Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság 2008. évi munkaterve

A Magyar Könyvvizsgálói kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: könyvvizsgálói törvény vagy Kkt.) 2008. január 1-jei hatálybalépésével megalakult Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság vagy KKB) a tevékenységét éves munkaterv alapján végzi, amelyet a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: Kamara) honlapján a tárgyévet megelőző év december 31-ig közzétesz.

A Kkt. a közfelügyelet általános céljaként határozza meg a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység átláthatóságának, ellenőrizhetőségének biztosítását, és ezen keresztül a közérdek megfelelő érvényesülését. A közfelügyeleti rendszert a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és a Bizottság működteti, hatálya kiterjed a kamarai tag könyvvizsgálókra, és a könyvvizsgáló cégekre. A könyvvizsgálói törvény körvonalazza a KKB közfelügyeleti feladatait, amelyek részletes meghatározását és ütemezését a Bizottságra bízza. A Kkt. 189. §-a alapján a Bizottság éves munkatervének meghatározásakor a következő közfelügyeleti részelemek részletes vizsgálatára és értékelésére helyezte a hangsúlyt:

 • a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezése, a kamarai nyilvántartások vezetése,
 • a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok, a kamara etikai szabályzata, valamint a belső minőségellenőrzésre vonatkozó nemzeti standardok kialakítása, elfogadása,
 • a szakmai továbbképzési rendszer és a minőségbiztosítási rendszer működése,
 • a fegyelmi eljárások,
 • a más államok illetékes hatóságaival folytatott együttműködés.

A Kkt. ugyanezen szakaszában felhatalmazást ad a Bizottság részére, hogy a fent felsorolt feladataival összefüggésben a miniszter számára javaslatot tehet jogszabály megalkotására vagy egyedi intézkedés megtételére. Jogszabályalkotással összefüggő feladatkör a Kkt. 197. §-ában meghatározott jogszabály-véleményezési kötelezettség is, amennyiben a miniszter felkéri a Bizottságot a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet érintő jogszabály tervezetek véleményezésére.

A közfelügyelet új intézményi jellege, és a könyvvizsgálói törvény szűkszavúsága miatt a Bizottságra hárul feladatainak részletes, gyakorlati kialakítása, valamint az, hogy a későbbiekben milyen irányban fog fejlődni a közfelügyeleti rendszer Magyarországon.

Korábbi magyarországi tapasztalat hiányában a Bizottság feladatául tűzte ki a Kamarával történő kapcsolatelvételt, és az együttműködés kereteinek tisztázását. Az új könyvvizsgálói törvény megalkotásával a Kamara hatósági feladatai kibővültek, ezek túlnyomó része a közfelügyelet hatálya alá tartozik, ezért a Bizottság feladata azok vizsgálata és értékelése, valamint ennek érdekében a megfelelő és szükséges információ beszerzése.

Szintén a megalakuláshoz kötődő, bár a későbbiekben is fontosnak tartott feladat, hogy a Bizottság nemzetközi színtéren is képviseltesse magát, felvegye a kapcsolatot a nemzetközi szervezetekkel, kezdeményezze azok tagjai közé történő felvételét. A Bizottság céljául tűzte ki az Európai Unió tagállamainak közfelügyeleteivel való kapcsolatfelvételt és együttműködést.

Az új könyvvizsgálói törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény vagy Szt.) módosításának eredményeképpen a könyvvizsgálói megbízás lemondással vagy visszahívással történő megszűnése esetére előírt bejelentések a Bizottsághoz érkeznek. A Bizottság a bejelentéseket megtárgyalja, értékeli és a tapasztalatokat az éves jelentésében nyilvánosságra hozza.

A vázolt alapelvek figyelembevételével a Bizottság részletes munkaterve a 2008-as évet illetően a következő.

1. Általános, a megalakuláshoz kapcsolódó feladatok

 • a Bizottság megalakítása
 • az elnök megválasztása
 • a Bizottság ügyrendjének kialakítása és jóváhagyása

2. Kapcsolat a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával

 • kapcsolatfelvétel a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával és az együttműködés kereteinek tisztázása
 • a Bizottság közfelügyeleti feladataihoz szükséges kamarai dokumentációk megkérése
 • a Kamara működésének és hatósági feladatainak feltérképezése érdekében a Kamara tisztségviselői meghívást kapnak a Bizottság üléseire, ahol tájékoztatást adnak a felelősségi körükbe tartozó szakterület tevékenységéről.

