Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015-2020

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz- és Tőkepiaci Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzat
Hatályba lép (tagság jóváhagyta): 2005. szeptember 14.
Módosítva: 2015. november 5.
 

SzMSz letöltése egyben.

Preambulum

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 108. § (1) (m) pontja, 108 § (5) bekezdése, 144. §-a valamint ezen törvény felhatalmazása alapján alkotott Magyar Könyvvizsgálói Kamara Alapszabálya szerint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjai önkéntes alapon, a szakmai munka színvonalának emelése, összehangolása, a könyvvizsgálati szakma hírnevének növelése érdekében tagozatot alakítanak.
A tagozat kialakítását, mindenkori működését a szakmai fedhetetlenség, a tisztaság, a hozzáértés, az etikai normák elfogadása és tiszteletben tartása, valamint az összefogás kell, hogy vezérelje. Ezen célok elérése érdekében a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz- és Tőkepiaci Tagozatának tagjai a következő szabályzatot alkotják.

1. § A tagozat alapadatai

(1)A tagozat neve: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz- és Tőkepiaci Tagozat
(2)A tagozat angol nyelvű neve: Chamber of Hungarian Auditors Money and Capital Market Faculty
(3)A tagozat rövidített neve: MKVK PTT
(4)A tagozat székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8., (a Magyar Könyvvizsgálói Kamara székhelye)
(5)A tagozat telefonszáma: +36 (1) 473-4521, faxszáma: +36 (1) 473-4510, e-mail címe: ptt@mkvk.hu
(6)A tagozat alakulását a Magyar Könyvvizsgái Kamra elnöksége 2004. január 17-i ülésén a 2. számú (2004. 01.17.) határozatával egyhangúlag jóváhagyta.
(7)A tagozat alakuló taggyűlésének ideje: 2004. október 7.
(8)A tagozat nem képviseli a kamarát és nem bír önálló jogi személyiséggel. A tagozat a kamara keretein belül, jelen SzMSz rendelkezésein alapulva működik.
(9)A tagozat nem területi alapon szerveződik.

I. fejezet: Tagság, taggyűlés

2. § Jelentkezés a tagozatba

(1)A tagozat tagjai természetes személyek lehetnek.
(2)A tagozatba jelentkezhet minden aktív és szüneteltető státusú kamarai tag, aki
a)a kamara nyilvántartásában „pénzügyi intézményi”, „befektetési vállalkozási”, „pénztári”, „IFRS”, „kibocsátói” vagy „biztosítási” minősítéssel rendelkezik; vagy
b)a pénz- és tőkepiaci (ideértve a biztosítási és nyugdíj-, önkéntes kölcsönös biztosítópénztári területeket is) területen dolgozik (vagy dolgozott az elmúlt két évben, vagy fog dolgozni a közeljövőben); vagy
c) közérdeklődésre kitett gazdálkodó könyvvizsgálatával foglalkozik (vagy fog foglalkozni a közeljövőben), vagy
d)érdeklődést mutat a pénz- és tőkepiac területén történt események iránt.
(3)A tagozatba jelentkezni lehet a kamara internetes honlapján közvetlenül (iránymutatás 3. számú mellékletben), esetleg faxon vagy levélben a 1. számú mellékletben csatolt jelentkezési lapon, melyet a tagozat címére kell visszaküldeni.
(4)Hiányosan vagy olvashatatlanul kitöltött jelentkezési lapot a tagozat visszaküld a jelentkezőnek, és a korrekciók elvégzéséig nem vesz nyilvántartásba.
(5)Aki ki kíván lépni a tagozatból a kamara internetes honlapján közvetlenül (iránymutatás 3. számú mellékletben), esetleg faxon vagy levélben a 2. számú mellékletben csatolt adatlapon teheti ezt meg, melyet a tagozat címére kell visszaküldeni.
(6)A kilépett tag, a kilépésétől számított 6 hónap után kérheti újbóli felvételét a tagozatba a fent ismertetett módon.
(7)A tagok vállalják, hogy jelentkezési lapon is rögzített adataikban bekövetkezett változásokat 15 napon belül jelentik a tagozat számára. A változás bejelentése a kamara internetes honlapján közvetlenül (iránymutatás 3. számú mellékletben), esetleg faxon vagy levélben a 1. számú mellékletben csatolt jelentkezési lapon történik.

