Módosultak a kamara szabályzatai

A küldöttgyűlés módosításokat fogadott el a Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabályában, szakmai továbbképzési szabályzatában, a minőségellenőrzési bizottság szervezeti- és működési szabályzatában és alapjaiban kodifikálta újra a kamara etikai szabályzatát, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzatot, továbbá a kamara által adományozható díjakról, elismerésekről szóló szabályzatot. A módosított/újonnan elfogadott kamarai szabályzatok a kamarai honlapon letölthetőek.

Az alapszabályt érintő lényegi módosítások a következők:

 • a korábbi egységes tagdíjrendszerhez visszatérve és a szüneteltető tagsági jogállású kamarai tagok tagdíjához igazodva 2017. január 1. napjától alkalmazandóan a könyvvizsgáló cégek és az egyéni vállalkozóként könyvvizsgálói tevékenységet folytató kamarai tagok hozzájárulási díjminimuma egységesen 31.000.-Ft-ról 45.000.-Ft-ra emelkedett;
 • a kamara által fizetendő közfelügyeleti díj 50%-a bevételarányosan felosztásra kerül a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodókat könyvvizsgáló kamarai tagok és könyvvizsgáló cégek között (2017. január 1. napjától alkalmazandó);
 • a kamara 2018. január 1-jei hatállyal a szakmai tagozatok finanszírozása vonatkozásában 5.000 E-Ft keretösszeg biztosítsa, amely pályázatokkal hívható le;
 • a módosítás egyértelműsítette, hogy a szenior kedvezmény keretében biztosítható kedvezmény ténylegesen kizárólag az alaptagdíjra vonatkozhat;
 • 2017. május 31-i hatállyal a tagdíj és a hozzájárulási díj késedelmes megfizetésével kapcsolatosan – a késedelmi kamat helyett – bevezetésre kerül a késedelmi pótlék intézménye, melynek mértéke minden díjmulasztással érintett megkezdett hónap után 1 000 forint;
 • 2017. május 31-ét követően a kamara és a tagság közötti kapcsolattartás zavartalanságának előmozdítása érdekében a kamarai tagoknak rendelkezniük kell ügyfélkapus azonosítóval.

A kamara szakmai továbbképzési szabályzatának 2018. január 1-jével hatályba lépő módosításai döntően a 20/2017. (03.10.) számú elnökségi határozattal elfogadott szakmai továbbképzési átalakítási koncepcióhoz igazodnak, emellett egyes változtatásokat a gyakorlati tapasztalatok indokolnak.

Előzőek keretében - egyéb módosítások mellett - a szakmai továbbképzés során teljesítendő éves kreditpontok száma 2018. évtől 20 kreditpontra emelkedik, melynek megoszlása a következő:

 • 4 kreditpont kötelező képzés;
 • 4 kreditpont szabadon választott lehetőleg a területi szervezet szervezésében;
 • legalább 4 kreditpont online, vagy szabadon választott képzés keretében megszerzendő kreditpont;
 • 8 kreditpont önképzés keretében megszerzendő kreditpont.

A tárgyévben szerzett többletkreditpontokból legfeljebb 4 kredit következő évre átvihető azzal, hogy a központi szervezésű általános továbbképzésen, valamint a speciális minősítéssel kapcsolatban megszerezhető kreditek csak a tárgyévben érvényesíthetőek.

A fentiek mellett módosulnak a speciális minősítéshez szükséges kredipontok megszerzésének szabályai; az IFRS és a költségvetési minősítéshez 2-2- kreditpontot, a többi minősítés vonatkozásában minősítésenként 1 kreditpontot szükséges megszerezni azzal, hogy a szabályzatban meghatározott esetekben a többletkreditek a tárgyévben elszámolhatóak.

A szabályzat újonnan beépített külön fejezete részletezi a 65 év feletti szüneteltető tagsági jogállású kamarai tagokra vonatkozó speciális továbbképzési szabályokat, kedvezményeket, emellett kiegészítésre kerülnek a méltányossági eljárás szabályai, esetkörei.

