Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Minőség-ellenőrzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A kamara küldöttgyűlése jóváhagyta 2008. február2-án.
Hatályba lépett 2008. február 2-án.
Módosítva 2008. december 13-án és 2009. május 9-én.
 

Bevezetés

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: kkt. ) 4. § (6) bekezdésének b) pontja, 128. § (1) bekezdése , valamint a XI. fejezete alapján a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) küldöttgyűlése a következő szabályzatot hagyja jóvá.

A minőségbiztosítási rendszer megfelelő működtetése alapvető jelentőségű a magas színvonalú könyvvizsgálat biztosításában, ugyanakkor ennek eredményeként nő a közzétett pénzügyi információ hitelessége, és így a könyvvizsgálat fokozott értéket, védelmet jelent a részvényesek, a befektetők, a hitelezők és a beszámolók egyéb felhasználói számára. A kamara által működtetett minőségbiztosítási rendszer célja a kamarai tag könyvvizsgálók által végzett könyvvizsgálatok minőségének javítása, és ezáltal a könyvvizsgálatok és a könyvvizsgálók társadalmi elismerésének erősítése, a könyvvizsgálatok társadalmi hitelességének növelése.

 

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A szabályzat célja

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza a kamara Minőségbiztosítási rendszerének, és a kamara Minőségellenőrzési Bizottságának működését.

A minőségellenőrzés hatálya

(2) A kamara által végzett minőségellenőrzési vizsgálatok a kkt.-ben felsorolt könyvvizsgálói tevékenységekre, valamint a könyvvizsgálói szakmai szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó minőségbiztosítási eljárások vagy rendszerek hatékonyságának értékelésére terjednek ki.

(3) A minőségellenőrzési vizsgálatok a kamarai tag könyvvizsgálóknál, a kamara nyilvántartásában szereplő könyvvizsgáló cégeknél és a jegyzékbe vett harmadik országbeli könyvvizsgálóknál és könyvvizsgáló gazdálkodóknál kerülnek lefolytatásra.

Fogalmak és értelmező rendelkezések

(4) E szabályzat alkalmazásában

a. bizottság: A kkt. 108. § (1) bekezdésének j) pontjában meghatározott minőségellenőrzési bizottság.
b. kamara: Magyar Könyvvizsgálói Kamara.
c. kkt.: Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény.
d. kamarai tag könyvvizsgáló: az a természetes személy, aki a kamara engedélyével jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult a Magyar Köztársaság területén.
e. könyvvizsgáló: az a kamarai tag könyvvizsgáló, aki a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység alapján független könyvvizsgálói jelentés aláírására jogosult.
f. könyvvizsgáló cég: jogi formájától függetlenül az a gazdálkodó szervezet (szervezet), amely a kamara engedélyével jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult a Magyar Köztársaság területén.
g. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.
h. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, valamint az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.
i. megbízás: a kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég által jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység (kkt. 3. § (1) bekezdés) tekintetében elvégzett munka.
j. minőségellenőr: az a kamarai tag könyvvizsgáló, akit a minőségellenőrzési bizottság nyilvántartásba vett, aki a minőségellenőrzést végzi.
k. közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó: a Kkt 2. §-ának 19. pontjában ekként meghatározott fogalom.
l. üzleti kapcsolat: minden, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) szerinti szóbeli vagy írásbeli szerződésen alapuló kapcsolat, kivéve az egyik fél által a Ptk. 205/A-C. §-ai szerint alkalmazott általános szerződési feltétel alapján megkötött szerződést, illetve az egyik fél által kínált és a másik fél által igénybe vett oktatási szolgáltatást.
m. vizsgálati periódus: az a maximális időtartam naptári években, amelynél hosszabb idő két minőségellenőrzési vizsgálat között nem telhet el.

 

II. fejezet

 ALAPELVEK, FÜGGETLENSÉG, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG (kkt. 167. § (3) bek.)

 

(5) A minőségellenőrzési vizsgálatok során a (6)-(9) pontokban foglalt alapelveket kell érvényesíteni.

(6) Titoktartás (a kkt. 66-67. §-ával összhangban)

a. A minőségellenőrzés során keletkezett bármely dokumentációhoz kizárólag azok a személyek férhetnek hozzá, akikre a d. pontban foglalt titoktartási kötelezettség vonatkozik.
b. A minőségellenőr a minőségellenőrzési vizsgálat során tudomására jutott, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló megbízással összefüggő minősített adatot, hivatásbeli titkot és üzleti titkot köteles megőrizni. Ezeket az adatokat és titkokat sem saját, sem ügyfelei vagyoni döntéseinél, sem más ügyfelei részére készített jelentéseiben nem használhatja fel.
c. A titoktartási kötelezettség azt is jelenti, hogy a minőségellenőr a minőségellenőrzési vizsgálat során tudomására jutott információkat önmaga vagy harmadik fél előnyére nem használhatja fel, és a felhasználás látszatát is kerülnie kell.
d. Titoktartási kötelezettség terheli a minőségellenőrön kívül a minőségellenőrzési bizottság és a fegyelmi bizottság tagjait, a fegyelmi megbízottat és valamennyi kamarai alkalmazottat, tisztségviselőt, akik a 6. pont b.) alpontja szerinti minősített adatról, hivatásbeli titokról és üzleti titokról a minőségellenőrzéssel összefüggésben tudomást szereztek.

