Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Minőség-ellenőrzési Bizottság beszámolója 2007. évi tevékenységéről 2003-2007. évek összegzése

Összefoglaló

Eredmények

 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2003. január 1-én indította el a könyvvizsgálói minőség-ellenőrzés rendszerét. A minőségellenőrzési szabályzat szerint 2003-2007. évek jelentik a rendszer bevezetési szakaszát, mely 2007. december 31-én lezárult.

 

Célként tűzte ki a kamara, hogy minden aktív könyvvizsgálónak át kell esnie ellenőrzésen.

Az első ellenőrzések túlnyomórészt szűkített hatókörrel történtek, azonban 2006. évtől elindult a közérdeklődésnek kitett gazdálkodók könyvvizsgálóinál a teljeskörű ellenőrzés is.

Az elmúlt időszakban, összesen 3 226 könyvvizsgálót ellenőriztünk, ezen belül 2 922 főnél szűkített hatókörű, 304 főnél teljes körű vizsgálatot végeztünk. Az összes ellenőrzésből 2 228 könyvvizsgáló megfelelt (69,1 %), 897 fő megfelelt, de továbbfejlődés szükséges (27,8%) és 101 fő nem felelt meg (3,1%) minősítést kapott.

A kamarai aktív könyvvizsgálók kb 90 %-a esett át az első minőségellenőrzésen. Mentesültek a vizsgálat alól a „junior" könyvvizsgálók, a tevékenységüket 2008-ban befejezők és a kisszámú megbízással rendelkezők. (Lásd 2.1 pont.)

Figyelembe véve az előző szakaszban részletezetteket, elmondhatjuk, hogy a kamara teljesítette a minőség-ellenőrzés bevezetésével vállalt kötelezettségét.

A könyvvizsgálók elfogadták a minőség-ellenőrzés szükségességét. A minőség-ellenőrzési bizottság koncepciója szerint a minőségellenőrök az elmúlt öt év folyamán teljesítették azon célkitűzést, hogy gyakorlati tanácsokkal segítsék a könyvvizsgálókat a szakmai feladatok végrehajtásában.

Javaslatok

Az elvégzett minőségellenőrzési vizsgálatok tapasztalatai alapján a könyvvizsgálói szakma figyelmébe ajánljuk a következőket:

 • A szakmai standardok betartása minden könyvvizsgáló számára kötelező.
 • A könyvvizsgálóknak szakmai hitelük, objektivitásuk és feddhetetlenségük megőrzése érdekében mindig szem előtt kell tartaniuk a függetlenség követelményét.
 • A könyvvizsgáló felelőssége, hogy csak bizonyítékokkal megfelelően alátámasztott jelentést bocsásson ki.
 • Könyvvizsgálati gyakorlat folytatása mindenkitől megköveteli a felhasználói szintű számítógépes ismereteket.
 • A munka hatékonyságának javítása és a dokumentációs követelmények kielégítése érdekében könyvvizsgálati szoftver alkalmazása ajánlott.

A 2007. évi ellenőrzési terv teljesítése

2.1 Adatszolgáltatás teljesítése, kiválasztás


2007. évben a természetes személy tagok 98,8 %-a, a társaságok 99,4 %-a teljesítette éves adatszolgáltatási kötelezettségét. Az adatszolgáltatást követően a bizottság összeállította az éves minőség-ellenőrzési tervet, amely augusztus hónapban felkerült a kamara honlapjára.

A Minőségellenőrzési Szabályzat előírásai szerint a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinál legalább 3 évenként kell lefolytatni minőségellenőrzést. A rendelkezés betartása érdekében ki kellett választani az e körben érintett könyvvizsgálók közül azokat, akiknél az első ellenőrzés 2004. évben, vagy ez előtt történt. A tervmódosítás alapvetően ezért volt szükséges.

