Befektetési vállalkozási szakmai minősítő vizsga követelményei

A befektetési vállalkozási  szakmai minősítő vizsga követelményeit a szakmai minősítő vizsga szabályzat 3. sz melléklete tartalmazza:

1.A befektetési vállalkozási könyvvizsgálat sajátosságai

 • Az ügyfél elfogadás vagy meghosszabbítás specialitásai a befektetési vállalkozási minősítéshez kötött gazdálkodók esetén
 • A megbízás elfogadás specialitásai a befektetési vállalkozási minősítéshez kötött gazdálkodók esetén
 • A befektetési vállalkozási minősítéshez kötött gazdálkodókkal kötött könyvvizsgálati szerződés sajátosságai
 • A befektetési vállalkozási minősítéshez kötött gazdálkodók számára kiállított elfogadó nyilatkozat sajátosságai
 • Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók meghatározása és a könyvvizsgálati munka elvállalásának specialitásai
 • Könyvvizsgálói rotációs követelmények a közérdeklődésre számot tartó és a befektetési vállalkozási minősítéshez kötött gazdálkodók vonatkozásában
 • A lényegességi küszöb meghatározása a befektetési vállalkozási minősítéshez kötött gazdálkodók esetén (vetítési alap és a mérték specialitásai)
 • A könyvvizsgálati munkaprogram kialakításának sajátosságai a befektetési vállalkozási minősítéshez kötött gazdálkodók esetén
 • Belső minőségellenőr kijelölése, az ellenőr szerepe és munka a belső minőségellenőrrel
 • A könyvvizsgálati eljárások eltérései a befektetési vállalkozási minősítéshez kötött gazdálkodók esetén
  • Új könyvvizsgálat esetén a nyitóegyenlegek vizsgálata
  • Az egyenleg megerősítések módszertana és gyakorlata
  • A visszaélések felderítésével kapcsolatos eljárások kiemelt jelentősége
  • Szakértők bevonása a könyvvizsgálatba: informatikai, értékelési, jogi, csalás kivizsgáló, adó, aktuárius szakértők
  • A letétkezelési tevékenység könyvvizsgálatának speciális eljárásai
  • Az informatikai rendszerek könyvvizsgálatának módszertana
  • Folyamat felmérések és a kontroll környezet megbízhatóságának vizsgálata és ennek hatása a részletes tesztelésre
  • A kockázati állomány (befektetési hitelek, halasztott fizetés, befektetések) vizsgálata – egyedi mintaválasztás és kollektív alapon képzett értékvesztés és céltartalék értékelésének vizsgálata
  • Az ügyfélpénzek, ügyfelek pénzügyi eszközei elkülönítésének és létezésének vizsgálata
  • Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek teljességének és pontosságnak vizsgálata
  • Speciális tartalékok (ideértve: a fel nem használt általános tartalék) vizsgálata teljesség és értékelés szempontjából
  • Könyvvizsgálati bizonyítékokon (vezetés vagy a vezetés szakértője által készített információ) elvégzendő könyvvizsgálati eljárások
  • Konszolidált beszámoló esetén a komponens könyvvizsgálókkal való kommunikáció és a konszolidációs lépések könyvvizsgálata
  • Kapcsolt felek vizsgálata
  • A vállalkozás folytatása elvének vizsgálata
  • Fordulónap utáni események vizsgálata
 • Kommunikáció az audit bizottsággal (éves rendszeres és rendkívüli) – tartalma, időzítése
 • Jelentéskészítés és az azt megalapozó könyvvizsgálati munka a befektetési vállalkozási minősítéshez kötött gazdálkodónál (éves beszámolóról kiadott jelentés, kiegészítő különjelentés)
 • A kiegészítő különjelentés tartalma és készítésének módszertana
 • Kommunikáció a felügyeleti hatósággal (MNB) – titoktartás szabályozása, rendszeresség, speciális esetek

2.A befektetési vállalkozási működés sajátosságai

 • A befektetési szolgáltatási tevékenység és a kiegészítő szolgáltatás
 • Az informatikai rendszer
 • Az induló tőke
 • A befektetési szolgáltatási tevékenység és kiegészítő szolgáltatás végzésének szabályai
 • A szerződéskötés szabályai
 • A szerződéshez kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségek
 • A szerződések és megbízások nyilvántartása
 • Az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek kezelése
 • Az ügyfelek megbízásainak kezelése és az allokáció szabályai
 • A halasztott pénzügyi teljesítés
 • A portfóliókezelési tevékenység
 • A befektetési hitelezés
 • A kiszervezés szabályai
 • A befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató működése
 • A jogszabályoknak és szabályzatoknak történő megfelelés
 • Belső ellenőrzés
 • Könyvvizsgálat
 • Kockázatkezelési szabályok
 • Kockázatvállalás és kockázatkezelés
 • A befektetési vállalkozás működésére vonatkozó alapvető prudenciális előírások
 • A vezető állású személyek, alkalmazottak és egyéb érintett személyek saját ügyletei
 • Összeférhetetlenség
 • CRR-nek történő megfelelés
 • Tőkepufferek
 • Tőkefenntartási puffer
 • Anticiklikus tőkepuffer
 • Globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős befektetési vállalkozásra vonatkozó tőkepuffer
 • Rendszerkockázati tőkepuffer
 • Tőkepufferekre vonatkozó közös szabályok
 • A befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató jogutód nélküli megszűnése és az állomány-átruházás
 • A szavatoló tőke számítása
 • A portfóliókezelési tevékenységet végző által a kezelt portfólión elért teljesítmény, illetve hozam számításának, bemutatásának és közzétételének szabályai, elvei
 • Javadalmazási politika

