Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság 2012. évi munkaterve

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: könyvvizsgálói törvény vagy Kkt.) 2008. január 1-jei hatálybalépésével megalakult Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság vagy KKB) a könyvvizsgálói törvény előírásának eleget téve december 31-ig közzéteszi a következő évre szóló munkatervét a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: Kamara) és a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján.

A KKB általános célja továbbra is a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység átláthatóságának, ellenőrizhetőségének biztosítása, és ezen keresztül a közérdek megfelelő érvényesülése. A közfelügyeleti rendszert a Bizottság a Kamara közreműködésével működteti, hatálya kiterjed a kamarai tag könyvvizsgálókra, és a könyvvizsgáló cégekre. A könyvvizsgálói törvény körvonalazza a KKB közfelügyeleti feladatait, amelyek részletes meghatározását és ütemezését a Bizottságra bízza.

A könyvvizsgálói törvény 2010. évi módosítása következtében új hangsúlyok jelentkeztek a Bizottság munkájában. 2011. július 1-jével bevezetésre került a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek szakmától független minőségbiztosítási rendszere, amely a Bizottság közvetlen irányítása mellett működik. Ennek a rendszernek a hatékony működtetése, a gyakorlat során nyert tapasztalatok értékelése, a módszertan továbbfejlesztése jelenti a következő évben a Bizottság számára legnagyobb kihívást.

A Bizottság megbízatásának utolsó évében összegezni fogja a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer eddigi működésének tapasztalatait és - az Európai Bizottságnak a jogszabály szerinti könyvvizsgálat tárgykörében kiadott jogszabálytervezeteit is figyelembe véve – javaslatot fog kidolgozni a felügyeletet gyakorló miniszternek a közfelügyeleti rendszer továbbfejlesztésére.

A Kkt. 189. §-a meghatározza a közfelügyeleti részelemeket, amelyek részletes vizsgálata és értékelése a Bizottság munkatervében minden évben helyet kap. Ezek a következők:

  • a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezése, a kamarai nyilvántartások vezetése,
  • a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok, a kamara etikai szabályzata, valamint a belső minőség-ellenőrzésre vonatkozó nemzeti standardok kialakítása és elfogadása,
  • a szakmai továbbképzési és a minőségbiztosítási rendszer működése,
  • a fegyelmi eljárások.

A KKB működésének ötödik évében jelentkező feladatai több forrásból erednek:

  1. A független minőségbiztosítási rendszer működtetése
  2. A szabályozás változásaiból adódó további feladatok
  3. A könyvvizsgálói törvényből visszatérően jelentkező vizsgálati kötelezettségek
  4. A pénzügyi beszámolásban érdekelt külföldi szakmai szervezetekkel való további kapcsolatépítés
  5. A Bizottság működésének minden évében elvégzendő egyéb feladatok

A fent kifejtetteknek megfelelően, a Bizottság részletes munkaterve a 2012-es évet illetően a következő.

1) A független minőségbiztosítási rendszer működtetése

2011. július 1-jétől a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minőség-ellenőrzése a KKB közvetlen irányítása mellett valósul meg. A KKB a Kamara vezetésével szorosan együttműködve tette meg a szükséges lépéseket a rendszer működéséhez. A jövőre nézve a Bizottság egyik legfontosabb feladata a független ellenőrzési rendszer eredményes működtetése, a tapasztalatok értékelése, valamint a személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása és az alkalmazott módszertan fejlesztése lesz.

2)A szabályozás változásaiból adódó további feladatok

További kihívást jelent a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók körének jövőbeni bővítése. A Bizottságnak fel kell készülnie arra, hogy 2013-tól a független ellenőrzés alá vont jog szerinti könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek száma és ennek megfelelően a független minőségellenőrzés feladata növekedni fog.

Az egyes harmadik országok, mint például az Amerikai Egyesült Államok közfelügyeleti hatóságával folytatott együttműködés kereteinek véglegesítése is a 2012. évi bizottsági munka egyik lényeges pontja lesz.

