Könyvvizsgálói igazolvány

Az alábbiakban a könyvvizsgálói igazolványra vonatkozó tudnivalókat olvashatják (részlet az Alapszabályból.) Normál dőlt betűvel szedve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a szövegben: kkt), normál álló betűvel a MKVK alapszabálya (a továbbiakban: Asz).

Kkt 10. § (1) Természetes személyként jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet a Magyar Köztársaság területén az végezhet, aki a kamara tagja és rendelkezik az ezt igazoló könyvvizsgálói igazolvánnyal.

Kkt 16. § (1) A kamara a tagjai közé felvett és könyvvizsgálói esküt tett könyvvizsgálót nyilvántartásba veszi, és az esküokirat aláírásával egyidejűleg arcképes könyvvizsgálói igazolvánnyal látja el.

83. Könyvvizsgálói igazolványt a kamara elnöke vagy az általa esetenként megbízott alelnök jogosult kiadni a felvételi eljárás jogerős befejezését követően tett eskü nyilatkozattal, illetve annak aláírásával egyidejűleg.

Kkt 16. § (2) A könyvvizsgálói igazolvány tartalmazza:

a) a kamarai tag nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét,
b) a kamarai tag fényképét,
c) a kamarai tag nyilvántartási számát,
d) az igazolvány számát, érvényességét,
e) a kamara elnökének aláírását.
(3) A könyvvizsgálói igazolvány a kamarai tagság igazolására is szolgál.
(4) A könyvvizsgálói igazolvány feljogosítja a kamarai tag könyvvizsgálót a „hites könyvvizsgáló" cím használatára.

84. A természetes személy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjai közé történő felvételi kérelmének benyújtásával egyidejűleg köteles két darab, felismerésre alkalmas arcképet (igazolványképet) a kamara rendelkezésére bocsátani.

85. A természetes személynek az igazolványképet a személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványa bemutatása mellett személyesen kell a kamarához benyújtania.

86. Az igazolvány 10,5 x 7,5 cm méretű, laminált fóliával fedett, hamisítás elleni védelmi megoldásokat tartalmazó okmány, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott „B" okmányvédelmi kategóriába tartozik.

87. Az igazolvány a kamarai tag könyvvizsgálónak a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére való jogosultságát igazolja, és - a személyazonosság igazolását kivéve - egyéb személyi okmány felmutatása nélkül is tanúsítja a benne foglalt adatokat.

88. A könyvvizsgálói igazolványon fel kell tüntetni: „Az igazolvány feljogosítja a kamarai tag könyvvizsgálót a hites könyvvizsgáló cím használatára".

89. Az igazolványt a kamarai tag könyvvizsgáló köteles megőrizni és a könyvvizsgálói hivatásának gyakorlása során magánál tartani. Az igazolványt a kirendelő hatóság, a könyvvizsgáló ügyfele, továbbá a kamarai tag könyvvizsgálónak a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység tűrésére kötelezett vagy a könyvvizsgálattal érintett személy kérésére fel kell mutatni.

90. Az igazolvány másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, biztosítékul nem adható.

91. Az igazolvány visszavonásig érvényes.

92. Az igazolvány érvénytelenné válik, ha a természetes személyt törlik a kamarai tagok nyilvántartásából,

továbbá ha az igazolvány megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült (a továbbiakban együtt: érvénytelenség).

93. A kamarai tag könyvvizsgáló köteles az igazolvány megrongálódását, elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését és az igazolványban feltüntetett adatokban bekövetkezett változás tényét írásban haladéktalanul, de legkésőbb 15 munkanapon belül bejelenteni a kamara felvételi bizottságának és azzal egyidejűleg új igazolvány kiállítását kérni.

94. Az új igazolvány kiadását a kamara hivatalból vagy írásbeli kérelemre teljesíti. Az új igazolvány kiadása iránti kérelemhez mellékelni kell 2 darab igazolványképet, továbbá adatváltozás esetén a megváltozott adatot igazoló eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát.

