Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

Beszámoló az Oktatási Bizottság 2007. évi tevékenységéről

Az oktatási bizottság a kamara 2007. évi továbbképzési tevékenységének a tapasztalatait összesítette és értékelte. A szakmai továbbképzés végrehajtását az oktatási bizottság a helyi szervezetekkel közösen a szakmai továbbképzési szabályzat alapján, a könyvvizsgálói képzést a vizsgaszabályzat alapján irányította. Az értékelés során a tanfolyami értékelőlapok összesítőin közölt könyvvizsgálói véleményeket, valamint a személyesen megfogalmazott véleményeket is figyelembe vettük, összesítettük.

1. A 2007. évi szakmai továbbképzés tapasztalatai

A küldöttgyűlés döntése alapján a 2007. évi szakmai továbbképzés időtartama 32 óra volt. Az említett időtartamból kettő napot az elnökség által elfogadott tematika és továbbképzési segédanyag felhasználásával, míg kettő napot a helyi szervezetek szakmai napjai, a tagozatok előadási, valamint a kamara oktatási gazdasági társasága közreműködésével tartottunk meg.

Miközben központilag két napra kellett oktatási anyagot biztosítani, az oktatókat is az említett időtartamra kellett felkészíteni. A helyi szervezetek megkülönböztetett figyelemmel, színvonalas oktatásszervező munkával látták el feladatukat. Az oktatási anyagok elkészítésére pályázatot hirdettünk, sajnos - az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan - csekély érdeklődés mellett.

A kialakult gyakorlatnak megfelelően az oktatók felkészítése 2007. augusztus végén megtörtént. A kamara 2007. évi szakmai továbbképzése október elején kezdődött el és decemberben fejeződött be.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően ebben az évben is póttanfolyamot kell azoknak szervezni, akik - különböző okok miatt - a továbbképzési kötelezettségüket szervezett formában nem tudták teljesíteni. Az említett tanfolyamot központilag szervezve és lebonyolítva 2008. április közepén tartottuk meg. Valós problémaként jelentkezik, hogy vannak olyanok is, akik a harmadik és a negyedik napot - különböző okok miatt - nem tudták teljesíteni, számukra az oktatási bizottság 2008. június 30-ig engedélyezte a kreditpontok megszerzését.

Az átlagos csoportlétszám 2007-ben 50 fő/csoport. Ennek következményeként 2007-ben 123 csoportban tudtuk a továbbképzéseket megtartani. Tekintettel arra, hogy 2002-höz viszonyítva mintegy 70 csoporttal kevesebb csoportot kellett indítani, ez azt (is) jelenti, hogy az előző évekhez viszonyítva jelentős bérleti díj, valamint előadói díj megtakarítást értünk el. Megállapítható az is, hogy a helyi szervezetek oktatásszervező munkája az elmúlt években jelentősen javult.

A szakmai továbbképzés csoportszáma, átlagos csoportlétszáma

Év

Csoportok száma

Átlagos csoportlétszám

(fő/csoport)

Min.-max. átlagos csoportlétszám

(fő/csoport)

2002.

194

na

na

2003.

163

36

28-56

2004.

122

46

33-60

2005.

126

45

20-74

2006.

126

45

17-79

2007.

123

50

27-97

A tanfolyamokról a résztvevő kamarai tagok - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - értékelő lapot állítottak ki. Az értékelő lap a továbbképzés valamennyi lényeges eleméről tartalmaz kérdéseket. Az értékeléseket a helyi szervezetek összesítették és feldolgozás után megküldték az oktatási bizottság munkatársainak. Ezek alapján a következő vélemények állapíthatók meg:

A továbbképzés minősítése

A minősített értékelt

szempontok

Átlagos érték

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

Az oktatási anyag színvonala, szemléltetés, példák

4,4

4,5

4,5

4,5

4,28

4,31

4,33

A feldolgozott standardok gyakorlati alkalmazhatósága

4,2

4,4

4,3

4,3

4,03

4,04

4,12

A helyi szervezetek szervezési munkája

4,7

4,8

4,7

4,8

4,78

4,79

4,75

A tárgyi és a technikai feltételek biztosítása

4,6

4,5

4,7

4,6

4,62

4,68

4,62

Az átlag adatok mögött az alábbi - minimális és maximális - értékek állnak:

 • az oktatási anyag színvonala, szemléltetés, példák: 3,90 - 4,74
 • a feldolgozott standardok gyakorlati alkalmazhatósága: 3,72 - 4,45
 • a helyi szervezetek szervezési munkája: 3,64 - 5,00
 • a tárgyi és a technikai feltételek biztosítása: 3,9 - 4,88

Az oktatási anyag színvonala, szemléltetés, példák

Összefoglalóan megállapítható, hogy a továbbképzésben résztvevők alapvetően elégedettek voltak az oktatási anyag színvonalával, ugyanakkor - az elmúlt évekhez hasonlóan - kritikai észrevételek is megfogalmazódtak.