(7) Függetlenség (a kkt. 167. §-ával összhangban)

a. Minőségellenőrzés lefolytatására akkor lehet a minőségellenőrt kijelölni, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

 • a minőségellenőr, valamint az ellenőrzés alá vont könyvvizsgáló cég között a minőségellenőrzési eljárás alatt nem áll fenn üzleti kapcsolat és üzleti kapcsolatban a könyvvizsgáló cégnél lefolytatott legutolsó minőségellenőrzés által lefedett időszakot követően sem álltak,
 • a minőségellenőr, valamint az ellenőrzés alá vont könyvvizsgáló (és annak hozzátartozója) között nem áll fenn üzleti kapcsolat és üzleti kapcsolatban a könyvvizsgálónál lefolytatott legutolsó minőségellenőrzés által lefedett időszakot követően sem álltak,
 • a minőségellenőr és az ellenőrzés alá vont könyvvizsgáló egymásnak nem közeli hozzátartozói,
 • a minőségellenőrrel szemben az előző három pontban támasztott követelmények a minőségellenőr közeli hozzátartozója tekintetében is teljesülnek.

b. A minőségellenőr nem folytathat le minőségellenőrzési vizsgálatot a könyvvizsgálónál vagy könyvvizsgáló cégnél, ha

 • a minőségellenőr tulajdoni részesedéssel (üzletrésszel, vagyoni betéttel, részvénnyel, szövetkezeti tagsággal stb.) rendelkezik vagy rendelkezett az utolsó minőségellenőrzési vizsgálat által lefedett időszakok óta eltelt időben a minőségellenőrzés alá vont könyvvizsgáló cégben;
 • a könyvvizsgáló tulajdoni részesedéssel (üzletrésszel, vagyoni betéttel, részvénnyel, szövetkezeti tagsággal stb.) rendelkezik vagy rendelkezett az utolsó minőségellenőrzési vizsgálat által lefedett időszakok óta eltelt időben bármely olyan cégében, ahol a minőségellenőr munkavállaló, vezető tisztségviselő, tag vagy részvényes;
 • a minőségellenőr vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági, audit bizottsági tag, vagy alkalmazott, illetve az volt az utolsó minőségellenőrzési vizsgálat által lefedett időszakok óta eltelt időben a minőségellenőrzés alá vont könyvvizsgáló cégben;
 • a könyvvizsgáló vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági, audit bizottsági tag, vagy alkalmazott, illetve az volt az utolsó minőségellenőrzési vizsgálat által lefedett időszakok óta eltelt időben bármely olyan cégében, ahol a minőségellenőr munkavállaló, vezető tisztségviselő, tag vagy részvényes;
 • a minőségellenőr hitelezője, adósa a könyvvizsgálónak, a könyvvizsgáló cégnek, illetve hitelezője, adósa volt a könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek az utolsó minőségellenőrzési vizsgálat által lefedett időszakok óta eltelt időben.

c. Nem folytathat le minőségellenőrzési vizsgálatot a minőségellenőr olyan könyvvizsgálónál, amelynél az előző pontokban foglalt bármely kapcsolat áll vagy állt fenn a minőségellenőr vagy a könyvvizsgáló hozzátartozói között az utolsó minőségellenőrzési vizsgálat által lefedett időszak óta eltelt időben.

d. A minőségellenőr függetlenségének megtartása érdekében a minőségellenőr a minőségellenőrzés alá vont könyvvizsgálótól (vagy annak hozzátartozójától), könyvvizsgáló cégtől semminemű díjazást vagy juttatást nem fogadhat el.

(8) Összeférhetetlenség

a. A minőségellenőr nem folytathat minőségellenőrzési vizsgálatot olyan könyvvizsgálónál vagy könyvvizsgáló cégnél, amelynek vezető tisztségviselője, alkalmazottja vagy tulajdonosa minőségellenőrzési vizsgálatot folytatott a minőségellenőrnél. Ez a tilalom bármelyik félnél végrehajtott minőségellenőrzési vizsgálat végrehajtásától számított 5 évig áll fenn.
b. A minőségellenőrzési vizsgálatok során a minőségellenőrök kijelölésekor biztosítani kell azt, hogy az előző pontban bemutatott összeférhetetlenség több könyvvizsgáló (könyvvizsgáló cég), illetve minőségellenőr alkotta körön belül sem álljon fenn („A" nem ellenőrizheti „B"-t, ha „B" ellenőrzi „C"-t, és „C" ellenőrzi „A"-t stb.).
c. A minőségellenőr nem folytathat le minőségellenőrzési vizsgálatot olyan könyvvizsgálónál, könyvvizsgáló cégnél, akivel valamely társaság konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálata kapcsán könyvvizsgálóként volt kapcsolatban az utolsó minőségellenőrzési vizsgálat által lefedett időszakok óta eltelt időben, vagy aki vezető könyvvizsgálóként kapcsolatban volt a minőségellenőrrel valamely társaság konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálata kapcsán az utolsó minőségellenőrzési vizsgálat által lefedett időszakok óta eltelt időben.

