Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Tájékoztatás a kamara 2019. évi tervezett szakmai és nemzetközi feladatairól

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége 2019. január 18-ai ülésén megtárgyalta és tudomásul vette a szakmai alelnök tájékoztatását a kamara 2019. évi tervezett szakmai és nemzetközi feladatairól (1/2019. (01.18.) számú elnökségi határozat).

 A.    Általános szakmai feladatok

2019-ben a kamara előtt álló legfontosabb általános szakmai feladatokat a következőkben határoztuk meg:

 1. Általános célkitűzésként a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottsága (továbbiakban: „bizottság” vagy „Szakértői Bizottság”) folytatja azt az előző évben már elkezdett munkát, amellyel növelni kívánja azoknak a szolgáltatásoknak a színvonalát, hatékonyságát, szakszerűségét és gyorsaságát, amelyekkel a kamara segíteni és támogatni tudja a kamarai tagok munkáját, a nemzeti könyvvizsgálati standardok követelményeinek megfelelő könyvvizsgálatok megvalósítását:
   
  • A könyvvizsgálók szélesebb körét érintő, általuk felvetett vagy a Szakértői Bizottság által fontosnak ítélt témákban az egységes szakmai megítélésre vagy eljárásra vonatkozó szakmai állásfoglalások kidolgozása és közzététele a honlapon, illetve a Könyvvizsgálók lapjában. (Az előterjesztés időpontjában már folyamatban lévő, kidolgozás alatt álló ide tartozó témákat a B. fejezet 5. pontjában részletezzük.)
  • Könyvvizsgálati szakmai módszertani útmutatók, segédletek kidolgozása és kiadása (külső szakértők bevonásával) kiemelt témakörökben 2019 évre a következőket határoztuk meg, amelyeket a „B. Konkrétan elhatározott szakmai és nem szakmai operatív feladatok” között is felsoroltunk:
   • Lefordításra kerül a kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatának IFAC által kiadott és 2018-ban aktualizált módszertani útmutatója (Guide to Using ISA-s in the Audits of Small and Medium-Sized Entities = IFAC SME Audit Guide) (a B. fejezet 3. b) pontjában említett feladat), valamint
   • A Szakértői Bizottság rendkívül fontosnak tartja, hogy a kamara kiadjon egy általános és részletes könyvvizsgálati módszertani kézikönyvet, ami a 2011 évtől hatályos felülvizsgált nemzetközi könyvvizsgálati standardokon alapuló új könyvvizsgálati megközelítést és annak módszertanát mutatná be, gyakorlatias kézikönyv jelleggel. A bizottság tervei szerint az idén megkezdődhetnek ennek a kézikönyvnek az előkészületei és a kidolgozása, de azzal számolunk, hogy ennek a munkának a befejezése a nagyságrendjénél és a nehézségénél fogva, valamint a szakértői kapacitások szűkössége miatt, áthúzódik majd a következő évre. (B. fejezet 5. pontjában említett feladat)
  • Könyvvizsgálói jelentésminták készítése és közreadása. Ez 2019-ben a felmerülő sajátos területeken mutatkozó igények alapján szükségesnek ítélt további új jelentésminták kidolgozását vagy aktualizálását jelenti. (Az eddig ismert konkrétan meghatározott jelentésminták tervezett felülvizsgálatáról lásd a B. fejezet 4. pontját.) A könyvvizsgálói jelentésminták átfogó felülvizsgálatát a bizottság az idén nem tartja szükségesnek.
    
 2. Kiemelt feladatok lesznek 2019-ben is a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (továbbiakban: „ISA”) változásainak nyomon követése, a változások szükség szerinti átvezetése a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardban, (továbbiakban: „MNKS”), illetve a bizottság döntésének megfelelően újabb standardok lefordítása és hazai implementálása. E mellett a bizottság fontosnak tartja a módosított MNKS gyakorlati alkalmazásának elősegítését, a standardváltozások tartalmának és összefüggéseinek a megértését célzó szakmai támogatás nyújtását is a tagságnak. (Lásd erről bővebben a B. fejezet 3. és 6. pontjait.)
   
