Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság 2009. évi munkaterve

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság 2009. évi munkaterve

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: könyvvizsgálói törvény vagy Kkt.) 2008. január 1-jei hatálybalépésével megalakult Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság vagy KKB) a tevékenységét éves munkaterv alapján végzi, amelyet a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: Kamara) és a Pénzügyminisztérium honlapján a tárgyévet megelőző év december 31-ig közzétesz.

 

A Kkt. a közfelügyelet általános céljaként határozza meg a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység átláthatóságának, ellenőrizhetőségének biztosítását, és ezen keresztül a közérdek megfelelő érvényesülését. A közfelügyeleti rendszert a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és a Bizottság működteti, hatálya kiterjed a kamarai tag könyvvizsgálókra, és a könyvvizsgáló cégekre. A könyvvizsgálói törvény körvonalazza a KKB közfelügyeleti feladatait, amelyek részletes meghatározását és ütemezését a Bizottságra bízza. A Kkt. 189. §-a alapján a Bizottság éves munkatervének meghatározásakor – a 2008. évi munkatervhez hasonlóan – a következő közfelügyeleti részelemek részletes vizsgálatára és értékelésére helyezi a hangsúlyt:

  • a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezése, a kamarai nyilvántartások rendszere,
  • a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok, a kamara etikai szabályzata, valamint a belső minőségellenőrzésre vonatkozó nemzeti standardok kialakítása, elfogadása,
  • a szakmai továbbképzési rendszer és a minőségbiztosítási rendszer működése,
  • a fegyelmi eljárások rendszere és gyakorlata,
  • a más államok illetékes hatóságaival folytatott együttműködés.

 

A KKB működésének második évében jelentkező feladatai a felsorolt törvényi feladatokat is figyelembe véve azonban több forrásból erednek:

 

  1. A könyvvizsgálói törvényből adódó új és folyamatban lévő vizsgálatok
  2. A 2008. évi munkaterv végrehajtásáról szóló beszámolóban összegzett, a 2008. évben végzett vizsgálatok tapasztalatai alapján szükségessé váló ismételt ellenőrzések
  3. A nemzetközi és a hazai szabályozás változásaiból adódó feladatok
  4. A pénzügyi beszámolásban érdekelt hazai szereplőkkel és a külföldi szakmai szervezetekkel való további kapcsolatépítés
  5. A Bizottság működésének minden évében elvégzendő egyéb feladatok

A fent kifejtetteknek megfelelően, a Bizottság részletes munkaterve a 2009-es évet illetően a következő.

 

 

 

 

 

 

1. A könyvvizsgálói törvényből adódó új és folyamatban lévő vizsgálatok

 

A Kkt. által a közfelügyelet felelősségébe utalt feladatok közül 2009-re a szakmai előírások, nevezetesen a könyvvizsgálatra és egyéb szakmai szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok, a belső minőségellenőrzésre vonatkozó standardok, valamint az etikai szabályalkotás folyamatának vizsgálata, értékelése lesz a középpontban. A téma aktualitását fokozza, hogy az IFAC nemzetközi standardalkotó testülete (IAASB) 2008. végére befejezi a könyvvizsgálatra, szakmai szolgáltatásokra vonatkozó standardjai érthetőbbé, világosabbá tételére indított projektjét (Clarity project), amelynek eredményeként számos átdolgozott, újraszövegezett standard lát napvilágot. Ugyancsak napirenden van az IFAC Etikai kódexének korszerűsítése. A változások folyamatos követése nemcsak a szabályozást, hanem a változásokra történő felkészítést, a képzés aktualizálását is igényli.

 

A KKB előző évben megkezdett vizsgálatainak sorát folytatja, és értékelni tervezi a fegyelmi eljárások szabályozottságát, rendszerét és gyakorlatát, figyelemmel a jog szerinti könyvvizsgálatot szabályozó uniós irányelvnek a fegyelmi eljárással kapcsolatos előírásaira. Értékelni tervezi továbbá a könyvvizsgálók kötelező szakmai továbbképzésének rendszerét és a képzések lebonyolítását.

 

2. A 2008. évi munkaterv végrehajtásáról szóló beszámolóban összegezésre kerülő, a 2008. évben végzett vizsgálatok tapasztalatai alapján szükségessé váló ismételt ellenőrzések

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál 2008. évben elvégzett vizsgálatok (a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezése, a kamarai nyilvántartások vezetése; a minőségbiztosítási rendszer működése; könyvvizsgálók kötelező éves továbbképzése) javaslatokkal zárultak, amelyek elfogadását, a kamara által tervezett intézkedések végrehajtását a KKB a 2009. év folyamán át fogja tekinteni.

 

3. A nemzetközi és a hazai szabályozás változásaiból adódó feladatok

 

A KKB a 2008. évről készülő beszámolója során áttekinti az első év tapasztalatait, értékeli a közfelügyelettel kapcsolatos törvényi szabályozás alkalmazását, és szükség esetén javaslatot tesz a Pénzügyminisztériumnak a jogszabály-módosításokra. Ennek keretében kialakítja véleményét az Európai Bizottságnak a jog szerinti könyvvizsgálatot érintően 2008-ban kibocsátott ajánlásaival (2008/362/EK ajánlás, 2008/473/EK ajánlás) kapcsolatban is.

A KKB készen áll arra, hogy az Európai Unió szabályozó testületeinek a könyvvizsgálói közfelügyeletek információcseréjére, a harmonizált fellépést elősegítő kezdeményezéseire megfelelő választ adjon.

4. A pénzügyi beszámolásban érdekelt hazai szereplőkkel és a külföldi szakmai szervezetekkel való további kapcsolatépítés

Tekintettel a közérdeklődésre számot tartó vállalkozások és azok könyvvizsgálói iránt megnyilvánuló fokozott figyelemre, a KKB szükségesnek tartja a kapcsolatfelvételt és a közös szakmai gondolkodást az ezen körbe tartozók beszámolásában érdekelt szereplőkkel. Ennek formájaként a közérdeklődésre számot tartó vállalkozások könyvvizsgálóival szakmai workshop szervezését tervezi a testület. Tekintettel a pénz- és tőkepiaci szereplők nemzetgazdaságban betöltött szerepére, a Bizottság a kamarával közös szakmai rendezvény szervezését tervezi a hitelintézetek, biztosítók, befektetési vállalkozások, pénztárak érdekképviseleteinek részvételével.

 

A KKB nemzetközi kapcsolatait elsősorban a megfelelő uniós bizottságon (EGAOB) és a közfelügyeletek nemzetközi szervezetén (IFIAR) keresztül tartja, de nem zárja ki a tagállamok hasonló szervezeteivel való kétoldalú kapcsolatépítést sem.

 

5. A Bizottság működésének minden évében elvégzendő egyéb feladatok

 

A Bizottságnak össze kell állítania az előző évi munkaterv végrehajtásáról szóló beszámolóját, amelyet a 2008-as év tekintetében 2009. március 31-ig nyilvánosságra hoz. A Bizottság első éves működése során megmutatkoztak azok a pontosításra váró, rendezendő, az adminisztrációval, a működés gördülékenyebbé tételével kapcsolatos problémák, amelyek megoldása érdekében a Bizottság ügyrendjének felülvizsgálata szükséges. A 2009. év végét illetően a Bizottság feladata lesz a 2010. évi munkaterv összeállítása és nyilvánosságra hozatala.

 

 

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X