3.A tőkepiac sajátosságai

 • A dematerializált értékpapír előállítása
 • Az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatala
 • Rendszeres tájékoztatás
 • Rendkívüli tájékoztatás
 • A közérdeklődésre számot tartó kibocsátóra vonatkozó előírások
 • Központi értékpapírszámla
 • Az értékpapírszámla
 • Zárolt értékpapír-alszámla
 • Az értékpapírszámla megszűnése
 • A számlarendszer részletes szabályai
 • Ügyfélszámla
 • A befektetési hitelezés
 • Halasztott pénzügyi teljesítés
 • Értékpapír-kölcsönzés
 • Nyilvánosságra hozatal
 • Ügyfélkövetelések védelme
 • Könyvvizsgálat
 • Titoktartás
 • Üzleti titok
 • Értékpapírtitok


4.A befektetési vállalkozások beszámoló készítése

 • Éves beszámoló
 • A mérleg tételeinek tartalma
 • Mérlegtételek értékelése
 • Valós értéken történő értékelés
 • Az eredménykimutatás tételeinek tartalma
 • Könyvvezetésre vonatkozó előírások
 • Sajátos szállításos repo ügyletek elszámolása
 • Ügyfélszámla-vezetés
 • Értékpapírszámláról vezetett számviteli nyilvántartás
 • Határidős, opciós és swap ügyletek elszámolása
 • Értékpapír-kölcsönzés elszámolása
 • Kiegészítő melléklet
 • Összevont (konszolidált) éves beszámolót érintő sajátosságok
 • Közzététel
 • A befektetési szolgáltatási tevékenységet év közben megkezdő, illetve megszüntető vállalkozások nyilvántartási kötelezettsége
 • Egyes kintlévőségek, követelés fejében kapott készletek és mérlegen kívüli tételek értékelésének sajátos szabályai
 • A tételek értékelés alapjául szolgáló minősítés szerinti besorolása
 • Ügyfél-, illetve partnerminősítés számviteli követelményei
 • Fedezetértékelés számviteli követelményei
 • Eszközminősítéssel szemben támasztott követelmények
 • Értékvesztéssel és céltartalékképzéssel szembeni követelmény

5.A kollektív befektetési formák sajátosságai

 • Alapkezelőkre vonatkozó általános szabályok
 • Ügyletek, megbízások rögzítésére és a nyilvántartásra vonatkozó előírások
 • Összeférhetetlenség
 • Kockázatkezelés
 • Likviditáskezelés
 • A letétkezelőkre vonatkozó szabályok
 • A befektetési alapok létrejötte
 • A befektetési alapok nyilvántartásba vétele
 • A kezelési szabályzat
 • A befektetési alap jogutód nélküli megszűnése
 • Befektetési alap átalakulása
 • A befektetési jegy
 • A befektetési jegyek forgalomba hozatala és folyamatos forgalmazása
 • A nettó eszközérték, a befektetőknek történő kifizetések általános szabályai, az illikvid eszközök elkülönítése
 • A nettó eszközérték megállapításának általános szabályai
 • Eljárás a nettó eszközérték-számításban bekövetkezett hiba esetén
 • A befektetési alap illikviddé vált eszközeinek elkülönítése
 • Tájékoztatási kötelezettség
 • A tájékoztató
 • A kiemelt befektetői információ
 • A nyilvános befektetési alap rendszeres tájékoztatási, jelentési kötelezettségei
 • A nyilvános befektetési alapokra vonatkozó egyéb információk közzététele, a tájékoztatásra vonatkozó egyéb szabályok
 • A nyilvános befektetési alapokra vonatkozó rendkívüli tájékoztatási kötelezettség
 • A zártkörű befektetési alapokra vonatkozó rendelkezések
 • A közzétételi kötelezettségei teljesítésének módja
 • A letétkezelőre és a könyvvizsgálóra vonatkozó speciális szabályok
 • A könyvvizsgálókra vonatkozó szabályok

6.A befektetési alapok beszámoló készítése

 • Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
 • A mérleg tagolása, tételeinek tartalma
 • Mérlegtételekhez kapcsolódó értékelési és egyéb előírások
 • Eredménykimutatás
 • Könyvvezetésre vonatkozó szabályok
 • Származtatott ügyletek (határidős, opciós és swap ügyletek) elszámolása
 • Kiegészítő melléklet
 • Közzététel
 • Az ingatlanalap mérlegének előírt tagolása
 • Az értékpapíralap mérlegének előírt tagolása
 • Az ingatlanalap eredménykimutatásának előírt tagolása
 • Az értékpapíralap eredménykimutatásának előírt tagolása
 • Portfólió jelentés értékpapíralapra
 • Portfólió jelentés ingatlanalapra
 • Cash-flow kimutatás
   

 

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X