Adatkezelési tájékoztató

Általános adatkezelési tájékoztató

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 1. Bevezetés
 2. Irányadó jogszabályok
 3. Adatkezelő személye és elérhetőségek
 4. Adatvédelmi tisztviselő - kapcsolattartás
 5. Alapvető fogalmak
 6. Adatkezelési alapelvek
 7. Adatkezelés jogalapjai
 8. Érintetti jogok

EGYES ADATKEZELÉSEK

 1. Főtitkári Hivatal adatkezelései
 2. Közhiteles nyilvántartások
 3. Felvételi bizottság hatáskörébe tartozó eljárások
 4. Oktatási bizottság hatáskörébe tartozó eljárások
 5. Minőségellenőrzési bizottság hatáskörébe tartozó eljárások
 6. Fegyelmi bizottság hatáskörébe tartozó eljárások
 7. Szakértői bizottság hatáskörébe tartozó eljárások
 8. Igazságügyi Könyvszakértői Tagozat
 9. Adótagozat
 10. Költségvetési Tagozat
 11. Pénz és Tőkepiaci Tagozat
 12. Könyvelői Tagozat
 13. Natúra Tagozat
 14. Informatikai Tagozat
 15. Egyéb adatkezelések
 16. Területi szervezetek adatkezelései
 17. Belső visszaélés-bejelentési rendszer

  

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Magánszemélyek adatszolgáltatása során megadásra kerülő személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató

 1. Alapadatok - könyvvizsgáló neve
 2. Alapadatok - könyvvizsgáló tagszáma
 3. Elérhetőségek - közzététel e-mail cím
 4. Elérhetőségek - e-mail cím
 5. Elérhetőségek - honlap
 6. Címek - közzététel cím
 7. Címek - számlázási cím
 8. Címek - levelezési cím
 9. Telefonszámok - közzéteteli
 10. Telefonszámok - napközbeni, mobil, fax, otthoni
 11. Tevékenység végzésének módja
 12. Tagdíj számítás adatai
 13. Közérdeklődésnek kitett vállakozások könyvvizsgálatából származó bevétel
 14. Kiegészítő tagdíj kedvezmény
 15. Kibocsátott jelentések
 16. Biztosítás adatai
 17. Csatolt dokumentumok

Könyvvizsgáló cégek adatszolgáltatása során megadásra kerülő adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató

 1. Elérhetőségek - kapcsolattartó neve
 2. Elérhetőségek - kapcsolattartó telefonszáma
 3. Tagdíj átvállalás
 4. Könyvvizsgáló cégek vonatkozásában kezelt nem személyes adatok adatkezelésére vonatkozó tájékoztató

     

    

Általános adatkezelési tájékoztató

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Bevezetés

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) elkötelezett tagjai, leendő tagjai, ,munkavállalói és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottai (a továbbiakban együtt munkavállalók), a könyvvizsgáló cégek kamarai nyilvántartásba vétele során birtokába kerülő személyes adatok érintettjei, a szolgáltatásait igénybe vevők, valamint partnerei információs önrendelkezéshez való alapvető személyes szabadságjogának védelme iránt. A kamara kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során mindenben a hatályos adatvédelmi jogszabályok figyelembe véve járjon el, amely érdekében gondoskodik olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedések működtetéséről, amelyek az adatok biztonságát garantálják.

Ugrás az oldal tetejére

Irányadó jogszabályok

A kamara adatkezelésére különösen az alábbi jogszabályokban foglaltak fogalmaznak meg előírásokat:

 • az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 • a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló a 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.);
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.);
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.).

Ugrás az oldal tetejére

Adatkezelő személye és elérhetőségek

A jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatok vonatkozásában adatkezelő:

Név: Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Nyilvántartási szám: 01-03-0000017
Szervezet típusa: Köztestület
Képviselő: Dr. Pál Tibor elnök
Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
Telefon: 06-1-473-4500

 Ugrás az oldal tetejére


Adatvédelmi tisztviselő - kapcsolattartás

A GDPR 37. cikk (1) a) pontja alapján, a kamaránál kijelölt adatvédelmi tisztviselő gondoskodik az adatkezelési előírások folyamatos érvényesüléséről.
Amennyiben a jelen tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a kamara egyéb adatkezelése vonatkozásában kérdése merülne fel, kérjük lépjen kapcsolatba velünk adatvédelmi tisztviselőnk alábbi elérhetőségei közül bármelyiken:

Név: dr. Simon-Petró Eszter
Telefon: 06-30-74-80-446
Postai cím: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
E-mail cím:   simonpetro.eszter@mkvk.hu

Ugrás az oldal tetejére

Alapvető fogalmak

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Jogalap: azon tény, amely az adatkezelés jogszerűségét megalapozza.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Érintett: a személyes adat által azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Ugrás az oldal tetejére

Adatkezelési alapelvek

A kamara az adatkezelései vonatkozásában mindenben az alábbi, GDPR 5. cikke szerinti alapelveknek megfelelően jár el.

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
A kamara az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. Ennek érelmében a kamara kizárólag olyan adatot kezel, amely kezelésére jogosult, amelyre megfelelő jogalappal rendelkezik, továbbá a kamara adatkezelése mindenben és mindenkor megfelel a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak.

Célhoz kötöttség
A kamara a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Adattakarékosság
A kamara az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi. Ennek megfelelően a kamara nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.

Pontosság
A kamara adatkezelése pontos és naprakész. A kamara minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.

Korlátozott tárolhatóság
A kamara a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre.

Integritás és bizalmas jelleg
A kamara megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.

Elszámoltathatóság
A kamara felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, és igazolni tudja mindezt. Ennek értelmében a kamara gondoskodik a vonatkozó, hatályos jogszabályokban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről.

Ugrás az oldal tetejére

Adatkezelés jogalapjai

A kamara az egyes, általa kezelt, jelen tájékoztatóban nevesített adatok vonatkozásában történő adatkezeléseinek jogszerűségét az alábbi jogalapok valamelyikére alapítja:

 • jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés - az adatkezelés a kamarára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges {GDPR 6. cikk (1) c)}
 • közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés - az adatkezelés közérdekű vagy a kamarára ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges {GDPR 6. cikk (1) e)}
 • jogos érdeken alapuló adatkezelés - az adatkezelés a kamara vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges {GDPR 6. cikk (1) f)}
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés - az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez {GDPR 6. cikk (1) a)}

Ugrás az oldal tetejére

Érintetti jogok

A kamara, a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az érintettek számára. Az alábbi érintetti jogok jogok illetik meg az érintetteket:

 • tájékoztatáshoz való jog
 • hozzáférés joga
 • helyesbítéshez való jog
 • törléshez (elfeledtetéshez) való jog
 • adatkezelés korlátozásához való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • adathordozhatósághoz való jog
 • visszavonás joga

Tájékoztatáshoz való jog

1.A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

2.A kamara tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára.

Tájékoztatás az érintett kérésére

3.A kamara indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti jogokra vonatkozó érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

4.Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30 napos határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a kamara a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

5. A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.

6.Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a kamara, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a)észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b)megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

7.A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a kamarat terheli.

8.A tájékozódáshoz való jog írásban az adatkezelő elérhetőségén keresztül gyakorolható vagy akár szóban is a kamara telefonos elérhetőségén keresztül, az érintett személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását és beazonosítását követően.

Kötelező tájékoztatás

9.Amennyiben a kamara az adatokat közvetlenül az érintettől szerezte meg (ide értve különösen a kamarai tagokat, üzleti partnereket), úgy a kamara mindenképpen tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

a)a kamara – ha van ilyen – a kamara képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b)az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja
d) a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a kamara vagy harmadik fél jogos érdekei;
e)adott esetben a személyes adatok címzettjei
f)adott esetben annak ténye, hogy a kamara harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

10.A személyes adatok első megszerzésének időpontjában a kamara a fentieken túl az érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is:

a)a személyes adatok tárolásának időtartamáról
b)az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a kamaratól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c)a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d)a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: Hatóság vagy NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

11.Ha a kamara a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és a 11. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.

12.A kamara a kötelező tájékoztatásnak többféle módon tehet eleget.

a)A 11. pontban foglalt információkat a kamara ("Adatkezelési tájékoztató" címen) közzéteszi a honlapján olyan módon, hogy az könnyen megtalálható és könnyen elérhető legyen bárki számára.

Hozzáférés joga

13.A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

14.Az érintett jogosult arra, hogy a kamarától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)az adatkezelés céljai;
b)az érintett személyes adatok kategóriái;
c)azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a kamara közölte vagy közölni fogja
d)adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a kamaratól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f)a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h)az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

15.A kamara az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

16.Az érintett által kért további másolatokért a kamara az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, melynek mértékét a kamara árszabási szabályzata, egyéb szabályzata, vagy egyéb dokumentum tartalmazza.

17.A hozzáférési jog alapján való információkérés joga írásban, az adatkezelő elérhetőségén keresztül gyakorolható vagy akár szóban is a kamara telefonos elérhetőségén keresztül, az érintett személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását és beazonosítását követően.

Helyesbítéshez való jog

18.A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

19.A kamara, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

20.A helyesbítésre vonatkozó kérelem írásban az adatkezelő elérhetőségeken keresztül gyakorolható vagy akár szóban is a kamara telefonos elérhetőségén keresztül, az érintett személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően.

21.A kamara által vezetett közhiteles nyilvántartásba kizárólag a kamarai tag könyvvizsgáló által írásban közölt, aláírásával ellátott adatváltozást lehet bejegyezni (Kkt. 32. §).

22.Az Alapszabály 182. pontja értelmében a kamarai tag könyvvizsgáló adatváltozáskor adatait a kamara honlapján – személyes kóddal történő belépést követően – köteles haladéktalanul módosítani. Amennyiben a kamarai tag könyvvizsgáló általi elektronikus adatmódosítás nem lehetséges, a kamarai nyilvántartásba az adatszolgáltatásra kötelezett kamarai tag könyvvizsgáló által írásban közölt, aláírásával igazolt, vagy elektronikus úton közölt és elektronikusan aláírt adatot (adatváltozást) lehet bejegyezni. A bejegyzett, módosított adatok tartalmának valódiságáért a külön jogszabályban meghatározott felelősségi szabályok szerint az adatszolgáltatásra kötelezett felel.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

23.A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában.

24.A kamara indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b)az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés jogalapok esetében;
d)a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
e)a személyes adatokat a kamarára alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

25.Az érintett törlési kérelmének a kamara nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a kamarára alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.

26.Amennyiben a kamarához törlési kérelem érkezik, a kamara első lépésként megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében a kamara elkérheti az érintett egyes személyazonosító adatait (például születési hely és idő, anyja neve), az érintett számára a kamara által kiállított irat azonosítószámát. A kamara nem kérhet azonosításként olyan plusz adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván.

27.Amennyiben a kamarának eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön.

28.A kamara az adattörlésekről nyilvántartást vezet, amelyet minden egyes törlés esetében a kamara főtitkára, mint adatkezelését felelős személy, valamint az adattörlést végző, kamarai informatikai rendszerek működtetéséért felelős munkavállaló és az adatvédelmi tisztviselő aláírásukkal hitelesítenek.

29.A kamara tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

30.A törlésre vonatkozó kérelem kizárólag írásban nyújtható be, az adatkezelő elérhetőségén keresztül.

Az adatkezelés korlátozáshoz való jog

31.A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

32.A kamara az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az kamara ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b)az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c)a kamarának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
f) az érintett a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés jogalapok esetében tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a kamara jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

33.Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

34.A kamara tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

35.A korlátozásra vonatkozó kérelem kizárólag írásban nyújtható be, az adatkezelő elérhetőségén keresztül.

Tiltakozás

36.A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg.

37.A kamara az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

38.A tiltakozásra vonatkozó kérelem kizárólag írásban nyújtható be, az adatkezelő elérhetőségén keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

39.Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

40.A kamara biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa a kamara számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

41.Az adathordozásra vonatkozó kérelem kizárólag írásban nyújtható be, az adatkezelő elérhetőségén keresztül.

Visszavonás joga

42.A visszavonásra való jog a hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet.