(9) Szakmai magatartás

a. A minőségellenőrnek a minőségellenőrzési vizsgálatot tárgyilagosan, részrehajlástól és érdekellentétektől mentesen, a kollegialitást figyelembe véve kell végrehajtani. A minőségellenőr észrevételeivel segíti a könyvvizsgálót az alkalmazandó standardok jobb megértésében és azok alkalmazásában.
b. A minőségellenőrzési vizsgálat során a minőségellenőrnek és a könyvvizsgálónak együtt kell működnie.
c. A minőségellenőr és hozzátartozója a könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég előzetes hozzájárulása nélkül nem léphet üzleti kapcsolatba olyan társasággal vagy egyéb gazdálkodóval, amelynek könyvvizsgálata tekintetében minőségellenőrzési vizsgálatot hajtott végre a minőségellenőrzési vizsgálat végrehajtását követő 3 éven belül, kivéve a nyílt pályázatok eseteit.. Ezen előírás betarthatósága érdekében a minőségellenőr vagy hozzátartozója információt kérhet a bizottságtól az üzleti kapcsolat létesítése előtt az adott ügyfélre vonatkozóan.

(10) A (6)-(9) pontokban foglaltak betartását a minőségellenőrzési bizottság ellenőrzi, valamint a minőségellenőr és a könyvvizsgáló írásos nyilatkozattal megerősíti. A (6)-(9) pontokban foglalt alapelvek megsértése fegyelmi vétségnek minősül, és a kamara etikai szabályzatában foglalt fegyelmi eljárást von maga után.

 

III. fejezet

A MINŐSÉGELLENŐRZÉS SZERVEZETE

 

A bizottság mandátuma (kkt. 154. § (1) bek.)

(11) A minőségbiztosítási rendszer működtetését a kamara szervezetén belül a bizottság végzi. A bizottság 7 tagból áll.

(12) A bizottság tagja csak minőségellenőr lehet. A minőségellenőr bizottsági tagsága megszűnik, ha törölték a minőségellenőrök nyilvántartásából.

(13) A bizottság tagjait a kamara küldöttgyűlése választja a minőségellenőrök közül, négyéves időtartamra.

(14) A bizottság jelen szervezeti és működési szabályzat, valamint az alapszabály felhatalmazása alapján a kamara elnöksége által jóváhagyott minőségellenőrzési módszertani kézikönyv szerint végzi a feladatait.

(15) A bizottság elnökét a bizottság saját maga választja a tagjai közül.

(16) Megszűnik a bizottság tagjának megbízatása, ha

a. a megbízás időtartama lejárt,
b. a tag lemondott,
c. a tag a minőségellenőrré válás feltételeinek a továbbiakban már nem felel meg (41. pont),
d. a tagot a bizottsági tagsága alól felmentették,
e. a tag elhalálozott.

(17) A bizottság tagja a tagságáról bármikor lemondhat.

(18) A kamara küldöttgyűlése a bizottság tagját felmenti tagsága alól, ha a tag a megbízatásának tartósan nem tesz eleget.

(19) Új bizottsági tag megválasztásáról a korábbi tag megbízatásának megszűnésétől számított hatvan napon belül, de legkésőbb a soron következő küldöttgyűlésen kell gondoskodni.

A bizottság feladatai (kkt. 152. § (1) bek.)

(20) A bizottság hatásköre a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző kamarai tag könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló cégekre terjed ki.

(21) A bizottság feladat- és hatáskörében eljárva:

a. irányítja a kamara minőségbiztosítási rendszerét,
b. ellenőrzi és értékeli a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok, valamint a belső minőségellenőrzésre vonatkozó nemzeti standardok érvényesülését,
c. ellenőrzi és értékeli a függetlenséggel kapcsolatos szabályok betartását,
d. ellenőrzi a kamarai tag könyvvizsgálók, a könyvvizsgáló cégek

 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben (a továbbiakban: Pmt.), valamint
 • a Pmt-ben foglaltak végrehajtására a kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek által készített belső szabályzatbanfoglalt kötelezettségeinek teljesítését,

e. ellenőrzi és értékeli, hogy a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység díja összhangban van-e a kkt. 54. § előírásaival,
f. ellenőrzi és értékeli a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység során felhasznált erőforrások mennyiségét és minőségét,
g. ellenőrzi a kkt. 171. § szerinti, határozatba foglalt kötelezettségek végrehajtását,
h. kialakítja és megszervezi a minőségellenőrök oktatását, gondoskodik folyamatos szakmai továbbképzésükről,
i. javaslatot tesz a könyvvizsgálók kreditpontos oktatásának a minőségellenőrzéssel foglalkozó részére,
j. kezdeményezi és alkalmazza a kkt.-ben meghatározott intézkedéseket,
k. a lefolytatott minőségellenőrzés kapcsán határozatot hoz,
l. továbbá ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a kkt., a kamara alapszabálya és önkormányzati szabályzatai a feladatkörébe utalnak.

