Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Szakértői bizottság 2020. évi ülései

A szakértői bizottság 2020. évében az alábbi időpontokban ülésezett (mindig 10 órakor).
 

  


  

2020. december 02.

A szakértői bizottság (SZB) 2020. december 02-án megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

 1. Tájékoztató a 2020. november 20-i (online) elnökségi ülésről
  Barsi Éva ismertette az elnökség által 2020. november 20-án megtárgyalt főbb témákat és döntéseket. Az ülésen döntöttek az OKKT és a bizottsági tisztségviselők új tiszteletdíjairól.
 2. Tájékoztató az IFAC november 11-12-én megtartott éves (online) taggyűléséről
  A Barsi Éva tájékoztatást adott a bizottságnak az IFAC taggyűlésről. A tervek szerint 2022. évi taggyűlés Indiában kerül megrendezésre, 2021. évben pedig Bécsben tartják
 3. Döntés a kamara honlapján lévő könyvvizsgálói jelentésminták 2021. január 1-jétől alkalmazandó, aktualizált változatairól és azok megjelentetéséről
  A szakértői bizottság megtárgyalta és elfogadta a kamara honlapján lévő könyvvizsgálói jelentésminták 2021. január 1-jétől alkalmazandó, aktualizált változatait és egyetértett azok kamarai honlapon való megjelentetésével.
 4. „ISAE 3410 Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements” nemzetközi standard magyar nyelvű fordításának tervezete
  A bizottság szakmai főmunkatársa tájékoztatást adott a fordítás jelenlegi állapotáról és a fordítóval folytatott egyeztetés eredményéről. A bizottság egyetértett, hogy külső szakértő kerüljön a felkérésre a szakkifejezések lektorálására.
 5. A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése
  A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 4 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: véglegesen átadott pénzeszköz, hitelmoratórium alatti kamatok, és 2 db projekt elszámolással kapcsolatos felvetés.
 6. Egyebek
  A bizottság elnöke tájékoztatást adott a kamarai választások lebonyolításáról és a következő feladatokról.

  

2020. október 29.

A szakértői bizottság (SZB) 2020. október 29-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1.    Tájékoztató a 2020. szeptember 25-i (online) kibővített elnökségi ülésről
Barsi Éva ismertette az elnökség által 2020. szeptember 25-én megtárgyalt főbb témákat és döntéseket. Elmondta. hogy az elnökség elfogadta az SZB előterjesztéseket. Az elnökség fegyelmi ügyeket is megtárgyalt, melyek mind másodlagos státuszhoz kapcsolódó eljárások voltak.

2.    „Beszámoló a szakmai alelnök és a szakértői bizottság 2016-2020-ig tartó időszakban folytatott tevékenységéről, a középtávú munkaprogram teljesítéséről” című elnökségi előterjesztés megtárgyalása
A szakértői bizottság megtárgyalta és elfogadta a „Beszámoló a szakmai alelnök és a szakértői bizottság 2016-2020-ig tartó időszakban folytatott tevékenységéről, a középtávú munkaprogram teljesítéséről” című előterjesztést, és egyetértett a beszámolónak a kamara elnöksége részére való előterjesztésével.

3.    A közúti árutovábbítási, illetve személyszállítási engedélyek kiadásához kormányrendeletben előírt könyvvizsgálói nyilatkozat ISAE 3000-es standard alapján kidolgozott új mintajelentésének a megtárgyalása és elfogadása
A szakértői bizottság megtárgyalta és elfogadta a címben szereplő új mintajelentését és annak a kamarai honlapon való közzétételét.

4.     A módosított MNKS és a módosított ISA 250 (felülvizsgált) nemzeti standard kihirdetéséről szóló SZB közlemény jóváhagyása
A bizottság egyetértett a beterjesztett közleményekben foglaltakkal, és azzal, hogy a két módosított standarddal együtt ezek, a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követően, felkerüljenek a kamara honlapjára.

5.    A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 7 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: anyavállalat átalakulását követő konszolidáció, nonprofit kft megszűnése, konszolidált beszámoló könyvvizsgálata, konszolidált társult vállaltok felértékelése, tevékenységet lezáró beszámoló aláírása, titoktartás alóli felmentvény.

6.    Egyebek
A bizottság tájékoztatást kapott a „Módszertani segédlet a kisebb gazdálkodók könyvvizsgálatához” címmel elkészült könyvvizsgálati módszertani kézikönyv kiadásával kapcsolatos fejleményekről.

A bizottság elnöke tájékoztatást adott a Nemzeti Befektetési Ügynökségnél kezdeményezett egyeztetésről (a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet alapján nyújtott támogatásokkal kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok értelmezése tárgyában)

A bizottság az elkövetkező ülésének időpontja: 2020.12.03. 10 óra.