3. Kapcsolatfelvétel és együttműködés a nemzetközi szervezetekkel, más államok közfelügyeleteivel

 • részvétel a Könyvvizsgálók Felügyeleti Testületeinek Európai Csoportja (EGAOB) ülésein, az amerikai közfelügyelet (PCAOB) konferenciáin, és egyéb, a közfelügyeletet érintő nemzetközi konferenciákon
 • csatlakozás kezdeményezése közfelügyeleti tárgyú és célú nemzetközi szervezetekhez (IFIAR)
 • az Európai Unió más tagállamainak közfelügyeleti szervével való kapcsolatfelvétel
 • más EU tagállam közfelügyeleti tapasztalatainak megismerése érdekében azon tagállam/tagállamok közfelügyeleti szervének meghívása a Bizottság ülésére, ahol a közfelügyelet a magyarországihoz képest hosszabb múltra tekint vissza

4. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzése engedélyezésének, a kamarai nyilvántartások vezetésének vizsgálata és értékelése [Kkt. 189.§ (1) bekezdés a) pont]

 • információszerzés a kamarai tagfelvételi eljárásról, a kamarai nyilvántartásokról helyszíni vizsgálatok módszerével a Kamara tagfelvételi rendszerének, a kamarai nyilvántartások vezetésének áttekintése a Kkt. és a 2006/43/EK irányelv előírásai alapján, beleértve a harmadik országok könyvvizsgálóira kidolgozott regisztrációs rendszert, az értékelés megvitatása
 • a fellebbezést követően jogerőssé vált, kamarai tagfelvételi eljárást lezáró határozatok vizsgálata és értékelése

5. A Kamara etikai szabályrendszere, a fegyelmi eljárások vizsgálata és értékelése [Kkt. 189. § (1) bekezdés b) és d) pont]

 • információszerzés a Kamara etikai szabályrendszeréről és a fegyelmi (etikai) eljárások tapasztalatairól
 • a fellebbezést követően jogerőssé vált, kamarai fegyelmi eljárást lezáró határozatok vizsgálata és értékelése

6. A szakmai továbbképzési rendszer vizsgálata és értékelése [Kkt. 189. § (1) bekezdés c) pont]

 • információszerzés a Kamara szakmai továbbképzési rendszeréről
 • a könyvvizsgálók kötelező szakmai továbbképzésén való részvétel és annak értékelése

7. A minőségbiztosítási rendszer működésének vizsgálata és értékelése [Kkt. 189. § (1) bekezdés c) pont]

 • információszerzés a Kamara minőségbiztosítási rendszeréről
 • részvétel a minőségellenőrök oktatásán és annak értékelése
 • a Minőség-ellenőrzési Módszertani Útmutató vizsgálata és értékelése
 • a lefolytatott minőségellenőrzések eredményéről hozott egyedi határozatok vizsgálata és értékelése
 • a minőségbiztosítási rendszer által felhasznált erőforrások, a rendszer hatékonyságának és eredményességének megítélése

8. A Kamara más államok illetékes hatóságaival folytatott együttműködésének vizsgálata és értékelése [Kkt. 189. § (1) bekezdés e) pont]

 • a Kamara nemzetközi szerződéseinek és nemzetközi szervezetekben való részvételének áttekintése és értékelése

9. A Bizottság jogszabályalkotáshoz kapcsolódó feladatai [Kkt. 189. § (3) bekezdés, 197. §]

 • a harmadik országok könyvvizsgálóinak regisztrációjával kapcsolatos irányelvi változás hazai szabályozási követelményeinek áttekintése, szükség esetén kezdeményezés a törvénymódosításra
 • az Európai Bizottság új minőségbiztosítási ajánlásának (2008/V/6) értelmezése és az abból adódó stratégiai feladatok megvitatása, felkészülés a végrehajtásra, a törvénymódosítás szükségességének megvitatása
 • a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet érintő jogszabályok gyakorlati tapasztalatain alapuló problémáinak megvitatása, szükség esetén kezdeményezés a törvénymódosításra

10. A Bizottság munkájának végrehajtásáról szóló beszámoló összeállítása és nyilvánosságra hozatala

Amennyiben a Bizottság munkája során a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói szolgáltatást igénybe vevők érdekét veszélyeztető helyzetet észlel, a Kkt. biztosítja számára a megfelelő eszközöket a helyzet megszüntetése, helyreállítása érdekében. A Bizottság a rendelkezésre álló tények elemzése, értékelése, mérlegelése alapján, a veszélyeztetés mértékének figyelembevételével a következőket teheti:

 • javaslatot tesz a Kamara, illetve a miniszter részére a helyzet megszüntetésének módjára,
 • eljárást kezdeményez a Kamara megfelelő hatáskörrel rendelkező szervénél,
 • törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez.
Betöltés...
X