A környezet védelmével kapcsolatos vállalati stratégiák szintjei Magyarországon – és a hozzájuk kapcsolódó controlling eszközök - Dr. Kozma Dorottya Edina - Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin - Dr. Fekete-Berzsenyi Hajnalka

Dr. Fekete-Berzsenyi Hajnalka - Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin - Dr. Kozma Dorottya Edina közös előadásának ideje: 2023. szeptember 13. 11.30-11.50 Tudományos szekció – "Digitális lépésváltás a könyvvizsgálatban" című Könyvvizsgálói Konferencia

Előadó

Dr. Kozma Dorottya Edina

Pannon Egyetem, Számvitel és Pénzügy Intézeti Tanszék

egyetemi adjunktus

Dr. Kozma Dorottya Edina 1991. február 8-án született Kolozsváron, jelenleg a Pannon Egyetem Számvitel és Pénzügy Intézeti Tanszékének egyetemi adjunktusa. Az alap- és mesterszakot, valamint a doktori képzést is a Pannon Egyetemen végezte. Fő kutatási témája a fenntartható fejlődés, körforgásos gazdaság, de emellett számos további téma kutatásában is részt vesz az egyetemen, mint a környezeti controlling, vállalkozói attitűd, motiváció.
  
     

Előadás rövid összefoglalója

  

A kutatás célja a környezetvédelemmel kapcsolatos stratégiák és a hozzájuk kapcsolódó controlling eszközök feltérképezése a legnagyobb alkalmazotti létszámmal és magyarországi telephellyel rendelkező vállalatok körében. A kutatási kérdések megválaszolására kérdőíves megkérdezés módszerével került sor. A vállalati stratégiák osztályozására a klaszterelemzés módszerét alkalmazták a szerzők, melynek során 146 vállalkozást soroltak az azonosított három stratégia klaszterbe: az Élenjárók, az Ébredezők és a Lemaradók klaszterébe. Ezt követően 21 controlling eszköz alkalmazásának vizsgálatára került sor, melyeket négy csoportra osztottak: stratégiai, adminisztratív, módszertani és gazdasági jellegű eszközökre. A vizsgált mintában a gazdasági és a stratégiai jellegű módszerek bizonyultak legelterjedtebbnek. A szerzők megvizsgálták, hogy van-e statisztikailag igazolható kapcsolat a környezeti stratégia klaszterekbe való tartozás és az egyes controlling eszközök alkalmazása között. Az eredmények elemzése során szignifikáns, de gyenge illetve közepes kapcsolatokat azonosítottak. A vizsgált környezeti controlling eszközök közül a környezeti stratégia klaszterekbe való tartozással a legszorosabb kapcsolatot a Cramer's V és a kontingencia együttható szerint a következők mutatják: Beruházások értékelése (a gazdasági és környezeti értékelés integrálása); A környezeti stratégiák gazdaságosságának vizsgálata; Környezetvédelmi célok kidolgozása és integrálásuk a stratégiába; Környezetvédelmi képzési program működtetése az alkalmazottak számára. A robusztus lambda mutató szerint a Környezeti stratégiák gazdaságosságának vizsgálatával; a Környezeti sikertényezők azonosításával; és az Ökomérlegek használatával sikerült szignifikáns kapcsolatot kimutatni.     

    

Betöltés...
X