43.Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

44.A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

45.A hozzájárulás visszavonására vonatkozó kizárólag írásban nyújtható be, az adatkezelő elérhetőségén keresztül.

Ugrás az oldal tetejére

    

EGYES ADATKEZELÉSEK

   

Főtitkári hivatal adatkezelései

Az alapszabály 323. a) pontja értelmében a főtitkár szervezése, irányítása és felügyelete álló főtitkári hivatal tevékenységi körébe tartozik a Kkt. 108. § (1) bekezdése szerinti, kamara központi szervei és területi szervezetei hatósági és egyéb eljárásai vonatkozásában történő személyes adatok kezelése.
A főtitkári hivatal által végzett adatkezelések vonatkozásában a feladat ellátásukhoz szükséges személyes adatokhoz hozzáféréssel az alábbi személyek rendelkeznek:

a)a főtitkár,
b)a főtitkár, mint munkáltatói jogkört gyakorló által az egyes adatkezelések vonatkozásában erre munkaköri leírásban kijelölt munkavállalók,
c)a Kkt. 119. § szerinti tisztségviselők.

Ugrás az oldal tetejére

   

Közhiteles nyilvántartások

1. Természetes személy kamarai tagok közhiteles nyilvántartása

Kezelt személyes adatok:

 • kamarai nyilvántartási szám
 • könyvvizsgálói igazolvány száma
 • családi és utónév, születési családi és utónév
 • születési hely és idő
 • anyja születési családi és utóneve
 • cím, telefon-, telefaxszám, elektronikus levélcím
 • az iskolai végzettséget, valamint a szakképesítést igazoló oklevél száma, kelte, a kiállító neve
 • a 49. § szerinti minősítés, a minősítés megszerzésének, illetve visszavonásának időpontja
 • azon könyvvizsgáló cég neve, címe, internetes honlapjának címe, nyilvántartási száma, amelynek tevékenységében a kamarai tag könyvvizsgáló részt vesz
 • tagsági jogállás (könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltető, illetve nem szüneteltető)
 • a szakmai továbbképzésben való részvétel igazolása
 • fegyelmi büntetések, valamint az azok alóli mentesítések időpontja
 • a szakmai továbbképzéssel, a minőségbiztosítással, valamint a tagdíjfizetéssel kapcsolatos adatok
 • nyilvántartási szám és a nyilvántartásba vételt végző hatóság neve, ha az Európai Gazdasági Térség más államában is nyilvántartásba vették jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására jogosult könyvvizsgálóként
 • a nyilvántartásba vételt végző hatóság neve és – ha van – a nyilvántartási szám, amennyiben harmadik országban könyvvizsgálóként nyilvántartásba vették
 • az 50. § (2c) bekezdése szerinti igazolás megszerzésének időpontja, illetve érvényességének időtartama,
 • az IFRS minősítéshez kapcsolódó szakmai minősítő vizsga követelményeinek való megfelelésre vonatkozó igazolás, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 10. § (6) bekezdés b) pontja szerinti IFRS mérlegképes könyvelői szakképesítés-ráépülést igazoló bizonyítvány száma, kelte és a kiállító intézmény neve,
 • a 11. § (1a) bekezdés szerinti egyéni vállalkozói jogviszony fennállása,
 • a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolás megadásáról, valamint visszavonásáról szóló hatósági döntések.

A Kkt. 33. § (4) bekezdése értelmében az aláhúzással kiemelt adatok közérdekből nyilvános adatok, azokról bárki tájékoztatást kaphat.

Adatkezelés célja: A kamarai tagokról nyilvántartás vezetése; a nyilvánosság közhiteles módon történő tájékoztatása; a jogszabályban kamarára rótt közfeladatok ellátásához szükséges adatok rendelkezésre állása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; -> Kkt. 33. §

Adatkezelés időtartama: Kkt. 31. § (3) alapján a nyilvántartásból történő törlést követően az érintett természetes személy adatait a kamara 10 évig köteles megőrizni külön nyilvántartás keretében, a kamarai tagság megszűnése okának és időpontjának megjelölésével.

Adatkezelésre jogosultak köre: Az alapszabály 181. pontja szerinti a kamara főtitkári hivatalában foglalkoztatott, erre munkaköri leírásban kijelölt munkavállaló(k).

  

2. Harmadik országbeli könyvvizsgálók jegyzéke közhiteles nyilvántartás

Kezelt személyes adatok:

 • jegyzékbe vételi szám
 • jegyzékekbe történő felvételről szóló igazolás
 • családi és utónév, születési családi és utónév
 • születési hely és idő
 • anyja születési családi és utóneve
 • cím, telefon-, telefaxszám, elektronikus levélcím
 • az iskolai végzettséget, valamint a szakképesítést igazoló oklevél száma, kelte, a kiállító neve
 • fegyelmi büntetések, valamint az azok alóli mentesítések időpontja
 • a szakmai továbbképzéssel, a minőségbiztosítással, valamint a tagdíjfizetéssel kapcsolatos adatok
 • nyilvántartási szám és a nyilvántartásba vételt végző hatóság neve, ha az Európai Gazdasági Térség más államában is nyilvántartásba vették jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására jogosult könyvvizsgálóként
 • a nyilvántartásba vételt végző hatóság neve és – ha van – a nyilvántartási szám, amennyiben harmadik országban könyvvizsgálóként nyilvántartásba vették
 • azon harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó neve, címe, internetes honlapjának címe, nyilvántartási száma, amelynek tevékenységében részt vesz.

A Kkt. 70. § (2) bekezdése értelmében az aláhúzással kiemelt adatok közérdekből nyilvános adatok, azokról bárki tájékoztatást kaphat.

Adatkezelés célja: Azon természetes személyekről történő nyilvántartás vezetése, akik a közfelügyeleti hatóság által a harmadik országbeli könyvvizsgálók részére kiadott engedéllyel rendelkeznek.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; -> Kkt. 70. §

Adatkezelés időtartama: Kkt. 75. § (3) alapján a jegyzékből való törlést követően az érintett adatait a kamara 10 évig köteles megőrizni külön nyilvántartás keretében, a törlés okának és időpontjának megjelölésével.

Adatkezelésre jogosultak köre: Az alapszabály 223. és 225. pontja szerinti a kamara főtitkári hivatalában foglalkoztatott, erre munkaköri leírásban kijelölt munkavállaló(k).

    

3. Kkt. 49. § szerinti minősítéssel rendelkező könyvvizsgálók közhiteles nyilvántartása

Kezelt személyes adatok:

A kamara a közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősülő természetes kamarai tag könyvvizsgálókra vonatkozó kamarai nyilvántartásban rögzíti a Kkt. 49.§ szerinti minősítésre vonatkozó adatokat is.

Adatkezelés célja: A Kkt. 49. §-a szerinti minősítéssel rendelkező könyvvizsgálókról történő nyilvántartás vezetése annak érdekében, hogy az egyes gazdálkodók a rájuk vonatkozó jogszabályok által előírt, megfelelő minősítéssel rendelkező könyvvizsgálók személyéről értesülhessenek.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; -> Kkt. 50. §

Adatkezelés időtartama: Kkt. 31. § (3) alapján a nyilvántartásból történő törlést követően az érintett természetes személy adatait a kamara 10 évig köteles megőrizni külön nyilvántartás keretében, a kamarai tagság megszűnése okának és időpontjának megjelölésével.

Adatkezelésre jogosultak köre: Az alapszabály 181. pontja szerinti a kamara főtitkári hivatalában foglalkoztatott, erre munkaköri leírásban kijelölt munkavállaló(k).

   

4. Minőségellenőrök közhiteles nyilvántartása

Kezelt személyes adatok:

A kamarai tag minőségellenőrök – közhiteles nyilvántartásnak minősülő – nyilvántartása a minőségellenőrök természetes kamarai tag könyvvizsgálókra vonatkozó kamarai nyilvántartásban meghatározott adatait tartalmazza.

Adatkezelés célja: A kamarai minőségellenőrzés végzésére jogosult természetes személy kamarai tagokról történő nyilvántartás vezetése annak érdekében, hogy a kamarai minőségellenőrzésre kiválasztottak az ellenőrzés elvégzésére jogosultak személyéről értesülhessenek.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; -> Kkt. 159. §

Adatkezelés időtartama: Kkt. 31. § (3) alapján a nyilvántartásból történő törlést követően az érintett természetes személy adatait a kamara 10 évig köteles megőrizni külön nyilvántartás keretében, a kamarai tagság megszűnése okának és időpontjának megjelölésével.

Ugrás az oldal tetejére

  

Felvételi bizottság hatáskörébe tartozó eljárások

  

5. Természetes személy kamarai tagfelvétele

Kezelt személyes adatok:

 • családi és utónév
 • születési név
 • anyja neve
 • születési hely, év, hónap
 • állandó lakhely címe
 • levelezési cím
 • számlázási cím
 • telefonszám
 • telefax szám
 • elektronikus levélcím
 • foglalkoztató megnevezése; foglalkoztatási jogviszony kezdete; érintett beosztása
 • legmagasabb iskolai végzettség; intézmény megnevezése; oklevél kelte; oklevél száma
 • szakképesítés megnevezése; intézmény megnevezése; oklevél kelte; oklevél száma
 • nyelvismeret oklevél (bizonyítvány) kelte; oklevél (bizonyítvány) száma
 • fénykép

Adatkezelés célja: A Kkt-ben meghatározott, felvétel a kamarába hatósági eljárásban a Kkt. és a Kkt. felhatalmazása alapján megalkotott kamarai önkormányzati szabályzatok által előírt adatok begyűjtése; a kamarai tagfelvételhez szükséges feltételek meglétének igazoltatása; továbbá a kamarai igazolvány kiállításához szükséges fénykép biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; -> Kkt. 5 § a); Kkt. 10. § (2); Kkt. 16. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 112. § a) pont kiadott Felvételi Szabályzat.

Adatkezelés időtartama: Kkt. 31. § (3) alapján a nyilvántartásból történő törlést követően az érintett természetes személy adatait a kamara 10 évig köteles megőrizni külön nyilvántartás keretében, a kamarai tagság megszűnése okának és időpontjának megjelölésével.

Adattovábbítás: A kamara a Kkt. 16. §-a szerinti könyvvizsgálói igazolvány kiállításához szükséges adatokat (kamarai tag természetes személyazonosító adatait, a kamarai tag fényképét, a kamarai tag nyilvántartási számát) továbbítja az igazolványok nyomdai előállítását végző partnerének, aki e feladatot adatfeldolgozóként látja el, adatfeldolgozói szerződés keretében.

   

6. A könyvvizsgáló cégek kamarai nyilvántartásba vétele

Kezelt személyes adatok:

 • az elsődleges kapcsolattartó személy neve
 • azon kamarai tag könyvvizsgálók neve és nyilvántartási száma, akik a könyvvizsgáló cég tevékenységében részt vesznek
 • minden tulajdonos neve és üzleti jellegű kapcsolattartáshoz alkalmazott címe
 • a legfőbb irányító (vezető) szerv tagjainak neve és üzleti jellegű kapcsolattartáshoz alkalmazott címe

Adatkezelés célja: A Kkt-ben meghatározott, felvétel a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába, hatósági eljárásban a Kkt. és a Kkt. felhatalmazása alapján megalkotott kamarai önkormányzati szabályzatok által előírt adatok begyűjtése.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; -> Kkt. 5 §b); Kkt. 34. §-36/A. §; Kkt. 43. §-44. §. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 112. § a) pont kiadott Felvételi Szabályzat

Adatkezelés időtartama: Kkt. 42. § (2) alapján a nyilvántartásból történő törlést követően az érintett gazdálkodó szervezet (szervezet) adatait a kamara 10 évig köteles megőrizni külön nyilvántartás keretében a nyilvántartásból való törlés e törvény szerinti okának és időpontjának megjelölésével.