(22) A bizottság feladat- és hatáskörében nem járhat el olyan ügyben, amelyben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye, illetve ha a kamara más testületi szervének vagy a kamara tisztségviselőjének kell eljárnia.

(23) A bizottság éves munkaterv és éves minőségellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét.

(24) Az éves munkatervet a bizottság állítja össze a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig és azt elfogadásától számított nyolc napon belül nyilvánosságra hozza a kamara honlapján A munkaterv végrehajtásáról szóló beszámolót tárgyévet követő év március 1-ig készíti el a bizottság és azt elfogadásától számított nyolc napon belül nyilvánosságra hozza a kamara honlapján.

(25) A munkaterv tartalmazza a tárgyévi minőségellenőrzési bizottsági ülések időpontjait, azok tervezett napirendjét, valamin azokat a szakmai feladatokat, amelyeket a bizottság a tárgyévben tervez elvégezni. A munkaterv tartalmazza a feladatok elvégzéséhez szükséges erőforrás igényeket és ráfordításokat is (költségterv).

(26) A szakmai feladatok elvégzésébe szükség szerint be kell vonni a kamara szakértői bizottságát is. A minőségellenőrzési kérdőívek kialakítását a szakértői bizottsággal egyeztetve kell elvégezni.

Az egyes kérdőívek minősítését úgy kell kialakítani, hogy három minősítési kategória valamelyikébe történjen a besorolás a következők szerint:

 • Megfelelt: az, akinél a kérdésekre adott igen válaszok az igen és nem válaszok összes számának 80%-át meghaladják.
 • Megfelelt, megjegyzéssel: a kérdésekre adott igen válaszok az igen és nem válaszok összes számának 60% és 80% közé esnek.
 • Nem felelt meg: a kérdésekre adott igen válaszok nem érik el az igen és nem válaszok összes számának 60%-át.

A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói és könyvvizsgáló cégei esetében valamennyi kérdőív értékelési határa eltér az általános szabálytól.
Megfelelt minősítést az kaphat, akinél a kérdésekre adott igen válaszok az igen és nem válaszok összes számának 90 %-át meghaladják.

(27) A bizottság a minőségellenőrzési tervet, az éves kamarai tagi adatszolgáltatás megtörténte után, minden év július 20-ig fogadja el. A minőségellenőrzés végrehajtásáról szóló beszámolót tárgyévet követő év március 1-ig készíti el.

(28) A minőségellenőrzési terv tartalmazza a tárgyévben minőségellenőrzésre kijelölt kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek nevét, kamarai regisztrációs számát.

(29) A munkatervet és a minőségellenőrzési tervet, valamint a végrehajtásukról szóló beszámolókat azok elfogadásától számított nyolc napon belül a kamara honlapján kell nyilvánosságra hozni.

(30) A bizottság szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal ülésezik.

A bizottság ülésezési rendje (kkt. 158. § (2) bek.)

(31) A bizottsági ülés összehívásáról a bizottság elnöke gondoskodik. Az ülésre szóló meghívó elküldésének minimum 8 nappal az ülés előtt meg kell történnie.

(32) A bizottsági ülés összehívása e-mailen vagy faxon történik. A bizottsági ülésen tárgyalandó napirendi pontokhoz tartozó anyagokat legalább 4 nappal az ülés előtt meg kell küldeni.

(33) Az ok és a cél megjelölésével a bizottság bármelyik tagja írásban kérheti az elnöktől a bizottság ülésének összehívását. Ez esetben az elnök 8 napon belül köteles intézkedni a bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra való összehívásáról. Ha az elnök az ülés összehívására vonatkozó kötelezettségének nem tenne eleget, az ülés összehívását a kezdeményező tag maga jogosult az ülés összehívására.

(34) A bizottság ülései nem nyilvánosak, azon csak a bizottság elnöke, tagjai, a főtitkári hivatal illetékes munkatársai, a jegyzőkönyvvezető, valamint azon további személy(ek) vehet(nek) részt, aki(k)nek részvétele a bizottság álláspontja szerint az ülés egyes napirendi pontjainak tárgyalása során, illetőleg az ülés teljes időtartama alatt szükséges.

(35) A bizottság határozatképes, ha azon a bizottsági tagok legalább fele jelen van. A bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha a jelen szabályzat ettől eltérő módot határoz meg.

(36) A bizottság tagjai a határozathozatal és döntéseik folyamán 'Mellette' - 'Ellene' - 'Tartózkodik' szavazatokkal szavazhatnak.

