Az Informatikai Tagozat ügyrendje

A MKVK Informatikai Tagozatának Ügyrendje

Hatályba lép: 2010. december 23.
Módosítva: 2023. január 24.

 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya 408. pontjának felhatalmazása alapján – figyelemmel a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 108. §-a (1) bekezdésének m) pontja, 108. §-ának (5) bekezdése, valamint 144. §-a rendelkezéseire – a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: Kamara) Informatikai Tagozatának (a továbbiakban: Tagozat) tagjai az alábbi Ügyrendet alkotják.

 

1. A Tagozat céljai

A Tagozat önkéntes alapon, a szakmai munka színvonalának emelése, összehangolása, a könyvvizsgálati szakma hírnevének növelése, ezen belül a könyvvizsgálatokat támogató informatikai módszerek feltárása, fejlesztése és elterjesztése érdekében működik. A Tagozat működését, tevékenységét a szakmai fedhetetlenség, a tisztaság, a hozzáértés, az etikai normák elfogadása és tiszteletben tartása, valamint az összefogás vezérli.

A Tagozat célja

(1) a szakmai területeit érintő szakmai kérdések, jogszabályok véleményezése, azok módosítására javaslat készítése,

(2) a Tagozathoz tartozó tagok részére speciális, a Tagozatot közvetlenül érintő sajátos kérdésekben szakmai vélemény kialakítása, annak továbbítása a Kamara elnökségéhez,

(3) a Tagozat szakterületét érintő szakmai standardokra, módszertanokra javaslatok készítése, azok bevezetésének elősegítése.

    

2. A Tagozat alapadatai

(1) A Tagozat neve: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Informatikai Tagozat

(2) A Tagozat angol nyelvű neve: Chamber of Hungarian Auditors Information Technology Section

(3) A Tagozat rövidített neve: MKVK IT

(4) A Tagozat székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8., levélcím: 1373 Budapest, 5. Pf.: 587. (a Magyar Könyvvizsgálói Kamara székhelye)

(5) A Tagozat telefonszáma: +36 (1) 473-4561, faxszáma: +36 (1) 473-4510, e-mail címe: ittagozat@mkvk.hu

(6) A Tagozat alakuló taggyűlésének ideje: 2010. december 14.

(7) A Tagozat nem képviseli a Kamarát és nem bír önálló jogi személyiséggel. A Tagozat a Kamara keretein belül, jelen Ügyrend rendelkezésein alapulva működik.

(8) A Tagozat nem területi alapon szerveződik.

 

 

3. Tagság, Taggyűlés

     

3.1. Jelentkezés a Tagozatba

(1) A Tagozat tagjai természetes személyek lehetnek.

(2) A Tagozatba jelentkezhet minden aktív és szüneteltető státuszú Kamarai tag.

(3) A Tagozatba jelentkezni lehet a jelentkezési lap (1. sz. melléklet) kitöltésével és visszajuttatásával email-en, faxon vagy levélben, melyet a Tagozat címére kell visszaküldeni.

(4) Aki ki kíván lépni faxon vagy levélben teheti ezt meg, melyet a Tagozat címére kell visszajuttatni.

(5) A kilépett tag a kilépésétől számított 6 hónap után kérheti újbóli felvételét a Tagozatba a fent ismertetett módon.

(6) A Tagozat tagjai közül kizárható az a személy, aki

a) ellen a Kamara Fegyelmi bizottsága jogerős elmarasztaló határozatot hozott, a fegyelmi büntetés súlyától függően,

b) a Tagozati tagságra egyéb okból méltatlan.

c) A kizárt tag a kizárási ok megszűnését követően 6 hónappal kérheti újbóli felvételét a Tagozatba a fent ismertetett módon.

      

3.2. A taggyűlés

(1) A Tagozat taggyűlése minimálisan naptári évente egyszer ülésezik. A taggyűlést, - a lehetőségek figyelembevételével - a Tagozatot is érintő kérdésekkel foglalkozó szakmai rendezvénnyel, konferenciával egybekötve kell megrendezni.

(2) Rendkívüli taggyűlést szükség szerint kell összehívni.

(3) Rendkívüli taggyűlés összehívását a Tagok kezdeményezhetik, amennyiben ezt a Tagok legalább 10%-a írásban jelzi az elnökség számára.