  


  

2020. június 4.

A szakértői bizottság (SZB) 2020. június 04-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1.    Tájékoztató a 2020. május 15-i elnökségi ülésről
Barsi Éva ismertette az elnökség által 2020. május 15-én megtárgyalt főbb témákat és döntéseket. Elmondta, hogy a súlyos fegyelmi ügyek megtárgyalásán túl az elnökség elfogadta az egyes kamarai bizottságok, valamint az MKVK Oktatási Központ Kft. és az MKVK Biztosítási Alkusz Kft. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóit, illetve a kamarai idei évi pénzügyi tervét.

2.    A 2020. évi beszámolók könyvvizsgálatának eddigi tapasztalatai (a könyvvizsgálat nehézségei a COVID-19 miatti rendkívüli helyzetben)
A bizottság tagjai beszámoltak saját tapasztalataikról. Általánosságban elmondták, hogy az ügyfelek jellemzően elkészítették május végéig a beszámolót, taggyűlési határozatok is megszülettek, de az adófizetéssel és a beszámoló benyújtásával többségében várnak 2020. szeptember végéig. Sok esetben a lejáró bankszámla hitelek miatt is el kellett készülni a beszámolóval. Az iRoom, webex alkalmazásokkal megtartott ülések, dokumentum megosztások jól működtek. Külföldi résztvevők esetében sem volt tapasztalható probléma, sikerült megfelelő módon az aláírásokat megtenni. Azzal mindenki egyetértett, hogy a személyes találkozások, gesztusok nagyon hiányoztak.

3.    A könyvvizsgálói jelentés kiadása tárgyában készült állásfoglalás-tervezet megvitatása
Az SZB megtárgyalta és egyetértett a címben szereplő állásfoglalás tervezettel. Következő lépés a közfelügyelettel való egyeztetetés, és a minőségellenőrzési bizottság tájékoztatása. Ezt követően jelenhet meg az SZB állásfoglalásként a kamara honlapján.

4.    A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 5 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: kiegészítő melléklet tartalma, Ptk. szerint elrendelt könyvvizsgálat, könyvvizsgálói függetlenség, származtatott jogi személyek beszámoló letétbe helyezése, K+F tevékenység elszámolása.

5.    Egyebek
A bizottság az elkövetkező ülése 2020. augusztus 25. kedd 10.00 óra.

Az AVDH hitelesítéssel ellátott könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban megállapítást nyert, hogy ha az MNB nem fogadja el azt, akkor még mindig kiadható a jelentés papír alapon. Egyetértés volt a bizottság tagjai között, hogy az AVDH-s jelentés elfogadása ügyében a közfelügyeletnek kellene egyeztetnie az MNB-vel, ezért a közfelügyeletet meg kell keresni e tárgyban.

A bizottság tájékoztatást kapott az átalakulási módszertani útmutató aktualizálási munkálatainak állásáról. A következő jelentős kérdések kerültek megbeszélésre: végleges vagyonmérleg könyvvizsgálata elvállalható-e akkor, ha a vagyonmérleg-tervezet nem volt könyvvizsgáló által felülvizsgálva; IFRS minősítés megkövetelése a vegyes beszámolási keretelvek esetén; lényegesség módszertana.

A készülő KKV útmutatóval kapcsolatban egyetértés volt, hogy 2020. augusztus végére el kell készülnie, hogy az augusztus végén tartandó SZB ülésen el lehessen fogadni, és utána meg kell küldeni az elnökségnek tájékoztatásul.

  


  

2020. május 6.

A szakértői bizottság (SZB) 2020. május 6-án megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1.    Tájékoztató a 2019. január 24-i elnökségi ülésről
Barsi Éva ismertette az elnökség által 2020. április 17-én megtárgyalt főbb témákat és döntéseket. Elmondta, hogy elfogadták az ISA 250 és az ISAE 3402 standardok, a Glosszárium, a “Guide to Using ISA-s in the Audits of Small and Medium-Sized Entities, Volume I.-II., 2018 Edition” c. szakmai kiadvány magyar nyelvű fordításait. Illetve szó volt még az Országos Könyvvizsgálói Konferencia megtartásáról és a kötelező oktatás módjáról.

2.    A kidolgozás alatt lévő KKV könyvvizsgálati módszertani útmutatóval kapcsolatos lektori észrevételek, eldöntendő kérdések megvitatása
Röviden beszámoló hangzott el a módszertani útmutató készültségéről. A bizottság tagjai egyetértettek, hogy a lektorral való folyamatos egyeztetés szükséges, hogy a útmutató minél előbb elkészüljön.