 3. A könyvvizsgálókra vonatkozó etikai normák változásainak folyamatos figyelemmel kísérése szintén fontos kamarai feladat, ezért már 2018-ban döntés született arról, hogy az IESBA könyvvizsgálókra vonatkozó etikai kódex 2019. évtől hatályos (átfogó felülvizsgálat utáni) szabálykönyvét a kamara lefordíttatja magyar nyelvre. Erre a feladatvállalásra 2019-ben kerül sor, melyet szintén a Szakértői Bizottság gondoz. (B. fejezet 3. c) pontjában említett feladat)
   
 4. A könyvvizsgálati standardokon kívüli, könyvvizsgálók által végezhető nem könyvvizsgálati szolgáltatások (átvilágítási, egyéb bizonyosságot nyújtó, valamint kapcsolódó szolgáltatások) nyújtására vonatkozó nemzetközi standardok magyar nemzeti standardokként való implementálása körében egy új standard (ISAE 3410) lefordíttatásáról született döntés már 2018-ban. Ennek az új standardnak a lefordítása, jóváhagyása és implementálása szintén a 2019-es évben fog megvalósulni. (Lásd erről a B. fejezet 3. d) pontját).
   
 5. A bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai tagozatok működését és a feladatkörével összefüggő témákban szakmai támogatást nyújt a tagozatoknak. A bizottság a kamara bizottságaival, a tagozatokkal együttműködve, véleményezési, észrevételezési jogával élve, figyelemmel kíséri mindazokat a kiadványokat, módszertani útmutatókat, segédleteket, állásfoglalásokat, szabályzatokat, amelyek az MKVK nevében kiadásra kerülnek.
  Így például 2019. évben várhatóan áttekintésre és szükség szerint módosításra kerülhet a 6100. témaszámú Könyvvizsgálói különjelentés összeállítása című nemzeti standard, illetve az ennek alkalmazását elősegítő módszertani segédlet és ajánlás, valamint az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói különjelentés jelentésmintája, a PTT tagozattal közösen.
   
 6. Vélemény formálása a Számviteli törvény, a könyvvizsgálatról szóló törvény vagy más, a könyvvizsgálói szakmát érintő jogszabályok tervezett módosításairól, valamint a könyvvizsgálattal vagy számvitellel kapcsolatos jogszabályok módosításának kezdeményezése. 2019-ben a Pénzügyminisztériummal/Közfelügyeleti hatósággal folytatott előzetes szakmai megbeszéléseink alapján kezdeményezzük a kamara részéről a Kkt. (2007. évi LXXV. törvény), illetve a kamarai szabályzatok módosítását egyrészt a szüneteltető tagi státusz esetén folytatható tevékenységek pontosítása, másrészt az engedély nélkül kiadott könyvvizsgálói jelentések esetén követendő eljárás szabályainak meghatározása tekintetében.
   
 7. A könyvvizsgálattal és a számvitellel kapcsolatos EU-s jogszabályok tervezett és tényleges változásainak nyomon követése, a szabályozással kapcsolatos véleményezések, állásfoglalások koordinálása. A tervezetek és az elfogadott változások megismertetése a Kamara tagjaival.
   
 8. A nemzetközi szervezetek szakmai munkájában való részvétel, a Kamara véleményének képviselete. Ezeket a feladatainkat részletesebben a „D. Nemzetközi tevékenység” címszó alatt ismertetjük.
   
 9. Szoros együttműködés az Oktatási bizottsággal, közreműködés a könyvvizsgálók éves kötelező továbbképzése témaköreinek kialakításában. Az elkészített kötelező oktatási tananyagok véleményezése.
   
 10. Továbbra is feladat a Konzultációs szolgálat hatékony működtetésének koordinálása. Szükség szerint kérni a tagozatok, illetve más bizottságok szakmai véleményét, ennek megfelelően bevonni a konzultációs tevékenységbe a tagozatok elnökségét a mindenkori, és a számukra releváns kérdések megválaszolásába.
   
 11. A kamara honlapja mellett a Szakma, illetve a Könyvvizsgálók Lapja c. szakmai folyóiratokban közérdekű szakmai információk folyamatos közzététele (elsősorban a „Könyvvizsgálat” című rovaton keresztül, rendszeresen tartalmas és időszerű publikációk megjelentetésével).
   