(37) A döntéshozatal és szavazás az összehívott bizottsági üléseken történik, de sürgős esetben lehetőség van e-mailen szavazni. Az e-mailen tett szavazatokat írásban (postai úton) vagy a legközelebbi bizottsági ülésen meg kell erősíteni.

(38) Ha a bizottság ülése adott napirend tekintetében - az elnök, vagy valamelyik tag igazolatlan távolmaradása miatt - két egymást követő alkalommal határozatképtelen lenne, akkor erről jelentést kell tenni a kamara elnöksége felé.

(39) A bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet két bizottsági tag hitelesít. A jegyzőkönyvet az ülést követően 8 napon belül kell elkészíteni és eljuttatni a bizottság tagjainak és Kamara főtitkárának.

 

A minőségellenőrzést végző könyvvizsgálók (a minőségellenőrök) kiválasztása (kkt. törvény 159-161. §.)

(40) A bizottság nevében a minőségellenőrzéseket a bizottság által nyilvántartásba vett minőségellenőrök végzik.

(41) A minőségellenőrök nyilvántartásába az vehető fel, aki megfelel az alábbi feltételeknek

a. a kamara aktív tagja,
b. a nyilvántartásba vételét megelőzően megszerzett legalább hatéves szakmai gyakorlattal rendelkezik a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában,
c. a minőségellenőrzési tevékenység végzéséhez előírt képzésben részt vesz,
d. a nyilvántartásba vételét megelőző hat éven belül fegyelmi eljárásban fegyelmi büntetést vagy figyelmeztetést nem kapott,
e. a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenysége tekintetében a nyilvántartásba vételét megelőzően lefolytatott legutolsó minőségellenőrzéssel összefüggésben nem került sor intézkedések alkalmazására.

(42) A nyilvántartásba való felvételre a bizottság – szükség szerint, de választási ciklusonként legalább egy alkalommal – nyilvános pályázatot ír ki, melyet a kamara honlapján megjelentet.

(43) A pályázati felhívás feltételként tartalmazza:

a. a fenti 41. pontban szereplő feltételeknek történő megfelelést,
b. hogy a pályázat benyújtását megelőző 6 év alatt legalább 30, a magyar számviteli törvény szerint készített vagy a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint készített beszámoló könyvvizsgálatát végezte könyvvizsgálóként,
c. azt, hogy a minőségellenőr rendelkezik olyan hordozható számítógéppel, melyen a minőségellenőrzést támogató szoftver futtatható,
d. azt, hogy a minőségellenőr rendelkezik alapvető informatikai (felhasználói számítógépes) ismeretekkel,
e. azt, hogy a minőségellenőr rendelkezik e-mail címmel.

(44) A pályázati felhívás szükség szerint feltételként tartalmazhatja:

a. minősítés (kkt. 49. §) és a hozzá tartozó gyakorlati tapasztalat meglétét,
b. speciális könyvvizsgálati gyakorlat (konszolidáció, átalakulások könyvvizsgálata, stb.) meglétét,
c. nyelvtudással kapcsolatos követelményeket,
d. a területi szervezetre történő utalást.

(45) A pályázatokat egy eredeti példányban a pályázati kiírásban szereplő határidőre kell benyújtani, mely nem lehet kevesebb mint a pályázati kiírás megjelenésétől számított 30 nap.

(46) A pályázatokat a bizottság bírálja el, és határozatot hoz a bírálat eredményéről. A bizottságnak meg kell vizsgálna, hogy a pályázatok megfelelnek-e a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek. A pályázathoz csatolt mellékletek eredetiségét, illetve a hiteles másolatok megfelelőségét is ellenőriznie kell, továbbá meg kell állapítania, hogy mely pályázatok érvénytelenek. A bizottság a minőségellenőrök számára igazolást állít ki a nyilvántartásba vételről, vagy határozatban értesíti a pályázata elutasításáról. A nyilvántartásba vételt vagy az elutasítást a pályázat benyújtási határideje után legfeljebb 30 nappal meg kell hozni, majd ezt követő 15 napon belül kézbesíteni kell.

(47) A bizottság a nyilvántartásba vett minőségellenőrök nevét a kamara honlapján és lapjában közzéteszi.

(48) Érvénytelen a pályázat, ha

a.) azt a pályázati felhívásban meghatározott határidő lejárta után nyújtották be,
b.) ahhoz a pályázati felhívásban megjelölt okiratokat nem vagy nem teljes körűen
csatolták.

Ha a pályázat érvénytelen, a pályázat további értékelését nem kell elvégezni. A bizottság a pályázót határozatban tájékoztatja a pályázat érvénytelenné nyilvánításáról, valamint annak indokáról.

(49) A határozat ellen a kamara elnökségének címezve fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésben új tényekre és bizonyítékokra is lehet hivatkozni. A fellebbezést a bizottságnál kell benyújtani. A bizottság a fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezés beérkezésétől számított 15 napon belül köteles felterjeszteni a kamara elnökségéhez, kivéve ha a bizottság a megtámadott határozatot visszavonja, illetőleg a fellebbezésnek megfelelően módosítja, kijavítja, vagy kiegészíti. A felterjesztés során a bizottság az ügy eldöntéséhez szükséges mértékben ismerteti a fellebbezésről kialakított álláspontját.