3. § Taggyűlés

(1)A tagozat taggyűlése minimálisan naptári évente egyszer ülésezik. A taggyűlést, a lehetőségek figyelembevételével, a tagozatot is érintő kérdésekkel foglalkozó szakmai rendezvénnyel, konferenciával egybekötve kell megrendezni.
(2)Rendkívüli taggyűlést szükség szerint kell összehívni.
(3)Rendkívüli taggyűlés összehívását a tagok kezdeményezhetik, amennyiben ezt a tagok legalább 20%-a írásban jelzi az elnökség számára.
(4)A taggyűlést a tagozat elnöksége által meghatározott napirendi pontokkal és időre a tagozat elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke, akadályoztatásuk esetén az elnökség által kijelölt elnökségi tag hívja össze.
(5)Fel kell venni a napirendi pontok közé a tagozat legalább 20%-ának írásos kezdeményezésében megjelölt napirendi pontot, amennyiben az a taggyűlés időpontja előtt 7 nappal megérkezik a tagozathoz.
(6)A taggyűlést a megrendezés napja előtt minimálisan 21 nappal kell összehívni.
(7)A taggyűlésre meg kell hívni a kamara elnökét, főtitkárát, szakmai alelnökét (a szakértői bizottság elnökét), valamint a tagozat szakértői csoportjának tagjait. A taggyűlésre tanácskozási joggal olyan személy vagy szervezet is meghívható, akinek/amelynek a részvétele a napirend tárgyában indokolt.
(8)A taggyűlésen a tagozat tagjai személyesen vesznek részt, képviseletnek nincs helye.
(9)A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50% + 1 fő jelen van.
(10)Ha a taggyűlésen nem jelenik meg a tagok 50% + 1 fő, akkor az eredeti taggyűlés helyszínére, az eredeti taggyűlés kezdőidőpontját legalább 30 perccel meghaladó időpontra új taggyűlést kell összehívni. Az újra összehívott taggyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. Az újra összehívott taggyűlés időpontját az eredeti taggyűlés meghívójának tartalmaznia kell.
(11)A taggyűlés összehívása történhet:

a)elektronikus levélben (az e-mail címmel rendelkező tagok esetén),
b)Aa kamarai hírlevélben meghirdetetve, és/vagy
c)levélben.

(12)A taggyűlést a tagozat elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke, akadályoztatásuk esetén a taggyűlés által megválasztott elnökségi tag vezeti le.
(13)A taggyűlést levezető elnök a taggyűlésen elhangzó hozzászólások időtartamát korlátozhatja. A korlátozás maximálisan a következő lehet: az első hozzászólás esetén 5 perc, a második hozzászólás esetén 2 perc, a harmadik hozzászólás esetén további 2 perc (feltéve, ha a felszólaló személyét illető válaszadás történik). Negyedik hozzászólásnak a levezető elnök nem köteles helyt adni.
(14)A taggyűlésen elhangzottakat és hozott döntéseket jegyzőkönyvbe kell venni. A jegyzőkönyvvezetőt és a két jegyzőkönyv hitelesítőt a taggyűlés választja meg.
(15)A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a)az elnökégi tagok megválasztása a jelölő listáról (titkos szavazással);
b)az elnökégi tagok visszahívása
c)a tagozat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, módosítása, kiegészítése.
d) a tagozat vezetőségének éves munkájáról szóló beszámoló elfogadása,
e) döntés minden olyan ügyben, amelyet törvény, a kamara alapszabálya, más szabályzata, a kamara küldöttgyűlése, elnöksége, bizottsága a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

II. fejezet: A tagozat elnöksége

4. § Az elnökség

(1)A tagozatot 5-7 főből álló elnökség vezeti.
(2)Az elnökségi tagokat a taggyűlés választja. elnökségi póttagok választására nincs lehetőség.
(3)Az elnökségi tagok öt évre kerülnek megválasztásra.
(4)Az elnökségi tagok maguk közül titkos szavazással elnököt és alelnököt választanak.
(5)Az elnökség összetétele esetén törekedni kell arra, hogy a tagozat által képviselt szakmai területeket (pénzpiac, tőkepiac, biztosítási szektor, pénztári szektor) megfelelő súllyal képviseljék a megválasztott elnökségi tagok.
(6)A könyvvizsgálatot szüneteltetők aránya a vezetőségben nem lehet több 30 százaléknál. Amennyiben az elnökségi tagok szüneteltető tagjainak aránya 30% fölé nő, akkor a szüneteltető tagok önkéntesen lemondanak, vagy, ha a konfliktus megoldása ily módon nem lehetséges, az elnökség titkos szavazással dönt a szüneteltető tag felmentésének taggyűlés elé terjesztéséről.

