Közérdekű adatok

Adatvédelem és adatbiztonság

Adatvédelmi tájékoztató

  

Közzétételi szabályzat

Letöltés

  

Közzétételi lista

  

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Magyar Könyvvizsgálói Kamara
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
Telefon: (06-1) 473-4500
Fax: (06-1) 473-4510
web: www.mkvk.hu
Ügyfélszolgálat: (06-1) 473-4530, 473-4531
E-mail: ugyfelszolgalat@mkvk.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai. A szervezeti felépítés és a szervezeti egységek megjelölése külön oldalon elérhető

Szervezeti felépítés

Az egyes szervezeti egységek feladatait a kamara alapszabályának V. fejezete részletezi

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
(telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Elnökség
Bizottságok

Elérhetőségek

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Elérhetőségek
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége a testületek adatai külön oldalon elérhetőek.

Küldöttgyűlés
Elnökség
Bizottságok
Területi szervezetek
Elérhetőségek

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai -
7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Gazdálkodó szervezet neve:
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási
Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
Telefonszáma: +36-1-473-4532
Faxszáma +36-1-473-4516
Elektronikus levélcíme: info@mkvkalkusz.hu
Tevékenységi köre: Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
Képviselő: Lévai Sándor
Kamarai részesedés mértéke: 25%

Gazdálkodó szervezet neve:
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
Telefonszáma: +36-1-479-9900
Faxszáma +36-1-479-9901
Elektronikus levélcíme: info@mkvkok.hu
Tevékenységi köre: máshova nem sorolt egyéb oktatás
Képviselő: Dr. Lakrovits Elvíra
Kamarai részesedés mértéke: 100%

Gazdálkodó szervezet neve:
A Magyar Számvitel Fejlesztéséért Alapítvány
Székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
Telefonszáma: +36-1-473-4500
Faxszáma +36-1-473-4510
Elektronikus levélcíme:
Tevékenységi köre: Euroatlanti integráció elősegítése
Képviselő: Dr. Lukács János
Kamarai részesedés mértéke: 100%

Gazdálkodó szervezet neve:
Dr. Rieb László Alapítvány a könyvvizsgálók nyelvi oktatásának támogatására
Székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
Telefonszáma: +36-1-473-4500
Faxszáma +36-1-473-4510
Elektronikus levélcíme:
Tevékenységi köre: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Képviselő: Dr. Lukács János
Kamarai részesedés mértéke: 83,33%
Kapcsolódó információ
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat
Szerkesztőség címe: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
Kiadó neve: Mediaworks Hungary Zrt.
Kiadó címe: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
Főszerkesztő neve: Mészáros László
Internetes elérhetősége: www.szak-ma.hu

Könyvvizsgálók lapja
Szerkesztőség címe: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
Kiadó neve: Mediaworks Hungary Zrt.
Kiadó címe: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
Főszerkesztő neve: Dr. Pál Tibor

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Pénzügyminisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefonszám:

+36-1-795-1400

Faxszám: +36-1-795-0716
Ügyfélszolgálat elérhetőségei 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Telefonszám: +36-1-795-5010
Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@pm.gov.hu

 II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Tájékoztató letöltése

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai -
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A hatósági eljárásokat, az egyes hatósági ügyekben eljáró szerveket és a hatósági eljárások általános szabályait a kamara alapszabályának 6-23. pontjai részletezik.

Alapszabály

Az ügyintézéshez használt formanyomtatványok letölthetőek

Felvételhez kapcsolódó nyomtatványok
Mentori rendszer nyomtatványai
Minősítés nyomtatványai
Hallgatókra vonatkozó nyomtatványok
Kompetenciavizsga nyomtatványai

Személyes ügyintézés esetén az ügyfélszolgálat elérhetősége, az ügyfélfogadási rendje

Kapcsolat

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A tagdíjjal fedezett, díjmentes, illetve a díjköteles kamarai szolgáltatásokat, a díjköteles szolgáltatások díját a kamara alapszabályának 124-129. pontjai részletezik.

Alapszabály

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

A kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek, harmadik országbeli könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek adatait tartalmazó nyilvántartás [Kkt. 33. § (1), 44. § (1), 72. § (1), 74. § (1),]

A minőségellenőrök, független ellenőrök közérdekből nyilvános adatait tartalmazó nyilvántartás [Kkt. 159. § (3)-(5).],

A minősített kamarai tag könyvvizsgálókról, könyvvizsgáló cégekről a minősítésnek megfelelő részletezésben vezetett nyilvántartás [Kkt. 50. § (7) ]

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok a kamara internetes honlapján (https://mkvk.hu/) bárki számára díjmentesen, személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül hozzáférhetőek. (Alapszabály 28. pont)

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat
Témája: A számvitel, a könyvvizsgálat, a cégvezetés és az ellenőrzés területén dolgozók számára elsősorban a gazdasági folyamatok nyilvántartását érintő szabályok, törvények, módszerek követéséhez ad segítséget.
Hozzáférés
módja:
postai vagy elektronikus úton
Költségtérítés
mértéke:
A kamara a kiadvány előfizetési díját a kamarai tagoktól átvállalja.
Nem kamarai tagok esetében a költségtérítés mértéke itt megtekinthető.

Könyvvizsgálók lapja
Témája: A kamarai szervek tevékenységének ismertetése, küldöttgyűlési és elnökségi határozatok közzététele, beszámolók, felhívások, közzétételek, szakmai kérdések megjelentetése.
Hozzáférés
módja:
postai vagy elektronikus úton
Költségtérítés
mértéke:
Ingyenes
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A kamara testületi szerveinek döntéshozatali eljárását a kamara alapszabályának V. fejezete, a küldöttgyűlés ügyrendi szabályzata, az elnökség ügyrendje, illetve a bizottságok szervezeti-és működési szabályzatai részletezik. 

Alapszabály
Elnökség ügyrendi szabályzata
Küldöttgyűlés ügyrendi szabályzata
Bizottságok

A testületi ülések nem nyilvánosak, az elnökségi ülés jegyzőkönyvébe a kamarai hatósági eljárásokkal és fegyelmi eljárásokkal kapcsolatos rész kivételével a kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek betekinthetnek, arról hiteles másolatot kérhetnek.

A Könyvvizsgálók lapja mellett a határozatok a honlapon is elérhetőek.

Küldöttgyűlés határozatai
Elnökség határozatai

A bizottsági ülésekről készített összefoglalók

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától -
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A kamara honlapján: www.mkvk.hu
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk A kamara honlapján: www.mkvk.hu
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai -
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége
Főtitkári hivatal
Elérhetőség 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 8.
Telefonszám: +36-1-473-4500
+36-1-473-4520
Faxszám: +36-1-473-4510
Elektronikus
levélcím:
mkvk@mkvk.hu

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjét és az egyéb adatokat a közzétételi szabályzat tartalmazza.
Letöltés

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk -
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai -
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél -
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek -
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista -
19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

-
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata -
21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

-
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás -
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése -
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege -
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére -

III. Gazdálkodási adatok

Adat
1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Beszámoló 2022

Beszámoló 2021

Beszámoló 2020

Beszámoló 2019

Beszámoló 2018

Beszámoló 2017

Beszámoló 2016

Beszámoló 2015

Beszámoló 2014

Beszámoló 2013

Beszámoló 2012

Beszámoló 2011

Beszámoló 2010

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve összesített adatok letöltése
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
-
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) -
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések -
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések -
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) -

Betöltés...
X