Néhány jellemző észrevétel, vélemény a kötelező szakmai továbbképzésre vonatkozóan:

 • Túl általános, nem gyakorlatias, nehezen alkalmazható.
 • A standardok fordítása több esetben nem érthető.
 • Sok az elmélet, több gyakorlati példa kellene esettanulmányokkal.
 • Kisvállalkozásokra nem alkalmazható.
 • A szakmai szövegfordítás többször nehezen érthető.
 • A fólia (dia) sokszor jobb, mint maga az írott anyag.
 • Egyes részek a tankönyvben nagyon apró betűsek, nehezen olvashatóak.
 • Az átfogó tartalomjegyzék hiányzik a könyvből.
 • A saját tőke könyvvizsgálata című résznél a kérdésekre adott válaszok a könyvből hiányoztak.
 • A csoport egy része jó összeállításúnak, hasznosnak értékelte az anyagot. Mások szerint nem életszerű, a könyvvizsgálók jelentős hányadát nem érintik bizonyos részek, így közvetlenül nem is nyújt segítséget.
 • A gyakorlati alkalmazhatósága szűkkörű az anyagnak.
 • Az oktatási anyag általában a nagyobb vállalkozásokra ad útmutatót, egyes előírásai a kis és egyéni könyvvizsgálókra nem alkalmazhatók.

A helyi szervezetek által szervezett harmadik, negyedik nap jellemző (tipikus) témái az alábbiak voltak:

 • Adótörvények várható változásai
 • A teljes körű minőség-ellenőrzés folyamata követelményei, tapasztalatai
 • Végelszámolás, felszámolás könyvvizsgálati feladatai
 • Ellenőrzés, önellenőrzés megállapításának számviteli kezelése
 • EU támogatások könyvvizsgálati ellenőrzése és gyakorlati tapasztalatai
 • Változások a társadalombiztosítás területén
 • A Gt. És a cégtörvény új szabályai
 • A minőség-ellenőrzés aktuális kérdései, teljes körű minőség-ellenőrzés
 • Várható változások az ÁFA törvényben
 • Az átalakulások könyvvizsgálata  

Az oktatók munkája

Az előző évekhez hasonlóan a továbbképzés színvonalas lebonyolítása döntő mértékben függött az oktatók felkészültségén, hozzáállásán. Az elmúlt évek tapasztalatai, valamint a 2004. évben kiírt és elbírált oktatói pályázat alapján felkért előadók munkáját a továbbképzésben résztvevők általában jónak ítélték meg (magas színvonalú szakmai felkészültség, az előadás anyagának saját, gyakorlati tapasztalatokkal való kiegészítése). Az előadók jelentős részével kapcsolatban fogalmazódott meg, hogy gyakorlati példákkal, kiváló tárgyi ismeretekkel vezette le az előadást, előadása érthető, tárgyilagos, leköti a hallgatók figyelmét.

Tárgyi és technikai feltételek

Egybehangzó véleményként fogalmazódott meg, hogy az oktatás tárgyi, technikai feltételei kiválóak voltak, a szervezés figyelmes, minden részletre kiterjedő volt. A helyi szervezetek megtalálták azokat az oktatási helyszíneket, amelyek megfeleltek a résztvevők igényeinek.

A helyi szervezetek a múlt évben is kiemelt figyelemmel szervezték és bonyolították le a továbbképzést, jelentős oktatásszervező munkát végeztek a továbbképzés tárgyi és technikai feltételeinek megteremtésében. Az elhelyezés általában megfelelő volt, a hallgatók megelégedésére az időpontokat is jól választották meg.

2. A Kamara irányításával szervezett könyvvizsgálói képzés tapasztalatai

A könyvvizsgálói törvény a Kamara hatáskörébe utalta a könyvvizsgálói képzés irányítását. Erre tekintettel határoztuk meg a

 • képzés követelmény - és vizsgarendszerét,
 • hoztuk létre a képzés irányításával és felügyeletével megbízott bizottságot.

A szervezett képzés előfeltételeinek megteremtése körébe tartozott a képzésben résztvevő oktatók, valamint a képzést lebonyolító oktatási intézmények pályáztatása is. Ennek eredményeként az egyes tantárgyak oktatásában, illetve vizsgáztatásában minősített oktatói minősítéssel rendelkező oktatók vehettek, illetve vehetnek részt.