5. § Elnökségi tagok jelölése

(1)A tagozat elnökségének megválasztását a tagozat tagjainak választásával felkért választási bizottság készíti elő. A választási bizottság által elkészített jelentkezési lapot a kamara honlapján, valamint a hírlevelében közzé kell tenni.
(2)Elnökségi tag jelölt lehet:

a)minden tagozati tag, aki a tagozatba történő jelentkezési lapján aktív szerepvállalást vállalt,
b)a pénz- és tőkepiac területén szakmai munkát végez,
c)vállalja az elnökségi tagságot, az aktív részvételt az elnökségi üléseken és az elnökségi, szakmai, adminisztratív munkákban,
d)ha tagnál tárgyévben vagy az elmúlt két év valamelyikében teljes körű minőségellenőrzés történt, és az nem volt „nem felelt meg” minősítésű, és
e)A kamara Etikai/Fegyelmi Bizottsága jogerős elmarasztató határozatot az elmúlt két évben nem hozott ellene.

(3)Az elnökségi tagok választásához minimum 7 fő jelöltet kell állítani.
(4)Jelöltek jelölésére a tagozat tagjainak jelölőlapokon keresztül van lehetősége. A tagok által legtöbb jelölést kapott tagok kerülnek fel a jelöltek névsorába azzal, hogy az összes leadott jelölés számához viszonyítva a 10%-os jelölést elérő tag jelölt lesz.
(5)Amennyiben az elnökségi tagok létszáma 4 főre csökken, további tagok választása érdekében a fentiek értelemszerű (arányos) alkalmazásával jelölteket kell állítani és az elnökségi tagválasztási folyamatot lefolytatni. Ebben az estben a jelöltek minimális száma 3 fő.

6. § Elnökségi tagok választása és lemondása

(1)A fenti módon előállt jelöltek névsorába került tagok nyilatkoznak, hogy megfelelnek a fenti feltételeknek és, hogy megválasztásuk esetén vállalják-e az elnökségi tisztséget.
(2)A jelöltek közül a tagozat tagjai tikos szavazással választják meg a tagozat 7 fős elnökségét.
(3)A választás listás, melyen a jelöltekre az SzMSz-ben meghatározott elnökségi tagok maximális létszámának megfelelő érvényes szavazatot lehet leadni és a legtöbb szavazatot kapott jelölt válik elnökségi taggá.
(4)Amennyiben elnökségi tagok választására az elnökség létszámának csökkenése miatt kerül sor rendkívüli taggyűlést kell összehívni.
(5)A elnökségi tagság megszűnik: az elnökségi tag lemondásával, kizárásával vagy elhalálozásával.
(6)Az rlnökségi tagok megválasztása után a tagozat elnöke ellenőrzi, hogy a kamara Etikai Bizottsága jogerős elmarasztató ítéletet hozott-e az elnökségi tag ellen az elmúlt két évben. Ha az elnökségi tag ellen az elmúlt két évben vagy elnökségi ideje alatt jogerős elmarasztaló etikai határozat született, az elnökségi tag tisztsége megszűnik.
(7)Ha az elnökségi tag ellen etikai eljárás indul, az elnökség határoz arról, hogy az elnökégi tag tisztségét felfüggeszti-e az etikai eljárás lezárásáig.
(8)Ha az elnökségi tag 3 egymást követő elnökségi ülésen nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja, vagy érdemi munkát nem végez, az elnökség javaslatot tesz a taggyűlésnek az elnökségi tag kizárására.

