Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Beszámoló a Szakértői Bizottság 2008. évi tevékenységről

A kamara Szakértői bizottsága (a továbbiakban: SzB) munkáját a 2008. évben a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló, 2007. évi LXXV. törvény, a kamara alapszabálya, valamint az SzB ügyrendje szerint végezte.

Az SZB 2008. február 2-án alakult meg. A 2008. évben kilenc alkalommal ülésezett.

Az SzB kialakította stratégiáját, amelyben kiemelt figyelmet szentelt a változó gazdasági körülményekre való gyors és hatékony reagálásra.

Az SzB a kamara 2008. évben hatályos alapszabálya 347-349. pontjaiban meghatározott feladatait az alábbiak szerint látta el.


1.A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok aktualizálása

Az SzB legfontosabb feladatai közé tartozik a könyvvizsgálati standardok aktualizálása és bevezetésre történő előkészítése. A standardok aktualizálására az SzB pályázatot írt ki, melyet a KPMG Hungária Kft. nyert el. Az elkészült standardokat az SZB véleményezte és megvitatta véleményét a fordítókkal. Az SZB a szó szerinti fordítás szükségességét tiszteletben tartva mindenkor az érthetőségre törekedett.

A 2008. évben az SzB gondozásában nyolc standard került aktualizálásra, amelyeket 2009. január 23-án az elnökség elfogadott. A standardváltozások a honlapról letölthetőek, a hatályosságuk dátuma szerint.

Az IFAC által átdolgozott és újrafogalmazott nemzetközi standardok nemzeti adaptálása további nyolc standard esetében megtörtént. A standardok az elnökség elé a későbbiekben kerülnek.


2.Módszertani útmutató a közepes- és kishitelintézetek könyvvizsgálóinak

Az SzB a Pénz- és Tőkepiaci Tagozattal (a továbbiakban: PTT) közösen megbízta a MILE-AUDIT Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t a „Módszertani útmutató a közepes és kishitelintézetek könyvvizsgálói részére” régóta igényelt szakmai útmutató összeállítására.

Az útmutató összeállításánál, valamint az útmutató mellékletét képző minta dokumentációk, munkaprogramok kialakításánál az összeállítók törekedtek arra, hogy alkalmazása segítse a közepes- és kishitelintézetek könyvvizsgálóit.

A módszertani útmutató 2009 elejére elkészült, azt a PTT és az SZB is véleményezte. A módszertani útmutató a közeljövőben kerül fel a honlapra.


3.Az alapszabályban és a minőség-ellenőrzési szabályzatban a minőség-ellenőrzés területén az SZB részére meghatározott feladatok végrehajtása

Annak érdekében, hogy az SZB folyamatosan segítse a Minőségellenőrzési bizottság munkáját, az SzB egy tagja, Fejes Etelka, 2008 közepe óta állandó felhatalmazással, folyamatosan részt vesz a Minőségellenőrzési bizottság munkájában. Feladata egyebek mellett a Minőségellenőrzési bizottság ülésein felmerült kérdések összegyűjtése, rendszerezése. A kérdéseket az SZB rendszeresen megvitatta, kialakította állásfoglalását, amit rendszerint írásban adott át a Minőségellenőrzési bizottságnak.

Szoros és folyamatos az együttműködés a Minőségellenőrzési bizottság által előkészített, a 2008. évtől alkalmazott kérdőívek tekintetében is, amelyeket az SZB teljes terjedelmében áttekintett, véleményezett.

A Minőségellenőrzési bizottság elnökének megkeresésére az SZB az egyedi minőségellenőrzési kérdésekben is véleményt alkotott.


4.A könyvvizsgálók tevékenységének feltételeit meghatározó törvények és más jogszabályok véleményezése

A jogszabályok véleményezése az SzB folyamatos feladata. A törvények, jogszabályok véleményezésére általában rendkívül rövid határidők állnak rendelkezésre, ennek ellenére az SzB-hez eljuttatott jogszabálytervezeteket egyre szélesebb kör bevonásával véleményeztetjük.


5.Vélemények, állásfoglalások kialakítása

Az SzB – folytatva az elmúlt évek gyakorlatát – minden bizottsági ülésen foglalkozott a kamarai tagok, esetenként egyéb szervezetek írásos megkereséseivel, amelyekben véleményt, állásfoglalást kérnek az általuk problémásnak, nem egyértelműnek tartott témakörökkel kapcsolatban. A kérdéseket feltevők minden esetben közvetlenül kaptak értesítést az SzB által kialakított álláspontról. A több könyvvizsgálót érintő kérdések – név, cím stb. nélkül – és az azokra adott válaszok a kamara honlapjára is felkerültek.

Az SzB a 2008. évben is feladatának tartotta, hogy azokban a könyvvizsgálók által feltett kérdésekben, amelyekre nem lehetett egyértelmű választ adni, a kamara nevében állásfoglalást kérjen az illetékes szakminisztériumtól.

A kiadott állásfoglalások a honlapon megtekinthetők.

A 2007. évet megelőző időszakban keletkezett – a kamara honlapján lévő – SzB állásfoglalások aktualizálása megtörtént.


6.Oktatási bizottság munkájának segítése

Az SZB javaslatot tett a kötelező oktatások témájára, majd véleményezte a kötelező oktatási anyagokat.

7.Konzultációs szolgálat működése

A 2006. szeptember 1-e óta működő konzultációs szolgálat továbbra is segíti a könyvvizsgálók munkáját az SzB felügyelete mellett.

A konzultációs szolgálatban résztvevő szakértők munkadíjának elszámolásában, illetve a szakértők személyében a 2008. november hónaptól változás történt.