3.    A COVID-19 világjárvány hatásaival összefüggésben felmerült további könyvvizsgálói kérdésekkel kapcsolatos álláspontok, válaszok kialakítása
Az SZB megtárgyalta a GYIK 2. kör 1. rész 2. kérdését a könyvvizsgálói jelentéshez kapcsolódó eredeti beszámoló kérdésében. Egyetértés mutatkozott, hogy az ISA 700 előírásai alapján a könyvvizsgálónak az a kötelezettsége, hogy meg kell győződnie, hogy a beszámolót alkotó összes kimutatást és közzétételt elkészítették, és azokért a vezetés felelősséget vállalt. A tárgyban az SZB készít egy tervezetet, amely majd a közfelügyeletnek is megküldésre kerül. A bizottság egyetértett a honlapra felkerülő GYIK kidolgozott válaszaival.

4.    A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 3 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: könyvvizsgálói vélemény végelszámoláskor, beruházás aktiválása kapcsolódó támogatással, titoktartási kötelezettség alóli felmentés.

  


  

2020. március 31.

A szakértői bizottság (SZB) 2020. március 31-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1.    Tájékoztató a 2020. március 6-i elnökségi ülésről
Barsi Éva tájékoztatta a bizottságot a legutóbbi elnökségi ülésen megtárgyalt főbb témákról: XXVIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia, a 2020. évi kötelező szakmai továbbképzés programjának és időtartamának meghatározása, kötelező kamarai adatszolgáltatás 2020. évi elveiről szóló előterjesztés, a Pmt. (pénzmosás elleni) törvénnyel összefüggésben a kötelező jellegű új kamarai útmutató és annak mellékletei, a 2020. évi kamarai önkormányzati választások előkészítésére és ütemezésére vonatkozó terv, IESBA Kódex magyar fordításának elfogadása. A bizottság a tájékoztatót megköszönte és tudomásul vette.

2.    Az IFAC által publikált egyes szakmai anyagok elnökségi előterjesztése
A “Guide to Using ISA-s in the Audits of Small and Medium-Sized Entities, Volume I.-II., 2018 Edition” c. szakmai kiadvány magyar nyelvű fordításának elnökség elé történő beterjesztéséhez még szükséges a nagyszámú magyar nyelvre lefordított ábrákat a magyar fordításba beilleszteni, amely időigényes.
Az „ISA 250 (Revised) nemzetközi könyvvizsgálati standard magyar nyelvű fordítása előzetesen már egyeztetésre került a közfelügyelettel. A fordítás az elnökség elé terjeszthető elfogadás céljából, de kihirdetéshez szükséges a kapcsolódó MNKS módosítása is.
Az “ISAE 3402 bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó nemzetközi standard, valamint a „Glossary” (Glosszárium) magyar nyelvű fordításának elfogadásával és kihirdetésével kapcsolatban a bizottság tájékoztatást kapott az SZB főmunkatársától, hogy milyen kiegészítések/lépések szükségesek még a véglegesítéshez.

3.    Beszámoló a szakmai alelnök és a szakértői bizottság 2019. évi tevékenységéről, a kamara 2019. évi nemzetközi tevékenységéről
A szakértői bizottság megtárgyalta és egy kiegészítést kérve elfogadta a „Beszámoló a szakmai alelnök és a szakértői bizottság 2019. évi tevékenységéről, a kamara 2019. évi nemzetközi tevékenységéről” című előterjesztést, és egyetértett a beszámolónak a kamara elnöksége és a küldöttgyűlése részére való előterjesztésével.

4.     A COVID-19 világjárvány hatásai a könyvvizsgálatra – SZB aktuális feladatai
Az SZB tagjai a kialakult helyzetben tapasztalt több nehézséget megvitattak: a vállalkozás folytathatóságát érintő veszélyek, ezek könyvvizsgáló általi megítélése, a könyvelői kapacitások hiánya, milyen jelentést tud adni a könyvvizsgáló, hogyan tudja beszerezni a megfelelő vezetői nyilatkozatokat. Az SZB tagjai egyetértettek abban, hogy a jogszabályok szerint kell eljárni. Elkészült és felkerült a honlapra az SZB közleménye, a részletes tájékoztató, a vállalkozás folytatásának megítélésre vonatkozó folyamatábra. A beérkezett könyvvizsgálói kérdések közül 5 kérdésre kidolgozásra kerültek a szakmai válaszok, amelyek már a kamara honlapjára is felkerültek.

5.    A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 2 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: átalakulás IFRS és HAS beszámolásra kötelezettek egyesülése, kapcsolatfelvétel az előző könyvvizsgálóval.

6.    Egyebek
A bizottság elnöke elmondta, hogy az Accountancy Europe újra indította kis-és középvállalkozások (SME) sajátosságaival foglalkozó szekcióját.
A szervező cseh kamarától érkezett egy e-mail, hogy a COVID-19 vírusjárvány miatt az éves V4 szakmai konferencia elhalasztásra kerül.
Az SZB tájékoztatást kapott a KKV módszertani útmutató aktuális állapotáról.