Ugyanakkor - a szabályzat által megengedve, - a bizottság a vizsgálatot elhalasztotta a nem közérdeklődésnek kitett gazdálkodók könyvvizsgálójánál, amennyiben az előző három évben összesen kevesebb, mint hat jelentést bocsátott ki, vagy ha aktív státuszának tervezett megszüntetését jelezte. A könyvvizsgáló kérésére ilyen esetekben is le kell folytatni az esedékes vizsgálatot, - ezzel a lehetőséggel azonban nem éltek a könyvvizsgálók.

A teljeskörű ellenőrzésben nem érintett, előző években nem ellenőrzött és adatai alapján a vizsgálat alól fel nem menthető valamennyi könyvvizsgálót kijelölte a bizottság szűkített hatókörű ellenőrzésre.

1. számú táblázat

Minőség-ellenőrzés 2007.

Eredeti TERV

Módosított TERV

TÉNY

Teljes körű minőség-ellenőrzés

70 fő

168 fő

149 fő

Szűkített hatókörű minőség-ellenőrzés

630 fő

626 fő

568 fő

Összes vizsgálat száma

700 fő

794 fő

717 fő

Az első minőség-ellenőrzés alól felmentett

0 fő

270 f

270 fő

Tevékenysége megszüntetéséről nyilatkozó könyvvizsgáló

0 fő

0 fő

50 fő

2007. évben 31 fő könyvvizsgáló nyújtott be halasztási kérelmet. Számuk növekedett az előző évhez viszonyítva (20 fő). A bizottság 29 esetben hozzájárult a halasztáshoz a kérelemben megfogalmazottak szerint (törölte a könyvvizsgálót a tárgyévben vizsgálandók névsorából, éven belül egy későbbi időpontban jelölte ki a vizsgálatot, vagy 2008. január hónapra engedélyezte az ellenőrzés lefolytatását).

A ténylegesen elvégzett vizsgálatok száma (2008. január 31-ig): 568 szűkített hatókörű és 149 teljes körű ellenőrzés. 50 főt tevékenysége bejelentett megszüntetése, 270 főt kevés számú megbízása alapján mentesített a bizottság a vizsgálat alól.

2.2 A 2007. évi minőségellenőrzési feladatok kapacitás-elszámolása

2007. évben a kiválasztott könyvvizsgálók ellenőrzésére fordított idő:

Szűkített hatókörű vizsgálat (568 fő):3408 óra
Teljes körű ellenőrzés (142 fő):1420 óra
Az etikai bizottság által elrendelt soron kívüli teljes körű ellenőrzés (3 fő):30 óra
Pályázók teljes körű ellenőrzése (4 fő):40 óra
A minőségellenőrök ellenőrzése (13 fő):78 óra
A 2007. évi feladatok végrehajtásának időráfordítása összesen: 4976 óra

2.3 A 2007. évi ellenőrzési terv pénzügyi teljesítése

A pénzügyi tervezés lezárása után készült el a 2007. évi végleges minőség-ellenőrzési terv. Bár a teljeskörű ellenőrzések aránya nőtt a tervezetthez viszonyítva, költségtervét a bizottság nem módosította.

2. számú táblázat

2007. év

TERV

KIADÁS TÉNY

 

Adatok: E. HUF

KIADÁS Eltérés a tervtől

KÖLTSÉG TÉNY

KÖLTSÉG Eltérés a tervtől

Minőségvizsgálatok száma (Fő)

700

717

17

717

17

Minőségellenőrök díja, járulékok és költségtérítések

59 400

54 319

-5 081

59 735

335

Minőségellenőrök oktatása

1 200

1 793

593

1 642

442

Egyéb kiadás (posta és anyag)

400

211

-189

211

-189

Minőség-ellenőrzés összesen

61 000

56 322

-4 678

61 587

587

Szakmai szolgáltatások (rendszerfejlesztés)

5 000

3 207

-1 793

3 597

-1 403

ÖSSZESEN

66 000

59 529

-6 471

65 184

-816

A kiadási tervtől való viszonylag nagy összegű (5 081 E Ft) elmaradás/megtakarítás oka, hogy jelentős számban történtek vizsgálatok november és december hónapban, valamint a kérelemre elhalasztott vizsgálatok 2008. január-februárban melyek megbízási díjainak számfejtése december-február hónapokban történt, így ezek járulékai illetve a levont SZJA már nem jelentek meg kiadásként 2007. évben.

