Pénzügyi intézményi szakmai minősítő vizsga követelményei

A pénzügyi intézményi szakmai minősítő vizsga követelményeit a szakmai minősítő vizsga szabályzat 2. sz melléklete tartalmazza:

1.A pénzügyi intézményi könyvvizsgálat sajátosságai

 • Az ügyfél elfogadás vagy meghosszabbítás specialitásai
 • A megbízás elfogadás specialitásai
 • A pénzügyi intézményi minősítéssel ellátható gazdálkodókkal kötött könyvvizsgálati szerződés sajátosságai
 • A pénzügyi intézményi minősítéssel ellátható gazdálkodók számára kiállított elfogadó nyilatkozat sajátosságai
 • Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók meghatározása és a könyvvizsgálati munka elvállalásának specialitásai
 • Könyvvizsgálói rotációs követelmények a közérdeklődésre számot tartót és a pénzügyi intézményi minősítéssel ellátható gazdálkodók vonatkozásában
 • A lényegességi küszöb meghatározása a pénzügyi intézményi minősítéssel ellátható gazdálkodók esetén (vetítési alap és a mérték specialitásai)
 • A könyvvizsgálati munkaprogram kialakításának sajátosságai a pénzügyi intézményi minősítéssel könyvvizsgálható gazdálkodók  esetén
 • Belső minőségellenőr kijelölése, az ellenőr szerepe és munka a belső minőségellenőrrel
 • A könyvvizsgálati eljárások eltérései a pénzügyi intézményi minősítéssel ellátható gazdálkodók esetén

  - Új könyvvizsgálat esetén a nyitóegyenlegek vizsgálata
  - Az egyenleg megerősítések módszertana és gyakorlata
  - A visszaélések felderítésével kapcsolatos eljárások kiemelt jelentősége
  - Szakértők bevonása a könyvvizsgálatba: informatikai, értékelési, jogi, csalás kivizsgáló, adó, aktuárius szakértők
  - A letétkezelési tevékenység könyvvizsgálatának speciális eljárásai
  - Az informatikai rendszerek könyvvizsgálatának módszertana
  - Folyamat felmérések és a kontroll környezet megbízhatóságának vizsgálata és ennek hatása a részletes tesztelésre
  - A kockázati állomány (hitelek, befektetések, mérlegen kívüli kockázatvállalások) vizsgálata – egyedi mintaválasztás és kollektív alapon képzett értékvesztés és céltartalék értékelésének vizsgálata
  - Ügyfelekkel szembeni követelések létezésének és pontosságnak vizsgálata
  - Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek teljességének és pontosságnak vizsgálata
  - Speciális tartalékok (ideértve az általános tartalékot) vizsgálata teljesség és értékelés szempontjából
  - Könyvvizsgálati bizonyítékokon (vezetés vagy a vezetés szakértője által készített információ) elvégzendő könyvvizsgálati eljárások
  - Konszolidált beszámoló esetén a komponens könyvvizsgálókkal való kommunikáció és a konszolidációs lépések könyvvizsgálata
  - Kapcsolt felek vizsgálata
  - A vállalkozás folytatása elvének vizsgálata
  - Fordulónap utáni események vizsgálata

 • Kommunikáció az audit bizottsággal (éves rendszeres és rendkívüli) – tartalma, időzítése
 • Jelentéskészítés és az azt megalapozó könyvvizsgálati munka a pénzügyi intézményi minősítéssel könyvvizsgálható gazdálkodóknál (éves beszámolóról kiadott jelentés, kiegészítő különjelentés)
 • A kiegészítő különjelentés tartalma és készítésének módszertana
 • Kommunikáció a felügyeleti hatósággal (MNB) – titoktartás szabályozása, rendszeresség, speciális esetek

2.A hitelintézeti működés sajátosságai

 • A pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás fogalma
 • A pénzügyi intézmény
 • A hitelintézet és szervezeti formái
 • A pénzügyi vállalkozás
 • Az induló tőke legkisebb összege
 • Pénzügyi intézmény jogutód nélküli megszűnése
 • A tőkére vonatkozó szabályok
 • Saját tőke
 • A jegyzett tőke leszállítása
 • Szavatoló tőke
 • Általános tartalékképzés
 • A hitelintézetek tőkemegfelelése
 • Eszközök minősítése
 • A kockázatvállalás korlátozása, ügyleti szabályok
 • Kockázatvállalás
 • Tulajdonszerzéshez kapcsolódó kockázatvállalás korlátozása
 • Ingatlanbefektetések korlátozása
 • Befektetésekre vonatkozó egyéb korlátozások
 • Belső hitel
 • Kockázati céltartalékképzés
 • Pénzforgalmi intézmény prudens működésének szabályai
 • Nyilvánosságra hozatal
 • A belső információval kapcsolatos ügylet tilalma
 • Belső ellenőrzés és belső ellenőrzési rendszer
 • Ügyvezetés
 • Az Országos Betétbiztosítási Alap
 • Könyvvezetés
 • Könyvvizsgálat