  

7. Felvétel a harmadik országbeli könyvvizsgálók jegyzékébe

Kezelt személyes adatok:

 • harmadik országbeli könyvvizsgálók jegyzékébe felveendő adatok

Adatkezelés célja: A Kkt-ben meghatározott, felvétel a harmadik országbeli könyvvizsgálók hatósági eljárásban a Kkt. és a Kkt. felhatalmazása alapján megalkotott kamarai önkormányzati szabályzatok által előírt adatok begyűjtése, a jegyzékbe vételhez szükséges feltételek meglétének igazoltatása, továbbá a kamarai igazolás kiállításához szükséges adatok begyűjtése.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; -> Kkt. 5 §c); Kkt. 68-71. §; Kkt. 73-75. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 112. § a) pont kiadott Felvételi Szabályzat

Adatkezelés időtartama: Kkt. 75. § (3) alapján a jegyzékből való törlést követően az érintett adatait a kamara 10 évig köteles megőrizni külön nyilvántartás keretében, a törlés okának és időpontjának megjelölésével.

   

8. Felvétel a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzékébe

Kezelt személyes adatok:

 • az elsődleges kapcsolattartó személy neve
 • minden tulajdonos neve és üzleti jellegű kapcsolattartáshoz alkalmazott címe
 • a legfőbb irányító (vezető) szerv tagjainak neve és üzleti jellegű kapcsolattartáshoz alkalmazott címe

Adatkezelés célja: A Kkt-ben meghatározott, felvétel a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzékébe hatósági eljárásban a Kkt. és a Kkt. felhatalmazása alapján megalkotott kamarai önkormányzati szabályzatok által előírt adatok begyűjtése.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; -> Kkt. 5 § c); Kkt. 72. §; Kkt. 73-75. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 112. § a) pont kiadott Felvételi Szabályzat

Adatkezelés időtartama: Kkt. 75. § (3) alapján a jegyzékből való törlést követően az érintett adatait a kamara 10 évig köteles megőrizni külön nyilvántartás keretében, a törlés okának és időpontjának megjelölésével.

  

9. Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezése

Kezelt személyes adatok:

 • a természetes személy kamarai tagok közhiteles nyilvántartásában szereplő adatok

Adatkezelés célja: A Kkt. és a Kkt. felhatalmazása alapján megalkotott kamarai önkormányzati szabályzatok által előírt adatok folyamatos kezelése a kamarai tagra ezen időszak alatt is vonatkozó kötelezettségek teljesítéséhez és jogosultságok igénybevételéhez igazodóan.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; -> Kkt. 26-28. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján nem selejtezhető.

   

10. Felvétel a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe

Kezelt személyes adatok:

 • családi és utónév
 • születési név
 • anyja neve
 • születési hely, év, hónap
 • állandó lakhely címe
 • levelezési cím
 • számlázási cím
 • telefonszám
 • telefax szám
 • elektronikus levélcím
 • foglalkoztató megnevezése; foglalkoztatási jogviszony kezdete; érintett beosztása
 • okleveles könyvvizsgálói képesítést igazoló oklevél; oklevél kelte; oklevél száma
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy kérelmezővel szemben nem áll fenn a Kkt. 9/H. § a)-c) pontjában meghatározott kizáró ok
 • gyakorlati idő igazolására szolgáló munkaszerződésben, megbízási szerződésben, kinevezési okmányban, munkaköri leírásban, munkáltatói nyilatkozatban rögzített személyes adatok

Adatkezelés célja: A Kkt-ben meghatározott, felvétel a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe hatósági eljárásban a Kkt. és a Kkt. felhatalmazása alapján megalkotott kamarai önkormányzati szabályzatok által előírt adatok begyűjtése; a névjegyzékbe vételhez szükséges feltételek meglétének igazoltatása; továbbá a könyvvizsgáló jelöltek vonatkozásában a szükséges képzési programban való részvétel nyomon követése és a könyvvizsgáló jelöltek támogatása.

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; -> Kkt. 5 §f); Kkt. 97-103. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 112. § a) pont kiadott Felvételi Szabályzat.

Adatkezelés időtartama: Kkt. 101/A. § (3) alapján a hatósági igazolvány vonatkozásában megismert személyes adatokat kamara az alábbiak szerinti időtartamig kezeli:

 • a könyvvizsgálójelöltek névjegyzékébe való felvétel iránti eljárás végleges befejezéséig, vagy
 • a könyvvizsgálójelöltek névjegyzékébe való felvétel esetén a hatósági ellenőrzés időtartamára vagy
 • a névjegyzékből való törlésre irányuló eljárásban az eljárás végleges befejezéséig kezeli.

A névjegyzékben szereplő többi adat a kamara iratkezelési szabályzata alapján nem selejtezhető.

   

11. A Kkt. 11. § (2) bekezdésének alkalmazhatósága iránti kérelem elbírálása

Kezelt személyes adatok:

 • a természetes személy kamarai tagok közhiteles nyilvántartásában szereplő adatok (kivéve fegyelmi eljárásokkal és a minőségbiztosítási eljárásokkal kapcsolatos adatok)
 • foglalkoztató megnevezése
 • a természetes személy munka-, alkalmazási szerződés szerinti beosztása és munkakörének rövid ismertetése; munkaszerződés
 • továbbá a kérelmező által a kérelme indokoltsága alátamasztására benyújtott egyéb személyes adatok

Adatkezelés célja: A kamarai tagfelvétel feltételét képező, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony és/vagy egyéb gazdálkodó szervezetben való személyes közreműködés tilalma alóli, kérelem alapján történő mentesítési eljárás lefolytatása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; -> Kkt. 11 §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 112. § a) pont kiadott Felvételi Szabályzat

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata szerint.

Ugrás az oldal tetejére

    

Oktatási bizottság hatáskörébe tartozó eljárások

    

12. Felvétel az okleveles könyvvizsgálói képzési programba

Kezelt személyes adatok:

 • születési családi és utónév
 • titulus
 • viselt név
 • anyja születési neve:
 • születési hely és idő
 • állampolgárság
 • lakcím
 • levelezési cím
 • levelezési cím
 • számlázási név és cím
 • telefonszám
 • elektronikus levélcím
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata
 • felsőoktatási intézményben szerzett oklevél másolata
 • felsőoktatási intézményben szerzett; oklevél kelte; oklevél száma; tagozat
 • mérlegképes könyvelői végzettséget igazoló oklevél másolata

Adatkezelés célja: A Kkt-ben meghatározott, felvétel az okleveles könyvvizsgálói képzési programba hatósági eljárásban a Kkt. és a Kkt. felhatalmazása alapján megalkotott kamarai önkormányzati szabályzatok által előírt adatok begyűjtése; a felvételhez szükséges feltételek meglétének igazoltatása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása -> Kkt. 5 §f); Kkt. 79. §; Kkt. 91. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 96. § szerint kiadott Okleveles Könyvvizsgálói Szakképzési és Vizsgaszabályzat

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 10 év.

   

13. Külföldi oklevél, bizonyítvány elismerése az okleveles könyvvizsgálói képzési programban történő részvétel céljából

Kezelt személyes adatok:

 • születési családi és utónév
 • titulus
 • viselt név
 • anyja születési neve:
 • születési hely és idő
 • állampolgárság
 • lakcím
 • számlázási név és cím
 • telefonszám
 • elektronikus levélcím
 • külföldi végzettség megnevezése
 • oklevelet kiállító intézmény megnevezése
 • tagozat/kar/szak megnevezése
 • oklevelet kiállító intézmény címe
 • oklevél kiállításának időpontja
 • oklevél száma
 • az oklevél másolata
 • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat másolata, amelyből az intézmény tanulmányi rendje megismerhető
 • az oklevél és az okirat magyar nyelvű fordítása

Adatkezelés célja: A Kkt-ben meghatározott, külföldi oklevél, bizonyítvány elismerése hatósági eljárásban a Kkt. és a Kkt. felhatalmazása alapján megalkotott kamarai önkormányzati szabályzatok által előírt adatok begyűjtése; az elismeréshez szükséges feltételek meglétének igazoltatása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása -> Kkt. 5 § h); Kkt. 79. §; Kkt. 92. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 96. § szerint kiadott Okleveles Könyvvizsgálói Szakképzési és Vizsgaszabályzat

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 10 év.

  

14. Tanulmányok elismerése az okleveles könyvvizsgálói képzési programban

Kezelt személyes adatok:

 • születési családi és utónév
 • titulus
 • viselt név
 • anyja születési neve
 • születési hely és idő
 • lakcím
 • levelezési cím
 • számlázási név és cím
 • tanulmány, tanulmányi elem vagy végzettség megnevezése;
 • oklevél kiállításának, vagy tanulmány befejezésének időpontja
 • intézmény megnevezése, postai címe, elektronikus címe, tagozat/kar/szak megnevezése
 • oktatási intézmény tanítási tervének másolata
 • tantárgyi programok másolata
 • oklevél másolata
 • leckekönyv másolata
 • gyakorlati idő, hely, igazolásának másolata
 • külföldi végzettség esetén hiteles fordítás

Adatkezelés célja: A Kkt-ben meghatározott, tanulmányok elismerése az okleveles könyvvizsgálói képzési programban hatósági eljárásban a Kkt. és a Kkt. felhatalmazása alapján megalkotott kamarai önkormányzati szabályzatok által előírt adatok begyűjtése; az elismeréshez szükséges feltételek meglétének igazoltatása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása -> Kkt. 5 § i); Kkt. 79. §; Kkt. 95. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 96. § szerint kiadott Okleveles Könyvvizsgálói Szakképzési és Vizsgaszabályzat.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 10 év.

   

15. Vizsgára bocsátási kérelem okleveles könyvvizsgálói képzési programban

Kezelt személyes adatok:

 • név
 • hallgatói regisztrációs szám
 • levelezési cím
 • telefonszám
 • elektronikus levelezési cím
 • költségviselő neve, címe
 • oktatási intézmény neve

Adatkezelés célja: Az okleveles könyvvizsgálói képzési program teljesítéséhez szükséges vizsgák megszervezése, a hallgatók számára a vizsgákon való részvétel biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása -> Kkt. 79. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 96. § szerint kiadott Okleveles Könyvvizsgálói Szakképzési és Vizsgaszabályzat.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 10 év.

  

16. Vizsgáról való távolmaradás igazolása okleveles könyvvizsgálói képzés programban

Kezelt személyes adatok:

 • okleveles könyvvizsgálói képzési programban hallgatóról nyilvántartott adatok
 • az igazolási kérelem alátámasztására benyújtott dokumentumok

Adatkezelés célja: Az okleveles könyvvizsgálói képzési programban elmulasztott vizsga időpont esetében a távolmaradás igazolása, annak érdekében, hogy a vizsgázónak lehetősége legyen az önhibáján kívül történő távolmaradást, tekintettel arra, hogy csak meghatározott számú vizsgalehetőség áll rendelkezésre a képzési programban.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása -> Kkt. 79. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 96. § szerint kiadott Okleveles Könyvvizsgálói Szakképzési és Vizsgaszabályzat.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 10 év

  

17. Méltányossági vizsga engedélyezési kérelem okleveles könyvvizsgálói képzési programban

Kezelt személyes adatok:

 • okleveles könyvvizsgálói képzési programban hallgatóról nyilvántartott adatok
 • méltányossági kérelem alátámasztására az érintett választása szerint benyújtott dokumentumok

Adatkezelés célja: Az okleveles könyvvizsgálói képzési programban a biztosított vizsgalehetőségek kimerítését követően további vizsgalehetőség kérvényezése érdekében beadható méltányossági igény elbírálása.  

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása -> Kkt. 79. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 96. § szerint kiadott Okleveles Könyvvizsgálói Szakképzési és Vizsgaszabályzat.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján a 5 év.

  

18. Tanulmányi idő hosszabbítási kérelem okleveles könyvvizsgálói képzési programban

Kezelt személyes adatok:

 • okleveles könyvvizsgálói képzési programban hallgatóról nyilvántartott adatok
 • a hosszabbítás kérelem alátámasztására az érintett választása szerint benyújtott dokumentumok

Adatkezelés célja: Az okleveles könyvvizsgálói képzési program képzési idejének meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálása.  

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása -> Kkt. 79. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 96. § szerint kiadott Okleveles Könyvvizsgálói Szakképzési és Vizsgaszabályzat.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 5 év.

