Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

2016-tól hatályos standardok

A módosított MNKS 3. bekezdése értelmében: "Jelen MNKS-t a kamara elnöksége 2016. június 9-én fogadta el és a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó szervezet (Közfelügyeleti Hatóság) jóváhagyását követő napon lép hatályba azzal, hogy a kihirdetést követően induló üzleti évekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre kell alkalmazni."

  A módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS)(2016. július 21-től hatályos)

A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatok ellátásáért felelős nemzetgazdasági miniszter általi jóváhagyás napja: 2016. július 20.
Kihirdetés napja: 2016. július 27.

A módosított MNKS 3. bekezdése értelmében: "Jelen MNKS-t a kamara elnöksége 2016. június 9-én fogadta el és a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó szervezet (Közfelügyeleti Hatóság) jóváhagyását követő napon lép hatályba azzal, hogy a kihirdetést követően induló üzleti évekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre kell alkalmazni."

A jelen módosított MNKS hatályba lépésének a napja, a fentiekkel összhangban, 2016. július 21.
A módosított MNKS-t a kihirdetését követően induló üzleti évekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre kell alkalmazni.
A kihirdetés napján vagy azt megelőzően indult üzleti évekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre a most kihirdetett módosított MNKS rendelkezéseit még nem kell alkalmazni, arra a korábbi, 2012. január 1-jétől érvényes MNKS az irányadó.

Az egyes standardokat a kis ikonokra kattintva töltheti le.

Témaszám Letöltés Dokumentum címe
200

A független könyvvizsgáló átfogó céljai és a könyvvizsgálatnak a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban történő végrehajtása

210

Megegyezés a könyvvizsgálati megbízások feltételeiről

Függelékek:

1. sz.: Könyvvizsgálati megbízó levél mintája
2.sz.: Általános célú keretelvek elfogadhatóságának meghatározása

220 A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának minőségellenőrzése
230

Könyvvizsgálati dokumentáció

Függelék:

Más nemzetközi könyvvizsgálati standardok könyvvizsgálati dokumentációra vonatkozó speciális követelményei

240

A könyvvizsgáló csalással összefüggő felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál

Függelékek:

1. sz.: Példák csalási kockázati tényezőkre
2. sz.: Példák a csalásból eredő lényeges hibás állítás becsült kockázatainak kezelését célzó lehetséges könyvvizsgálati eljárásokra
 3. sz.: Példák csalás lehetőségét jelző körülményekre

250 A jogszabályok és szabályozások figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál
260

Kommunikáció az irányítással megbízott személyekkel

Függelékek:

1.sz.: Az 1. témaszámú nemzetközi minőségellenőrzési standard és más nemzetközi könyvvizsgálati standardok speciális követelményei az irányítással megbízott személyekkel folytatott kommunikációra vonatkozóan
2.sz.: A számviteli gyakorlat minőségi aspektusai

265 A belső kontroll hiányosságainak kommunikálása az irányítással megbízott személyek és a vezetés felé
300

A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának tervezése

Függelék:

1. sz.: Az átfogó könyvvizsgálati stratégia kialakítása során mérlegelendő szempontok

315

A lényeges hibás állítás kockázatának azonosítása és felmérése a gazdálkodó egység és környezetének megismerésén keresztül

Függelékek:

1. sz.: A belső kontroll komponensei
2. sz.: Feltételek és események, amelyek lényeges hibás állítás kockázatait jelezhetik

320

Lényegesség a könyvvizsgálat tervezésében és végrehajtásában

330 A könyvvizsgáló válaszai a becsült kockázatokra
402 Szolgáltató szervezetet igénybe vevő gazdálkodó egységre vonatkozó könyvvizsgálati szempontok
450 A könyvvizsgálat során azonosított hibás állítások értékelése
500 Könyvvizsgálati bizonyítékok
501 Könyvvizsgálati bizonyítékok – egyes tételekre vonatkozó speciális szempontok
505 Külső megerősítések
510

Első könyvvizsgálati megbízások – Nyitóegyenlegek

Függelék:

Szemléltető példák minősített véleményt tartalmazó könyvvizsgálói jelentésekre

520 Elemző eljárások
530

Könyvvizsgálati mintavételezés

Függelékek:

1. sz: Rétegezés és érték alapján súlyozott kiválasztás
2. sz.: Példák a kontrollok tesztelései esetében a minta méretét befolyásoló tényezőkre
3. sz.: Példák az adatok tesztelései esetében a minta méretét befolyásoló tényezőkre
4. sz.: A minta kiválasztásának módszerei

540

Számviteli becslések – beleértve a valós értékre vonatkozó számviteli becsléseket is – és a kapcsolódó közzétételek könyvvizsgálata