7. § Az elnökség ülésezési rendje és működése

(9)A elnökség minimum évente 4 alkalommal ülésezik.
(10)Az elnökségi ülés összehívásáról a tagozat elnöke gondoskodik. Az összehívás elsősorban a kamara székhelyére kell hogy történjen, minimum 14 nappal az ülés előtt. Az elnökségi ülés összehívása e-mailen vagy faxon történik.
(11)Az elnökség feladat-és hatáskörébe tartoznak különösen:

a.a tagozat tevékenységének irányítása, szervezése, a pénz- és tőkepiac területén működő könyvvizsgálók tevékenységének figyelemmel kísérése. Ennek keretében az általánosítható akadályok, egyéb kedvezőtlen jelenségek észlelése után ezek megvizsgálása/megszüntetése iránt intézkedést kezdeményezhet a kamara illetékes tisztségviselőjénél, etikai vétség észlelése esetén viszont ezt jeleznie kell a kamarai tag és a kamara illetékes bizottsága számára,
b.a tagozat részéről a kamara éves pénzügyi tervéhez javaslatok kidolgozása és e pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolóhoz észrevételek megtétele,
c.a tagozat munkájáról szóló éves beszámoló taggyűlés elé terjesztése,
d.a kamara éves pénzügyi terve alapján a tagozat rendelkezésére álló pénzügyi kerettel való gazdálkodás, ennek keretében a tagozat működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
e.a taggyűlések előkészítése, összehívása,
f.gondoskodás a tagozat szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről, kiadásáról, karbantartásáról,
g.minden olyan feladat ellátása, amelyet törvény, a kamara alapszabálya, más szabályzata a feladatkörébe utal.

(12)Az elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha az SzMSz ettől eltérő módot határoz meg.
(13)A határozatképességet és a döntésekhez minimálisan szükséges támogatás arányát a következő táblázat szemlélteti

Az elnökség létszáma (fő) A határozatképességhez minimálisan szükséges (fő) Döntéshez minimálisan szükséges támogatás
4 4 3
6 3 2
5 3 2
4 2 2


(14)Amennyiben az elnökség létszáma 4 fő alá csökken, az elnökség határozatot nem hozhat. Ebben az esetben az elnökség ügyvezető testületként működik, a halasztást nem tűrő kérdésekben, sürgős esetekben dönthet, és intézkedik a taggyűlés mihamarabbi összehívásáról.
(15)Az elnökség tagjai a határozathozatal és döntéseik folyamán ’mellette’ – ’ellene’ – ’tartózkodik’ szavazatokkal szavazhatnak.
(16)A szavazás az összehívott elnökségi üléseken történik, de sürgős esetben lehetőség van faxon, e-mailen szavazni.
(17)Az elnökségi ülést levezető elnök az ülésen elhangzó hozzászólások időtartamát korlátozhatja. A korlátozás maximálisan a következő lehet: az első hozzászólás esetén 5 perc, a második hozzászólás esetén 2 perc, a harmadik hozzászólás esetén további 2 perc (feltéve, ha a felszólaló személyét illető válaszadás történik). A levezető elnök negyedik hozzászólásnak nem köteles helyt adni.
(18)Az elnökségi tagok a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz- és Tőkepiaci Tagozat Elnökségi Tagja” cím viselésére jogosultak. Az alelnök a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz- és Tőkepiaci Tagozat Alelnöke” cím viselésére jogosult. Az elnök a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz- és Tőkepiaci Tagozat Elnöke” cím viselésére jogosult.

8. § A tagozat vezetője (PTT elnöke)

(1)A tagozat vezetője képviseli a tagozatot. Ha a vezető a feladatkörének ellátásában akadályoztatva van, a helyettes teljes feladatkörében helyettesíti, kivéve, ha a tagozat vezetője másképp rendelkezett.
(2)A tagozat vezetőjének feladatai különösen:

a.felelős a tagozat törvényes működéséért,
b.irányítja és ellenőrzi a taggyűlés és a PTT elnökség, valamint a kamara küldöttgyűlése, elnöksége, elnöke által hozott határozatok végrehajtását,
c.irányítja, összehangolja, szervezi és ellenőrzi a vezetőség tagjainak tevékenységét,
d.előkészíti és levezeti a taggyűlést és a vezetőségi üléseket, ,
e.dönt, illetve intézkedik a tagozat mindazon ügyében, amelyek nem tartoznak a taggyűlés, a PTT elnökség, mint testület vagy más szervezet/személy feladatkörébe,
f.ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a tagozat taggyűlésének és vezetőségének határozata, valamint a kamara vagy annak valamely szervezete a feladatkörébe utal.

