Biztosítói szakmai minősítő vizsga követelményei

A biztosítói szakmai minősítő vizsga követelményeit a szakmai minősítő vizsga szabályzat 5. sz melléklete tartalmazza:

1.A biztosítói könyvvizsgálat sajátosságai

 • Az ügyfél elfogadás vagy meghosszabbítás specialitásai a biztosítók esetében
 • A megbízás elfogadás specialitásai a biztosítók esetében
 • A biztosítókkal kötött könyvvizsgálati szerződés sajátosságai
 • A biztosítók számára kiállított elfogadó nyilatkozat sajátosságai
 • Közérdeklődésre számot tartó kitett gazdálkodók meghatározása és a könyvvizsgálati munka elvállalásának specialitásai
 • Könyvvizsgálói rotációs követelmények a közérdeklődésre számot tartó kitett és a biztosítók vonatkozásában
 • A lényegességi küszöb meghatározása a biztosítók esetében (vetítési alap és a mérték specialitásai)
 • A könyvvizsgálati munkaprogram kialakításának sajátosságai a biztosítók esetében
 • Belső minőségellenőr kijelölése, az ellenőr szerepe és munka a belső minőségellenőrrel
 • A könyvvizsgálati eljárások eltérései a biztosítók könyvvizsgálata esetén
  • Új könyvvizsgálat esetén a nyitóegyenlegek vizsgálata
  • Az egyenleg megerősítések módszertana és gyakorlata
  • A visszaélések felderítésével kapcsolatos eljárások kiemelt jelentősége
  • Szakértők bevonása a könyvvizsgálatba: informatikai, értékelési, jogi, csalás kivizsgáló, adó, aktuárius szakértők
  • Az informatikai rendszerek könyvvizsgálatának módszertana, adatok minősége
  • Folyamat felmérések és a kontroll környezet megbízhatóságának vizsgálata és ennek hatása a részletes tesztelésre
  • Vállalatirányítás
  • Szavatoló tőke, tőkeszükséglet
  • A befektetésekkönyvvizsgálata (folyamatfelmérés, kontrolltesztek,analitikus elemzés)
  • Speciális tartalékok (biztosítástechnikai tartalékok, céltartalékok) vizsgálata teljesség és értékelés szempontjából
  • Nehézségek a jövőbeni szolgáltatások becslésekor
  • Kárrendezési folyamat, károk könyvvizsgálata, alapvető eljárások bemutatása
  • Könyvvizsgálati bizonyítékokon (vezetés vagy a vezetés szakértője által készített információ) elvégzendő könyvvizsgálati eljárások
  • Viszontbiztosítás (szerződéskötés, elszámolások elkészítése, pénzügyi rendezés)
  • Jutalék (folyamat és kontrollok)Konszolidált beszámoló esetén a komponens könyvvizsgálókkal való kommunikáció és a konszolidációs lépések könyvvizsgálata
  • Kapcsolt felek vizsgálata
  • A vállalkozás folytatása elvének vizsgálata
  • Fordulónap utáni események vizsgálata
 • Kommunikáció az audit bizottsággal (éves rendszeres és rendkívüli) – tartalma, időzítése
 • Jelentéskészítés és az azt megalapozó könyvvizsgálati munka a biztosítóknál (éves beszámolóról kiadott jelentés, kiegészítő különjelentés)
 • A kiegészítő különjelentés tartalma és készítésének módszertana
 • Kommunikáció a felügyeleti hatósággal (MNB) – titoktartás szabályozása, rendszeresség, speciális esetek