(50) Nem vehető fel a minőségellenőrök nyilvántartásába a kamara tisztségviselője, továbbá az, aki a kamara bármely bizottságának (Kkt. 113. § (1) bekezdés) tagja (ide nem értve a minőségellenőrzési bizottság elnökét és tagjait).

(51) A bizottság tagjai és a minőségellenőrök nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.

 

A minőségellenőrzést végző könyvvizsgálókkal (a minőségellenőrökkel) kapcsolatos eljárási szabályok

(52) A nyilvántartásba felvett minőségellenőr köteles írásban tájékoztatni a bizottságot a körülményeiben bekövetkező olyan változásokról, amelyek miatt a 40-43. pontokban foglalt feltételeknek már nem felel meg. A tájékoztatást legkésőbb a körülményeikben bekövetkezett változástól számított 15 napon belül meg kell tenni.

(53) A bizottság a 40-43. pontokban foglalt feltételeknek való megfelelést a kamarai nyilvántartások alapján évente, és az előző bekezdés szerinti tájékoztatás miatt szükség szerint felülvizsgálja és vizsgálat eredményeként dönthet a minőségellenőr nyilvántartásból való törléséről.

(54)

(55) A nyilvántartásból törölni kell a minőségellenőrt, ha

a. azt a minőségellenőr kéri,
b. a minőségellenőr a nyilvántartásba vételi követelményeknek a továbbiakban már nem felel meg,
c. a minőségellenőrt a bizottság felmenti e feladatköréből, mert minőségellenőr a megbízatásának tartósan nem tesz eleget,
d. a minőségellenőr elhalálozott,
e. 

(56) A minőségellenőr a minőségellenőrzési vizsgálat során köteles betartani a szakmai szabályokat (9. pont), köteles segítőkészen, határozottan, magas szakmai (számviteli és könyvvizsgálati) színvonalat képviselve és hatékonyan lefolytatni a minőségellenőrzést.

(57) A minőségellenőrzés lefolytatásához hordozható számítógépet kell használni.

 

IV. fejezet

 A KÖNYVVIZSGÁLÓK ADATSZOLGÁLTATÁSA (kkt. 167. § (4) bek.)

 

(58) A minőségellenőrzési vizsgálatok végrehajtása érdekében a kamarai tag könyvvizsgáló és könyvvizsgáló cég köteles adatot szolgáltatni a kamara, illetve a bizottság részére.

(59) Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy a lényegesen hibás, nem teljeskörű adatszolgáltatás fegyelmi vétségnek minősül, és fegyelmi eljárást von maga után a etikai szabályzatban foglaltak szerint.

Éves adatszolgáltatás

(60) A könyvvizsgáló köteles évente, az előző naptári évi megbízásairól, a minőségellenőrzés hatálya alá tartozó szakmai szolgáltatásokra vonatkozóan adatot szolgáltatni a kamara részére minden év június 10-éig.

(61) Könyvvizsgáló cégek esetében az előző pontban foglalt adatszolgáltatásra a cég kötelezett minden egyes általa alkalmazott (tagi jogviszonyban, munkaviszonyban, vezető tisztségviselőként) könyvvizsgáló vonatkozásában, így az alkalmazásában álló kamarai tag könyvvizsgálók mentesülnek az adatszolgáltatási kötelezettség alól.

(62) Azok a könyvvizsgálók, akik több jogviszonyban (több könyvvizsgáló cégnél) is végeznek könyvvizsgálói tevékenységet, kötelesek gondoskodni róla, hogy az egyes jogviszonyonkénti adatszolgáltatásuk teljes és pontos legyen, ezáltal a kamara a kamarai tag könyvvizsgáló tevékenységéről teljes és pontos képet kapjon.

(63) Az adatszolgáltatás a következőkre terjed ki:

a. A könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég alapadatai (név, cím, tagsági szám, adószám, telefonszám, fax szám, e-mail cím),
b. A tárgyévre vonatkozóan:

 • A - Kiadott jelentések darabszáma és díjbevétele

a. Éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló megbízásainál,
b. konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálati megbízásainál,
c. Egyéb könyvvizsgálati megbízásoknál.

 • Az A pontból: közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó vonatkozásában kiadott jelentések darabszáma és díjbevétele,
 • Az A pontból: az ügyfél típusa szerint (Hitelintézet, Pénztár, Befektetési alap, Kockázati tőkealap, Befektetési vállalkozás, Pénzügyi vállalkozás, Biztosító társaság, Önkormányzat) kiadott jelentések darabszáma és díjbevétele típusonként összesítve.

(64) Az adatszolgáltatáshoz tartozó adatlapokat és útmutatót a minőségellenőrzési módszertani kézikönyv tartalmazza.

