IFRS szakmai minősítő vizsga követelményei

Az IFRS szakmai minősítő vizsga követelményeit a szakmai minősítő vizsga szabályzat 1. sz melléklete tartalmazza:

A vizsga sikeres teljesítéséhez a IFRS-ek átfogó ismerete szükséges. A vizsga során azokat az IFRS-eket kell alkalmazni, ismertetni, amelyek a vizsga napját is magában foglaló évet megelőző év január 1. napján már alkalmazandóak és a vizsga napján még hatályosak. A tervezeteket (ED) nem kell részleteiben ismerni, azonban a folyamatban lévő változások körvonalaival tisztában kell lenni.

A feldolgozott témakörök a következők:

Nemzetközi és összehasonlító számviteli alapok
A nemzetközi számviteli standardok kialakulásának az okai, ezek elfogadása.
Az IFRS-ek hasznosítása. Az EU és az IFRS-ek. A globális számviteli szabályozás.

Keretelvek
A pénzügyi kimutatások részei és elemei. Az egyes elemek pontos definíciója és tartalma. Eszközök, kötelezettségek, saját tőke, hozamok, ráfordítások az IFRS felfogásában. A pénzügyi kimutatások célja. A mögöttes föltételezések. Az elsődleges és másodlagos minőségi jellemzők.

Prezentálás
Az pénzügyi kimutatások alapvető tartalma. A pénzügyi kimutatások javasolt struktúrája. A mérleg. A rövid/hosszú elkülönítés. A minimális tartalom. Az átfogó eredménykimutatás. Az átfogó eredmény koncepció. A tőkeváltozás kimutatás. A tulajdonosi tranzakciók lényege/tartalma. A közzétételek. A kiegészítő megjegyzések javasolt struktúrája. A kiegészítő megjegyzések általános formája. A tőkekezelés és az átfogó közzétételek.
Közbenső pénzügyi kimutatások. A sűrített adatszolgáltatás tartalma. Becslések a közbenső kimutatásokban.

Készletek
Készletek fogalma, megjelenítése, első és követő értékelése. A bekerülési költség tartalma. A költségformulák. A nettó realizálható érték számítása. Közzétételek. Speciális helyzetek.

Tárgyi eszközök
A tárgyi eszközök fogalma, megjelenítése, első és követő értékelése. A bekerülési költség tartalma. A követő költségek (specialitások). Az értékcsökkenés. Követő értékelés: költség modell vs. átértékelési modell. Közzétételi költekezettségek.

Befektetési célú ingatlanok
Fogalom, megjelenítés, első és követő értékelés. A valós érték modell tartalma. A valós érték koncepció. Közzétételi kötelezettségek.

Hitelfelvételei költségek
A hitelfelvételi költségek jelentése és tartalma. Minősített eszközök. Dedikált és általános célú hitelek.

Állami támogatás és közreműködés
Az állami támogatás és közreműködés elhatárolása. A támogatás elszámolásának a feltételei. Eszközhöz kapcsolódó támogatások. Bevételhez (költségekhez) kapcsolódó támogatások. Múltbéli veszteségeket ellensúlyozó támogatások. Közzétételi kötelezettségek (közreműködés külön is).

Immateriális eszközök
Fogalom, első és követő értékelés. Vásárolt és belső előállítású immateriális eszközök. A megjelenítés feltételei. A bekerülési költség elemei. Határozott vs. határozatlan élettartamú immateriális eszközök. Az amortizáció. A kutatás vs. fejlesztés. Közzétételi követelmények. Weboldallal kapcsolatos szabályok.

Számviteli politikák, ezek változása, becslésváltozások, hibák
A számviteli politika tartalma, az ehhez kapcsolódó hierarchia. A prospektív és a retrospektív alkalmazás. A kivihetetlenség. Lényegesség. A politikaváltozás megjelenítése. A becslésváltozás megjelenítése. A hibák javítása.

Mérlegfordulónap utáni események
A pénzügyi kimutatások közzétételre való engedélyezése. A vállalkozás folytatásának az elve és következményei. A módosító és a nem-módosító események. Közzétételi elvárások.

Céltartalékok, függő kötelezettségek és követelések
Fogalmak. Első értékelés, követő értékelés és közzétételek. A céltartalék elkülönítése a függő kötelezettségtől. Jogi és vélelmezett kötelmek. Értékelés. Az időérték figyelembevétele. Jövőbeli működési veszteségek, hátrányos szerződések és átszervezések kezelése. Közzétételek. Az eszköz leszerelési kötelem (ARO) ráfordítása és annak változása. A függő követelések és függő kötelezettségek közzététele.

Lízingek (az IAS 17 szabályai szerint)
A lízingek fogalma. A lízingek fajai. Az operatív lízing elszámolása. Ösztönzők. A pénzügyi lízing. A pénzügyi lízing megjelenítése első és követő értékelése (mindkét fél). Közzétételek. A visszlízing megállapodások. A lízinget tartozó szerződések.

Az IFRS 16 standard szabályozásának vázlatos ismertetése (elsősorban a lízingek besorolásának változása és a lízingbevevő számviteli gyakorlatának nagyvonalú bemutatása)1.