9. § A tagozatvezető helyettese (PTT elnök-helyettese, alelnöke)

(1)A tagozatvezető helyettesének feladatai különösen:

a.segíti a vezetőt munkájában,
b.a vezetőt akadályoztatása esetén helyettesítheti, valamint így jár el akkor is, ha a tagozatnak nincs elnöke,
c.ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a tagozat taggyűlésének és vezetőségének határozata, valamint a kamara vagy annak valamely szervezete a feladatkörébe utal.

III. fejezet: A tagozat működése

10. § Szakértői csoport

(1)A tagozat szakmai működését és hírnevét elősegítő és az elnökség munkáját, döntéseit megalapozó szakértői csoportot hoz létre.
(2)A szakértői csoportba a tagozat céljait és érdekeit képviselő neves szakembereket kell meghívni. A meghívás és a jelentkezés feltételeit a tagozat elnöksége alakítja ki.
(3)A szakértői csoport létszáma 5-15 fő.
(4)A szakértői csoport tagjai nem kell, hogy bejegyzett könyvvizsgálók legyenek.
(5)A szakértői csoport kialakításakor és működésekor törekedni kell, hogy az MNB, a pénz- és tőkepiaci szabályozásért felelős miniszter által irányított minisztérium, a közfelügyelet szakemberei, neves jogászok, közgazdászok, esetleg a bank és lízingszövetség szakemberei is képviselve legyenek.
(6)A szakértői csoport tagjait a tagozat elnöke a kamara elnökével együtt, írásban kéri fel feladatának ellátására, ha a jelölt szakértő az elnökség támogatását megkapta.
(7)A szakértői csoport tagjainak megbízatása az elfogadástól 5 évig vagy visszavonásig, esetleg lemondásukig érvényes.
(8)A szakértői csoport tagjai meghívást kapnak a tagozat minden taggyűlésére, és azokra az elnökségi ülésekre, ahol a szakértőt érintő szakmai kérdés megvitatása történik.
(9)A szakértői csoport tagjai a számukra megküldött anyagot véleményezik, álláspontjukat kialakítják.
(10)A szakértői csoport tagjai véleményét és álláspontját az elnökség döntéseihez felhasználja.
(11)A szakértői csoport tagjai a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz- és Tőkepiaci Tagozat Szakértője” cím viselésére jogosultak.

11. § Az elnökségi tagok szakmai feladatai

(1)Az elnökségi tagok maguk közül szakmai felelősöket (és felelős helyetteseket) választhatnak a következők szerint:
•a pénzpiaci-szakértői,
•tőkepiaci-szakértői,
•nyugdíj-, önkéntes kölcsönös biztosítópénztári-szakértői,
•biztosítási-szakértői,
•oktatási,
•felvételi,
•ellenőrző,
•etikai
területre.
(2)A szakmai felelősök felelősek elsősorban a szakmai területüket érintő szakmai kérdések megválaszolásáért, véleményezések kialakításáért, feladatok megszervezéséért, melyet az elnökségi ülés elé terjesztenek. A szakmai felelősök kapcsolatot tartanak a kamara, a kamarai bizottságok és a tagozat között.

12. § A tagozat gazdálkodása

(1)A tagozat a kamara éves pénzügyi tervében meghatározott pénzügyi keretből gazdálkodik.
(2)A tagozat a következő tételekre fordítja a rendelkezésre álló éves pénzügyi kereteit:
•szakmai konferenciák és taggyűlések szervezése (meghívók költsége, postaköltség, terembérlet, oktatói díjak, költségtérítések, reprezentációs kiadások),
•e-learning felvételek készíttetése,
•szakmai anyagok készítése, publikálása, és terjesztése,
•elnökségi tagok és a szakértői csoport tagjainak költségtérítése.