(65) Az éves adatszolgáltatás teljeskörűségét és megbízhatóságát a helyszíni minőségellenőrzési vizsgálat során, vagy annak megkezdése előtt a bizottság ellenőrizheti.

 

Adatszolgáltatás a bizottság részére

(66) A könyvvizsgáló és könyvvizsgáló cég a minőségellenőrzési vizsgálatra vonatkozó tájékoztató kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a bizottság részére elektronikus úton adatot szolgáltatni a minőségellenőrzési módszertani kézikönyvben meghatározott módon.

(67) Ha a könyvvizsgáló halasztási kérelmet nyújt be és azt elutasítják, akkor az elutasítás kézhezvételétől számított 8 napon belül kötelezett az adatszolgáltatásra.

(68) Könyvvizsgáló cégek esetében az előző pontban foglalt adatszolgáltatásra a cég kötelezett. Azok a könyvvizsgálók, akik kizárólag a könyvvizsgáló cég nevében eljárva végeznek könyvvizsgálói tevékenységet, mentesülnek az adatszolgáltatási kötelezettség alól.

(69) Az adatszolgáltatás a következőkre terjed ki:

a. A könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég alapadatai. (név, cím, tagsági szám, adószám, telefonszám, fax szám, e-mail cím)

b. A minőségellenőrzésre kijelölt időszak vonatkozásában,:

 • A kkt. 3. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti könyvvizsgálói tevékenység keretében azéves beszámoló (egyszerűsített éves beszámoló, konszolidált (összevont) éves beszámoló, IFRS beszámoló) könyvvizsgálati megbízásainál (megbízásonként külön-külön):
 • Az ügyfél megnevezése
 • Az ügyfél adószáma
 • Az ügyfél közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó-e (igen, nem)
 • Az ügyfél által készített beszámoló típusa (éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, konszolidált beszámoló az IFRS, vagy Szvt. szabályai alapján)
 • Az ügyfél típusa (Hitelintézet, Pénztár, Befektetési alap, Kockázati tőkealap, Befektetési vállalkozás, Pénzügyi vállalkozás, Biztosító társaság, Önkormányzat)
 • A megbízás éve
 • A könyvvizsgálati díj mértéke
 • A könyvvizsgálatra fordított összes óraszám
 • A könyvvizsgálatra a vizsgált kamarai tag könyvvizsgáló által fordított óraszám
 • A kiadott jelentés fajtája (korlátozás nélküli, korlátozás nélküli figyelemfelhívó megjegyzéssel, korlátozott záradék (vélemény), záradék megadásának elutasítása (véleménynyilvánítás visszautasítása), elutasító záradék (ellenvélemény), vagy nem került jelentés kiadásra).
 • A kkt. 3. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti könyvvizsgálati megbízásoknál (megbízásonként külön-külön):
 • Az ügyfél megnevezése
 • Az ügyfél adószáma
 • Az ügyfél közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó-e (igen, nem)
 • Az ügyfél típusa (Hitelintézet, Pénztár, Befektetési alap, Kockázati tőkealap, Befektetési vállalkozás, Pénzügyi vállalkozás, Biztosító társaság, Önkormányzat)
 • A megbízás éve
 • A könyvvizsgálati díj mértéke
 • A megbízás jellege
 • A könyvvizsgálatra fordított összes óraszám
 • A könyvvizsgálatra a vizsgált kamarai tag könyvvizsgáló által fordított óraszám.
 • A kkt. 3. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti egyéb könyvvizsgálati megbízásoknál (összesítve):
 • Megbízások darabszáma
 • Az ügyfelek között a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó(k) száma
 • Az ügyfelek típus szerinti besorolása, darabszáma (Hitelintézet, Pénztár, Befektetési alap, Kockázati tőkealap, Befektetési vállalkozás, Pénzügyi vállalkozás, Biztosító társaság, Önkormányzat)
 • A megbízások könyvvizsgálati díjának összesített mértéke
 • A könyvvizsgálatokra fordított összes óraszám
 • A könyvvizsgálatokra a vizsgált kamarai tag könyvvizsgáló által fordított összes óraszám.

(70) Az adatszolgáltatáshoz tartozó útmutatót a minőségellenőrzési módszertani kézikönyv tartalmazza.

(71) Az adatszolgáltatás teljeskörűségét és megbízhatóságát a helyszíni minőségellenőrzési vizsgálat során, vagy annak megkezdése előtt a bizottság ellenőrzheti.

 

V. fejezet

 MINŐSÉGELLENŐRÖK DÍJAZÁSA (kkt. 162. §)

(72) A minőségellenőrzési vizsgálatok elvégzéséért a minőségellenőrt a dologi kiadások megtérítésén felül a minőségellenőrzési vizsgálatra fordítandó, a minőségellenőrzés részletes eljárási szabályait is tartalmazó minőségellenőrzési módszertani kézikönyvben megadott munkaórák alapján meghatározott dijazás illeti meg.

(73) Az óradíj a kamara pénzügyi tervében elkülönített minőségbiztosítási alappal összhangban a minőségellenőrzési módszertani kézikönyvben kerül évente rögzítésre.