Értékvesztések
Hatókör. Használati érték. Valós érték csökkentve az értékesítés költségeivel. Megtérülő érték. Egyedi értékvesztés. CGU koncepció. CGU meghatározása. A CGU-ra számolt értékvesztés. Az értékvesztés felosztása. Az értékvesztés visszaírásának a szabályai.
Átváltási árfolyamok változásának hatásai
Monetáris és nem monetáris elemek. Funkcionális pénznem és megállapítása. Idegen pénznem, prezentációs pénznem. Az idegen pénznemben elszámolt tranzakciók átváltása. Pénzügyi kimutatások prezentációs pénzneme. Áttérések a prezentációs pénznemre. Különféle módszerek. Közzétételi kötelezettségek. Hiperinfláció fogalma és kezelése (vázlatosan).

Munkavállalói juttatások
Munkavállaló juttatások csoportosítása. Rövid távú juttatások. A fizetett távollétek kezelése. Halmozódó vs. nem halmozódó témák. Megszolgált vs. nem megszolgált témák. Hosszú távú munkavállaló juttatások. Jubileumi jutalom. Aktuáriusi becslések. Munkaviszony megszűnésére tekintettel adott juttatások. Megjelenítés és értékelés. Önkéntes felmondások. Munkaviszony megszűnése utáni juttatások (vázlatosan).

Nyereségadók
Tényleges adó. Az adóköteles és a levonható különbözetek azonosítása. Az eszközök és kötelezettségek adóértéke. A halasztott adó elszámolása a „mérleg szerinti kötelezettség”. Az eredménnyel és a tőkével szemben elszámolt halasztott adó. Adókulcs változása. Közzétételi követelmények.

Bevétel elszámolás
A bevétel fogalma. A bevétel egyes fajtái. A termékértékesítéssel kapcsolatos ismeretek. A „kockázatáttétel”. A szolgáltatásnyújtás. A készültségi fok. Royalty elszámolás. Osztalékbevétel. Kamatbevétel. Összetett termékek. A bevétel-elszámolás új modellje. Külön nevesített speciális esetek: barter, ingatlan, hűségprogramok.

Az IFRS 15 standard szabályozásának vázlatos ismertetése (elsősorban: öt lépés modell tartalma és főbb szabályai, a bevétel mérése és a bevétel elszámolásának időzítése, illetve egy-két példa ismertetése)2.

Beruházási szerződések
Beruházási szerződés fogalma. A készültségi fok. A bevétel elszámolása. A veszteséges szerződés. A nem biztos kimenetelű szerződés. Megrendelőtől járó/megrendelőnek járó összeg. Közzétételi követelmények és besorolási kérdések.

Pénzügyi instrumentumok
Pénzügyi instrumentumok fogalma. Pénzügyi eszközök, kötelezettségek. A tőkeinstrumentumok. A hibirid pénzügyi instrumentumok. Besorolás, kezdeti értékelés, követő értékelés. Klasszikus instrumentumok (különösen hitelek). Tranzakciós költségek. Elszámolás napjára vonatkozó szabályok. Értékvesztések. Nettósítás. Derivatívák. Beágyazott derivatívák. Fedezeti számvitel. Közzétételi kötelezettségek. Várható változások. A valós érték mérése és az arra vonatkozó szabályok.

Az IFRS 9 standard szabályozásának vázlatos ismertetése (elsősorban: besorolási változások, ECL modell és a hedge accouting változásának nagyléptékű ismertetése)3.

Részvény alapú kifizetések
Fogalom. Részvényben rendezett vs. pénzben rendezett vs. választásos szolgáltatás. Kezdeti értékelés és követő értékelés. A különbözetek és változások elszámolása. Közzétételi szabályok.

Csoportszámvitel
A gazdálkodó egység értelmezése. A gazdálkodóban lévő részesedések csoportosítása a kontrol szempontjából. A kontrol mérése, a kontrol meghatározása. Opció természetű témák a kontrol meghatározása során. A közös irányítás fogalma. A mértékadó befolyás fogalma.

Akvizíciós számvitel. Egyszerű csoportok. A csoport felépítése. Fresh-start accounting értelme. A fizetett ellenérték tartalma. Tranzakciós költségek. Függő vételár. A goodwill, a negatív goodwill. Értelmezése, megjelenítése, értékelése. A nem-kontrolláló érdekeltség tatalma és megjelenítése. A csoporton belüli ügyletek megragadása és kezelése. Az eredmény kiszűrésének technikái (mérlegtételekben felhalmozódó különbözetek is). Az átfogó eredménykimutatás konszolidálása (kiszűrések, megosztás az anya és az NCI között). Az NCI megjelenítésének lehetőségei (eszközök arányában vs. valós értéken) és magyarázata.
Közzétételi követelmények. Az üzleti kombinációnak nem minősülő esetek kezelése. Az „asset deal”. Az „eredeti különbözet”. A goodwill meghatározásának elméleti megközelítése és gyakorlati válaszok.

