"A lakossági kéményseprési tevékenység 2016. 06. 01-től ingyenes. Az ezt végző szolgáltató vállalkozások az általuk nyújtott ingyenes szolgáltatás fejében a tervezett munkák ellenértékének megfelelő összegben vissza nem térítendő támogatást kapnak előre utalással a helyi önkormányzaton (Kedvezményezett) keresztül az állami költségvetésből. Az összeggel el kell számolni minden évben az önkormányzaton keresztül az állami költségvetés felé minden év január 31-ig. Szöveges indoklással a sormunka térítésmentes elvégzését igazoló tanúsítványok ellenőrzött és hitelesített összesítőjével az önkormányzat beszámol a támogatási összegnek a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatás felhasználásáról készített elszámolásról szóló belügyminiszteri döntésről írásban értesítik az önkormányzatot. Az elszámolás alapján jogosulatlanul igénybevett támogatásról, támogatásrészről az önkormányzat, mint Kedvezményezett köteles lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. Természetesen a visszafizetés ezt megelőzően a vállalkozás részéről az önkormányzat felé történik, majd az tovább utalja a Belügyminisztériumnak. Konkrétan az egyik szolgáltató elkészítette az éves elszámolását, és a 2018. évben megkapott összegből számítása alapján jelentős visszafizetési kötelezettsége származik, mivel a tervezett munkákat nem tudta maradéktalanul elvégezni kapacitás hiány miatt. A 2018. április hónapban kiutalt és 2018. évre egyéb bevételként elszámolt összegből várhatóan 20 millió forint visszafizetése válik indokolttá, ami az éves támogatási bevételének 20 %-át teszi ki.

Kérdés
A visszafizetendő támogatási összeg mely időszak ráfordításaként számolandó el? A visszafizetés pénzügyi teljesítése 2019. év első hónapjaiban a mérlegzárást megelőző időszakban történik.

A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
Véleményem szerint a visszafizetendő összeg a számviteli törvény összemérés elvének követelménye alapján 2018. évi ráfordításként történő elszámolási módot indokol. Így a 2018. évi eredményre gyakorol hatást, és nem rontja a társaság 2019. évi eredményét, hiszen azzal a gazdálkodási időszakkal nem hozható érdemi kapcsolatba."

2019. február


Egyetértek a kérdező álláspontjával abban, hogy a 2018-as üzleti évet kell módosítani, de nem értek egyet a bevétel elszámolása tekintetében. Az okok a következők:

A támogatást az Önkormányzat kapta, amelyet felhasznál egy közszolgáltatási feladat ellátásának kiegyenlítésére. A közszolgáltató tevékenysége egy alaptevékenység, amelyet mondhatni az Önkormányzat megrendelésére hajt végre szerződés alapján. Ebből következően a közszolgáltatónál nem egyéb bevétel keletkezik, hanem nettó árbevétel. A kapott összeg ugyanis a közszolgáltató által végzett tevékenység ellenértéke. Ha nem tudott teljesíteni a közszolgáltató a szerződésnek megfelelően, akkor a nettó árbevétele nem számolható el az adott időszakra teljesítésként, ezért azt vissza kell fizetni. A visszafizetés annak az időszaknak az árbevételét kell, hogy csökkentse, amely időszakra az eredeti teljesítés nem következett be, tehát nem a pénzmozgás dönti el, hogy melyik évre kell elszámolni, hanem a tényleges gazdasági tartalom. A visszafizetendő összeget ebből következően 2018-as évre kell elszámolni az összemérés elvének megfelelően. Véleményem szerint itt nem alkalmazható az Szt. 81. § (2) bek. o) * a 77. § (2) bekezdés d) pontja és (4) bekezdés b) pontja alapján az előző üzleti év(ek)ben kapott, bevételként elszámolt támogatás, juttatás visszafizetendő összegét;

Azt még hozzá kell tenni a magyarázathoz, hogy a pályázatkiírók nem igazán veszik figyelembe, hogy az Szt. szerint valóban támogatásról van-e szó vagy sem. Ők a kiírást, a szerződést a saját szempontjaik alapján ítélik meg. Elég gyakori probléma, hogy a pályázatkiírás, a szerződéses feltételek (pl. EU támogatás) nem felelnek meg az Szt. támogatásokra vonatkozó előírásainak, mert nem lehet végrehajtani szó szerint az elszámolásokat. Erről jelenleg is folyamatos vita van szakmai berkekben, de a Szakma c. újságban is az időszerű kérdések rovatban jelent meg állásfoglalás ezekről a kérdésekről. A kamara konzultációs szolgálata is többször foglalt állást ebben a kérdésben és nem támogatásként javasoltuk elszámolni ezeket az összegeket. Ilyenkor tehát nem a jogi formulát kellene alkalmazni, hanem a tényleges gazdasági tartalom alapján kell az elszámolásokat lebonyolítani.

Betöltés...
X