Könyvvizsgálói közfelügyelet

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban Kkt.) 2013. július 1-én hatályba lépett módosítása értelmében a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatok ellátásáért a közfelügyeleti hatóság felelős.

E feladatok ellátására a Kormány 2013. július 1-től a nemzetgazdasági minisztert – jelenlegi hatályos jogszabályi rendelkezések alapján pénzügyminiszter - jelölte ki. A pénzügyminiszter e feladatát a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 65. § c) pontja alapján látja el.

Az előbbiek alapján a közfelügyeleti hatóság

 • ellátja a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felett a közfelügyeletei törvényességi felügyelettel kapcsolatos feladatokat (Kkt. 200/A. §),
 • lefolytatja a minőségellenőrzést azoknál a kamarai tag könyvvizsgálóknál, könyvvizsgáló cégeknél, amelyek közérdeklődésre számot tartó gazdálkodókra vonatkozóan végeznek jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet (Kkt. 173/B. §),
 • a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói szolgáltatást igénybe vevők érdekét veszélyeztető helyzet észlelése esetén megteszi a jogszabályban előírt intézkedéseket (Kkt. 195. § (1) bekezdés),
 • vizsgálja és értékeli a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer részelemeit (Kkt. 189. § (1) bekezdés)
 • vizsgálja a könyvvizsgálói tevékenységre irányuló megbízás időtartama alatti visszahívásról vagy lemondásról szóló kamarai tag könyvvizsgálótól, könyvvizsgáló cégtől, illetve a vállalkozótól érkező bejelentéseket (Kkt. 46. § (1) bekezdés, számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155/A. § (2) bekezdés),
 • ellenőrzi az átláthatósági jelentések közzétételét (A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkben foglaltak alapján),
 • lefolytatja a könyvvizsgálói tevékenység folytatásához szükséges igazolás, valamint engedély megszerzéséhez, illetve visszavonásához kapcsolódó eljárásokat (Kkt. 9/G. §, 9/L. §, 35. §, 41. §, 69. §, 71. §),
 • lefolytatja a bank könyvvizsgálatához szükséges igazolás megszerzéséhez kapcsolódó, valamint a minősítés megszerzéséről és visszavonásáról szóló eljárásokat (Kkt. 50-52. §),
 • ellátja a Kkt. szerinti kamarai minőségellenőrzési eljárás során hozott elsőfokú döntés elleni fellebbezéssel kapcsolatos feladatokat (Kkt. 172/A. §).

Bejelentés

Ezúton tájékoztatjuk a kamarai tag könyvvizsgálókat, könyvvizsgáló cégeket, illetve a vállalkozókat, hogy a Kkt. 46. §-ának (1) bekezdése, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155/A. §-ának (2) bekezdése szerint előírt bejelentést a közfelügyelet alábbi elérhetőségein keresztül kell megtenni:

Pénzügyminisztérium
Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály

Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postacím: 1369 Budapest, Postafiók 481.
Telefon: 06-1-896-7860
Fax.: 06-1-795-0294

E-mail: kozfelugyelet@pm.gov.hu

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 • a kamarai tag könyvvizsgáló / könyvvizsgáló cég nevét és azonosító adatait,
 • a könyvvizsgált vállalkozó nevét és azonosító adatait,
 • a kamarai tag könyvvizsgáló / könyvvizsgáló cég megbízásának időtartamát,
 • a kamarai tag könyvvizsgáló / könyvvizsgáló cég visszahívásának, illetve lemondásának időpontját,
 • a könyvvizsgáló / könyvvizsgáló cég visszahívásának, illetve lemondásának okát (például tulajdonosváltás, könyvvizsgálatra vonatkozó értékhatár-változás, stb.). Amennyiben a visszahívás, illetve lemondás nem megfelelő indokkal (például véleményeltérés alapján), vagy indok nélkül történt, akkor ennek tényét is.

Archívum

A 2013. június 30-ig működő Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság tevékenységével kapcsolatos dokumentumok az alábbi linken érhetőek el.

Bővebb információ: http://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/konyvvizsgaloi-kozfelugyeleti-hatosag

Pénzügyminisztérium

Betöltés...
X