 12. A korrupció leküzdésével, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozásával kapcsolatos, a könyvvizsgálókat érintő kamarai feladatokban való részvétel.
   
 13. Az őszi Országos Könyvvizsgálói Konferencia szakmai témaköreire javaslattétel, a konferencia szakmai munkájában való közreműködés.
   
 14. A Minőségellenőrzési Bizottság SZMSZ III. fejezetének 28. pontjában foglaltakra tekintettel a bizottság a Minőségellenőrzési Bizottsággal közös feladatként részt vesz a minőségellenőrzési kérdőívek rendes éves aktualizálásának munkájában, továbbá a minőségellenőrzési módszertani útmutató felülvizsgálatában és szükség szerinti átdolgozásában. A minőségellenőrök éves felkészítő továbbképzésén való részvétel formájában is együttműködés a Minőségellenőrzési Bizottsággal a kamarai minőség-ellenőrzés szakmai standardokkal összhangban történő gyakorlatának a kialakításában.
   
 15. Igény szerint közreműködés az előző évi kamarai éves adatszolgáltatásból levonható tanulságok és tapasztalatok feldolgozásában és kiértékelésében, szakmai konzultációk nyújtása a 2019. évi adatszolgáltatással kapcsolatban.
   
 16. A kamara honlapján, a Szakértői Bizottság gondozásában fönt lévő szakmai anyagok (közlemények, útmutatók, jelentésminták stb.) éves rendszeres felülvizsgálata és a szükséges módosítások, archívumba helyezések, eltávolítások elvégeztetése.

  

B.    Konkrétan elhatározott szakmai és nem szakmai operatív feladatok

 1. A Szakértői Bizottság 2019. évi munkatervének kidolgozása és elfogadása.
   
 2. A Szakértői Bizottság 2019. évre vonatkozó költség tervének meghatározása a bizottság éves munkatervének megfelelően.
   
 3. A könyvvizsgálói munka követelményeire vonatkozó nemzetközi standardok, etikai normák, illetve az alkalmazást segítő módszertani szakmai anyagok magyar nyelvre való lefordíttatását, lektorálását és kiadását tervezzük az alábbiakra vonatkozóan:
  • Az ISA standardokban bekövetkezett változások közül az IFAC általi kiadás függvényében az év során kerülnek meghatározásra a konkrét fordítási igények (eddigi ismereteink szerint a NOCLAR projekt miatt az ISA 250 és ehhez kapcsolódó más ISA-k változásai tartoznak ide, illetve folyamatban van még az ISA 540, ISA 315 és az ISQC 1 felülvizsgálata, továbbá várható az ISQC 2 új minőségellenőrzési standard kiadása)
  • Az IFAC által 2018-ban ismételten kiadott, aktualizált Guide to Using ISA-s in the Audits of Small and Medium-Sized Entities (IFAC Útmutató a könyvvizsgálati standardok alkalmazásához a kis- és középvállalkozásoknál)
  • IESBA könyvvizsgálókra vonatkozó etikai kódex 2019. évtől hatályos (átfogó felülvizsgálat utáni) legfrissebb kiadása
  • Az „International Standards on Assurance Engagements (ISAE) 3410 Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements” (Bizonyosságot nyújtó megbízások az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos könyvvizsgálói nyilatkozatról)
    
 4. A közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat minták felülvizsgálata és átdolgozása
   
 5. Két, már folyamatban lévő Szakértői bizottsági közlemény, illetve iránymutatás kidolgozása, a Közfelügyeleti Hatósággal és a Minőségellenőrzési Bizottsággal való egyeztetése és közreadása
  • A Szakértői Bizottság álláspontja és iránymutatása a könyvvizsgálati dokumentumok archiválásának egyes kérdéseiről, amely főként azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy elegendő-e és megengedett-e az, ha a teljes könyvvizsgálati dokumentáció csak elektronikus formában kerül megőrzésre
  • A Szakértői Bizottság álláspontja és közleménye a NOCLAR szerinti követelményeknek való megfelelésről, különös tekintettel a könyvvizsgáló esetleges bejelentési kötelezettségére
    