13. § Együttműködés a kamarával, a tagozat feladatai

(a vastag dőlt betűvel szedett szöveg a Kamara alapszabályának 412-es pontja)
(1)A tagozat feladatai

a)kapcsolatot tart a tagozat szerinti szakmai területtel, annak képviselőivel, - A tagozat szakterületét érintő intézményekkel (így különösen az MNB, Pénz- és Tőkepiaci szabályozásért felelős miniszter által irányított minisztérium, és nemzetközi (Európai Uniós) szervezetek) történő kapcsolattartás az tagozat elnöksége által kijelölt elnökségi tag jogosult.
b)véleményezi a szakmai területet közvetlenül érintő jogszabály-tervezeteket, elősegíti a hatályos jogszabályok gyakorlati alkalmazását, jelzi a hatályos jogszabályok szükségesnek tartott módosításait,, - A kamara a tagozat számára továbbítja az állami jogszabály-előkészítőktől véleményezésre kapott jogszabályokat. A különösen tagozat illetékességi körébe tartozó jogszabályok a 4. számú mellékletben szerepelnek. A tagozat elnöksége a jogszabályok véleményezésére a tagozat tagjaiból és szakértőiből munkabizottságot hoz létre, melyek a véleményezést és a módosítási javaslatokat előkészítik és a tagozat elnöksége elé terjesztik. A megvitatott véleményezést és a módosítási javaslatokat a tagozat elnöksége jóváhagyja, majd a tagozat elnöke azokat továbbítja a kamara elnöksége által a tagozati kapcsolattartásra kijelölt elnökségi tagjának.
c)összegezi a szakmai standardok alkalmazásával kapcsolatos könyvvizsgálói tapasztalatokat, azokról a kamara elnökét és a tagozat tagjait tájékoztatja, - a tagozat elnöksége által kijelölt elnökségi tagokból álló munkabizottság felelős a tagok szakmai tevékenységének figyelemmel kíséréséért. A feladati közé tartozik különösen
•figyelemmel kísérni és elősegíteni a könyvvizsgálati standardok érvényesülését a pénz- és tőkepiac területén,
•speciális, a tagozatot érintő minőségbiztosítási követelmények kidolgozása (együttműködik a Minőségellenőrzési Bizottsággal).
d)értékeli a szakmai területen végzett könyvvizsgálatok által érintett jogszabályok gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalatokat azok alapján kialakított véleményéről, és javaslatairól tájékoztatja a kamara elnökét, továbbá a tagozat tagjait, - a tagozat elnöksége által kijelölt elnökségi tagokból álló munkabizottság felelős a tagok szakmai tevékenységének figyelemmel kíséréséért. A feladati közé tartozik különösen
•figyelemmel kísérni és elősegíteni a jogszabályok gyakorlati alkalmazásának érvényesülését a pénz- és tőkepiac területén,
•speciális, a tagozatot érintő jogszabályok esetén a gyakorlati alkalmazás során felmerült problémák orvoslására
i.véleményének kifejtése,
ii.állásfoglalás, értelmezés kidolgozása,
iii.szükség szerint jogszabály módosítás kezdeményezése
e)együttműködik a kamara oktatási bizottságával a tagozat szakmai szakterületén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatot végző kamarai tag könyvvizsgálók kötelező szakmai továbbképzési programjának kialakításában, részt vesz annak végrehajtásában, - tagozat elnöksége által kijelölt elnökségi tag a tagozat speciális ismereteit igénylő 3 napos kötelező szakmai továbbképzés kreditpontos részeire javaslatot tesz és előterjeszti azt a tagozat elnöksége számára. Az előkészített továbbképzési programot a tagozat elnöksége megvitatja, jóváhagyja, majd a kijelölt elnökségi tag a tagozat elnökével közösen
•a kredit pontos oktatás esetén gondoskodik az oktatás megszervezéséről,
•egyéb oktatás esetén pedig továbbítja az elképzeléseket a kamara oktatási alelnökének.

Mellékletek

1. számú melléklet: Jelentkezési lap a Tagozatba
2. számú melléklet: Adatlap a Tagozatból történő kilépéshez
3. számú melléklet: Iránymutatás az internetes jelentkezéshez és kilépéshez
4. számú melléklet: A Tagozat működését különösen érintő jogszabályok összefoglalója

Betöltés...
X