. Az előkészített továbbképzési programot a Tagozat Vezetősége megvitatja, jóváhagyja, majd a kijelölt Vezetőségi Tag a Tagozat Elnökével közösen

  • a kredit pontos oktatás esetén gondoskodik az oktatás megszervezéséről,
  • egyéb oktatás esetén pedig továbbítja az elképzeléseket a Kamara oktatási alelnökének, vagy az Oktatási Bizottság elnökének

A Tagozat munkabizottságot hoz létre az oktatás lebonyolításának megszervezése végett. A Tagozat stratégia célja kreditrendszer bevezetése a kamarai kötelező oktatási rendszerben, valamint a szakmai, informatikai és a nyelvi képzés erősítése.
• speciális minőségbiztosítási követelmények kidolgozása (együttműködik a Minőségellenőrzési Bizottsággal), és

f) A szakmai tagozat javaslatot tehet a helyi szervezet taggyűlésén a szakmai területéhez közelálló kamarai bizottság tagjaira. A küldöttek által továbbított javaslatok nem érintik a küldöttgyűlés választására vonatkozó, kizárólagos hatáskörét. - A Tagozat Vezetősége javaslatot dolgoz ki a különböző kamarai bizottságokban betöltendő Tagozati tagok szerepköréről és ezt a helyi szervezet taggyűlése elé terjesztheti.

(2) A szakmai tagozat működése

g) A kamarai tagok, a tagsági viszonyt szüneteltető tagok sajátos szakmai tevékenységük elősegítésére saját kezdeményezésre, önkéntes alapon hozzák létre a szakmai tagozatot. A kamarai tag, a tagsági viszonyt szüneteltető tag egyidejűleg több szakmai tagozatnak is tagja lehet. Éppen ezért a szakmai tagozat megszervezése a szakmai tagozathoz tartozni szándékozók belső ügye, a működésükre vonatkozó szabályokat belső szabályzatukban rögzítik.

(3) A szakmai tagozat működésének, gazdálkodásának technikai, személyi, dologi feltételeiről a kamarának és a tagozatnak kell gondoskodnia. - A Tagozat javasolja, hogy a KT éves költségvetését külön jelöljék meg a Kamara éves pénzügyi tervében.

Betöltés...
X