(4) A taggyűlést a Tagozat elnöksége által meghatározott napirendi pontokkal és időre a Tagozat elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke, akadályoztatásuk esetén az Elnökség által kijelölt Elnökségi tag hívja össze.

(5) Fel kell venni a napirendi pontok közé a Tagozat legalább 10%-nak írásos kezdeményezésében megjelölt napirendi pontot, amennyiben az a Taggyűlés időpontja előtt 7 nappal megérkezik a Tagozathoz.

(6) A taggyűlést a megrendezés napja előtt minimálisan 10 nappal kell összehívni.

(7) A taggyűlés összehívása történhet a tag által bejelentett e-mail címre küldött meghívóval.

(8) A taggyűlésre meg kell hívni a Kamara elnökét, főtitkárát, szakmai –és oktatási alelnökeit. A taggyűlésre tanácskozási joggal olyan személy vagy szervezet is meghívható, akinek/amelynek a részvétele a napirend tárgyában indokolt.

(9) A taggyűlésen a tagozat tagjai személyesen vesznek részt, képviseletnek nincs helye.

(10) A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50% + 1 fő jelen van.

(11) Ha a taggyűlésen nem jelenik meg a tagok 50% + 1 fő, akkor az eredeti taggyűlés helyszínére, az eredeti taggyűlést kezdőidőpontját legalább 30 15 perccel meghaladó időpontra új taggyűlést kell összehívni. Az újra összehívott taggyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. Az újra összehívott taggyűlés időpontját az eredeti taggyűlés meghívójának tartalmaznia kell.

(12) A Taggyűlést a Tagozat elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke, akadályoztatásuk esetén a Taggyűlés által

megválasztott tag vezeti le.

(13) A Taggyűlést levezető elnök a Taggyűlésen elhangzó hozzászólások időtartamát korlátozhatja. A korlátozás maximálisan a következő lehet: az első hozzászólás esetén 5 perc, a második hozzászólás esetén 2 perc, a harmadik hozzászólás esetén további 2 perc (feltéve, ha a felszólaló személyét illető válaszadás történik). Negyedik hozzászólásnak a levezető elnök nem köteles helyt adni.

(14) A Taggyűlésen elhangzottakat és hozott döntéseket jegyzőkönyvbe kell venni. A jegyzőkönyvvezetőt és a két jegyzőkönyv hitelesítőt a Taggyűlés választja meg.

(15) A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az Elnökségi tagok megválasztása;

b) az Elnökségi tagok visszahívása

c) a Tagozat Ügyrendjének elfogadása, módosítása, kiegészítése.

d) a Tagozat elnökségének éves munkájáról szóló beszámoló elfogadása,

e) döntés minden olyan ügyben, amelyet törvény, a Kamara alapszabálya, más szabályzata, a Kamara elnöksége, a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

 

 

4. A Tagozat Elnöksége

 

4.1. Az Elnökség, az elnökség jelölése, választása

(1) A Tagozatot 8 főből álló Elnökség vezeti.

(2) Az elnököt, a 2 fő alelnököt és az 5 fő elnökségi tagot (a továbbiakban együttesen: elnökség) a Taggyűlés választja az (5) bekezdésben meghatározott jelölőlistáról, kézfeltartásos szavazással

(3) Az Elnökségi tagok megválasztása igazodik a Kamara tisztségviselőinek választásához.

(4) Elnökségi tagjelölt lehet minden Tagozati tag, aki

a) a Tagozatba történő jelentkezési alapján aktív szerepvállalást vállalt,

b) díjazás nélkül vállalja az elnökségi tagságot, az aktív részvételt az elnökségi üléseken és az elnökségi, szakmai, adminisztratív munkákban,

c) ellen a jelölés időszakában nem folyik fegyelmi eljárás,

d) ellen a Kamara Fegyelmi bizottsága jogerős elmarasztaló határozatot az elmúlt két évben nem hozott.

(5) Jelöltek jelölésére a Tagozat tagjainak szóban, vagy jelölőlapokon keresztül van lehetősége. A legtöbb jelölést kapott tagok felkerülnek a jelöltek névsorába (jelölőlista), azzal, hogy az összes leadott jelölés számához viszonyítva a 10%-os jelölést elérő tag jelölt lesz.