 6. A 2011 évtől hatályos felülvizsgált nemzetközi könyvvizsgálati standardokon alapuló új könyvvizsgálati megközelítést és annak módszertanát bemutató, gyakorlatias kézikönyv megírásának előkészítése, kidolgoztatása, lektorálása és kiadása. Ez több mint egy évet átölelő feladatot jelent a Szakértői Bizottság számára, amiből az idén a kézikönyv tartalmának a kialakítását, a szerzőgárda felkutatását és a velük való megállapodás megkötését, valamint jó esetben a kidolgozás megkezdését lehet megcélozni.
   
 7. A Kkt. (2007. évi LXXV. törvény) módosításának előkészítése egyrészt a szüneteltető tagi státusz esetén folytatható tevékenységek pontosítása, másrészt az engedély nélkül kiadott könyvvizsgálói jelentések esetén követendő eljárás szabályainak meghatározása tekintetében.

  


C.    Együttműködéssel kapcsolatos országos és regionális célok, feladatok

 1. A kamara kiemelt partnereivel való együttműködési megállapodások alapján a könyvvizsgálók széles körét érintő kérdésekben szakmai egyeztetések lefolytatása, szükség és lehetőség szerint az érintett partner szervezetekkel közös közlemények kiadása.
   
 2. Folytatni a megkezdett együttműködést a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal a könyvvizsgálók tevékenységével, a különböző előírásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről.
   
 3. Együttműködési megállapodások megkötésének elősegítése, minden olyan országos hatáskörű szervezettel, amely elősegítheti a könyvvizsgálati szakma népszerűsítését, a könyvvizsgálói feladatok bővítését.
   
 4. Kapcsolattartás a helyi kamarai szervezetekkel. A helyi szervezetektől érkező szakmai kérdések, problémák megoldásában és megválaszolásában való segítségnyújtás.

  

D.    Nemzetközi tevékenység

 1. A V4 országok (Visegrádi 4-ek) könyvvizsgálói kamaráinak soron következő éves tanácskozásán való részvétel.
   
 2. Részvétel az IFAC és az Accountancy Europe (a továbbiakban: „AE”) legfontosabb tagszervezeti ülésein. Ez jellemzően az AE taggyűlésein (3 alkalom) való részvételt és az IFAC ősszel megrendezésre kerülő taggyűlését jelenti.
   
 3. Az IFAC tagsági kötelezettségeknek való megfelelésre vonatkozó helyzetjelentésről szóló Akció terv aktualizálása kétévente esedékes, így az idén is foglalkoznia kell a kamarának ezzel a feladattal, annak ellenére, hogy a 2017. évben aktualizált Akció tervre vonatkozóan az IFAC által tett észrevételek figyelembe vétele nyomán az átdolgozott kamarai Akció terv 2018 végére készült el. Az Akció tervben való helyzetjelentés összeállítása tekintetében a Szakértői Bizottság koordinációs szerepet tölt be. Az egyes szakmai területekre (továbbképzés, etikai és fegyelmi ügyek, minőségellenőrzés) vonatkozó helyzetjelentés felmérése és kidolgozása a kamara illetékes bizottságainak jelentős szakmai közreműködését igényli.
   
 4. Mind az IFAC, mind az Accountancy Europe rendszeresen kér különböző szakmai témákban véleményt, illetve felméréseket készít megjelentetni kívánt szakmai kiadványokhoz, amelyekhez információt kér a tagszervezetektől, így a kamarától is. Ezeknek a kéréseknek a kamara a Szakmai alelnök irányításával és egyedi döntései alapján határidőben mindig eleget tett, így lesz ez 2019-ben is.
   
 5. Azokban az esetekben, amikor egy nemzetközi konferencia vagy szakmai találkozó címén érkező meghívásnak nincs lehetőségünk eleget tenni, akkor igyekszünk a rendelkezésre álló online lehetőségeket (webinar, telekonferenciák, e-mailek) kihasználva képviselni az MKVK érdekeit, véleményét, illetve ilyen módon tájékozódni utólag a rendezvény kimeneteléről.

  

Betöltés...
X