A Kkt. 11. § (2) alkalmazásának engedélyezése (másodlagos státusz)

A Kkt. 11. § (2) bekezdésének alkalmazhatósága iránti kérelem (másodlagos státuszengedélyezési kérelem) benyújtásának menete

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) 11. § (1) bekezdésének c) és d) pontja alapján a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető (a továbbiakban: aktív) tagsági jogállású kamarai tagok fő szabály szerint

  • más kamarai tag könyvvizsgálónál, könyvvizsgáló cégnél létesített munkaviszonyon kívüli munkaviszonyban, továbbá közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban, szolgálati viszonyban, munkaviszony jellegű jogviszonyban a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megkezdésének időpontjától nem állhatnak,
  • könyvvizsgáló cégen kívül más gazdálkodó szervezetben (szervezetben) személyes közreműködésre tagként, vezető tisztségviselőként a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megkezdésének időpontjától nem lehetnek kötelezettek.

A Kkt. 11. § (2) bekezdése értelmében előző feltétel teljesítésétől - indokolt esetben - el lehet tekinteni a természetes személynél, ha munkáltatója (foglalkoztatója) írásban nyilatkozik arról, hogy a kérelmező a kamarai tag könyvvizsgálói minőségéből adódó feladatait megfelelően el tudja látni, valamint, hogy az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti jogviszonyból adódó jogok és kötelezettségek érvényesítésével nem akadályozza a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megfelelő ellátását.

   

Mit kell tennie

Amennyiben a kamarai tag aktív tagsági jogállása mellett Kkt. 11. § (1) bekezdésének c) /d) pontja szerinti jogviszonyt kíván létesíteni/fenntartani, úgy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Bizottságához kérelmet kell előterjesztenie a Kkt. 11. § (2) alkalmazása érdekében.
A felvételi szabályzat 30. pontja alapján a kérelem előterjesztésére az e-papír szolgáltatás igénybevételével van lehetőség. Az E-papír elérhetősége: https://epapir.gov.hu. [Címzett: Magyar Könyvvizsgálói Kamara, ügytípus: A Kkt. 11. § (2) alkalmazhatóságának engedélyezése iránti kérelem (másodlagos státusz)].


Benyújtandó dokumentumok (kérelem és mellékletei)

  • kérelem (az e-papíron a „LEVÉL SZÖVEGE” adatmezőbe beírandó vagy aláírt, szkennelt iratként csatolandó az e-papírhoz);
  • kamarai díj megfizetését igazoló bizonylat [összege 35 000 forint, melyet a kamara számlaszámára (12010855 - 01283148 - 00100002) történő átutalással kell teljesíteni], amennyiben a kérelem előterjesztésére önállóan - nem a kamarai tagfelvételi kérelemmel, illetve a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetését követően a tevékenység újbóli ellátásának engedélyezése iránti kérelemmel egyidejűleg - kerül sor;
  • a munka-, alkalmazási szerződés (megbízási szerződés, kinevező okmány, társasági szerződés), valamint munkaviszony esetén a munkaköri leírás másolata;
  • a kérelmező könyvvizsgálói cégen kívüli gazdálkodó szervezetnél fennálló leterheltsége mértékének, közreműködése jellegének és rendszerességének részletezése;
  • a nem könyvvizsgáló cég tevékenységi köréhez kapcsolódó ügyfélkörről információ, a könyvvizsgálói függetlenség és összeférhetetlenség kritériuma érvényesülésének kellő igazolásához;
  • a kérelmező által személyében felelős könyvvizsgálóként ellátott könyvvizsgálati megbízatások számának, a könyvvizsgálói tevékenység időigényének részletezése;
  • a Kkt. 11. § (1) bekezdésének c) és/vagy d) szerinti jogviszonyt létesítő (létesíteni kívánó), könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető tagsági jogállású kamarai tag könyvvizsgáló minden, a Kkt. 11. § (1) bekezdésének c) és/vagy d) pontja szerinti jogviszonyra kiterjedően szerzi be és azt eredetiben csatolja a kérelemhez, kérelmének benyújtásakor, vagy ezt követően legkésőbb a Kkt. 11. § (1) bekezdésének c) és/vagy d) pontja szerinti jogviszony létesítését, vagy megváltozását követő 15 napon belül. A jelen pont szerinti kérelemben a kérelmező nyilatkozik arról, hogy hozzájárul a nyilatkozat tárgyában szükségessé váló egyeztetésekhez, valamint vállalja, hogy a felvételi bizottság által kért további dokumentumokat (például adóbevallások, munkaszerződés, egyéb szerződések) a bizottság rendelkezésére bocsátja;
  • a Felvételi szabályzat 13-14. pontja szerinti foglalkoztatói nyilatkozat (MKVK - Felvételi szabályzat).

A másodlagos státuszengedélyezési kérelem benyújtása kapcsán bővebb felvilágosításért a felvételi bizottság munkatársához lehet fordulni.

A másodlagos státuszengedélyezés jogszabályi háttere ide kattintva tölthető le.


Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Felvételi Bizottsága
 

Betöltés...
X