Az Oktatási bizottság tájékoztatója a 2018-ban teljesítendő kreditpontokról

Ezúton szeretnénk tájékoztatni tisztelt könyvvizsgáló kollégákat, hogy 2018-ban a kamarai tag könyvvizsgálóknak a szakmai továbbképzést a következő módon kell teljesíteniük:
Az összegyűjtendő kreditek minimális száma 20. (A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltető 65 év feletti kamarai tagok esetén a megszerzendő kreditek minimális száma 8.)
 

KÖNYVVIZSGÁLÓK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSE

1) ÁLTALÁNOS TOVÁBBKÉPZÉS KÖZPONTILAG SZERVEZETT RÉSZE

Az éves kreditszámból 4 kreditet – kötelező jelleggel – központi szervezésű továbbképzésen kell megszerezni, az itt szerzett kreditek, csak a tárgyévben érvényesíthetők.
A továbbképzés központilag szervezett részének előadásai az elmúlt évekhez hasonlóan ősszel kezdődnek, amelyekről pontos felvilágosítást a megyei szervezetek adnak a tagjainak.
2018-ban a tavalyi évhez hasonló módon a kötelező rész tananyaga elektronikus formában jelenik meg. A tananyag a Kamara honlapjáról letölthető.

2) AZ ÁLTALÁNOS TOVÁBBKÉPZÉS NEM KÖZPONTILAG SZERVEZETT RÉSZE

  • Az éves kreditszámból 8 kredit kamarai szervezet által vagy annak részvételével, illetve a kamara által elfogadott társaság, intézmény által szervezett továbbképzéseken, valamint hazai és nemzetközi konferencián, a kamara által elismert témakörökben szerezhető meg.
    Többletkreditek esetében maximum 4 kredit a következő évre átvihető.
  • A speciális minősítéssel rendelkező kamarai tagok - a szabadon választott kreditpontokon belül – minősítésenként az alábbi számú kreditpontot kötelesek a minősítésükhöz tartozó szakmai témában szervezett továbbképzésen megszerezni:

a)IFRS minősítés                                2 kreditpont
b)költségvetési minősítés                  2 kreditpont
c)pénzügyi intézményi minősítés       1 kreditpont
d)befektetési vállalkozási minősítés    1 kreditpont
e)pénztári minősítés                           1 kreditpont
f)biztosítói minősítés                           1 kreditpont
g)kibocsátói minősítés                       1 kreditpont
A c)-g) pont szerinti minősítések bármelyike vonatkozásában szerzett többletkreditek a c)-g) pont szerinti többi minősítések teljesítésére a tárgyévben elszámolhatóak.

A speciális továbbképzésen megszerzett kreditek csak a tárgyévben érvényesíthetőek.

  • Az általános továbbképzés nem központilag szervezett részén belül szerzett kreditpontokból évente legalább 4 kreditpontot e-learning képzési forma keretében kell teljesíteni.

Ehhez a Kamara az MKVK Oktatási Központ Kft. közreműködésével biztosít minden tagja számára 8 kreditpont mértékben térítésmentesen elvégezhető tanfolyamokat.
A teljesített kreditpontok a tanfolyam lehallgatását követően azonnal jóváíródnak, és a saját adatoknál megtekinthetőek.
A 8 kredit értékű, térítésmentesen elérhető képzés teljesítése után természetesen arra is lehetőség van, hogy ki-ki saját költségén további elektronikus tananyagokat vegyen igénybe, amiről az MKVK OK Kft. számlát állít ki az igénybevevőknek.
A megtekintés tudnivalóiról az Oktatási Központ honlapján (www.mkvkok.hu) részletesen tájékozódhat.

3 )ÖNKÉPZÉS

Az önképzés kreditpontjainak nyilvántartása a könyvvizsgáló saját felelőssége. Az önképzés kreditpontjaiba beszámítható pontokról az oktatási bizottság a kamara honlapján ad majd tájékoztatást.
Az önképzés ellenőrzése:
-Főfoglalkozású kamarai tagok esetében a MER szabályzat ellenőrzése során.
-Szüneteltető kamarai tagok esetében a státuszváltás során a felvételi bizottság ellenőrzi az önképzés kreditpontjait.

Az önképzés támogatása érdekében az oktatási bizottság nem kötelező jellegű ajánlást tesz közzé a kamara honlapján. https://mkvk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/onkepzes


65. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTT SZÜNETELTETŐ KAMARAI TAGOK TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉGE

  • Az évenként megszerzendő kreditek minimális száma 8 (központilag szervezett rész: 4 kredit, általános továbbképzés nem központilag szervezett része: 4 kredit)
  • A minősítéssel rendelkezők esetében a minősítéshez kapcsolódó kreditpont megszerzése kötelező.
  • Az e-learning képzés nem kötelező.
  • A megszerzett kreditek csak a tárgyévben érvényesíthetőek.

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRELMEK

1.Központilag szervezett továbbképzés 4 kreditjének e-learning képzési forma keretében történő teljesítése
Amennyiben a kamarai tag a szakmai továbbképzésen, vagy annak egy részén tőle független ok (különösen tartós betegség, szülés, 1 év alatti gyermekotthoni gondozása, tartós külföldi munkavégzés) miatt nem tud személyesen részt venni, az oktatási bizottság kérelemre a tárgyévre vonatkozóan engedélyezheti részére az általános szakmai továbbképzés központilag szervezett 4 kreditjének e-learning képzési forma keretében történő teljesítését.
A kérelem benyújtásának határideje a tárgyév november 30-a azzal, hogy a kérelemmel egyidejűleg a kérelmet megalapozó körülményeket igazolni kell.

2.Felmentési kérelem szakmai továbbképzés alól
Amennyiben a kamarai tag különösen méltányolandó egyedi külső körülmények miatt az e-learning képzési forma szerinti engedélyezésével sem tud a szakmai továbbképzés követelményeinek maradéktalanul eleget tenni, az oktatási bizottság kérelemre a tárgyév szakmai továbbképzési követelményeinek teljesítése alól részben vagy egészében mentesítheti. A kérelem benyújtásának határideje a tárgyév december 31-e azzal, hogy a kérelemmel egyidejűleg a kérelmet megalapozó körülményeket igazolni kell.

Dr. Hegedűs Mihály
oktatási alelnök

Betöltés...
X