  

19. Jogorvoslati kérelem okleveles könyvvizsgálói képzési programban

Kezelt személyes adatok:

 • okleveles könyvvizsgálói képzési programban hallgatóról nyilvántartott adatok
 • a jogorvoslati kérelem alátámasztására az érintett választása szerint benyújtott dokumentumok

Adatkezelés célja: Az okleveles könyvvizsgálói képzési programban a vizsgabizottság intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott jogorvoslati kérelem elbírálása.  

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása -> Kkt. 79. §; 94. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 96. § szerint kiadott Okleveles Könyvvizsgálói Szakképzési és Vizsgaszabályzat.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 5 év.

Adattovábbítás: A Kkt. 116. § i) pontja alapján az elnökség bírálja el másodfokon a kamara kijelölt szervének elsőfokú döntése ellen benyújtott fellebbezéseket, jogorvoslati kérelmeket.

  

20. Adatváltozás bejelentési kérelem okleveles könyvvizsgálói képzési programban

Kezelt személyes adatok:

 • okleveles könyvvizsgálói képzési programban hallgatóról nyilvántartott adatok
 • új adatok

Adatkezelés célja: Az okleveles könyvvizsgálói képzési programban a hallgatói adatok naprakészen tartása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása -> Kkt. 79. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 96. § szerint kiadott Okleveles Könyvvizsgálói Szakképzési és Vizsgaszabályzat.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 10 év

   

21. Vizsgaengedélyezési kérelem különbözeti vizsgához

Kezelt személyes adatok:

 • név
 • anyja neve
 • személyi azonosító okmány típusa
 • személyi azonosító okmány száma
 • születési hely és idő
 • állandó lakcím
 • levelezési cím
 • elektronikus levelezési cím
 • telefonszám
 • vizsgadíj költségviselőjének neve és címe

Adatkezelés célja: A különbözeti vizsgára bocsátáshoz szükséges engedély iránti kérelem elbírálása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása -> Kkt. 105. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 105. § szerint kiadott Különbözeti Vizsgaszabályzat.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata szerint.

  

22. Vizsgára bocsátási kérelem különbözeti vizsgához

Kezelt személyes adatok:

 • név
 • anyja neve
 • születési hely, idő
 • állandó lakcím
 • értesítési cím
 • elektronikus levelezési cím
 • telefonszám
 • vizsgadíj költségviselőjének neve és címe

Adatkezelés célja: A különbözeti vizsga letételének engedélyezéséhez szükséges kérelem elbírálása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása -> Kkt. 105. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 105. § szerint kiadott Különbözeti Vizsgaszabályzat

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata szerint.

  

23. Felmentési kérelem különbözeti vizsga alól

Kezelt személyes adatok:

 • név
 • anyja neve
 • születési hely, idő
 • állandó lakcím
 • értesítési cím
 • számlázási név és cím
 • elektronikus levelezési cím
 • telefonszám

Adatkezelés célja: A különbözeti vizsga során teljesítendő egyes modulokból történő vizsga alóli felmentés engedélyezéséhez szükséges kérelem elbírálása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása -> Kkt. 105. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 105. § szerint kiadott Különbözeti Vizsgaszabályzat.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata szerint.

  

24. Vizsgára bocsátási kérelem szakmai kompetencia vizsgához

Kezelt személyes adatok:

 • név
 • anyja neve
 • születési hely, idő
 • állandó lakcím
 • értesítési cím
 • elektronikus levelezési cím
 • telefonszám
 • vizsgadíj költségviselőjének neve és címe
 • mentori időszak lezárásának dátuma
 • kamarai tagság megszűnésének dátuma
 • szakdolgozat témája

Adatkezelés célja: A szakmai kompetencia vizsga letételének engedélye iránti kérelem elbírálása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása -> Kkt. 104. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 104. § szerint kiadott Szakmai Kompetencia Vizsgaszabályzat.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata szerint.

  

25. Szakmai kompetencia vizsga konzultáció jelentkezési lap

Kezelt személyes adatok:

 • a természetes személy kamarai tagok közhiteles nyilvántartásában szereplő adatok (kivéve fegyelmi eljárásokkal és a minőségbiztosítási eljárásokkal kapcsolatos adatok)
 • számlázási név és cím

Adatkezelés célja: A szakmai kompetencia vizsga előtti konzultáció lehetőségének biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása -> Kkt. 104. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 104. § szerint kiadott Szakmai Kompetencia Vizsgaszabályzat.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata szerint.

  

26. Vizsgára bocsátási kérelem szakmai minősítő vizsgára

Kezelt személyes adatok:

 • a természetes személy kamarai tagok közhiteles nyilvántartásában szereplő adatok (kivéve fegyelmi eljárásokkal és a minőségbiztosítási eljárásokkal kapcsolatos adatok)
 • vizsgadíj költségviselőjének neve és címe

Adatkezelés célja: A szakmai minősítő vizsga letételének engedélye iránti kérelem elbírálása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása -> Kkt. 50. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 50. § szerint kiadott Szakmai Minősítő Vizsgaszabályzat.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata szerint.

   

27. Felmentési kérelem szakmai minősítő vizsga alól

Kezelt személyes adatok:

 • a természetes személy kamarai tagok közhiteles nyilvántartásában szereplő adatok (kivéve fegyelmi eljárásokkal és a minőségbiztosítási eljárásokkal kapcsolatos adatok)
 • számlázási név és cím
 • diploma kiállításának vagy tanulmány befejezésének időpontja

Adatkezelés célja: A szakmai minősítő vizsga keretében elismerhető tanulmány alapján felmentési kérelem elbírálása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása -> Kkt. 50. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 50. § szerint kiadott Szakmai Minősítő Vizsgaszabályzat

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata szerint.

  

28. Felmentési kérelem kötelező szakmai továbbképzés alól

Kezelt személyes adatok:

 • a természetes személy kamarai tagok közhiteles nyilvántartásában szereplő adatok (kivéve fegyelmi eljárásokkal és a minőségbiztosítási eljárásokkal kapcsolatos adatok)
 • a felmentési kérelem alátámasztására az érintett választása szerint benyújtott dokumentumok

Adatkezelés célja: A szakmai továbbképzési előírások teljesítése alóli kérelem elbírálása.  

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség teljesítése -> Kkt. 106. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 106. § szerint kiadott Szakmai Továbbképzési Szabályzat.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 10 év.

  

29. Vizsgabizottsági elnökeinek, tagjainak és a vizsgáztatásra jogosultaknak a névjegyzéke

Kezelt személyes adatok:

 • név
 • anyja neve
 • születési helye, ideje
 • könyvvizsgálói oklevél száma, kelte
 • legmagasabb iskolai végzettség
 • levelezési cím
 • munkahely neve, címe
 • telefonszám
 • elektronikus levélcím
 • oktatási gyakorlat
 • szakmai önéletrajz
 • nyelvtudás

Adatkezelés célja: Az okleveles könyvvizsgálói okleveles könyvvizsgálói képzésben vizsgáztatói feladatok ellátására jogosult személyek nyilvántartása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges  -> Kkt. 4. § (5) c); Kkt. 94. §; Kkt. 117. § (3); 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 96. § szerint kiadott Okleveles Könyvvizsgálói Szakképzési és Vizsgaszabályzat.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 10 év.

  

30. Minősített oktatók névjegyzéke

Kezelt személyes adatok:

 • név
 • anyja neve
 • születési hely, idő
 • könyvvizsgálói oklevél száma, kelte
 • legmagasabb iskolai végzettség
 • levelezési cím
 • munkahely neve, címe
 • telefonszám
 • elektronikus levélcím
 • oktatói gyakorlat
 • igazolás oktatói gyakorlatról
 • szakmai önéletrajz
 • könyvvizsgálói oklevél másolata, vagy legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata

Adatkezelés célja: Az okleveles könyvvizsgálói okleveles könyvvizsgálói képzésben az okleveles könyvvizsgálói képzésben „minősített oktató” címet elnyeréséhez személyek nyilvántartása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges -> Kkt. 5. § j); Kkt. 87-88. §; 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 96. § szerint kiadott Okleveles Könyvvizsgálói Szakképzési és Vizsgaszabályzat.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 10 év.

Ugrás az oldal tetejére

  

Minőségellenőrzési bizottság hatáskörébe tartozó eljárások

  

 1. Kamarai minőségellenőrzés

Kezelt személyes adatok:

 • a természetes személy kamarai tagok közhiteles nyilvántartásában szereplő adatok (kivéve fegyelmi eljárásokkal kapcsolatos adatok)
 • a Minőségellenőrzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata IV. fejezetében felsorolt kamarai adatszolgáltatás során bekért adatok
 • az eljárás során, annak jogszabályban foglaltak szerinti lefolytatásához szükséges mértékben esetlegesen megismerésre kerülő személyes adatok

Adatkezelés célja: A kamarai minőségellenőrzés hatósági eljárás lefolytatásához szükséges adatok begyűjtése és kezelése.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges -> Kkt. 5. k) §; Kkt. 165-173. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 128. § Minőségellenőrzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata.

Adatkezelés időtartama A kamara iratkezelési szabályzata alapján 10 év.

Minőségellenőrzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak értelmében titoktartási kötelezettség terheli a minőségellenőrön kívül a bizottság és a fegyelmi bizottság tagjait, a fegyelmi megbízottat, valamennyi kamarai alkalmazottat, tisztségviselőt és a közfelügyeleti hatáskört gyakorló személyeket, akik minősített adatról, hivatásbéli titokról és üzleti titokról a minőségellenőrzéssel összefüggésben tudomást szereznek.

  

 1. Rendkívüli kamarai minőségellenőrzés kezdeményezése iránti kérelem

Kezelt személyes adatok:

 • a természetes személy kamarai tagok közhiteles nyilvántartásában szereplő adatok (kivéve fegyelmi eljárásokkal kapcsolatos adatok)
 • a kérelem altámasztására az érintett választása szerint benyújtott dokumentumok

Adatkezelés célja: A rendkívüli kamarai minőségellenőrzés hatósági eljárás lefolytatásához szükséges adatok begyűjtése és kezelése.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges -> Kkt. 5. k) §; Kkt. 166 §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 128. § Minőségellenőrzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 10 év.

Minőségellenőrzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak értelmében titoktartási kötelezettség terheli a minőségellenőrön kívül a bizottság és a fegyelmi bizottság tagjait, a fegyelmi megbízottat, valamennyi kamarai alkalmazottat, tisztségviselőt és a közfelügyeleti hatáskört gyakorló személyeket, akik minősített adatról, hivatásbéli titokról és üzleti titokról a minőségellenőrzéssel összefüggésben tudomást szereznek.

  

33.  Jogorvoslat kamarai minőségellenőrzési eljárásban

Kezelt személyes adatok:

 • az Ákr. szerint az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatok és elérhetőségek;
 • a kérelem alátámasztására az érintett választása szerint benyújtott dokumentumok.

Adatkezelés célja: A kérelmező által előterjesztett jogorvoslati kérelem elbírálása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges -> Kkt. 5. § k); 172.§/A

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 15 év.

Adattovábbítás: A Kkt. 172/A. § értelmében a kamarai minőségellenőrzési eljárás során hozott elsőfokú döntés ellen az ügyfél a közfelügyeleti hatóságnál fellebbezhet.

  

34. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.), valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény (Kit.) szerinti, a kamarai tag könyvvizsgálóra, könyvvizsgáló cégre vonatkozó eljárás

Kezelt személyes adatok:

 • a természetes személy kamarai tagok közhiteles nyilvántartásában szereplő adatok (kivéve fegyelmi eljárásokkal kapcsolatos adatok)
 • az eljárás során, annak jogszabályban foglaltak szerinti lefolytatásához szükséges mértékben esetlegesen megismerésre kerülő személyes adatok

Adatkezelés célja: A Pmt. és Kit. szerinti felügyeleti tevékenység gyakorlása hatósági eljárás lefolytatásához szükséges adatok begyűjtése és kezelése.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges -> Kkt. 5. l) §; Kkt. 173/A §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 128. § Minőségellenőrzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján a felügyeleti eljárás lezárását követően sem selejtezhető.

Minőségellenőrzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak értelmében titoktartási kötelezettség terheli a minőségellenőrön kívül a bizottság és a fegyelmi bizottság tagjait, a fegyelmi megbízottat, valamennyi kamarai alkalmazottat, tisztségviselőt és a közfelügyeleti hatáskört gyakorló személyeket, akik minősített adatról, hivatásbéli titokról és üzleti titokról a minőségellenőrzéssel összefüggésben tudomást szereznek.

Ugrás az oldal tetejére

   

Fegyelmi bizottság hatáskörébe tartozó eljárások

  

35. I. fokú fegyelmi eljárás lefolytatása

Kezelt személyes adatok:

 • név (eljárás alá vont kamarai tag; esetlegesen a jogi képviselője; és bejelentés alapján indult eljárásban a bejelentő)
 • cím (eljárás alá vont kamarai tag; esetlegesen a jogi képviselője; és bejelentés alapján indult eljárásban a bejelentő)
 • a tényállás tisztázása során beszerzett adatok
 • fegyelmi tárgyaláson készült hangfelvétel

Adatkezelés célja: Fegyelmi felelősség fennállásának elbírálása

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges -> Kkt. 175-176. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 112. § alapján kiadott Könyvvizsgálói Hivatás Magatartási (etikai) Szabályairól és a Fegyelmi Eljárásról szóló Szabályzat.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján nem selejtezhető.

A Könyvvizsgálói Hivatás Magatartási (etikai) Szabályairól és a Fegyelmi Eljárásról szóló Szabályzat értelmében a fegyelmi eljárásban hivatalból részt vevők titoktartásra kötelezettek.

  

36. Jogorvoslat fegyelmi eljárásban

Kezelt személyes adatok:

az eljárás alá vont esetében:

 • név
 • kamarai nyilvántartási szám
 • cím
 • ügyfélkapus azonosító

a jogi képviselő esetében:

 • név
 • cím
 • KASZ szám
 • cégkapus azonosító
 • ügyvédi iroda neve és címe
 • a tényállás tisztázása során beszerzett adatok
 • jogorvoslati tárgyaláson készült hangfelvétel

Adatkezelés célja: Fegyelmi eljárásban hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges -> Kkt. 178. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 112. § alapján kiadott Könyvvizsgálói Hivatás Magatartási (etikai) Szabályairól és a Fegyelmi Eljárásról szóló Szabályzat.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján nem selejtezhető.

Adattovábbítás: A Kkt. 178. § (2) bekezdése értelmében a fegyelmi eljárásban benyújtott fellebbezés elbírálására a Kkt.115. §- a szerinti elnökség rendelkezik döntési jogkörrel.

A Könyvvizsgálói Hivatás Magatartási (etikai) Szabályairól és a Fegyelmi Eljárásról szóló Szabályzat értelmében a fegyelmi eljárásban hivatalból részt vevők titoktartásra kötelezettek.

   

37. Kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem fegyelmi eljárásban

Kezelt személyes adatok:

az eljárás alá vont esetében:

 • név,
 • kamarai nyilvántartási szám,
 • cím,
 • ügyfélkapus azonosító,

a jogi képviselő esetében:

 • név,
 • cím,
 • KASZ szám,
 • cégkapus azonosító,
 • ügyvédi iroda neve és címe,
 • a kérelem altámasztására az érintett választása szerint benyújtott dokumentumok

Adatkezelés célja: Fegyelmi eljárás során benyújtott kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem elbírálása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges -> Kkt. 178/A. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 112. § alapján kiadott Könyvvizsgálói Hivatás Magatartási (etikai) Szabályairól és a Fegyelmi Eljárásról szóló Szabályzat.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján nem selejtezhető.

A Könyvvizsgálói Hivatás Magatartási (etikai) Szabályairól és a Fegyelmi Eljárásról szóló Szabályzat értelmében a fegyelmi eljárásban hivatalból részt vevők titoktartásra kötelezettek.

   

38. Részletfizetési kérelem fegyelmi bírság kiszabását követően

Kezelt személyes adatok:

az eljárás alá vont esetében:

 • név,
 • kamarai nyilvántartási szám,
 • cím,
 • ügyfélkapus azonosító,

a jogi képviselő esetében:

 • név,
 • cím,
 • KASZ szám,
 • cégkapus azonosító,
 • ügyvédi iroda neve és címe,
 • a kérelem alátámasztására az érintett választása szerint benyújtott dokumentumok

Adatkezelés célja: Fegyelmi eljárás során kiszabott fegyelmi bírság (és eljárási költségtérítés) vonatkozásában részletfizetési kérelem elbírálása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges ->  Kkt. 178/A. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 112. § alapján kiadott Könyvvizsgálói Hivatás Magatartási (etikai) Szabályairól és a Fegyelmi Eljárásról szóló Szabályzat.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján nem selejtezhető.

A Könyvvizsgálói Hivatás Magatartási (etikai) Szabályairól és a Fegyelmi Eljárásról szóló Szabályzat értelmében a fegyelmi eljárásban hivatalból részt vevők titoktartásra kötelezettek.

    

39. Mentesítési kérelem fegyelmi bírság kiszabását követően

Kezelt személyes adatok:

az eljárás alá vont esetében:

 • név,
 • kamarai nyilvántartási szám,
 • cím,
 • ügyfélkapus azonosító,

a jogi képviselő esetében:

 • név,
 • cím,
 • KASZ szám,
 • cégkapus azonosító,
 • ügyvédi iroda neve és címe,
 • a kérelem alátámasztására az érintett választása szerint benyújtott dokumentumok

Adatkezelés célja: Fegyelmi eljárás során kiszabott fegyelmi bírság (és eljárási költségtérítés) vonatkozásában részletfizetési kérelem elbírálása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges -> Kkt. 178/A. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 112. § alapján kiadott Könyvvizsgálói Hivatás Magatartási (etikai) Szabályairól és a Fegyelmi Eljárásról szóló Szabályzat.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján nem selejtezhető.

A Könyvvizsgálói Hivatás Magatartási (etikai) Szabályairól és a Fegyelmi Eljárásról szóló Szabályzat értelmében a fegyelmi eljárásban hivatalból részt vevők titoktartásra kötelezettek.

Ugrás az oldal tetejére

  

Szakértői bizottság hatáskörébe tartozó eljárások

   

40. Konzultációs szolgálathoz kérdés intézése

Kezelt személyes adatok:

 • név
 • nyilvántartási szám

Adatkezelés célja: Konzultációs szolgáltatás keretében meghatározott szakértői tevékenység ellátása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges -> Kkt. 138. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 128. § alapján kiadott Szakértői Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 10 év.

Ugrás az oldal tetejére

  

Igazságügyi Könyvszakértői Tagozat

   

41. Jelentkezés az Igazságügyi Könyvszakértői Tagozatba

Kezelt személyes adatok:

 • név
 • nyilvántartási szám
 • levelezési cím
 • telefonszám
 • elektronikus levelezési cím

Adatkezelés célja: A tagozatba történő jelentkezés elbírálása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) érintett hozzájárulása-> Kkt. 108-109. §; Kkt. 144. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 10 év.

Ugrás az oldal tetejére

   

Adótagozat

   

42. Jelentkezés az Adótagozatba

Kezelt személyes adatok:

 • név
 • kamarai tagsági igazolvány szám
 • kamarai tagsági jogállás
 • lakcím
 • levelezési cím
 • telefonszám
 • elektronikus levelezési cím
 • adótanácsadó engedélyének száma
 • adószakértői engedélyének száma
 • másik kamarai tagozati tagság
 • nyelvismeret (nem kötelezően megadandó)

Adatkezelés célja: A tagozatba történő jelentkezés elbírálása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) érintett hozzájárulása -> Kkt. 108-109. §;Kkt. 144. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 10 év.

Ugrás az oldal tetejére

   

Költségvetési Tagozat

    

43. Jelentkezés a Költségvetési Tagozatba

Kezelt személyes adatok:

 • név
 • nyilvántartási szám
 • levelezési cím
 • telefonszám
 • elektronikus levelezési cím

Adatkezelés célja: A tagozatba történő jelentkezés elbírálása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) érintett hozzájárulása -> Kkt. 108-109. §; Kkt. 144. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 10 év.

Ugrás az oldal tetejére

   

Pénz és Tőkepiaci Tagozat

   

44. Jelentkezés a Pénz és Tőkepiaci Tagozatba

Kezelt személyes adatok:

 • név
 • nyilvántartási szám
 • másik kamarai tagozati tagság
 • nyelvismeret (nem kötelezően megadandó)
 • számítástechnikai ismeret (nem kötelezően megadandó)
 • Kkt. 49. § szerinti minősítés
 • munkavégzés során fennált kapcsolat egyes intézmény típusoként
 • fenti intézménnyel való kapcsolat típusa

Adatkezelés célja: A tagozatba történő jelentkezés elbírálása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) érintett hozzájárulása -> Kkt. 108-109. §; Kkt. 144. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 10 év.

Ugrás az oldal tetejére

    

Könyvelői Tagozat

   

45. Jelentkezés a Könyvelői Tagozatba

Kezelt személyes adatok:

 • név
 • nyilvántartási szám
 • kamarai tagsági jogállás
 • másik kamarai tagozati tagság
 • levelezési cím
 • fax szám
 • elektronikus levelezési cím
 • nyelvismeret (nem kötelezően megadandó)
 • főbb könyvelési terület

Adatkezelés célja: A tagozatba történő jelentkezés elbírálása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) érintett hozzájárulása -> Kkt. 108-109. §; Kkt. 144. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 10 év.

Ugrás az oldal tetejére

   

Natúra Tagozat

  

46. Jelentkezés a Natúra Tagozatba

Kezelt személyes adatok:

 • név
 • kamarai bejegyzési szám
 • kamarai tagsági jogállás
 • másik kamarai tagozati tagság
 • állandó lakcím
 • fax szám
 • elektronikus levelezési cím
 • nyelvismeret
 • számítástechnikai ismeretek

Adatkezelés célja: A tagozatba történő jelentkezés elbírálása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) érintett hozzájárulása -> Kkt. 108-109. §; Kkt. 144. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 10 év.

Ugrás az oldal tetejére

  

Informatikai Tagozat

   

47. Jelentkezés az Informatikai Tagozatba

Kezelt személyes adatok:

 • név
 • nyilvántartási szám
 • kamarai tagsági jogállás
 • másik kamarai tagozati tagság (nem kötelezően megadandó)
 • levelezési cím
 • fax szám/telefonszám
 • elektronikus levelezési cím
 • nyelvismeret (nem kötelezően megadandó)
 • számítástechnikai területen szerzett tapasztalat (nem kötelezően megadandó)

Adatkezelés célja: A tagozatba történő jelentkezés elbírálása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) érintett hozzájárulása -> Kkt. 108-109. §; Kkt. 144. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 10 év.

Ugrás az oldal tetejére

  

Egyéb adatkezelések

  

48. Igazolási kérelmek

Kezelt személyes adatok:

 • az Ákr. szerint az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatok és elérhetőségek;
 • a kérelem alátámasztására az érintett választása szerint benyújtott dokumentumok.

Adatkezelés célja: A kérelmező által előterjesztett igazolási kérelem elbírálása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges -> Kkt. 5. §

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 15 év.

  

49. Jogorvoslati kérelmek

Kezelt személyes adatok:

 • az Ákr. szerint az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatok és elérhetőségek;
 • a kérelem alátámasztására az érintett választása szerint benyújtott dokumentumok.

Adatkezelés célja: A kérelmező által előterjesztett jogorvoslati kérelem elbírálása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges -> Kkt. 5. §

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 15 év.

Adattovábbítás: A Kkt. 8. § (1) bekezdése értelmében az ügyfél a kamarai hatósági eljárásban hozott elsőfokú döntés ellen a kamara elnökségéhez fellebbezhet.

  

50. Kézbesítési kifogás

Kezelt személyes adatok:

 • az Ákr. szerint az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatok és elérhetőségek;
 • a kézbesítési kifogás alátámasztására az érintett választása szerint benyújtott dokumentumok.

Adatkezelés célja: A kérelmező által előterjesztett kézbesítési kifogás elbírálása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges -> Kkt. 5. §

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 15 év.

