A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatáshoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatokról

A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló kormányrendelet könyvvizsgálói feladatok teljesítését írja elő. Az elvégzendő könyvvizsgálói feladatok értelmezéséről és módszertani megközelítéséről a szakértői bizottság a következő tájékoztatást teszi közzé, a versenyképesség-növelő támogatások elosztását kezelő Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt.-től bekért álláspont figyelembevételével.

A 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról (a „Rendelet”), a következő könyvvizsgálói feladatok teljesítését írja elő:

„12/E § (3) A pályázó 2021. március 31-ig köteles benyújtani a lebonyolító szerv részére egy független könyvvizsgáló által készített jelentést a kár mértékének igazolására, amely auditált eredménykimutatást is tartalmaz a kompenzációs időszakra és a referencia időszak azonos naptári napjai szerinti időszakra.
12/F § (3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a)    a pályázó utolsó lezárt üzleti évéről készült auditált eredménykimutatást vagy a szezonalitással érintett pályázó esetében a referencia időszakra vonatkozó auditált eredménykimutatást”

A Rendelet a COVID-19 járvány miatti kár mértékének független könyvvizsgáló általi ellenőrzéséről az Európai Bizottság State Aid SA.57375 (2020/N) (Hungary COVID-19 Compensation scheme related to the recovery of the Hungarian economy) számú döntésével összhangban rendelkezik.

A Rendeletben előírt könyvvizsgálói feladatok értelmezéséről a szakértői bizottság megkérte a versenyképesség-növelő támogatások elosztását kezelő Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság álláspontját, melyre figyelemmel a kamarai tag könyvvizsgálók részére az alábbi tájékoztatást adjuk:

1.   Az elvégzendő könyvvizsgálati feladatok értelmezése

A Rendelet fenti előírásai – értelmezésünk szerint – a következő független könyvvizsgáló által elvégzendő munkákat írják elő:

  • a kompenzációs időszakra vonatkozó eredménykimutatás könyvvizsgálata; és
  • kizárólag abban az esetben, amennyiben a pályázó szezonalitással érintettségről nyilatkozik, a referencia időszakra (a kompenzációs időszaknak megfelelő előző évi időszakra) vonatkozó eredménykimutatása (a továbbiakban: referencia eredménykimutatás) könyvvizsgálata.

A kompenzációs időszakra vonatkozó eredménykimutatás - valamint szezonalitásról történt nyilatkozat esetén a referencia eredménykimutatás - könyvvizsgálatát a 805. témaszámú „Speciális szempontok — Egyedüli pénzügyi kimutatásoknak és egy pénzügyi kimutatás konkrét elemeinek, számláinak vagy tételeinek könyvvizsgálatai” című magyar nemzeti könyvvizsgálati standard szerint végzi el a könyvvizsgáló és azzal összhangban lévő könyvvizsgálói jelentést bocsájt ki.

Megjegyezzük, hogy szezonalitással nem érintett pályázó esetén a referencia időszak üzemi eredménye a Rendelet alapján az előző évi auditált beszámoló alapján kerül meghatározásra: a Sztv. 71. § (1) bekezdése szerinti üzemi tevékenység eredménye (későbbiekben „üzemi eredmény”) napi átlaga megszorozva a kompenzációs időszak napjainak számával. Ily módon, mivel a szezonalitással nem érintett pályázó esetén korábban már auditált beszámolóból kerül meghatározásra a referencia üzemi eredmény, így ezzel kapcsolatban további könyvvizsgálói feladat nem jelentkezik.

2.   A szezonalitás értelmezése

A Rendelet 3. § 26. bekezdése alapján a szezonalitással való érintettségéről az ügyfél tesz nyilatkozatot a támogatási kérelemben. Ezen ügyfél nyilatkozattal kapcsolatban külön könyvvizsgálói feladat nincs meghatározva a Rendeletben.

A Rendelet értelmében (összhangban az Európai Bizottság fentebb hivatkozott döntésével):

Szezonalitással érintett pályázó: olyan pályázó, amely a támogatási kérelmében nyilatkozik, hogy az elmúlt három egymást követő üzleti évben egy adott időszakra vonatkozó napi átlag árbevétele több mint 25%-kal eltér az egész év napi átlag árbevételétől;”

A pályázó (ügyfél) tevékenységétől, az adott tevékenység ágazati sajátosságaitól függően a szezonalitás szempontjából figyelembe vehető időszak (szezon) hossza nagyon eltérő lehet. E tekintetben nincsenek megkötések a Rendeletben, így ezzel kapcsolatban szintén nem merül fel külön könyvvizsgálói feladat.

3.   Az elvégzendő könyvvizsgálati feladatok módszertana

Az 1. pontban részletezettek szerint a kompenzációs időszak tekintetében a könyvvizsgálónak a 805. témaszámú magyar nemzeti könyvvizsgálati standard szerinti jelentést kell kibocsátania. A kompenzációs időszak hosszát a pályázó (ügyfél) határozza meg a Rendeletben meghatározott időintervallumon belül (2020. március 12. és 2020. augusztus 31. közötti időszakon belül).

A referencia időszak a kompenzációs időszakkal azonos időszaka a megelőző üzleti évnek.

Amennyiben a kompenzációs időszakot is tartalmazó éves beszámoló könyvvizsgálatával is megbízzák a könyvvizsgálót, a könyvvizsgáló lehet, hogy fel tud használni olyan bizonyítékokat a kompenzációs időszak eredménykimutatásának könyvvizsgálata során, amelyeket egyébként az éves beszámoló könyvvizsgálatához szerzett be. Ugyanakkor a kompenzációs időszak eredménykimutatására vonatkozó könyvvizsgálat során a lényegesség alacsonyabb lehet, mint az éves beszámoló könyvvizsgálatához alkalmazott lényegességi szintek, és ez hatással lesz a könyvvizsgálati eljárások jellegére, ütemezésére és terjedelmére.

Ugyancsak szükséges lehet könyvvizsgálati eljárások végrehajtása a kölcsönösen összefüggő tételek vonatkozásában. Mivel a kompenzációs időszak kezdő és záró időpontja feltehetően két olyan időpont, amelyre vonatkozóan egyébként auditált beszámoló nem áll rendelkezésre, így szükséges lehet ezen időpontokra vonatkozóan a kapcsolódó mérlegtételek vizsgálata (a nyitó és záró egyenlegek auditálása) is.

Szakmai megítélést igényel, hogy az éves beszámoló könyvvizsgálatához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentésben foglalt bizonyos kérdések relevánsak-e a kompenzációs időszak eredménykimutatásának könyvvizsgálatára vonatkozó jelentés szempontjából, mint például minősített vélemény a beszámoló egyes tételei vonatkozásában, figyelemfelhívás valamely kérdésben.

Ugyanezek a szempontok irányadóak a vizsgálati módszerre és a jelentéskészítésre abban az esetben is, ha a pályázó (ügyfél) szezonalitással érintettségről nyilatkozik, mely esetben a könyvvizsgálónak a vonatkozó referencia időszak eredménykimutatásáról szintén a 805. témaszámú magyar nemzeti standard szerinti jelentést kell kibocsátania.

   

Szakértői Bizottság

  

Betöltés...
X