Új Jelentésminták"/> MKVK - A Szakértői Bizottság közleménye a számviteli szétválasztásról való jelentéstételről – <span style="color: red;">Új Jelentésminták</span>

A Szakértői Bizottság közleménye a számviteli szétválasztásról való jelentéstételről – Új Jelentésminták

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakértői bizottsága új jelentésminta ajánlást dolgozott ki a számviteli szétválasztásról való jelentéstételi kötelezettségéhez a földgáz-, a villamosenergia- és a távhőszolgáltatási ágazatban működő vállalkozások könyvvizsgálói számára a tavalyi év során módosított jogszabályi előírásoknak megfelelően.

  

Mint arról korábbi közleményünkben beszámoltunk, 2021. február 22-én az Országgyűlés elfogadta, és 2021. február 25-én a Magyar Közlönyben kihirdetésre került az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény, amelynek egyes pontjai a könyvvizsgálók számviteli szétválasztással kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségét pontosítják.

A könyvvizsgálónak a földgáz-, a villamosenergia- és a távhőszolgáltatási ágazatban működő vállalkozások esetében - a módosított törvényi előírások értelmében:

  • nyilatkoznia kell a vizsgált vállalkozás által kidolgozott számviteli szétválasztási szabályok jogszabályi előírásoknak való megfeleléséről, továbbá arról, hogy az alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok és az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítják a tevékenységek közötti keresztfinanszírozás mentességet,
  • az érintett vállalkozások éves beszámolójára, valamint konszolidált éves beszámolójára vonatkozó független könyvvizsgálói jelentésében külön véleményt kell megfogalmaznia arról, hogy az éves beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatott, tevékenységenként szétválasztott mérlegeket és eredménykimutatásokat az adott társaságnál a számviteli törvény előírásaival, valamint az ágazati jogszabályokban előírtak alapján elkészített számviteli szétválasztási szabályzatában foglaltakkal összhangban állították-e össze.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakértői bizottsága kidolgozta a fent hivatkozott három ágazat esetében a módosított jogszabályi előírásoknak megfelelő új jelentésminta ajánlását a számviteli szétválasztásról való jelentéstételre.

Az új jelentésminta ajánlás, a korábbi átvilágítás típusú jelentés helyett, az éves beszámolóról készült könyvvizsgálói jelentésJelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről” alcíme alatt tartalmazza – a módosult jogszabályi előírások követelményeivel összhangban – a könyvvizsgáló számviteli szétválasztásról szóló megfelelőségi nyilatkozatát és bizonyosságot nyújtó véleményét.

      

Víziközmű-szolgáltató társaságok könyvvizsgálatához

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, illetve annak rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) kormányrendelet szintén tartalmaz követelményeket az e törvény hatálya alá tartozó gazdálkodók által folytatott egyes tevékenységek számviteli szétválasztásáról, a szétválasztott mérlegek és eredménykimutatások éves beszámolóban való bemutatásáról, valamint a könyvvizsgáló ezzel kapcsolatos feladatáról, jelentési kötelezettségéről:

49. § (4) : A több víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenységet végző víziközmű-szolgáltató könyvvizsgálója az éves beszámolóhoz, illetve az összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz kiadott független könyvvizsgálói jelentésben igazolja, hogy a víziközmű-szolgáltató által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok biztosítják a víziközmű-szolgáltató üzletágai közötti keresztfinanszírozás-mentességet.”

A víziközmű-szolgáltató társaságok esetében tehát a könyvvizsgálói jelentésben a „Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről” alcím alatt a könyvvizsgálónak arról kell nyilatkoznia, hogy a víziközmű-szolgáltató által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok biztosítják az üzletágak közötti keresztfinanszírozás mentességet.

  

Hulladékgazdálkodási szolgáltatók könyvvizsgálatához

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a hatálya alá tartozó szolgáltatókra szintén előír a számviteli szétválasztásra vonatkozó követelményeket:

50. § (1) A közszolgáltató beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére, a beszámoló összeállítására, a könyvek vezetésére, valamint a nyilvánosságra hozatalra és közzétételre a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit az e törvény szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végző közszolgáltató az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezet, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja a keresztfinanszírozást.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végző közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.”

A hulladékról szóló törvény a könyvvizsgáló feladatait tekintve nem ír elő plusz jelentéstételi kötelezettséget a számviteli szétválasztással kapcsolatos fenti előírások gazdálkodó általi teljesítéséről (ebben nem történt változás a korábbiakhoz képest). Így az e törvény hatálya alatt működő gazdálkodók esetében, az éves beszámolóra adott könyvvizsgálói jelentésben nem szerepel a könyvvizsgáló külön jelentése (nyilatkozata) a számviteli szétválasztással kapcsolatos vizsgálatának az eredményéről, a „Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről” alcím alatt.

  

Valamennyi érintett ágazatra vonatkozóan

Az előzőek mellett, a szakértői bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy az említett ágazati törvényekben meghatározott, a számviteli szétválasztással kapcsolatos információk, a tevékenységenként szétválasztott mérleg- és eredménykimutatások, és a szétválasztási szabályok bemutatására vonatkozó többlet követelmények a könyvvizsgálat szempontjából azt eredményezik, hogy ezeknek a közzétett adatoknak a valódiságáról és lényeges hibától való mentességéről is meg kell a könyvvizsgálónak győződnie ahhoz, hogy az éves beszámolóra minősítés nélküli (tiszta) véleményt adhasson. Az ezekre vonatkozó könyvvizsgálati eljárások elvégzése, elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyíték megszerzése attól függetlenül követelmény, hogy az adott ágazati törvény előírja-e a könyvvizsgáló számára a külön jelentést, nyilatkozattételt ezekről a plusz közzétételekről.

   

Az új jelentésminta a 2021. január 1-jétől kezdődő üzleti évekre alkalmazandó.

Új Jelentésminták megtekintése

   

Szakértői Bizottság

   

Kapcsolódó anyagok

   

Betöltés...
X