A könyvvizsgálói képzés minősített oktatói és vizsgáztatói létszáma

Megnevezés

Minősített oktató 2003. dec. 31-ig (fő)

Minősített oktató 2004-től (fő)

Vizsgáztató 2006. ápr. 1-től (fő)

Jog

32

22

8

Szervezet és vezetés

41

21

13

Pénzügy

75

47

14

Számvitel és elemzés

169

112

15

Számvitelszervezés

45

21

8

Könyvvizsgálat és ellenőrzés

101

60

15

Az egyes tárgyakból a vizsgáztatásban a fenti táblázatban meghatározott létszámú vizsgáztató, valamint 40 fő vizsgaelnök működik közre. A vizsgáztatásban való közreműködésre 2005. évben pályázatot írtunk ki, a pályázat eredményét az elnökség, valamint a Pénzügyminisztérium elfogadta.

A képzés tényleges lebonyolítása két oktatási intézményre - MKVK Oktatási Központ Kft. és a Budapesti Gazdasági Főiskola - koncentrálódott, illetve koncentrálódik.

Az oktatási intézmények a képzést a minősített oktatók közül felkért oktatókkal végzik. Az oktatásban résztvevő oktatási intézményekkel kapcsolatban elmarasztaló észrevétel nem érkezett. A tanfolyamokon való részvétel - alapvetően - egyenletes volt.

Az elmúlt évek adatai alapján megállapítható, hogy a képzésbe az első években évenként átlagosan mintegy 200 fő jelentkezett, az utóbbi években ennél kevesebb, 130-170 fő jelentkezett. 2006. év végéig 1500 fő könyvvizsgálójelöltet regisztráltunk, ebből - 2002-ben - jelentős számban jelöltet a régi rendszerű képzésből vettünk át.

A könyvvizsgálói képzésben regisztráltak száma (fő)

Létszám

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Összesen

120

206

239

325

145

137

173

155

101

1601

Az elmúlt években - vizsganaptár alapján - több vizsgaidőszakban adhattak számot a hallgatók megszerzett tudásukról. Az egyes vizsgákon résztvevők száma az alábbi.

A könyvvizsgálói képzésben vizsgázók száma (fő)

Tantárgy

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Jog

208

260

81

147

128

152

146

Szervezet és vezetés

181

179

112

102

128

137

160

Pénzügy

126

182

147

134

78

136

161

Számvitel és elemzés

4

52

87

266

158

85

227

Számvitel-szervezés

-

27

54

136

69

68

97

Könyvvizsgálat és ellenőrzés

-

-

70

127

113

82

94

Összesen

519

700

551

912

674

660

885

2007-ben a vizsgákra jelentkezők, valamint a ténylegesen vizsgázók számát az alábbi táblázat tartalmazza.

Tantárgy

Vizsgák száma

Jelent-kezők száma

Vizsgázók száma

Vizsga-lemondások száma

Vizsga-lemondások aránya (%)

Jog

3

170

146

24

14,12

Szervezet és vezetés

4

183

160

23

12,57

Pénzügy

3

213

161

52

24,41

Számvitel és elemzés

4

292

227

65

22,26

Számvitelszervezés

3

121

97

24

19,83

Könyvvizsgálat és ellenőrzés

2

107

94

13

12,15

2003. év nyarán - elsőként - 29 fő, 2004-ben összesen 98-an, 2005-ben 81-en, 2006-ban 87-en, 2007-ben 64-en fejezték be a tanulmányaikat, így a beszámolási időszak végéig összesen 359 jelölt kapott oklevelet. A végzettek vizsgaeredményei az alábbi módon alakultak:

A végzettek vizsgaeredményei az alábbi módon alakultak:

Tárgy

Eredmény (átlag)

2003.

Eredmény (átlag)

2004.

Eredmény

(átlag)

2005.

Eredmény

(átlag)

2006.

Eredmény

(átlag)

2007

Jog

3,72

3,83

3,65

3,48

3,97

Szervezet és vezetés

3,89

3,88

3,62

3,36

4,06

Pénzügy

3,48

3,61

3,17

3,32

3,53

Számvitel és elemzés

2,84

2,93

2,15

2,6

2,86

Számvitelszervezés

3,56

3,28

3,62

2,97

3,53

Könyvvizsgálat és ellenőrzés

3,00

3,21

3,26

3,29

3,11

A Kamara által kialakított képzés rendszere - véleményünk szerint - bevált, a továbbiakban az ellenőrzésre, a képzés, vizsgáztatás minőségi követelményeinek az erősítésére kell hangsúlyt helyezni. A kamarai törvény elfogadásával az oktatandó témaköröket bővítettük, új, önálló tantárgyként jelenik meg az adózás.

dr. Ujvári Géza s.k.
oktatási alelnök

Betöltés...
X