KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK ÁLTAL VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEK

A korábban megjelölt tevékenységek TEÁOR szerinti átsorolásához szeretnénk segítséget nyújtani a könyvvizsgálóknak, többek között a - nem kötelező ajánlásként figyelembe veendő - fordítókulcs közreadásával.
A 2007. DECEMBER 31-ÉIG HATÁLYOS SZABÁLYOK

Az 1997. évi LV. törvény (korábbi kkt) 19. § a) pontja alapján - a függetlenségi szabályok betartása esetén is - a könyvvizsgáló társaságok csak olyan tevékenységet szerepeltethettek tevékenységi körükként, amelyek a 26. és 27. §-okban szerepeltek, azaz az új terminológia szerint csak szakmai szolgáltatásokat nyújthattak.
Ennek „kibővítésére" a kamara megjelentetett egy olyan TEÁOR '03 listát, amely a könyvvizsgálathoz szorosan kapcsolódó, egyéb tevékenységeket is szerepeltette, mint végezhető tevékenységek.

A 2008. JANUÁR 1-JÉTŐL HATÁLYOS SZABÁLYOK
2006. július 1-jétől már nem kötelező szerepeltetni a társaság teljes tevékenységi körét a cégjegyzékben (társasági szerződésben, alapító okiratban stb.). De például az APEH felé történő adatszolgáltatás során továbbra is meg kell adni a teljes tevékenységi kört. (Számlázás
során azonban továbbra is az SZJ '03 alapján kell besorolni a nyújtott szolgáltatásokat.)
A 2007. évi LXXV. törvény (kkt) más megközelítésben szabályozza a végezhető tevékenységek körét, mint a korábbi kkt. A kkt 38. §-a utolsó mondata szerint „A könyvvizsgáló cég folytathat minden olyan egyéb tevékenységet is, amely nem ütközik a törvény, a kamara alapszabálya, valamint etikai szabályzata rendelkezéseibe."
A kkt szerint a könyvvizsgáló cég nem végezhet olyan tevékenységet, amely akadályozná a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában [35. § f) pont], és amely összeegyeztethetetlen a könyvvizsgálói tevékenységgel (53. §), azaz amely csorbítja, vagy csorbíthatja feddhetetlenségét, objektivitását, függetlenségét vagy a szakma jó hírnevét, valamint olyan tevékenység sem végezhető, amelynek hatására a könyvvizsgáló cég nem képes a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet megfelelően ellátni. A kkt 54. §-ának (4) bekezdése szerint „A kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég nem fizethet jutalékot üzletszerzésért, és nem kaphat jutalékot azért, hogy harmadik félnek ügyfelet ajánljon."
Ezért ügynöki jellegű tevékenység (kivéve az ingatlanügynöki tevékenység alá besorolt ingatlan- értékbecslést) a könyvvizsgáló cég tevékenységi körében nem szerepelhet.
A kamara etikai szabályzatának B.1.2. pont (4) bekezdése szerint „A könyvvizsgáló cégek esetében a jogszabályok, az alapszabály, az etikai szabályzat és az IFAC könyvvizsgálói etikai kódexe alapján egyedileg kell mérlegelni, hogy a könyvvizsgáló cég jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat melletti egyéb tevékenysége összeegyeztethető-e a könyvvizsgálattal."
E körben is ki kell emelnünk, hogy a kkt 2. § 14. pontja alapján az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló is könyvvizsgáló cégnek minősül (egyéni vállalkozói tevékenysége vonatkozásában), mivel a Ptk. szerint gazdálkodó szervezet. Mindebből következően a végezhető tevékenységek körére tételes felsorolás nem adható, lévén az, hogy az adott tevékenység ténylegesen gyakorolható-e, jórészt a tevékenység végzésének jellegétől, az egyéb körülményektől függ. (Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a könyvvizsgáló cég bármilyen tevékenységből elért nettó árbevétele 0,7 százalékát kamarai hozzájárulási díjként
a kamarának meg kell fizetni, az alapszabály 190. pontja alapján.)
Mindezzel együtt a könyvvizsgáló cégek társasági szerződésének (alapszabályának stb.) módosítása során szükség lehet az egyes, 2007. december 31-ét megelőzően végzett tevékenységek átsorolására, mivel 2008. január 1-jétől a tevékenységi köröket már nem a TEÁOR '03, hanem az Európai Parlament és a Tanács a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK-rendelete szerint kell megjelölni.
Ezen új tevékenységi jegyzéket nevezik röviden TEÁOR '08-nak. Az egyes tevékenységek átsorolásáról a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről kiadott TEÁOR'03 és TEÁOR'08 közötti fordítókulcsról szóló 9002/2007. (SK 3.) KSH-közlemény rendelkezik. A korábban megjelölt tevékenységek átsorolásához szeretnénk segítséget nyújtani a következő - nem kötelező ajánlásként figyelembe veendő - fordítókulcs közreadásával. Az átsorolásnál figyelembe vettük a 2007. december 31-ig hatályos TEÁOR '03 listában megjelölt tevékenységeket. Az átsorolás igazodik ahhoz, hogy az osztályozási rend és a közzétett fordítókulcs is csak 4 számjegy mélységben sorolja be az adott tevékenységet, ezért a következő besorolás is csak ilyen mélységű.
Felhívjuk azonban a figyelmet a következőkre: az ismertetett lista nem jelenti azt, hogy csak ezek a tevékenységek volnának végezhetők egy könyvvizsgáló cég által és azt sem, hogy ezen tevékenységek végzése során ne merülhetne fel olyan körülmény, amely az adott tevékenység gyakorlását összeférhetetlenné tenné a könyvvizsgálói tevékenység végzésével.