   

51. Könyvvizsgálói eskü okirat

Kezelt személyes adatok:

 • családi és utóneve
 • könyvvizsgálói eskü letételének időpontja
 • könyvvizsgálói tevékenység megkezdésének kezdő időpontja

Adatkezelés célja: A kamarai taggá váláshoz szükséges feltétel teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges -> Kkt. 15. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján nem selejtezhető.

  

52. Könyvvizsgálói igazolvány

Kezelt személyes adatok:

 • név
 • anyja neve
 • születési hely, idő
 • kamarai nyilvántartási szám
 • fénykép

Adatkezelés célja: A kamarai taggá váláshoz szükséges feltétel teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges -> Kkt. 5 §a); Kkt. 10-11. §; Kkt. 16. §; Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 112. § a) pont kiadott Felvételi Szabályzat

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján nem selejtezhető.

    

53. Személyre szóló – fémből készült, kör alakú – dombornyomó (száraz-) bélyegző

Kezelt személyes adatok:

 • név
 • tagsági igazolvány szám

Adatkezelés célja: A kamarai tag kérésére, a Kkt. 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység során keletkezett okmányok, iratok hitelesítése érdekében kiállított eszköz hitelességének biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) pont szerint hozzájárulás -> Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály 107-123. pontjai; Alapszabály 123. pont kiadott Szárazbélyegző Kezeléséről Szóló Szabályzat

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata értelmében nem selejtezhető.

Adattovábbítás: A kamara a személyre szóló – fémből készült, kör alakú – dombornyomó (száraz-) bélyegző elkészítése kiállításához szükséges, fenti adatokat továbbítja az bélyegző előállítását végző partnerének, aki e feladatot adatfeldolgozóként látja el, adatfeldolgozói szerződés keretében.

   

54. Méltányossági kérelem

Kezelt személyes adatok:

 • a kérelmet benyújtó személy és képviselője azonosításához szükséges adatok és elérhetőségek;
 • a kérelem alátámasztására az érintett választása szerint benyújtott dokumentumok.

Adatkezelés célja: A kérelmező által előterjesztett méltányossági kérelem elbírálása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) szerint a kérelmező hozzájárulása, amelyet a kérelem benyújtásának ténye alapján vélelmez a kamara.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 10 év.

Adattovábbítás: A fegyelmi büntetésként, illetve kamarai minőségellenőrzés sorén hozott intézkedésként alkalmazott pénzbírság, valamint a fegyelmi eljárás költségtérítés esetében a kamara elnöke rendelkezik döntési jogkörrel.

  

55. Egyéb kérelmek

Kezelt személyes adatok:

 • a kérelmet benyújtó személy és képviselője azonosításához szükséges adatok és elérhetőségek;
 • a kérelem alátámasztására az érintett választása szerint benyújtott dokumentumok.

Adatkezelés célja: A kérelmező által előterjesztett kérelem elbírálása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) szerint a kérelmező hozzájárulása, amelyet a kérelem benyújtásának ténye alapján vélelmez a kamara.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 10 év.

   

56. SZAKma című kiadvány terjesztése

Kezelt személyes adatok:

 • Kézbesítési név
 • Kézbesítési cím
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Előfizetés hatályának indulása, érvényessége

Adatkezelés célja: A kamarai tag könyvvizsgálók számára tagdíjjal fedezett szolgáltatásként biztosítani a Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat (SZAKma) című kiadványt, amelynek célja a folyamatos és magas színvonalú tájékoztatás nyújtása a kiemelt aktualitásokról, továbbá a könyvvizsgálók számára a szakmájuk gyakorlásához nélkülözhetetlen tudnivalók közvetítése.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) szerint a kamarai tag jogos érdeke -> tagdíjjal fedezett szolgáltatás igénybevétele

Adatkezelés időtartama: Amennyiben a jelen célú adatkezelésre a kamarai tag könyvvizsgáló által megadott személyes adatok egyeznek a Természetes személy kamarai tagok közhiteles nyilvántartásában szereplő adatokkal, akkor a Kkt. 31. § (3) alapján a nyilvántartásból történő törlést követően az érintett természetes személy adatait a kamara 10 évig köteles megőrizni külön nyilvántartás keretében, a kamarai tagság megszűnése okának és időpontjának megjelölésével. Egyéb esetben a SZAKma című kiadvány terjesztésére vonatkozó szerződésben foglaltakhoz igazodó, polgári jogban általános érvénnyel irányadó öt éves elévülési ideig.

Adattovábbítás: A kamara a SZAKma című kiadvány terjesztéséhez szükséges fenti adatokat továbbítja a kiadvány nyomdai előállítását és kamarai tag könyvvizsgálókhoz történő terjesztését végző partnerének, aki e feladatot adatfeldolgozóként látja el, adatfeldolgozói szerződés keretében.

   

57. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által adományozható díjakról, elismerések

 • Dr. Bartók Nagy András Életműdíj
 • Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Életműdíj
 • Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemérem
 • Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Emlékplakett
 • Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Jubileumi Oklevél

Kezelt személyes adatok:

 • név
 • a díj adományozásának indoka
 • az adományozás éve
 • fénykép
 • postai cím
 • posztumusz is adományozható díj esetében az örökösként eljárni jogosult személy azonosítására szolgáló adat és elérhetőség

Adatkezelés célja: A kamara által alapítható és adományozható díjak és elismerések odaítélése.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges -> Kkt. 116. m) §; 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály; Kkt. 112. § i) szerint kiadott Magyar Könyvvizsgálói Kamara Által Adományozható Díjakról, Elismerésekről szóló Szabályzat

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 10 év.

Adattovábbítás: A kamara az adományozható díjak és elismerések előállításához szükséges adatokat (név, az adományozás éve, fénykép) továbbítja a díjak és elismerések előállítását és végző partnerének, aki e feladatot adatfeldolgozóként látja el, adatfeldolgozói szerződés keretében.

  

58. Az országos könyvvizsgálói konferencia, továbbá a kamara központi rendezvényeként szervezett szakmai és nemzetközi együttműködési konferenciák, szimpóziumok

Kezelt személyes adatok:

 • név
 • kamarai nyilvántartási szám
 • elektronikus levélcím
 • telefonszám
 • számlázási név és cím
 • szállásadónál töltött vendégéjszakák dátuma
 • kísérő személy esetén annak neve és a hotelben töltött vendégéjszakák dátuma

Adatkezelés célja: A kamarai tag által igénybe vett, kamara által szervezett rendezvényen való részvétel biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) szerint a kérelmező hozzájárulása, amelyet a kérelem benyújtásának ténye alapján vélelmez a kamara.

Adatkezelés időtartama: A kamara iratkezelési szabályzata alapján 10 év.

Adattovábbítás: A kamara rendezvényének helyt adó szállásadó számára.

59. Szenior könyvvizsgálói tagság létesítése

Kezelt személyes adatok a jelentkezés vonatkozásában:

 • családi és utónév, születési családi és utónév
 • szenior kamarai nyilvántartási szám
 • lakcím, telefon-, telefaxszám, elektronikus levélcím
 • büntetlen előéletről szóló érintetti nyilatkozat
 • nyugdíj jogosultásgot szolgáló dokumentum

Honlapon közzétett személyes adatok:

 • családi és utónév, születési családi és utónév
 • szenior kamarai nyilvántartási szám
 • lakcím, telefon-, telefaxszám, elektronikus levélcím

Adatkezelés célja: A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) 146/A §, valamint Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály, továbbá Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pártoló Személyi, Pártoló Szervezeti és Szenior Könyvvizsgálói Jogviszony Létesítésének, Megszűntetésének Részletes Szabályairól szóló  Szabályzata  szerint a tagság idejére a tagok adatainak nyilvántartása, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján az adatok közzététele a szenior könyvvizsgálók nyilvántartásának létesítése, fenntartása érdekében.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: A jogviszony megszűnését követő 5 év

60. Pártoló személyi jogviszony létesítése

Kezelt személyes adatok:

 • családi és utónév, születési családi és utónév
 • lakcím, telefon-, telefaxszám, elektronikus levélcím
 • büntetlen előélet igazolására szolgáló hatósági igazolvány
 • okleveles könyvvizsgálói szakképesítést/mérlegképes könyvelői oklevél, bizonyítvány másolata
 • könyvviteli tevékenység végzésére jogosító minisztériumi engedély
 • ACCA végzettséget és „member” vagy „fellow” regisztrációt igazoló okirat

Adatkezelés célja: A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) 146/A §, valamint Kkt. 111. § a) pont alapján kiadott Alapszabály, továbbá Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pártoló Személyi, Pártoló Szervezeti és Szenior Könyvvizsgálói Jogviszony Létesítésének, Megszűntetésének Részletes Szabályairól szóló Szabályzata  szerint a pártoló személyi jogviszony fennáltának idejére a szükséges adatok nyilvántartása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: A jogviszony megszűnését követő 5 év
 

Ugrás az oldal tetejére

  

Területi szervezetek adatkezelései

Az alapszabály 367. pontja értelmében a kamara területi szervezetéhez tartozó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek nyilvántartását a főtitkári hivatal központilag vezeti.

Az alapszabály 368. pontja értelmében a területi szervezet a kamara által központilag nyilvántartott adatok közül a Kkt. szerint nyilvánosnak minősített adatokhoz férhet hozzá. A területi szervezet a kamarai tag könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek a kamara által központilag nyilvántartott, Kkt. szerint nem nyilvános adataihoz akkor juthat hozzá, ha ahhoz a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég előzetesen írásban hozzájárult.

A területi szervezet által esetlegesen végzett egyéb adatkezelések vonatkozásában (például rendezvények szervezése, kamara által adományozható díjak ügyében ügyintézés) a fentiekben részletezettek megfelelően irányadók.

 Ugrás az oldal tetejére

Belső visszaélés-bejelentési rendszer

Belső visszaélés-bejelentési rendszerhez történő csatlakozás során kezelt személyes adatok

Kezelt személyes adatok a csatlakozás vonatkozásában:

 • családi és utónév
 • kamarai nyilvántartási szám
 • anyja neve
 • születési hely, idő

Honlapon közzétett személyes adatok:

 • családi és utónév
 • kamarai tagsági szám

Adatkezelés célja: A belső visszaélés-bejelentési rendszerhez a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) hatálya alá tartozó, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet önállóan (saját nevében és kockázatára) végző kamarai tag könyvvizsgáló nyilatkozattal csatlakozhat, ezáltal eleget téve a Panasztörvény által előírt belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetési kötelezettségének. A könyvvizsgáló a csatlakozással a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével külső szervezetként a Kamarát bízza meg.

A Könyvvizsgáló a csatlakozás során általa elfogadott Általános Szerződési Feltételekben tudomásul vette, hogy a Kamara a honlapján közzéteszi az általa működtetett belső-visszaélés bejelentő rendszeréhez csatlakozott könyvvizsgálók listáját annak érdekében, hogy a bejelentők számára világos és egyértelmű legyen, hogy az adott szervezet (könyvvizsgáló) vonatkozásában megtehetik-e a bejelentésüket a Kamarához.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: A jogviszony megszűnését követő 5 év

 

Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése során, a bejelentés kivizsgálása során kezelt személyes adatok

Kezelt személyes adatok köre az alábbi személyek vonatkozásában:

 • a bejelentő
 • azon személy, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott
 • azon személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet

  - minden olyan adat, amelyet a belső visszaélés-bejelentési rendszerbe a 2023. a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztörvény) szerinti bejelentő a Kamarához bejelent,

  - minden egyéb olyan adat, amelyet a Panasztörvény szerinti bejelentés kivizsgálása érdekében a Kamara a könyvvizsgáló szolgáltatótól esetlegesen bekér.

Adatkezelés célja: A belső visszaélés-bejelentési rendszerhez a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) hatálya alá tartozó, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet önállóan (saját nevében és kockázatára) végző kamarai tag könyvvizsgáló nyilatkozattal csatlakozott, és a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével külső szervezetként a Kamarát bízta meg. A Kamara az ezen rendszer működtetése során, hozzá érkezett bejelentés kivizsgálása érdekében kezeli a rendelkezésére bocsátott adatokat, valamint az eljárása során esetlegesen bekért egyéb adatokat. A bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli Kamara.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül a Kamara haladéktalanul törli azon személyes adatokat, amelyek az adatkezelés céljának megvalósításához nem szükséges. A bejelentés kivizsgálásához tartozó eljárás során Kamara kezelésébe került személyes adatokat a Kamara az eljárás Kamara általi lezárását követően 5 évig őrzi.
 