Teljesítésszemléletű költségelszámolást figyelembe véve 335 E Ft túllépés mutatkozik a tervhez viszonyítva a minőség-ellenőrzés közvetlen költségeinél. A túllépést indokolja a vizsgálatok számának túlteljesítése és ellentételezi a szakmai szolgáltatások fejlesztésén elért megtakarítás.

A közvetlen kiadások tervtől való elmaradása ily módon látszólagos megtakarítást eredményez. A közvetlen költségeken belül a megbízási díjak és járulékaik a vizsgálatok számával arányosan nőttek, míg tényleges megtakarítás mutatkozik a költségtérítéseknél - köszönhetően a szigorú gazdálkodásnak.

Fejlesztési feladatok

Minőségellenőrzési szakmai feladatok elvégzésére 5 000 E Ft állt rendelkezésre a pénzügyi terv szerint.

A bizottság által 2007-re előirányzott feladatok voltak:

- Konszolidált beszámolók kérdőívének kidolgozása,

- Jogszabályon alapuló egyéb könyvvizsgálatok kérdőívének összeállítása,

- Minőségellenőrzési módszertan kidolgozása,

- Minőségellenőrzési SZMSZ kidolgozása.

Év közben részben módosultak a szakmai feladatok. Az új törvény előírásaihoz, a teljeskörű vizsgálatok bevezetéséhez és a kamarai integrált informatikai rendszer kialakításához kapcsolódva a következő szakmai fejlesztési feladatok teljesültek:

 • Visszajelzés a minőségvizsgálatokról - kérdőívek szerkesztése a könyvvizsgálók és a minőségellenőrök részére.
 • A könyvvizsgálók 2007. évi kötelező oktatása keretében szakmai nap anyagának kidolgozása - a minőség-ellenőrzés témakörében.
 • Minőség-ellenőrzési módszertani kézikönyv összeállításának megkezdése - az új kamarai törvény szerinti minőségellenőrzések segítésére.
 • A Módszertani Kézikönyv részeként minőségellenőrzési Segédletek kidolgozása.
 • Minőség-ellenőrzési kontrolling rendszer kialakítása. A könyvvizsgálók új minőség-ellenőrzési adatszolgáltatásának tervezése - figyelembe véve a kamara integrált információs rendszerének lehetőségeit.
 • Minőség-ellenőrzési Szervezeti-és Működési Szabályzat kidolgozása, valamint az Minőségellenőrzési Eljárási Szabályzat előkészítése.
 • Teljeskörű ellenőrzés számítógépes alkalmazásának javítása, továbbfejlesztése.

 

2008. évre kellett halasztani a konszolidált beszámolók kérdőívének és a jogszabályon alapuló egyéb könyvvizsgálatok kérdőívének kidolgozását. A Minőségellenőrzési Módszertani Kézikönyv egyes további elemeinek kidolgozása és az elnökségi jóváhagyás 2008. évi feladat lesz.

Összességében a szakmai feladatoknál 1 793 E Ft-tal maradt el a kiadás a tervezett összegtől (2. számú táblázat).

2007. évi minőség-ellenőrzési tevékenység értékelése

3.1 A 2007. évi vizsgálatok számszerű eredménye

(adatok: főben) 3. számú táblázat

Minősítés

Egyszerűsített vizsgálat

Teljes körű vizsgálat

Összesen

Éves tervbe beválasztott könyvvizsgálók száma

Megfelelt:

340

113

453

Megfelelt, de további fejlődés szükséges:

207

26

233

Nem felelt meg:

21

3

24

Éves tervbe beválasztott könyvvizsgálók össz.:

568

142

710

Etikai-és a szakértői bizottság által elrendelt soron kívül ellenőrzött könyvvizsgálók száma

Megfelelt:

0

0

0

Megfelelt, de további fejlődés szükséges:

0

3

3

Nem felelt meg:

0

0

0

Etikai és szakértői b. által elrendelt összesen:

0

3

3

Pályázók száma

Megfelelt:

0

2

2

Megfelelt, de további fejlődés szükséges:

0

2

2

Nem felelt meg:

0

0

0

Pályázó összesen:

0

4

4

ÖSSZESEN:

Megfelelt:

340

115

455

Megfelelt, de további fejlődés szükséges:

207

31

238

Nem felelt meg:

21

3

24

Mindösszesen:

568

149

717

A 717 fő könyvvizsgáló ellenőrzésekor:

63,5 % kapott megfelelt minősítést,

33,2 % ért el megfelelt, de további fejlődés szükséges eredményt és

3,3 % nem felelt meg a minőségvizsgálat követelményeinek.

2007. évben jelentős számban került sor teljeskörű ellenőrzésre. A vizsgálati minősítések alig térnek el az előző években elért eredményektől.

A teljeskörű ellenőrzéseknél kisebb arányban született „nem felelt meg" eredmény, mint az egyszerűsített ellenőrzések során (2.1 %).

A megfelelt minősítés aránya a teljeskörű ellenőrzéseknél 77,2 %, magasabb, mint a szűkített hatókörű vizsgálatok esetében.

 

3.2 A 2007. évben elvégzett minőség-ellenőrzések és az elmúlt öt éves időszak tapasztalatainak összegzése

3.2.1 Teljes körű ellenőrzések

A minőségellenőrzési szabályzat 21. c.) pontja alapján 2007. évben ki kellett választani teljeskörű ellenőrzésre azokat a könyvvizsgálókat, akik bár átestek egyszerűsített ellenőrzésen, közérdeklődésre számot tartó ügyfelük miatt vonatkozik rájuk a 3 évenkénti vizsgálati periódus.

2007. évben a küldöttgyűlés által elfogadott, a standard-módosításokat követő kérdőív egy megbízásra vonatkozóan 162 kérdést tartalmazott. Ez jelentős eltérés a szűkített hatókörű vizsgálatokkal szemben (34 kérdés). Az ellenőrzés értékelésére is más szabályok szerint került sor.

60 % fölötti teljesítmény kellett a „megfelelt, de további fejlődés szükséges" eredményhez, míg „megfelelt" eredményt elérni 90 % fölötti teljesítménnyel lehetett.

A 2008. február 02-án hatályba lépett új Minőség-ellenőrzési Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a „Megfelelt" minősítés határa 80 % lett. Az SzMSz lehetővé teszi a 2007. évi teljeskörű vizsgálatok eredménye esetében az értékelés felülbírálatát, amennyiben az a könyvvizsgáló számára kedvezőbb minősítést eredményez.

Előfordult, hogy az adatszolgáltatás során a könyvvizsgálók rosszul sorolták be ügyfeleiket az egyes cégtípusokba, így a minőségellenőrzési terv összeállításakor téves kiválasztás történt. Ilyen esetben az adatszolgáltatás ellenőrzése után a bizottság méltányosságból törölte a vizsgálatot. Az adatszolgáltatást részletes útmutatás segíti a kamara honlapján is.

Míg 2006. évben 55 teljeskörű ellenőrzésre került sor és tapasztalat szerint ezek gyengébb eredményt hoztak, mint az egyszerűsített vizsgálatok, addig 2007. évben a 149 ellenőrzés jobb eredménnyel zárult, mint egyszerűsített ellenőrzések, vagy akár 2003-2007. évek együttes átlaga (ez utóbbiban dominálnak a szűkített hatókörű ellenőrzések).

Az adatok alapján megállapítható, hogy a teljeskörű ellenőrzéssel érintett kör felkészültebben fogadta a minőségellenőrzést.

3.2.2 Vizsgálati tapasztalatok

Visszajelzések könyvvizsgálóktól

A bizottság 2007. évben nemcsak a vizsgálati dokumentációkra és a minőségellenőrök jelentéseire támaszkodott a tapasztalatok összegzésénél, hanem a könyvvizsgálók visszajelzéseire is.