 

Kkt 28. § A szüneteltetés időtartamára a könyvvizsgálói igazolványt átvételi elismervény ellenében be kell

vonni, a kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartásában a könyvvizsgáló jogállásának változását be kell jegyezni.

Kkt 29. § (4) Ha a felvételi bizottság engedélyezi a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzését, a kamarai tag könyvvizsgálói igazolványát átvételi elismervény ellenében vissza kell szolgáltatni a tagnak, és a kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartásában a könyvvizsgáló jogállásának változását be kell jegyezni.

95. Az igazolványt be kell vonni, ha

a) a könyvvizsgálót törlik a kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartásából,
b) a kamarai tag könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet
szünetelteti, a szüneteltetés időtartamára,
c) az igazolvány megrongálódott,
d) az igazolvány adataiban változás következett be,
e) az elveszett, eltulajdonított igazolvány előkerült.

96. A könyvvizsgálói igazolvány bevonásáról az alapszabály 95/a. és 95/b. pontja szerinti esetekben a kamara felvételi bizottsága határozatban rendelkezik. A kamarai tag könyvvizsgáló köteles az igazolványt a határozatban megjelölt határidőn belül átadni a kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartását vezető kamarai szervezetnek.

97. Az alapszabály 95/c-95/e. pontja szerinti esetekben, ha a kamara új igazolvány kiadásának alapjául

szolgáló körülmény bekövetkezéséről tudomást szerez hivatalból, egyébként a kamarai tag könyvvizsgáló bejelentése alapján gondoskodik az igazolvány bevonásáról és új igazolvány kiadásáról.

98. A bevont igazolványt - az alapszabály 95/b. pontjában foglalt eset kivételével - a kamara szabályzatában foglaltak szerint meg kell semmisíteni.

99. A bevont (érvénytelen) könyvvizsgálói igazolvány sorszámának és az érvénytelenség tényének a

kamara honlapján és a SZAKma című lapban történő közzététele iránt a kamara felvételi bizottsága intézkedik.

100. Ezen alapszabály hatálybalépését megelőzően kiadott könyvvizsgálói igazolvány annak bevonásáig érvényes. A kamarai tag könyvvizsgáló - költségtérítés ellenében - kérheti könyvvizsgálói igazolványának

ezen alapszabály mellékletét képező, a kamara honlapján közzétett minta szerinti könyvvizsgálói igazolványra cserélését.

101. Ha a kamarai tag könyvvizsgálónak felróható okból válik szükségessé a kiadott könyvvizsgálói igazolvány helyett új igazolvány kiadása, az azzal kapcsolatos költségeket az igazolvány jogosultja megtéríteni köteles.

102. A főtitkári hivatal a kamara tagjai közé felvett személyt a könyvvizsgálói igazolvány átvételét követően nyilvántartásba veszi és a személy nyilvánossá tehető adatait [kkt 33. § (5) bekezdés] 15 napon belül közli a kamara illetékes területi szervezetével.

Kkt 16. § (5) A kamara gondoskodik arról, hogy az érvényben lévő könyvvizsgálói igazolványok mintája a

kamara honlapján folyamatosan és bárki számára szabadon megtekinthető legyen.

103. A 86/1996. (VI. 14.) kormányrendelet az 1. számú mellékletében, „A biztonsági okmányok" III. rész 1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok cím 1.47. sorában foglaltak szerint a könyvvizsgálói engedélyt, illetve igazolvány biztonsági okmánynak1 minősíti.

104. A könyvvizsgálói igazolvány előállításának engedélyezésére, az igazolvány előállítójának kiválasztására, az előállító és a kibocsátó, továbbá a kamarai tag könyvvizsgáló egyéb kötelezettségeire a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) kormányrendelet szabályait kell alkalmazni.

Érvényben lévő könyvvizsgálói igazolványok és igazolások mintái az alábbi galériákban megtekinthetőek

 

 

Betöltés...
X