Ugrás az oldal tetejére

   

    

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Magánszemélyek adatszolgáltatása során megadásra kerülő személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató

- Adatszolgáltatás meghatalmazott útján való kitöltése
A kamara biztosítja a kamarai tag könyvvizsgálók számára, hogy amennyiben egy könyvvizsgáló nem személyesen intézi az adatszolgáltatása (akár egyéni, akár céges adatlapja) kitöltését, meghatalmazottat bízzon meg e feladat ellátásával.
A kamara a meghatalmazottra vonatkozó adatokat a kamrai tag jogos érdekére alapítva gyűjti. Adatkezelés jogalapja: harmadik fél jogos érdeke GDPR 6. cikk (1) f) pont.

Ugrás az oldal tetejére

1. Alapadatok - könyvvizsgáló neve
A könyvvizsgáló családi és utónevét a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) 33. § (1) c) pontjában foglalt, kamarára mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében tartja nyilván. Adatkezelés jogalapja: EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Ugyanezen adatokat a kamara a Kkt. 32. § (1) bekezdés szerinti közhiteles nyilvántartásában a Kkt. 33. § (4) bekezdésében foglalt jogi kötelezettség teljesítése érdekében teszi bárki számára nyilvánosan elérhetővé. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A Kkt. 31. § (3) bekezdése értelmében a nyilvántartásból történő törlést követően az érintett természetes személy adatait a kamara 10 évig köteles megőrizni külön nyilvántartás keretében, a kamarai tagság megszűnése okának és időpontjának megjelölésével.

Ugrás az oldal tetejére

2.Alapadatok - könyvvizsgáló tagszáma
A könyvvizsgáló tagszámát a kamara a Kkt. 33. § (1) a) pontjában foglalt, kamarára mint adatkezelőre vonatkozó közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges okból kezeli. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) pont.

Ugyanezen adatokat a kamara a Kkt. 32. § (1) bekezdés szerinti közhiteles nyilvántartásában a Kkt. 33. § (4) bekezdésében foglalt közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges okból kezeli. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) pont.

A Kkt. 31. § (3) bekezdése értelmében a nyilvántartásból történő törlést követően az érintett természetes személy adatait a kamara 10 évig köteles megőrizni külön nyilvántartás keretében, a kamarai tagság megszűnése okának és időpontjának megjelölésével.

Ugrás az oldal tetejére

ELÉRHETŐSÉGEK MEGADÁSA OLDAL
3. Elérhetőségek - közzététel e-mail cím
A könyvvizsgáló közzétételi e-mail címét a kamara a Kkt. 33. § (1) f) pontjában foglalt, kamarára mint adatkezelőre vonatkozó közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges okból kezeli. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) pont.

Ugyanezen adatokat a kamara a Kkt. 32. § (1) bekezdés szerinti közhiteles nyilvántartásában a Kkt. 33. § (4) bekezdésében foglalt közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges okból kezeli. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) pont.

A Kkt. 31. § (3) bekezdése értelmében a nyilvántartásból történő törlést követően az érintett természetes személy adatait a kamara 10 évig köteles megőrizni külön nyilvántartás keretében, a kamarai tagság megszűnése okának és időpontjának megjelölésével.

Amennyiben a kamarai tag egyéb e-mail elérhetőséget nem ad meg, úgy a kamara a közzétételi e-mail címet használja a kamarai taggal való kapcsolattartásra. A Kkt-ben és kamara önkormányzati szabályzataiban foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében a kamarai tag köteles olyan elérhetőséget biztosítani a kamara számára, amelyen keresztül a kamarai taggal való kapcsolattartás biztosított."

Ugrás az oldal tetejére

4. Elérhetőségek - e-mail cím
Amennyiben a kamarai tag nem a közzétételi e-mail címen kíván a kamarával kapcsolatot tartani, úgy megadhat egy másik e-mail elérhetőséget erre a célra.

Az adatkezelés jogalapja az érintett kamarai tag hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) a) pontja.

Tájékoztatás az Érintett jogairól 

Az Érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a személyes adatokhoz való:

 • hozzáférést - az Érintett jogosult arra, hogy a kamarától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
 • azok helyesbítését - az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • törlését vagy kezelésének korlátozását - az Érintett jogosult arra, hogy kérje személyes adatait az adatkezelő törölje; vagy az Érintett jogosult arra, hogy kérje, hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne kezelje.

Az Érintett jelen hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonási kérelmet az Érintett postai úton 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 8. I. 3-4. a címre feladott levélben vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az adatkezeles@mkvkalkusz.hu e-mail címen. 

Az Érintett jogosult az adatkezelőhöz, vagy az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani, vagy az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti erre hatáskörrel rendelkező bírósághoz keresetet benyújtani.

Az adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetősége: 

Név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím:

1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail cím:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon:

+36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400

Web cím:

www.naih.hu

Ugrás az oldal tetejére

5. Elérhetőségek - honlap
Az adatkezelés jogalapja az érintett kamarai tag hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) a) pontja.

Tájékoztatás az Érintett jogairól 

Az Érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a személyes adatokhoz való:

 • hozzáférést - az Érintett jogosult arra, hogy a kamarától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
 • azok helyesbítését - az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • törlését vagy kezelésének korlátozását - az Érintett jogosult arra, hogy kérje személyes adatait az adatkezelő törölje; vagy az Érintett jogosult arra, hogy kérje, hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne kezelje.

Az Érintett jelen hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonási kérelmet az Érintett postai úton 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 8. I. 3-4. a címre feladott levélben vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az adatkezeles@mkvkalkusz.hu e-mail címen. 

Az Érintett jogosult az adatkezelőhöz, vagy az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani, vagy az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti erre hatáskörrel rendelkező bírósághoz keresetet benyújtani.

Az adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetősége: 

Név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím:

1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail cím:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon:

+36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400

Web cím:

www.naih.hu

Ugrás az oldal tetejére

6.Címek - közzététel cím
A könyvvizsgáló közzétételi címét a kamara a Kkt. 33. § (1) f) pontjában foglalt, kamarára mint adatkezelőre vonatkozó közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges okból kezeli. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) pont.

Ugyanezen adatokat a kamara a Kkt. 32. § (1) bekezdés szerinti közhiteles nyilvántartásában a Kkt. 33. § (4) bekezdésében foglalt közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges okból kezeli. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) pont.

A Kkt. 31. § (3) bekezdése értelmébena nyilvántartásból történő törlést követően az érintett természetes személy adatait a kamara 10 évig köteles megőrizni külön nyilvántartás keretében, a kamarai tagság megszűnése okának és időpontjának megjelölésével.

Amennyiben a kamarai tag egyéb címet nem ad meg, úgy a kamara a közzétételi címet használja a kamarai taggal való kapcsolattartásra. A Kkt-ben és kamara önkormányzati szabályzataiban foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében a kamarai tag köteles olyan elérhetőséget biztosítani a kamara számára, amelyen keresztül a kamarai taggal való kapcsolattartás biztosított."

Ugrás az oldal tetejére

7. Címek - számlázási cím
A kamarai tag könyvvizsgáló a Kkt. 22. § d) pontja alapján köteles a kamarának tagdíjat fizetni. A kamara a számviteli jogszabályoknak megfelelő számviteli bizonylat kiállítása érdekében gyűjti a kamarai tag számlázási címét. Adatkezelés jogalapja: kamarára mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése: GDPR 6. cikk (1) c) pont.

A Kkt. 31. § (3) bekezdése értelmébena nyilvántartásból történő törlést követően az érintett természetes személy adatait a kamara 10 évig köteles megőrizni külön nyilvántartás keretében, a kamarai tagság megszűnése okának és időpontjának megjelölésével.

Ugrás az oldal tetejére

8. Címek - levelezési cím
Amennyiben a kamarai tag nem a közzétételi címen kíván a kamarával kapcsolatot tartani, úgy megadhat egy másik elérhetőséget erre a célra.

Az adatkezelés jogalapja az érintett kamarai tag hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) a) pontja.

Tájékoztatás az Érintett jogairól 

Az Érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a személyes adatokhoz való:

 • hozzáférést - az Érintett jogosult arra, hogy a kamarától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
 • azok helyesbítését - az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • törlését vagy kezelésének korlátozását - az Érintett jogosult arra, hogy kérje személyes adatait az adatkezelő törölje; vagy az Érintett jogosult arra, hogy kérje, hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne kezelje.

Az Érintett jelen hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonási kérelmet az Érintett postai úton 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 8. I. 3-4. a címre feladott levélben vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az adatkezeles@mkvkalkusz.hu e-mail címen. 

Az Érintett jogosult az adatkezelőhöz, vagy az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani, vagy az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti erre hatáskörrel rendelkező bírósághoz keresetet benyújtani.

Az adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetősége: 

Név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím:

1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail cím:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon:

+36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400

Web cím:

www.naih.hu

Ugrás az oldal tetejére

9. Telefonszámok - közzétételi
A könyvvizsgáló közzétételi telefonszámát kamara a Kkt. 33. § (1) f) pontjában foglalt, kamarára mint adatkezelőre vonatkozó közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges okból kezeli. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) pont.

Ugyanezen adatokat a kamara a Kkt. 32. § (1) bekezdés szerinti közhiteles nyilvántartásában a Kkt. 33. § (4) bekezdésében foglalt közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges okból kezeli. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) pont.

A Kkt. 31. § (3) bekezdése értelmébena nyilvántartásból történő törlést követően az érintett természetes személy adatait a kamara 10 évig köteles megőrizni külön nyilvántartás keretében, a kamarai tagság megszűnése okának és időpontjának megjelölésével.

Amennyiben a kamarai tag egyéb telefonszámot nem ad meg, úgy a kamara a közzétételi telefonszámot használja a kamarai taggal való kapcsolattartásra. A Kkt-ben és kamara önkormányzati szabályzataiban foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében a kamarai tag köteles olyan elérhetőséget biztosítani a kamara számára, amelyen keresztül a kamarai taggal való kapcsolattartás biztosított.

Ugrás az oldal tetejére

10. Telefonszámok - napközbeni, mobil, fax, otthoni
Amennyiben a kamarai tag nem a közzéteteli telefonszámon kíván a kamarával kapcsolatot tartani, úgy megadhat egy másik elérhetőséget erre a célra.

Az adatkezelés jogalapja az érintett kamarai tag hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) a) pontja.

Tájékoztatás az Érintett jogairól 

Az Érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a személyes adatokhoz való:

 • hozzáférést - az Érintett jogosult arra, hogy a kamarától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
 • azok helyesbítését - az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • törlését vagy kezelésének korlátozását - az Érintett jogosult arra, hogy kérje személyes adatait az adatkezelő törölje; vagy az Érintett jogosult arra, hogy kérje, hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne kezelje.

Az Érintett jelen hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonási kérelmet az Érintett postai úton 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 8. I. 3-4. a címre feladott levélben vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az adatkezeles@mkvkalkusz.hu e-mail címen. 

Az Érintett jogosult az adatkezelőhöz, vagy az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani, vagy az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti erre hatáskörrel rendelkező bírósághoz keresetet benyújtani.

Az adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetősége: 

Név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím:

1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail cím:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon:

+36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400

Web cím:

www.naih.hu


 

Ugrás az oldal tetejére

TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK MÓDJA MEGADÁSA OLDAL
11. Tevékenység végzésének módja
A Kkt. 5. § k) bekezdése szerinti kamarai minőségellenőrzés tekintetében a Kkt. 165. § (4) bekezdése alapján a kamara minőségellenőrzési bizottsága jár el.

A kamarai minőségellenőrzéshez szolgáltatandó adatok körét a Kkt. 128. § (1a) bekezdése szerint a közefelügyeleti hatóság előzetes jóváhagyását követően a kamara küldöttgyűlése által jóváhagyott, a minőségellenőrzési bizottság által elfogatott Minőségellenőrzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.