(74) A minőségellenőrzési vizsgálatokra történő kifizetés részletes elszámolási és dokumentációs szabályait (figyelembe véve az adójogszabályok rendelkezéseit is) a minőségellenőrzési módszertani kézikönyv határozza meg.

 

A KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL KÉRT MINŐSÉGELLENŐRZÉS DÍJAI (kkt. 166. § (2) bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése)

(75) A könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég által kért minőségellenőrzési vizsgálatokért fizetendő kamarai igazgatási szolgáltatási díj könyvvizsgáló esetén 25.000,-Ft , könyvvizsgáló cég esetén 50.000,-Ft.

(76) A könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég által kért minőségellenőrzési vizsgálatokért fizetendő költségtérítéseket a következők alapján kell megállapítani:

A 73. pontban meghatározott óradíj és a minőségellenőrzési módszertani kézikönyvben meghatározott óraszámok szorzata.

(77) A szolgáltatási díjat és a költségtérítést a bizottság állapítja meg és közli a kamarai tag könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló céggel valamint a kamara főtitkári hivatalával.

 

VI. fejezet

JEGYZÉKBE VETT HARMADIK ORSZÁGBELI KÖNYVVIZSGÁLÓKRA, KÖNYVVIZSGÁLÓ GAZDÁLKODÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

 

(78) Ezen a szabályzatban foglalt rendelkezéseket értelemszerűen a jegyzékbe vett harmadik országbeli könyvvizsgálóknál és könyvvizsgáló gazdálkodóknál is alkalmazni kell, kivéve, ha az Európai Gazdasági Térség más államának minőségbiztosítási rendszere alá tartoznak és ott a jegyzékbe vételt megelőző három éven belül nála eredményes minőségellenőrzést folytattak le, amellyel összefüggésben nem került sor intézkedések alkalmazására.

 

 

VII. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

(79) Ezt a szabályzatot a kamara küldöttgyűlése 2008. február 2-án tartott ülésén jóváhagyta, mely napon az a kamara honlapján közzétételre kerül és hatályba lép. Ezzel egyidejűleg a kamara 2002. május 25-én elfogadott minőségellenőrzési szabályzata hatályát veszíti. A jelen szabályzat hatálybalépése előtt megkezdett minőségellenőrzési vizsgálatokat a korábbi minőségellenőrzési szabályzat alapján kell végrehajtani. A kamara 2008. december 13-i küldöttgyűlése által jóváhagyott módosítások 2009. január 1-jén léptek hatályba. A kamara 2009. május 9-i küldöttgyűlése által jóváhagyott módosítások 2009. június 1-jén lépnek hatályba.

(80) Felhatalmazást kap a bizottság arra, hogy az ezen szabályzatban és a minőségellenőrzési módszertani kézikönyvben nem szabályozott kérdésekben szabály tervezeteket alkosson és azt a Kamara elnökségének és a kamara küldöttgyűlésének jóváhagyásával alkalmazza.

(81) A bizottság megalkotja, a kamara elnöksége 2008. június 30-áig jóváhagyja a minőségellenőrzés részletes eljárási szabályait is tartalmazó minőségellenőrzési módszertani kézikönyvet, amelyet a kamara honlapján is közzé kell tenni mindenki számára hozzáférhető formában.

 

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

(82) A 66. pont elektronikus adatszolgáltatási rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni. Ezen időpont előtt az adatszolgáltatás papír alapon is teljesíthető.

(83) A 2007. évi teljeskörű minőségellenőrzések lefolytatása során elért minősítéseket a jelen szabályzat és a minőségellenőrzési kézikönyv útmutatása alapján a könyvvizsgáló kérésre felül kell bírálni, feltéve, hogy az a könyvvizsgáló számára kedvezőbb minősítést eredményez. Az ezzel kapcsolatos kérelmét a könyvvizsgáló 2008. február 28-ig terjesztheti elő.

(84) A minőségellenőrök nevét és a bizottsági tagok, a bizottsági elnök nevét a kamara honlapján és a kamara hivatalos lapjában legkésőbb 2008. március 31-ig közzé kell tenni.

(85) A kamara korábbi Minőségellenőrzési Szabályzata alapján a minőségvizsgálók soraiba felvett könyvvizsgálók az e szabályzat szerinti minőségellenőröknek minősülnek.

 

A szabályzat letöltése


 Minőség-ellenőrzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata - archívum

LetöltésKüldöttgyűlési elfogadás időpontjaHatályba lépés időpontja
2008.12.13.2009.01.01.
2008.02.02.2008.02.02.

 

 

Minőség-ellenőrzési szabályzat archívum

LetöltésKüldöttgyűlési elfogadás időpontjaHatályba lépés időpontja
 2006.05.13. 2006.07.01.
 2005.04.23. 2005.07.01.
 2004.12.04. 2005.02.01.
Módosítás 2004.12.04. 2005.02.01.

 

Betöltés...
X