Tekintettel a számviteli törvénynek az IFRS beszámolók összeállítóira és könyvvizsgálóira vonatkozó, 2014. január 1-jével hatályba lépő módosítására, a Bizottság 2012-ben figyelemmel fogja kísérni a Kamarának a könyvvizsgálók IFRS minősítésének bevezetése érdekében tett lépéseit. Az Európai Bizottság 2011-ben elindított szabályozási reformja jelentős változásokat tervez a jogszabály szerinti könyvvizsgálat feltételrendszerében, a könyvvizsgálói irányelv módosítása és a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálóira vonatkozó sajátos előírásokat összegező rendelettervezet érinti a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer kereteit is. A Bizottság a 2012-es évben folyamatosan figyelemmel kíséri a jogalkotási folyamatot és szándékában áll a hazai közfelügyeleti tapasztalatokat és a hazai szabályozás módosítására vonatkozó javaslatait a felelős miniszter rendelkezésére bocsátani.

3)A könyvvizsgálói törvényből adódó visszatérően jelentkező vizsgálati kötelezettségek

Tekintve, hogy a Bizottság tevékenységének központjában a könyvvizsgálat minőségbiztosítása áll, ezért a munkatervnek az előző évek gyakorlatához hasonlóan 2012-ben is részét képezi a nem közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói minőségellenőrzésének vizsgálata, amely a továbbiakban is Kamara hatáskörében marad.

Ugyancsak rendszeresen ismétlődő téma a Bizottság munkatervében a könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek felvételével, regisztrációjával kapcsolatos gyakorlat, valamint a fegyelmi eljárások áttekintése. A Bizottság – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – közvetlen tapasztalatszerzésen alapuló áttekintést tervez a 2012. évi továbbképzések tekintetében. A Bizottság fontosnak tartja, hogy a vizsgálatokból, áttekintésekből szerzett következtetéseit és javaslatait megosssza a Kamara vezetésével.

4)A pénzügyi beszámolásban érdekelt külföldi szakmai szervezetekkel való további kapcsolatépítés

A Bizottság fontosnak tartja a nemzetközi együttműködést az európai uniós tagállamok és szükséges mértékben a harmadik országok közfelügyeleti hatóságaival. A KKB a koordináló független inspektor révén képviselteti magát az Európai Könyvvizsgálati Inspekciós Csoport (European Audit Inspection Group-EAIG) ülésein, továbbá az USA könyvvizsgálói közfelügyeleti hatósága, a PCAOB éves konferenciáin, valamint az IFIAR éves inspekciós workshopján. A szakmai tanácskozásokon szerzett tapasztalatok hozzájárulnak a független ellenőrzés rendszerének fejlesztéséhez. A Bizottság IFIAR tagságából eredő jogait és kötelezettségeit teljesítve 2012-ben részt kíván venni a Fórum plenáris ülésén, csatlakozik a nemzetközi szervezet által kezdeményezett évközi konzultációkhoz, a közfelügyeleti gyakorlatra irányuló felmérésekhez.

5) A Bizottság működésének minden évében elvégzendő egyéb feladatok

A Bizottság minden évben elkészíti tevékenységéről szóló éves beszámolóját, amelyet a tárgyévet követő év március 31-ig nyilvánosságra hoz.
A Bizottság folyamatosan nyilvántartja a könyvvizsgálói szerződések megszüntetésével kapcsolatban hozzá érkező bejelentéseket, a könyvvizsgálókkal szemben hozzá érkező panaszokat, és szükség esetén megteszi a kellő intézkedéseket.

A könyvvizsgálói törvény által adott felhatalmazásnak eleget téve a Bizottság közvetlen vizsgálatot folytat olyan esetekben, amikor a jogszabály szerinti könyvvizsgálói szolgáltatást igénybe vevők érdekét veszélyeztető helyzet kialakulásának gyanúja merül fel.

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X