2.A biztosítók működésének sajátosságai

 • A biztosítási tevékenység, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadói tevékenység alapfeltételei
 • Az euróban megadott összegek forintban történő meghatározása Devizamegfeleltetési szabályok
 • A biztosítók és a viszontbiztosítók
 • A biztosító és a viszontbiztosító részvénytársaság
 • A biztosító és a viszontbiztosító szövetkezet
 • A kölcsönös biztosító egyesület
 • A harmadik országbeli biztosító és viszontbiztosító magyarországi fióktelepe
 • A másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító és viszontbiztosító magyarországi fióktelepe
 • A másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító és viszontbiztosító Magyarországon határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenysége
 • A biztosítási és viszontbiztosítási tevékenység végzésének alapvető feltételei
 • A biztosítási és viszontbiztosítási tevékenység zártságának elve
 • A biztosítási és viszontbiztosítási tevékenység engedélyezésének elve
 • A vezető aktuárius szerepe
 • A számviteli rendért felelős vezető szerepe
 • A belső ellenőrzés vezetője (belső ellenőr) szerepe
 • A vezető kockázatkezelő szerepe
 • A megfelelőségi vezető szerepe
 • A könyvvizsgáló
 • A biztosítók és viszontbiztosítók irányítási rendszere
 • A kockázatkezelési rendszer
 • A saját kockázat- és szavatolótőke-értékelési rendszer
 • Az ügymenet kiszervezésének feltételei
 • A biztosítási és viszontbiztosítási tevékenység tárgyi feltételei
 • Az üzleti terv
 • Az eszközök és források értékelése
 • A biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó szabályok
 • A szavatoló tőkére vonatkozó szabályok
 • Minimális tőkeszükséglet
 • Befektetések
 • A fizetőképességgel és a pénzügyi helyzettel kapcsolatos, továbbá egyéb közzétételi szabályok
 • A biztosító eszközeinek nyilvántartására, könyvvezetésére és beszámolójára vonatkozó szabályok
 • Az eszközök nyilvántartása
 • A biztosító és a viszontbiztosító könyvvezetése és éves beszámolója
 • Az auditbizottságra vonatkozó eltérő szabályok
 • Az állományátruházás
 • A tőkegarancia és hozamgarancia
 • A tőkevédelem és hozamvédelem
 • Az eszközalap-felfüggesztés szabályai
 • Az eszközalap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén alkalmazandó szabályok
 • a biztosítók felszámolása
 • A reorganizációs és felszámolási eljárásra vonatkozó közös szabályok
 • A különleges célú gazdasági egység
 • A határon átnyúló együttbiztosításra vonatkozó szabályok
 • Az együttbiztosításra vonatkozó eltérő szabályok
 • A kisbiztosítókra vonatkozó szabályok
 • A tevékenységi engedély visszavonása
 • A könyvvizsgáló megbízásának megszűntetése
 • A tevékenység kiszervezésének megtiltása, feltételhez kötése
 • A biztosítástechnikai tartalékok nem megfelelősége
 • A szavatolótőke-szükséglet nemteljesítése
 • A minimális tőkeszükséglet nemteljesítése
 • A pénzügyi és a helyreállítási tervre vonatkozó közös rendelkezések
 • A kisbiztosítók pénzügyi terve, szanálási terve és pénzügyi helyreállítási terve
 • A biztosítási szükséghelyzet
 • A Szolvencia II. EU-s irányelv szabályainak átültetése a hazai szabályozásba

3.A biztosítók beszámolókészítése

 • Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
 • A mérleg tagolása, tételeinek tartalma
 • A mérlegtételek értékelése
 • Eredménykimutatás tartalma, tagolása
 • Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságra vonatkozó sajátos előírások
 • Könyvvezetési kötelezettség
 • Kiegészítő melléklet
 • Üzleti jelentés
 • Konszolidált éves beszámoló
 • Könyvvizsgálati kötelezettség
 • A biztosítók mérlegének előírt tagolása
 • A biztosítók eredménykimutatásának tagolása és annak tételeire vonatkozó előírások
 • Az eredménykimutatás előírt tagolása
 • Az eredménykimutatás egyes tételeire vonatkozó előírások
 • A biztosító egyesületek eredménykimutatása
 • Az eredménykimutatás egyes tételeire vonatkozó előírások
   

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X