A feltett kérdések száma évről évre növekszik. A 2008. évben a feltett kérdések száma meghaladta a 300-at. A mennyiségi növekedés mellett a kérdések összetételben és bonyolultságában folyamatos változás figyelhető meg.

Kezdetben a szolgáltatás a könyvvizsgálati és számviteli kérdések, problémák megoldásának segítését tűzte ki célul. A 2008. évben a kérdések összetétele a következőképpen alakult.

Főbb szakterületek

Kérdések aránya szakterületenként (%)

Általános könyvvizsgálati kérdések

26,1

Számvitellel kapcsolatos kérdések

21,2

Adózással, illetékkel kapcsolatos kérdések

15,2

Általános és önkormányzati könyvvizsgálati kérdések

13,3

Átalakulással kapcsolatos kérdések

9,7

Minőségellenőrzéssel kapcsolatos általános könyvvizsgálati kérdések

5,5

Etikai, összeférhetetlenségi kérdések

4,8

Pénzintézetek, pénzügyi vállalkozások, tőzsdei cégek, biztosítók könyvvizsgálata

4,2


8.Honlap megújulása

Az SzB a 2008. évben igyekezett minél több hasznos információval ellátni a könyvvizsgálókat. Az új szerkezetű honlap erre nagyszerű lehetőséget kínál.

A honlap megújulásával és a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok aktualizálásával összefüggésben az SZB a közzététel strukturális átalakítását javasolta az elnökség számára, az áttekinthetőség javítása érdekében. A javasolt struktúra szerint mátrix rendszerbe szervezve soronként kerülnek elkülönítése és bemutatásra az egyes könyvvizsgálati standardok, amelyhez oszloponként szervezve lennének folyamatosan illesztve az egyes módszertani anyagok. Az új struktúra anyagi erőforrások biztosítása mellett megteremtheti a feltételeket arra, hogy az általános standardokban és szabályozási környezetben bekövetkezett változások minden módszertani anyagban átvezetésre kerülhessenek és könnyen követhetők legyenek.

A „Tudástár” fejlesztése érdekében a honlapon folyamatosan megjelenik a KPMG figyelő szolgálat, amely a standardok változásait követi nyomon, beleértve a tervezetek megjelenését is.

Az SzB tagjai folyamatosan figyelemmel kísérik a tagságot foglalkoztató kérdéseket, és ezekre keresik a választ. Ennek egyik példája az „Egymás szakmai segítése – könyvvizsgálói szakma segítése”, ami 2009. év elején került fel honlapra, de a felhívás előkészületei a 2008. évre nyúlnak vissza.


9.A 2008. évben elkezdett, de 2009. és az azt követő években befejeződő feladatok

  • Módszertani útmutatók, standardok, ajánlások egységes struktúrába való rendezése, azokról a honlapon való megjelentetését követően kör e-mail-ben könyvvizsgálók értesítése.
  • A korábbi években elkészült, de még nem aktualizált „Módszertani útmutatók” felülvizsgálata, azok aktualizálása.
  • Kis- és középvállalkozások számára készített módszertani útmutató kiadvány fordítása és nemzeti környezetbe való átültetése (adaptálása).
  • ”Speciális céghelyzetek könyvvizsgálata” témák, így az „Átalakulás”, „Végelszámolás”, „Felszámolás”, „Ismételten közzétett beszámoló” témakörök feldolgozása.
  • A Konzultációs szolgálat működésének felülvizsgálata.
  • Kitörési pontok keresése értékhatár növekedés esetére.
  • Kapcsolattartás a Magyar Számvitel Fejlesztéséért Alapítvánnyal a számviteli törvény módosítás előkészítése esetén, a módosítási javaslatok előkészítése.
  • Elektronikus aláírással és közzététellel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról folyamatos tájékoztatás.


10.A szakértői feladatok 2008. évi pénzforgalmi teljesülése

Megnevezés

2008. terv

2008. tény

2.10. Szakmai kiadványok

21.500.000

14.340.000

2.11. Szakmai szolgáltatások

 8.000.000

6.756.375

2.25. Kamarák közti együttműködés

 1.500.000

0

Összesen

31.000.000

21.096.375

A szakmai kiadványokat érintő előre betervezett kiadások elmaradásának oka: (2.10. Szakmai kiadványok)

A standardok fordítására tervezett összeg kifizetésének egy része 2009. évre áthúzódott, mivel az SZB által kért módosítások nem kerültek a 2008. évben átvezetésre. (Áthúzódó összeg 4.410.000 Ft +áfa)

A módszertani útmutató a közepes- és kishitelintézetek könyvvizsgálói számára csak 2009-ben készült el. (Áthúzódó összeg 900.000 Ft)

A szakmai szolgáltatásokat érintő előre tervezett kiadási költségek elmaradásának oka (2.11. Szakmai szolgáltatások), hogy a tanácsadást végző szakértők díjelszámolásainak elhúzódása miatt egyes esetekben csak 2009-ben történt a kifizetés. (Áthúzódó összeg 1.910.416 Ft)

A korábbi évek gyakorlatától eltérően a francia kamarai előadás a 2008. évben elmaradt. (2.25. Kamarák közötti együttműködés)

Az összes felhasználás így 29.198.791 Ft, ami azt mutatja, hogy a francia kamarai előadás elmaradását figyelembe véve 301.209 Ft nem került felhasználásra a 2008. évben.

Budapest, 2009. április 17.

dr. Ladó Judit s.k.
szakértői bizottság elnöke
 

Betöltés...
X