Előzőek értelmében a kamarai minőségellenőrzés ellátásához szükséges adatok kezelése a kamara, mint adatkezelő közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges okból kezeli. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) pont.

Ugrás az oldal tetejére

TAGDÍJ SZÁMÍTÁS ADATAINAK MEGADÁSA OLDAL
12. Tagdíj számítás adatai
A kamarai tag könyvvizsgáló a Kkt. 22. § d) pontja alapján köteles a kamarának tagdíjat fizetni. A tagdíjat a Kkt. 111. § d) pontja értelmében a kamara küldöttgyűlése állapítja meg. A tagdíj számítás módját a küldöttgyűlés által a Kkt. 111. § a) pontja értelmében elfogadott kamarai alapszabály állapítja meg részleteiben.

A kamara a Kkt-ben foglaltak értelmében gyűjti a tagdíj számításához szükséges adatokat. Adatkezelés jogalapja: kamarára mint adatkezelőre vonatkozó közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges okból kezeli. GDPR 6. cikk (1) e) pont.

A Kkt. 31. § (3) bekezdése értelmében a nyilvántartásból történő törlést követően az érintett természetes személy adatait a kamara 10 évig köteles megőrizni külön nyilvántartás keretében, a kamarai tagság megszűnése okának és időpontjának megjelölésével.

Ugrás az oldal tetejére

13. Közérdeklődésnek kitett vállalkozások könyvvizsgálatából származó bevétel
A Kkt. 185. § (4) bekezdése értelmében a közfelügyeleti hatóságnak a közfelügyeleti feladatok ellátásáért a kamara közfelügyeleti díjat fizet, amely mértéke az (5) bekezdés értelmében a kamara tagdíjakból, hozzájárulási díjakból származó tárgyévi bevételének tíz százaléka.

A kamara az alapszabályban foglaltak értelmében gyűjti a közfelügyeleti díjhányad számításához szükséges, közérdeklődésnek kitett gazdálkodók könyvvizsgálatából származó bevétel adatokat. Adatkezelés jogalapja: kamarára, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése: GDPR 6. cikk (1) c) pont.

A Kkt. 31. § (3) bekezdése értelmében a nyilvántartásból történő törlést követően az érintett természetes személy adatait a kamara 10 évig köteles megőrizni külön nyilvántartás keretében, a kamarai tagság megszűnése okának és időpontjának megjelölésével.

14. Kiegészítő tagdíj kedvezmény
A kamarai tag könyvvizsgáló a Kkt. 22. § d) pontja alapján köteles a kamarának tagdíjat fizetni. A tagdíjat a Kkt. 111. § d) pontja értelmében a kamara küldöttgyűlése állapítja meg. A tagdíj számítás módját a küldöttgyűlés által a Kkt. 111. § a) pontja értelmében elfogadott kamarai alapszabály állapítja meg részleteiben.

A kamara az alapszabály 145. pontja értelmében biztosítja a kiegészítő tagdíj kedvezmény igénybevételének lehetőségét.

A kamara az alapszabályban foglalt kiegészítő tagdíj kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a kamara a kamarai tag jogos érdekére alapítva gyűjti. Adatkezelés jogalapja: harmadik fél jogos érdeke GDPR 6. cikk (1) f) pont.

A Kkt. 31. § (3) bekezdése értelmében a nyilvántartásból történő törlést követően az érintett természetes személy adatait a kamara 10 évig köteles megőrizni külön nyilvántartás keretében, a kamarai tagság megszűnése okának és időpontjának megjelölésével.

Ugrás az oldal tetejére

MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ADATOK
15. Kibocsátott jelentések
A Kkt. 189. § (6) bekezdése értelmében a kamarai tag könyvvizsgáló július 15-ig tájékoztatja a kamarát az előző év július 1-től a tárgyév június 30-ig az éves beszámolóról, egyszerűsített éves beszámolóról, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámolóról kiadott független könyvvizsgálói jelentésekről. A tájékoztatás a megbízó nevét és az adott független könyvvizsgálói jelentésben szereplő záradék fajtáját (hitelesítő, korlátozott, elutasító), illetve a záradék megadása elutasításának a tényét, továbbá, amennyiben a könyvvizsgáló figyelemfelhívással élt, annak tényét tartalmazza. A kamara az adatokat továbbítja a közfelügyeleti hatóságnak.

Előzőek értelmében a Kkt. szerinti, közfelügyeleti hatósághoz történő adatszolgáltatás teljesítéséhez gyűjti a jelentések előzőek szerint adatait a kamara, mint adatkezelő, közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges okból kezeli. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) pont.

Egyéb adatok a jelentésekre vonatkozóan:

A Kkt. 5. § k) bekezdése szerinti kamarai minőségellenőrzés tekintetében a Kkt. 165. § (4) bekezdése alapján a kamara minőségellenőrzési bizottsága jár el.

A kamarai minőségellenőrzéshez szolgáltatandó adatok körét a Kkt. 128. § (1a) bekezdése szerint a közfelügyeleti hatóság előzetes jóváhagyását követően a kamara küldöttgyűlése által elfogatott Minőségellenőrzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.

Előzőek értelmében a kamarai minőségellenőrzés ellátásához szükséges adatok kezelése a kamara, mint adatkezelő közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges okból kezeli. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) pont.

Ugrás az oldal tetejére

ÜGYFÉL PMT. SZERINTI KOCKÁZATI BESOROLÁSA

A Kkt. 5. § l) bekezdése értelmében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti, a kamarai tag könyvvizsgálóra, könyvvizsgáló cégre vonatkozó felügyeleti tevékenység gyakorlását a kamara hatósági eljárás keretében látja el, amely tekintetében a Kkt. 173/A. § (1) bekezdése alapján a kamara minőségellenőrzési bizottsága jár el.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti ellenőrzéshez szolgáltatandó adatok körét a Kkt. 112. § h) pontja alapján kiadott „Magyar Könyvvizsgálói Kamara szabályzata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység, valamint az európai unió és az ENSZ biztonsági tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának kamarai ellenőrzéséről” szóló szabályzata határozza meg.

Előzőek értelmében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti ellenőrzéshez szükséges adatok kezelése a kamara, mint adatkezelő közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges okból kezeli. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1)  e) pont.
 

Ugrás az oldal tetejére

BIZTOSÍTÁS ADATAI OLDAL
16. Biztosítás adatai
A Kkt. 11. § e) pontja értelmében a kamara alapszabályában meghatározott mértékű, Magyarország területén végzett jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó könyvvizsgálói felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a kamarai tagnak.

A Kkt. 22/A § (1) bekezdése értelmében a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző kamarai tag könyvvizsgáló köteles olyan, Magyarország területén végzett, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységére is kiterjedő hatályú könyvvizsgálói felelősségbiztosítással rendelkezni, amelynek biztosítási összege eléri a 100 millió forintot.

A Kkt. 174. § (2) bekezdés d) pontja értelmében fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló az előírt könyvvizsgálói felelősségbiztosítás megkötését, hatályban tartását elmulasztotta.

A kamarai tagok felelősségbiztosításra vonatkozó adatok gyűjtése a kamara, mint adatkezelő, közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges okból kezeli. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) pont.

MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. RÉSZÉRE ÁTADOTT TEKINTETÉBEN:

LÁSD: Nyilatkozat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Kft. részére átadott személyes adatok kezeléséhez
 

Ugrás az oldal tetejére

CSATOLT DOKUMENTUMOK OLDAL
17. Csatolt dokumentumok
Az aktuális bevallás megfelelő nyomtatványa adatkezelésére vonatkozóan lásd: "Tagdíj számítás adatai"
Fedezetigazolás adatkezelésére vonatkozóan lásd: "Biztosítás adatai"

Ugrás az oldal tetejére

Könyvvizsgáló cégek adatszolgáltatása során megadásra kerülő adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató

- Adatszolgáltatás meghatalmazott útján való kitöltése
A kamara biztosítja a kamarai tag könyvvizsgálók számára, hogy amennyiben egy könyvvizsgáló nem személyesen intézi az adatszolgáltatása (akár egyéni, akár céges adatlapja) kitöltését, meghatalmazottat bízzon meg e feladat ellátásával.
A kamara a meghatalmazottra vonatkozó adatokat a kamrai tag jogos érdekére alapítva gyűjti. Adatkezelés jogalapja: harmadik fél jogos érdeke GDPR 6. cikk (1) f) pont.

Ugrás az oldal tetejére

ELÉRHETŐSÉGEK MEGADÁSA OLDAL
1.Elérhetőségek - kapcsolattartó neve
A kapcsolattartó családi és utónevét a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) 44. § (1) e) pontjában foglalt, kamarára mint adatkezelőre vonatkozó közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges okból kezeli. Adatkezelés jogalapja: EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) e) pont.

Ugyanezen adatokat a kamara a Kkt. 43. § (1) bekezdés szerinti közhiteles nyilvántartásában a Kkt. 44. § (3) bekezdésében foglalt közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges okból kezeli. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) pont.

A Kkt. 42. § (2) bekezdése értelmében a nyilvántartásból történő törlést követően az érintett gazdálkodó szervezet (szervezet) adatait a kamara 10 évig köteles megőrizni külön nyilvántartás keretében a nyilvántartásból való törlés e törvény szerinti okának és időpontjának megjelölésével.

Ugrás az oldal tetejére

2.Elérhetőségek - kapcsolattartó telefonszáma
A kapcsolattartó telefonszámát a kamara a könyvvizsgáló céggel történő kapcsolattartás gördülékennyé és hatékonnyá tétele érdekében, a kamara jogos érdekére alapítva gyűjti. Adatkezelés jogalapja: harmadik fél jogos érdeke GDPR 6. cikk (1) f) pont.

A Kkt. 42. § (2) bekezdése értelmében a nyilvántartásból történő törlést követően az érintett gazdálkodó szervezet (szervezet) adatait a kamara 10 évig köteles megőrizni külön nyilvántartás keretében a nyilvántartásból való törlés e törvény szerinti okának és időpontjának megjelölésével.

Ugrás az oldal tetejére

TAGDÍJ ÁTVÁLLALÁS MEGADÁSA OLDAL
3.Tagdíj átvállalás
A természetes személy kamarai tag könyvvizsgáló a Kkt. 22. § d) pontja alapján köteles a kamarának tagdíjat fizetni. A tagdíjat a Kkt. 111. § d) pontja értelmében a kamara küldöttgyűlése állapítja meg. A tagdíj számítás módját a küldöttgyűlés által a Kkt. 111. § a) pontja értelmében elfogadott kamarai alapszabály állapítja meg részleteiben.

A kamara az alapszabály 191. pontja értelmében biztosítja az átvállalási tagdíj kedvezmény igénybevételének lehetőségét a könyvvizsgáló cégnek, amely értelmében a könyvvizsgáló cég a tagjaitól és az alkalmazásában álló könyvvizsgálóktól átvállalt és határidőben befizetett kamarai tagdíj 50%-át az alapszabályban meghatározottak szerint jogosult levonni a hozzájárulási díjából.

Az alapszabályban foglalt kiegészítő tagdíj kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a kamara a kamarai tag jogos érdekére alapítva gyűjti. Adatkezelés jogalapja: harmadik fél jogos érdeke GDPR 6. cikk (1) f) pont.

A Kkt. 42. § (2) bekezdése értelmében a nyilvántartásból történő törlést követően az érintett gazdálkodó szervezet (szervezet) adatait a kamara 10 évig köteles megőrizni külön nyilvántartás keretében a nyilvántartásból való törlés e törvény szerinti okának és időpontjának megjelölésével."

Ugrás az oldal tetejére

4. KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK VONATKOZÁSÁBAN KEZELT NEM SZEMÉLYES ADATOK ADATKEZELÉSÉRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ
A kamara a könyvvizsgáló cégek vonatkozásában gyűjtött adatokat kizárólag a jogszabályokban és a kamara önkormányzati szabályzataiban meghatározott feladatai ellátásához szükséges módon és mértékben kezeli. E körben különösen az alábbi jogszabályok az irányadók:

 • a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • 2018. január 1-ét megelőzően indult hatósági eljárások tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Ugrás az oldal tetejére

Betöltés...
X