(6) A fenti módon előállt jelöltek névsorába került tagok nyilatkoznak, hogy megfelelnek a fenti feltételeknek és megválasztásuk esetén vállalják az elnökségi tisztséget.

(7) Amennyiben elnökségi tag választására az elnökség létszámának 3 fő alá történő csökkenése miatt kerül sor, Rendkívüli Taggyűlést kell összehívni.

(8) Az elnökségi tagság megszűnik az elnökségi tag:

a) lemondásával,

b) a Tagozatból történő kizárásával,

c) a Kamarából történő kizárásával,

d) ha ellene az elmúlt két évben, vagy az elnökségi ideje alatt jogerős elmarasztaló fegyelmi határozat született,

e) elhalálozásával.

(9) Ha az elnökségi tag ellen fegyelmi eljárás indul, az elnökség határoz arról, hogy az elnökégi tag tisztségét felfüggeszti-e az eljárás lezárásáig.

(10) Ha az elnökségi tag 4 egymást követő elnökségi ülésen nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja, vagy érdemi munkát nem végez, az elnökség javaslatot tesz a Taggyűlésnek az elnökségi tag tisztségétől való megfosztására.

(11) Az Elnökségi tagokat a Taggyűlés választja. Elnökségi póttagok választására nincs lehetőség.

(12) Az Elnökség összetétele esetén törekedni kell arra, hogy a Tagozat által képviselt szakmai területeket megfelelő súllyal képviseljék a megválasztott elnökségi tagok.

(13) A könyvvizsgálatot szüneteltetők aránya az elnökségben nem lehet több 30 százaléknál. Amennyiben az Elnökségi tagok szüneteltető tagjainak aránya 40% fölé nő, akkor a szüneteltető tagok önkéntesen lemondanak, vagy, ha a konfliktus megoldása ily módon nem lehetséges, az Elnökség szavazással dönt a szüneteltető tag felmentésének Taggyűlés elé terjesztéséről.

(14) A tagozat Elnökségének megválasztását a tagozat tagjai által maguk közül választott Választási bizottság készíti elő. A Választási bizottság mandátuma a kamarai tisztségviselő választás ciklusával azonos.

(15) A Választási bizottság által elkészített elnöki/alelnöki/elnökségi tagságra történő jelentkezési lapot és nyilatkozatot az elnök, alelnök vagy elnökségi tag választását napirendre tűző tagozati ülésen jelen lévő tagok, a jelenléti ív aláírásával kapják kézhez.

(16) Az Elnökségi tagok a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara Informatikai Tagozat Elnökségi Tagja" cím viselésére jogosultak.

 

4.2. A Tagozat Elnöke

(1) A tagozat elnöke képviseli a tagozatot. Ha a vezető a feladatkörének ellátásában akadályoztatva van, az alelnök teljes feladatkörében helyettesíti, kivéve, ha a tagozat vezetője másképp rendelkezett.

(2) Az Elnök a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara Informatikai Tagozat Elnöke" cím viselésére jogosult.

(3) A tagozat elnökének feladatai különösen:

a) felelős a tagozat törvényes működéséért,

b) irányítja és ellenőrzi a Taggyűlés és a Tagozat elnöksége, valamint a Kamara elnöksége által hozott, a Tagozatra vonatkozó határozatok végrehajtását,

c) irányítja, összehangolja, szervezi és ellenőrzi az elnökség tagjainak tevékenységét,

d) előkészíti a Taggyűlést és az elnökségi üléseket, az üléseket levezeti,

e) dönt, illetve intézkedik a tagozat mindazon ügyében, amelyek nem tartoznak a Taggyűlés, a Tagozat elnökség, mint testület vagy más szervezet/személy feladatkörébe,

f) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a tagozat Taggyűlésének és elnökségének határozata, valamint a Kamara valamely szervezete a feladatkörébe utal.

 

4.3. A Tagozat Alelnöke

(1) A tagozatvezető helyettesének feladatai különösen:

a) segíti az elnököt munkájában,

b) az elnök akadályoztatása esetén helyettesítheti, valamint így jár el akkor is, ha a tagozatnak nincs elnöke,

c) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a tagozat Taggyűlésének és elnökségének határozata, valamint a Kamara vagy annak valamely szervezete a feladatkörébe utal.

(2) Az Alelnök a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara Informatikai Tagozat Alelnöke" cím viselésére jogosult.