TEVÉKENYSÉG BESOROLÁSA A TEÁOR '03 ALAPJÁN

TEVÉKENYSÉG BESOROLÁSA A TEÁOR ’08 ALAPJÁN

70.20

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68.20

Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

70.31

Ingatlanügynöki tevékenység

68.31

Ingatlanügynöki tevékenység

71.10

Gépkocsi-kölcsönzés

77.11

Személygépjármű kölcsönzés

71.33

Irodagép, számítógép kölcsönzése

77.33

Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

72.10

Hardver-szaktanácsadás

62.02

Információtechnológiai szaktanácsadás

72.22

Egyéb szoftver-szaktanácsadás,- ellátás

62.02

Információtechnológiai szaktanácsadás

72.22

Egyéb szoftver-szaktanácsadás,- ellátás

62.09

Egyéb információtechnológiai szolgáltatás

72.30

Adatfeldolgozás

62.03

Számítógép-üzemeltetés

72.30

Adatfeldolgozás

63.11

Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

72.40

Adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás

58.19

Egyéb kiadói tevékenység

72.40

Adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás

62.01

Számítógépes programozás

72.60

Egyéb számítástechnikai tevékenység

62.09

Egyéb információtechnológiai szolgáltatás

74.12

Számviteli, adószakértői tevékenység

69.20

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

74.14

Üzletviteli tanácsadás

70.22

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

74.14

Üzletviteli tanácsadás

74.90

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

74.14

Üzletviteli tanácsadás

85.60

Oktatást kiegészítő tevékenység

74.20

Mérnöki tevékenység, tanácsadás

71.12

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

74.20

Mérnöki tevékenység, tanácsadás

74.90

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

74.85

Titkári, fordítói tevékenység

74.30

Fordítás, tolmácsolás

74.85

Titkári, fordítói tevékenység

82.11

Összetett adminisztratív szolgáltatás

74.85

Titkári, fordítói tevékenység

82.19

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

74.85

Titkári, fordítói tevékenység

82.99

M.n.s egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

74.87

Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás

82.30

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

74.87

Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás

82.99

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

80.42

Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

85.32

Szakmai középfokú oktatás

80.42

Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

85.51

Sport, szabadidő képzés

80.42

Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

85.52

Kulturális képzés

80.42

Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

85.59

M.n.s. egyéb oktatás

Betöltés...
X