Minden könyvvizsgáló kérdőívet kapott, melynek segítségével név nélkül jelezhették az ellenőrzéssel kapcsolatos véleményüket, tapasztalataikat. (A válaszlehetőségek negatív, semleges, vagy pozitív tartalmat képviseltek.)

229 kérdőív érkezett vissza. A válaszadók nemek szerinti megoszlása: 71 % nő, 29 % férfi. Valamennyi kérdésre 90 % körüli, vagy azt meghaladó arányban adtak pozitív visszajelzést. Pl: A minőségellenőr szakmai felkészültségét, könyvvizsgálói hozzáértését, gyakorlati tapasztalatát megfelelőnek ítélték. A vizsgálat során a vizsgáló stílusát, illetve az ellenőrzés során kialakult légkört segítőkésznek és együttműködőnek értékelték.

A kérdésre, hogy a könyvvizsgáló előzetes elvárásainak mennyire felelt meg a minőség-ellenőrzés, a válaszadók 92 %-a válaszolt pozitívan, jelezve, hogy segítséget kapott további munkájához.

Érkeztek negatív észrevételek is (1-3 % között), melyekre a bizottság odafigyel, az ellenőrzési módszertan fejlesztésénél és az oktatások során felhasznál.

Ellenőrzöttek adatai (nem teljeskörűen)

Az ellenőrzött könyvvizsgálók adatszolgáltatása alapján a minőségellenőrök (név nélkül) statisztikát készítettek a kibocsátott jelentések megoszlásáról és a megbízási díjak alakulásáról - 2006. évre vonatkozóan. Megjegyzendő, hogy a minta nem reprezentatív, az összes aktív könyvvizsgálók 11,5 %-ának felel meg.

A rendelkezésre álló statisztikában szereplő ellenőrzött 406 könyvvizsgáló 4336 jelentést bocsátott ki. Érdekességként:

2006. év vonatkozásában a kibocsátott jelentések 92,2 %-a minősítés nélküli hitelesítő záradékot tartalmazott. További 5,9 % esetén a könyvvizsgáló figyelemfelhívással élt (ezek 40 %-át 3 könyvvizsgáló produkálta).

1,6 % volt a korlátozást tartalmazó jelentések aránya, míg véleménynyilvánítás elutasítását, vagy ellenvéleményt a jelentések 0,2 %-ában alkalmaztak a könyvvizsgálók.

A vizsgált körben 54 esetben előfordult, hogy a könyvvizsgáló minimális díja 50 ezer forint, vagy az alatti volt. Egy könyvvizsgálónál viszont 1,5 millió forint volt a minimum ügyfelenkénti díjtétel.

A legmagasabb díj megközelítette a 43 millió forintot, előfordult azonban, hogy a maximális díjtétel mindössze 80 ezer forintot tett ki - egy megbízásra vonatkozóan.

122 fő legmagasabb - könyvvizsgálatból származó, ügyfelenkénti - díja meghaladta az 1 millió forintot, 81 könyvvizsgáló maximális díja viszont nem haladta meg a 300 ezer Ft-ot.

119 fő minimális díja nem érte el a 100 ezer Ft-ot.

2003-2007. évi tapasztalatok összegzése

Lezárult a minőség-ellenőrzés bevezető szakasza. Öt év vizsgálati tapasztalatait lehet hasznosítani a könyvvizsgálati munkában és a minőség-ellenőrzés változó követelményeire való felkészülésben. A minőségellenőrök jelentései és a bizottság tapasztalatai szerint:

 