 

 

5. Az Elnökség ülésezési rendje és működése

(1) A Elnökség minimum évente 4 alkalommal ülésezik.

(2) Az Elnökségi ülés összehívásáról a Tagozat Elnöke gondoskodik. Az összehívás elsősorban a Kamara székhelyére kell, hogy történjen, minimum 14 nappal az ülés előtt. Az Elnökségi Ülés összehívása e-mailen vagy faxon történik.

(3) Az Elnökség feladat-és hatáskörébe tartoznak különösen

a) a tagozat tevékenységének irányítása, szervezése

b) a tagozat részéről a Kamara éves pénzügyi tervéhez javaslatok kidolgozása és e pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolóhoz észrevételek megtétele,

c) a tagozat munkájáról szóló éves beszámoló Taggyűlés elé terjesztése,

d) a Kamara éves pénzügyi terve alapján a tagozat rendelkezésére álló pénzügyi kerettel való gazdálkodás, ennek keretében a tagozat működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,

e) a Taggyűlések előkészítése,

f) gondoskodhat a tagozat Szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről, kiadásáról, karbantartásáról,

g) minden olyan feladat ellátása, amelyet törvény, a Kamara alapszabálya, más szabályzata a feladatkörébe utal.

(4) Az Elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

(5) Amennyiben az Elnökség létszáma 4 fő alá csökken, az Elnökség határozatot nem hozhat. Ebben az esetben az Elnökség ügyvezető testületként működik, a halasztást nem tűrő kérdésekben, sürgős esetekben dönthet, és intézkedik a Taggyűlés mihamarabbi összehívásáról.

(6) Az Elnökség tagjai a határozathozatal és döntéseik folyamán 'Mellette' - 'Ellene' - 'Tartózkodik' szavazatokkal szavazhatnak.

(7) A szavazás az összehívott Elnökségi üléseken történik, de sürgős esetben lehetőség van faxon, e-mailen szavazni. A faxon vagy e-mailen tett szavazatokat írásban (postai úton) vagy a legközelebbi Elnökségi ülésen írásban meg kell erősíteni.

 

 

6. A Tagozat Működése

 

6.1. A Tagozat gazdálkodása

(1) A Tagozat a Kamara éves pénzügyi tervében meghatározott pénzügyi keretből gazdálkodik.

(2) A Tagozat a következő tételekre fordítja a rendelkezésre álló éves pénzügyi kereteit:

a) szakmai konferenciák és Taggyűlések szervezése (meghívók költsége, postaköltség, terembérlet, oktatói díjak, költségtérítések, reprezentációs kiadások),

b) szakmai anyagok készítése, publikálása, és terjesztése,

c) az elnökség által jóváhagyott szakmai programok végrehajtása, támogatása

d) elnökségi tagok és a szakértői csoport tagjainak költségtérítése.

 

6.2. Együttműködés a Kamarával, a Tagozat feladatai

 

( a szöveg a Kamara alapszabályának 412-es pontja alapján készült)

(1) A tagozat feladatai

a) kapcsolatot tart a tagozat szerinti szakmai területtel, annak képviselőivel,

b) véleményezi a szakmai területet közvetlenül érintő jogszabály-tervezeteket, elősegíti a hatályos jogszabályok gyakorlati alkalmazását, jelzi a hatályos jogszabályok szükségesnek tartott módosításait,

c) összegezi a szakmai standardok alkalmazásával kapcsolatos könyvvizsgálói tapasztalatokat, azokról a kamara elnökét és a tagozat tagjait tájékoztatja

d) értékeli a szakmai területen végzett könyvvizsgálatok által érintett jogszabályok gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalatokat azok alapján kialakított véleményéről, és javaslatairól tájékoztatja a kamara elnökét, továbbá a tagozat tagjait,

e) együttműködik a kamara Oktatási bizottságával a tagozat szakmai szakterületén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatot végző kamarai tag könyvvizsgálók kötelező szakmai továbbképzési programjának kialakításában, részt vesz annak végrehajtásában.

 

 

7. Záró rendelkezések

(1) Jelen Ügyrend rendelkezései 2010. december 23-n napján lépnek hatályba.

(2) Jelen Ügyrend a tagság 2010. december 14-én tartott alakuló ülésén hagyta jóvá.

Betöltés...
X