További módosítást jelent, hogy

 • a főtitkári hivatal az általános továbbképzés oktatási anyagát elsődlegesen elektronikus formában teszi hozzáférhetővé/küldi meg a kamarai tagok részére;
 • a területi szervezet elnökségének hatáskörébe tartozó továbbképzés engedélyezési, kreditérték meghatározási eljárás főszabály szerint díjköteles (5.000.-Ft);
 • az oktatási bizottság meghatározhatja azon belföldi egyéb szakmai szervezetek körét, amelyek esetében a fennálló tagsági viszonyuk keretében éves szakmai továbbképzésben részt vevő kamarai tagok részére a továbbképzéssel érintett évben az e-learning képzés nem kötelező.

Az új etikai szabályzat megalkotását az irányadó törvényi szabályozás és a jogi környezet módosulása (új polgári törvénykönyv, az auditreformhoz kapcsolódó kamarai törvény változások, stb.), valamint az IFAC Etikai Kódex időközbeni változásai tették szükségessé. A megújuló etikai szabályozás a lehetőségek szerint adaptálta az IFAC Etikai Kódex szabályozási koncepcióját, megközelítési módját, szem előtt tartva azt az alapcélt, hogy az új etikai szabályzat függetlenségi előírásai legfeljebb indokolt esetben fogalmazzanak meg az IFAC Etikai Kódex előírásainál szigorúbb megkötéseket. Az elfogadott etikai szabályzat a függetlenség és a könyvvizsgálói tevékenységgel nem összeegyeztethető tevékenységek kategóriáját alkalmazza, a függetlenségnél megkülönböztetve az abszolút (el nem hárítható) függő helyzeteket a relatív (biztosítási intézkedésekkel megfelelő veszélyszintre csökkenthető) függő helyzetektől. Átstrukturálásra került az eljárásjogi rész eddigi felépítése, a szabályzat pontozása és tagolása.

Az új etikai szabályzat 2017. július 1-jén lép hatályba azzal, hogy annak fegyelmi eljárásra vonatkozó rendelkezéseit az azt követően elrendelt elsőfokú fegyelmi eljárásokra kell alkalmazni (az anyagi jogi előírások alkalmazása szempontjából a fegyelmi vétség elkövetésének időpontja az irányadó).

A minőségellenőrzési bizottság szervezeti- és működési szabályzatának 2017. június 26-án hatályba lépő módosításait a következő körülmények indokolták:

 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló megújuló törvényi szabályozáshoz igazodva kiegészült a minősgellenőrzési bizottság feladat- és hatásköre;
 • az alapos tervezés érdekében indokolnak bizonyult a minőségellenőrzési és pénzmosásos ellenőrzési terv határidejének augusztus 31-ére történő módosítása.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzat elfogadását az új pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (továbbiakban: Pmt.), valamint az új Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény (továbbiakban: Kit.) indokolta.

A lényegi törvényi változások:

 • az új Pmt. hangsúlyozottan épül a kockázatalapú megközelítésre, előírja a felügyeletet ellátó hatóságok és a hatályuk alá tartozó szolgáltatók számára a kockázatok értékelését és az e kockázatokkal arányos, megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések meghozatalát (belső eljárásrend kialakítását);
 • az új Pmt. kiegészíti és pontosítja az ügyfél-átvilágítási kötelezettséget, lényeges változás, hogy az új Pmt. kifejezetten lehetővé teszi – megfelelő garanciák biztosításával – az ügyfél-átvilágítás és üzleti kapcsolat létesítés személyes megjelenés nélkül történő elvégzését;
 • az új Pmt.-ben új kötelezettségként jelennek meg a tényleges tulajdonosok adatainak központi nyilvántartásáról és az adatokhoz való hozzáférésről szóló rendelkezések;
 • az új Pmt. a hatékonyabb végrehajtás érdekében részletesebb rendelkezeseket fogalmaz meg a bejelentési kötelezettség teljesítése és a bejelentéseket fogadó és elemző pénzügyi információs egység működése tekintetében.
 • az új Pmt. – többek között – kiegészíti, pontosítja az adatvédelemre, nyilvántartásra, a vonatkozó statisztikai adatok vezetésére, a csoportszintű politikákra, a belső ellenőrző és nyilvántartó rendszerre, valamint a képzésre vonatkozó rendelkezéseket;
 • az új Pmt. egységesíti és szigorítja a kötelezettségek nem megfelelő teljesítése esetén alkalmazandó szankciókat;
 • az új Pmt. végrehajtása érdekében elkészítendő szolgáltatói belső szabályzat kötelező tartalmi elemei vonatkozásában az NGM kapott felhatalmazást a rendelet kiadására (amely a kötelező elemek meghatározásán túlmenően a kockázatalapú megközelítés szempontrendszerét is tartalmazza majd);
 • az új Kit. a korábbi szabályozáshoz képest kiterjeszti a hatályát az ENSZ Biztonsági Tanácsa pénzügyi és vagyoni korlátozásokat elrendelő határozataira, egységesíti az adatvédelmi rendelkezéseket és a mentesítés szabályait, pótolja a pénzeszköz és gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának tilalmával és a jogorvoslattal kapcsolatos szabályokat, továbbá – az új Pmt-hez fűződő kapcsolat tovább fejlesztésével – egyértelműsíti és megerősíti a korlátozó intézkedések végrehajtásáért felelős központi hatóságnak, a szolgáltatóknak valamint a szolgáltatók felügyeletét ellátó szerveknek törvény szerinti kötelezettségeit. A kialakítandó szabályozás az érintett alanyi kör és intézményi struktúra azonosságára tekintettel nagy mértékben kapcsolódik az új Pmt. tervezetének rendelkezéseihez, több esetben visszautalva az új Pmt. tervezetének konkrétan meghatározott rendelkezéseire.

A vonatkozó kamarai szabályzat az előzőek szerinti jogszabályi környezethez igazodik, egységesen tartalmazza az új Pmt-ben és az új Kit-ben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére irányuló kamarai hatósági eljárás részletszabályait, mely eljárás tekintetében a minőségellenőrzési bizottság jár el. A hatósági ellenőrzés változatlanul kérdőíves módszerrel történik, a kérdőív jóváhagyása elnökségi hatáskörbe tartozik.

A fentebb részletezett törvényi szabályozásnak megfelelően a hatósági eljárásokban alkalmazandó lehetséges intézkedések köre jelentősen módosult (szigorodott), a jogerős vagy a jogorvoslatra tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatokat közzé kell tenni

Az új Pmt. és az új Kit., valamint a vonatkozó kamarai ellenőrzési szabályzat egységesen 2017. június 26-án lépnek hatályba.

A kamara az új Pmt., valamint az új Kit. szerint kötelező jellegű útmutatót bocsát majd ki a könyvvizsgáló szolgáltatók részére, melynek részét képező egységes szabályzatot a könyvvizsgáló szolgáltatók az előző törvények szerinti belső szabályzatként fogadhatják el. A könyvvizsgáló szolgáltatók belső szabályzattal (szabályzatokkal) kapcsolatos teendőit külön közleményben részletezzük.

Az újonnan elfogadott és 2017. május 15-én hatályba lépett, a kamara által adományozható díjakról és elismerésekről szóló szabályzat alapján a kamara által alapított díjak és elismerések a következők :

 • Dr. Bartók Nagy András Életműdíj
 • Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Életműdíj
 • Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemérem
 • Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Emlékplakett
 • Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Jubileumi Oklevél

Az egyes díjak, elismerések adományozásának feltételeiről, megjelenési formájáról, a djjazó testületről, az adományozás eljárási szabályairól és az átadás módjáról a szabályzat, illetve annak melléklete részletesen rendelkezik. Fontos tudnivaló, hogy a Dr. Bartók Nagy Andás Életműdíjnak a jelen szabályzat hatályba lépésekor folyamatban lévő jelölési eljárása során a 2004. december 4-én elfogadott „Dr. Bartók Nagy András életműdíj szabályzata” vonatkozó előírásainak megfelelően kell eljárni.
 

Betöltés...
X