Függelék:

Valós értéken történő értékelések és közzétételek különböző pénzügyi beszámolási keretelvek szerint

550 Kapcsolt felek
560 Fordulónap utáni események
570 A vállalkozás folytatása
580

Írásbeli nyilatkozatok

Függelékek:

1. sz.: Írásbeli nyilatkozatokra vonatkozó követelményeket tartalmazó nemzetközi könyvvizsgálati standardok felsorolása
2. sz.: Minta a teljességi nyilatkozatra

600

 Speciális szempontok? Csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatai (beleértve a komponensek könyvvizsgálóinak munkáját)

Függelékek:

1. sz.: Minta korlátozott véleményre abban az esetben, amikor a csoport részére végzett megbízásért felelős munkacsoport nem tud olyan elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni, amelyre a csoportra vonatkozó könyvvizsgálói véleményt alapozza
2. sz.: Példák olyan kérdésekre, amelyekről a csoport részére végzett megbízásért felelős munkacsoport ismereteket szerez
3. sz.:Példák olyan feltételekre vagy eseményekre, amelyek lényeges hibás állítás kockázatát jelezhetik a csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatásokban
4. sz.: Példák a komponens könyvvizsgálója által adott megerősítésekre
5. sz.: A csoport részére végzett megbízásért felelős munkacsoport instrukciós levelében foglalt előírt és kiegészítő kérdések

610

ÚJ! - Hatályos a 2013. december 15-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára, kivéve a belső auditorok közvetlen segítségnyújtásra való igénybevételéhez tartozó kiszürkézett részeket,, amelyek a 2014. december 15-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára hatályosak.
 

A belső auditorok munkájának felhasználása

Korábbi változat letölthető itt.

620  A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása
700

 A pénzügyi kimutatásokra vonatkozó vélemény kialakítása és jelentéskészítés

Függelék:

Példák a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésekre

705

 A független könyvvizsgálói jelentésben szereplő vélemény minősítései

Függelék:

Példák minősített véleményt tartalmazó könyvvizsgálói jelentésekre

706

Figyelemfelhívó bekezdések és egyéb kérdések bekezdések a független könyvvizsgálói jelentésben

Függelékek:

1. sz.: A figyelemfelhívó bekezdésre vonatkozó követelményeket tartalmazó nemzetközi könyvvizsgálati standardok listája
2. sz.: Az egyéb kérdések bekezdésre vonatkozó követelményeket tartalmazó nemzetközi könyvvizsgálati standardok listája
3. sz.: Szemléltető példa figyelemfelhívó bekezdést tartalmazó könyvvizsgálói jelentésre

710

 Összehasonlító adatok – Előző időszak megfelelő adatai és összehasonlító pénzügyi kimutatások

Függelék:

Könyvvizsgálói jelentések szemléltető példái

720  A könyvvizsgálónak az auditált pénzügyi kimutatásokat tartalmazó dokumentumokban szereplő egyéb információkkal kapcsolatos felelőssége
800 Speciális szempontok – Speciális célú keretelvekkel összhangban készített pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatai
805 Speciális szempontok — Egyedüli pénzügyi kimutatásoknak és egy pénzügyi kimutatás konkrét elemeinek, számláinak vagy tételeinek könyvvizsgálatai
810 Összesített pénzügyi kimutatásokra vonatkozó jelentések kibocsátására vonatkozó megbízások
ISQC1

Minőségellenőrzés a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával és átvilágításával, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási megbízások végrehajtásával foglalkozó társaságok esetében

  

Egyéb szolgáltatásokra vonatkozó standardok

2000-2699
Átvilágítási megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok*
2400

ÚJ! - Hatályos a 2013. december 31-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások átvilágítására

Megbízás a pénzügyi kimutatások átvilágítására

Korábbi változat letölthető itt.

2410 Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása
3000-3699
A múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatától és átvilágításától eltérő, bizonyosságot nyújtó szolgáltatási megbízások*
3000 Múltbeli időszakra vonatkozó információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatások
3400 A pénzügyi előrejelzések vizsgálata
4000-4699 Kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok*
4400 Megbízás pénzügyi számviteli információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására
4410 Megbízás pénzügyi információk összeállítására
1000-1100
Nemzetközi Könyvvizsgálati Állásfoglalások*
1000 Bankközi egyeztetési eljárások
1004 Bankfelügyelet és külső könyvvizsgáló kapcsolata
 1006 Nemzetközi kereskedelmi bankok könyvvizsgálata
1010 A környezetvédelmi ügyek figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál
1012 Származékos pénzügyi instrumentumok könyvvizsgálata
1013 Az elektronikus kereskedelem hatása a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára

  

Betöltés...
X