   


  

2020. február 20.

A szakértői bizottság (SZB) 2020. február 20-án megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1.    Tájékoztató a 2019. január 24-i elnökségi ülésről
Barsi Éva ismertette az elnökség által 2020. január 24-én megtárgyalt főbb témákat és döntéseket. Elmondta. hogy az elnökség az SZB 2020. évi munkatervét jónak és tartalmasnak ítélte. Az elnökség támogatja, hogy a 70 éves korhatár kikerüljön a törvényi szabályozásból. A kamara a Cégtár szolgáltatást biztosítja az aktív tagoknak. A bizottság a tájékoztatót megköszönte és tudomásul vette.

2.    Tájékoztató egyéb szakmai témákról
Barsi Éva beszámolt a Közfelügyeleti Hatósággal, 2020. januárban folytatott szakmai egyeztető megbeszélésről. Téma volt a nem jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat kérdése, hogy azt csak aktív kamarai tag végezheti-e vagy sem. A kamara határozott álláspontja, hogy ezt csak aktív kamarai tag könyvvizsgáló végezhesse.
Barsi Éva tájékoztatta a bizottságot, hogy az Oktatási Bizottság elnöke felé továbbította az SZB javaslatait az idei könyvvizsgálói kötelező éves továbbképzés témaköreire, melyek a KKV könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve, az Átalakulások könyvvizsgálatának módszertani útmutatója, és az IESBA Etikai kódex változása voltak.

A bizottság elnöke elmondta, hogy Költségvetési Tagozat átdolgozott államháztartási módszertani útmutatója áttekintésre került és a kiadványban foglaltakkal kapcsolatban tett néhány észrevétel továbbításra került a tagozat részére. A tagozat elnöke megköszönte az észrevételeket.
A számviteli szétválasztással kapcsolatban az SZB közleményt jelentetett meg a honlapon a 2019. évi könyvvizsgálói jelentés módjáról és a jelentésminta is közzétételre került. Az ágazati jogszabály-módosítási egyeztetés a kamara részéről sikeres volt, elfogadták az SZB észrevételeit és szövegezési javaslatainak nagy részét is.
Beszámoló hangzott el a KKV módszertani útmutató készültségéről. Az útmutató első szakasza, a munkaprogram végrehajtásának megkezdéséig elkészült.

3.    Az IFAC által publikált “Guide to Using ISA-s in the Audits of Small and Medium-Sized Entities, Volume I.-II., 2018 Edition” c. szakmai kiadvány magyar nyelvű fordításának megjelentetésére vonatkozó elnökségi előterjesztés elfogadása
Az SZB megtárgyalta és elfogadta a címben szereplő szakmai kiadvány magyar nyelvű fordításának elnökség elé való terjesztését.

4.     Az IESBA által publikált „International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards), 2018” c. könyvvizsgálói etikai kódex magyar nyelvű fordításának megjelentetésére vonatkozó elnökségi előterjesztés elfogadása
Az SZB megtárgyalta és elfogadta a címben szereplő szakmai kiadvány magyar nyelvű fordításának elnökség elé való terjesztését, Az SZB 2020. január 1-től javasolja hatályosítani.

5.    Az „ISA 250 (Revised), Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements” (a 2018. december 17-én publikált IAASB kézikönyv alapján hatályos nemzetközi könyvvizsgálati standard) magyar nyelvű fordításának elfogadására és kihirdetésére vonatkozó elnökségi előterjesztés elfogadása
Az SZB megtárgyalta és elfogadta az ISA 250 (Revised) nemzetközi könyvvizsgálati standard magyar nyelvű fordítását és annak elnökség elé való terjesztését.

6.    Az ISAE 3402, Assurance reports on controls at a service organization” (a 2018. december 17-én publikált IAASB kézikönyv alapján hatályos bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó nemzetközi standard) magyar nyelvű fordításának elfogadására és kihirdetésére vonatkozó elnökségi előterjesztés elfogadása
Az SZB megtárgyalta és elfogadta az ISAE 3402 nemzetközi standard magyar nyelvű fordítását és annak elnökség elé való terjesztését.

7.    A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 3 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: határidős leszállítási ügylet, könyvvizsgálati szerződés érvényessége, K+F támogatás elszámolása.

8.    Egyebek
A bizottság az elkövetkező ülések időpontját az alábbiak szerint tűzte ki, melyet kér a kamara honlapján is megjelentetni:
-    2020. április 28. kedd 10 óra
-    2020. június 04. csütörtök 10 óra

Kapcsolódó anyagok

  

Betöltés...
X