3.A hitelintézeti beszámoló-készítés

 • Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
 • A mérleg tagolása, tételeinek tartalma
 • A mérlegtételek értékelése
 • Valós értéken történő értékelés
 • Az eredménykimutatás tartalma, tagolása
 • Könyvvezetési és egyéb előírások
 • Sajátos szállításos repo ügyletek elszámolása
 • A kamatok elszámolása és függővé tétele
 • Befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszámla vezetése
 • Befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó értékpapírszámláról vezetett számviteli nyilvántartás
 • Mérlegen kívüli tételek
 • Határidős, opciós és swap ügyletek elszámolása
 • Kiegészítő melléklet
 • Összevont (konszolidált) éves beszámoló
 • Közzététel
 • Fióktelepek közzétételi előírásai
 • Pénzügyi vállalkozások sajátos előírásai
 • A pénzügyi szolgáltatási tevékenységet év közben megkezdő, illetve megszüntető vállalkozások nyilvántartási kötelezettsége
 • Mérleg és az eredménykimutatás előírt tagolása
 • A cash-flow előírt tagolása
 • Az összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő pénzügyi intézmény konszolidált mérlegének tagolása
 • Az összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő pénzügyi intézmény konszolidált eredménykimutatásának tagolása
 • Az elszámolóház mérlege tagolásának részletezése
 • Egyes kintlévőségek, befektetések, követelés fejében kapott készletek és mérlegen kívüli kötelezettségek értékelésének sajátos szabályai
 • A tételek értékelés alapjául szolgáló minősítés szerinti besorolása
 • Ügyfél-, illetve partnerminősítés számviteli követelményei
 • Fedezetértékelés számviteli követelményei
 • Eszközminősítés számviteli követelményei
 • Értékvesztéssel és céltartalékképzéssel szembeni követelmények
 • Átstrukturált hitelek (követelések)

4.A tőkepiac sajátosságai

 • A dematerializált értékpapír előállítása
 • Az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatala
 • Rendszeres tájékoztatás
 • Rendkívüli tájékoztatás
 • A közérdeklődésre számot tartó kibocsátóra vonatkozó előírások
 • Központi értékpapírszámla
 • Az értékpapírszámla
 • Zárolt értékpapír-alszámla
 • Az értékpapírszámla megszűnése
 • A számlarendszer részletes szabályai
 • Ügyfélszámla
 • A befektetési hitelezés
 • Halasztott pénzügyi teljesítés
 • Értékpapír-kölcsönzés
 • Nyilvánosságra hozatal
 • Ügyfélkövetelések védelme
 • Könyvvizsgálat
 • Titoktartás
 • Üzleti titok
 • Értékpapírtitok

5. A kollektív befektetési formák sajátosságai

 • Alapkezelőkre vonatkozó általános szabályok
 • Ügyletek, megbízások rögzítésére és a nyilvántartásra vonatkozó előírások
 • Összeférhetetlenség
 • Kockázatkezelés
 • Likviditáskezelés
 • A letétkezelőkre vonatkozó szabályok
 • A befektetési alapok létrejötte
 • A befektetési alapok nyilvántartásba vétele
 • A kezelési szabályzat
 • A befektetési alap jogutód nélküli megszűnése
 • Befektetési alap átalakulása
 • A befektetési jegy
 • A befektetési jegyek forgalomba hozatala és folyamatos forgalmazása
 • A nettó eszközérték, a befektetőknek történő kifizetések általános szabályai, az illikvid eszközök elkülönítése
 • A nettó eszközérték megállapításának általános szabályai
 • Eljárás a nettó eszközérték-számításban bekövetkezett hiba esetén
 • A befektetési alap illikviddé vált eszközeinek elkülönítése
 • Tájékoztatási kötelezettség
 • A tájékoztató
 • A kiemelt befektetői információ
 • A nyilvános befektetési alap rendszeres tájékoztatási, jelentési kötelezettségei
 • A nyilvános befektetési alapokra vonatkozó egyéb információk közzététele, a tájékoztatásra vonatkozó egyéb szabályok
 • A nyilvános befektetési alapokra vonatkozó rendkívüli tájékoztatási kötelezettség
 • A zártkörű befektetési alapokra vonatkozó rendelkezések
 • A közzétételi kötelezettségei teljesítésének módja
 • A letétkezelőre és a könyvvizsgálóra vonatkozó speciális szabályok
 • A könyvvizsgálókra vonatkozó szabályok

6.A befektetési alapok beszámoló készítése

 • Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
 • A mérleg tagolása, tételeinek tartalma
 • Mérlegtételekhez kapcsolódó értékelési és egyéb előírások
 • Eredménykimutatás
 • Könyvvezetésre vonatkozó szabályok
 • Származtatott ügyletek (határidős, opciós és swap ügyletek) elszámolása
 • Kiegészítő melléklet
 • Közzététel
 • Az ingatlanalap mérlegének előírt tagolása
 • Az értékpapíralap mérlegének előírt tagolása
 • Az ingatlanalap eredménykimutatásának előírt tagolása
 • Az értékpapíralap eredménykimutatásának előírt tagolása
 • Portfólió jelentés értékpapíralapra
 • Portfólió jelentés ingatlanalapra
 • Cash-flow kimutatás

7.Prudenciális követelmények

 • Elsődleges alapvető tőke
 • Elsődleges alapvető tőkeelemek
 • Elsődleges alapvető tőkeinstrumentumok
 • Értékpapírosított eszközök
 • Levonások az elsődleges alapvető tőkeelemekből
 • Immateriális javak levonása
 • Pénzügyi ágazatbeli szervezetben lévő jelentős részesedés
 • Kiegészítő alapvető tőke
 • Kiegészítő alapvető tőkeelemek és –instrumentumok
 • Járulékos tőkeelemek és –instrumentumok
 • Szavatolótőke
 • A konszolidált elsődleges alapvető tőke részét képező kisebbségi részesedések
 • Pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló részesedés kockázati súlyozása és tiltása
 • A szavatolótőke előírt szintje
 • A kereskedési könyvre vonatkozó követelmények
 • A hitelkockázatra (sztenderd módszer és IRB)
 • Értékpapírosítás
 • Piaci Kockázat
 • Működési kockázat
 • Partnerkockázat
 • Elszámolási kockázat
 • A hitelértékelési korrekciós kockázat
 • Likviditás
 • Átláthatóság és közzététel

 

 

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X