Társult vállalkozások. A mértékadó befolyás. Az „egysoros” konszolidálás oka és alkalmazása. A goodwill probléma. „Értékvesztés” a társult vállalkozások kapcsán. „Kötelezetti” helyzetek.

Közös szerveződések. Közös tevékenység. Közös vállalkozás. Fogalmak, elhatárolás, megjelenítés a pénzügyi kimutatásokban.

Befektetési vállalkozások. A befektetési vállalkozások konszolidálására vonatkozó kivételek (a társult vállalkozásokra kiterjedően is). Az ilyen vállalkozások megjelenítése és értékelése.

Kapcsolt felekkel kapcsolatos közzétételek.

Idegen pénznemben kifejezett kimutatások átváltása. Halasztott adóval kapcsolatos problémák.

Közzétételek más gazdálkodó egységben lévő érdekeltségekről
A standard hatóköre (elhatárolása más hasonló standardoktól). A standard célja és cél megvalósításának módja. A lényeges megítélést igénylő kérdések és feltételezések. Közzétételi követelmények leányvállalatokkal, közös szerveződésekkel és társult vállalkozásokkal kapcsolatosan. Strukturált gazdálkodó egység fogalma és az ezekkel kapcsolatos közzétételi követelmények.

Egyedi pénzügyi kimutatások
Az egyedi pénzügyi kimutatások fogalma. Az egyedi pénzügyi kimutatások alkalmazási köre. A leányvállalatok, közös szerveződések és társult vállalkozások megjelenítése és értékelése az egyedi pénzügyi kimutatásokban. Osztalékok. Reorganziáció új anyavállalat létrehozásával (számviteli kezelése). Közzétételi követelmények.
Megszüntetendő tevékenységek, értékesítési céllal tartott eszközök
Értékesítési céllal tartott eszközök meghatározása. Az értékesítési céllal tartott eszközök közé sorolás feltételei. Értékelés. Visszasorolás. Megszüntetendő tevékenységek fogalma és számviteli kezelése. Átsorolások. Leányvállalatok elidegenítésével kapcsolatos teendők a konszolidált mérlegben (a téma kapcsán).

Működési szegmensek
A leglényegesebb működéssel kapcsolatos döntéseket meghozó személy (CODM) a szegmensek minősítésének szempontjai. A szegmens, a bemutatandó szegmens. A vonatkozó határszámok. Megjelenítés. A szegmensen belüli és a szegmensek közötti tranzakciók kezelése. Egyeztetések. A szegmensen „kívüli” tételek.

EPS mutató
EPS mutató jelentése és tartalma. Az alap és a hígított EPS. Ingyenesen és ár alatt kibocsátott részvények. Potenciális törzsrészvények kezelése. Közzétételi kötelezettségek.

Cash-flow kimutatás
Egyedi és konszolidált cash-flow kimutatásokkal kapcsolatos szabályozás és gyakorlat.

Egyéb jelentések
A pénzügyi kimutatásokkal együtt (azokhoz kapcsolódóan) elkészített nyilvánosan terjesztett dokumentumok vázlatos bemutatása. A prospektus. A társadalmi felelősségvállalási jelentés (social report). A hozzáadott érték jelentés. A managment commentary, vállalatirányítási jelentés (corporate government report) stb.

Első alkalmazás
Az áttérés időpontja. Áttérés végrehajtása. Mentesítések, egyszerűsítések.

Egyes iparági sajátosságok
Az IFRS-ben szabályozott egyes különösen szabályozott iparágak szabályozási logikája. Az egyes szabályozások tartalma (a lényegre koncentrálva). Nyugdíjkasszák. Mezőgazdaság. Biztosítási szerződések. Erőforrások feltérképezése és értékelése.

Kis- és középvállalkozásokra vonatkozó szabályozás
Az IFRS SME hatóköre. Az SME standard felépítése. A SME standardban megjelenő egyszerűsítések vázlatos bemutatása.

Az IFRS-ek alkalmazása az egyedi pénzügyi kimutatásokra Magyarországon.
A számvitelről szóló 2000. évi C törvénybe (továbbiakban: Szt.) beépített fogalmak. A IFRS-ek szerint beszámolók köre (kötelező, opcionális). A saját tőke megfeleltetési táblához kapcsolódó fogalmak és annak tartalma. Az IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatásokra való áttérés speciális szabályai és a visszatérés speciális szabályai, a visszatérés kötelező esetei. Az áttéréshez kapcsolódó lényegesebb adóalap és adókorrekciók. Az IFRS-ek alapján pénzügyi kimutatásokat készítők adóalapjának megállapításához kapcsolódó speciális korrekciók (Tao és HIPA).

Számviteli rendszerek összehasonlítása
Az IFRS szabályozásának összevetése a magyar szabályozással. (Az egyes tételeknél külön utalva a különbségekre.)
 


1. 2016. augusztus 31. után szervezett minősítő vizsgák tananyaga.

2. 2016. augusztus 31. után szervezett minősítő vizsgák tananyaga.

3. 2016. augusztus 31. után szervezett minősítő vizsgák tananyaga.

Betöltés...
X