 • A dokumentálás terén előrelépés történt, még ha a könyvvizsgálók díjazásában gyakran nem is jelenik meg az erre fordított erőfeszítés. Az utóbbi években elterjedtek a könyvvizsgálati munkában segítséget nyújtó szoftverek, hangsúlyt kell helyezni azonban a programok aktualizálására, új verziók beszerzésére.
 • Rendezettek lettek a könyvvizsgálati munka kötelező (szabvány) iratanyagai, kevesebb hibás, vagy pontatlan megfogalmazással találkoztak a minőségellenőrök (szerződés, jogi nyilatkozat, jelentés, teljességi nyilatkozat, elfogadó nyilatkozat).
 • A hiányosságok között említhető a szakmai munka felületessége és az a félreértés, hogy egy szoftver nyújtotta dokumentálási lehetőséggel a bizonyítékszerzést véli kiváltani a könyvvizsgálók egy része. A szoftverek alkalmazásában tapasztalt hiányosságok a számítástechnika terén mutatkozó gyengébb felhasználói ismeretekre utalnak.
 • Öt év tapasztalata, hogy fejleszteni szükséges egyes területeket, mert a hiányosságok minden évben visszaköszöntek. Ilyenek: számviteli politika vizsgálata, a munkaprogram hiányosságai, a kockázatkezelés alacsony színvonala, szakszerűtlen megfogalmazás a könyvvizsgálói minősítéssel ellátott jelentésben.
 • Előfordult - dokumentáció bizonysága, vagy a könyvvizsgálótól szóban kapott tájékoztatás alapján is, - hogy a könyvvizsgálók nem ismerik kellően az ügyfeleiket, a munka során nem szereznek elegendő bizonyítékot véleményük alátámasztására, a következtetések levonása hiányos, de felmerül a függetlenség megkérdőjelezhetősége is.
 • A legtöbb könyvvizsgáló felkészül az ellenőrzésre, előkészíti a két kiválasztott megbízás anyagát, a dokumentációt kiegészíti. Többször érzékelhető, hogy utólag készült az anyag jelentős része.
 • A szűkített hatókörű vizsgálat nem terjedt ki rá, de érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a mérleg fordulónapja utáni események vizsgálati dokumentációja hiányos, elhanyagolják a vállalkozás folytatása elvének megítélését, illetve a kapcsolt felekre vonatkozó előírások, kockázatok vizsgálatát.
 • A vizsgálatok során a minőségellenőrök találkoztak olyan esetekkel, amikor a könyvvizsgáló úgy bocsátott ki hitelesítő záradékot tartalmazó jelentést, hogy a mérleg valódiságát megkérdőjelező, bizonyítékkal alá nem támasztott tételek derültek ki a rendelkezésre álló anyagból. Ez fakad hozzá nem értésből, az ügyféllel szembeni túlzott lojalitásból, az óvatosság és szakmai szkepticizmus hiányából. Erősíteni kell a könyvvizsgálók felelősségtudatát, a helyes szakmai magatartást.
 • A munkaráfordítás tervezésekor a könyvvizsgálónak tisztában kell lennie az általa vállalható ügyfelek számával, a nagyságrendet, vagy a tevékenység bonyolultságát is figyelembe véve. Előfordul, hogy valaki nagyszámú megbízást vállal, de elfogadható szakmai színvonalon nem tud a feladatnak eleget tenni.
 • Az ellenőrzés során több esetben tapasztalták a minőségellenőrök, hogy a díjtétel nincs arányban az elvégzendő munkával. Ez azonban nem szolgálhat hivatkozási alapul a felületes munkavégzésre.
 • A könyvvizsgálók egy része a könyvvizsgálati munkát összetéveszti a számviteli elszámolások, a zárási feladatok alátámasztásával és dokumentálásával, így ha a főkönyvelő megfelelően összeállítja a beszámoló mellékleteit, nem látják szükségét az ellenőrzés elvégzésének.

3.3 A minőségellenőrzéssel kapcsolatos szankciók

A „nem felelt meg" minősítésű könyvvizsgálókkal szemben a hatályos szabályzat 66. pontja fogalmaz meg szankciókat. 2007. évi eredménye alapján 24 könyvvizsgáló (3,3 %) számára kötelező a költségtérítéses továbbképzés.

A minőség-ellenőrzési bizottság két kolléga ellen kezdeményezett fegyelmi eljárást az elmúlt év folyamán.

 • Az egyik könyvvizsgáló esetében az ellenőrzés lefolytatása során a minőségellenőr megállapította, hogy a könyvvizsgáló nem szolgáltatott adatot minden ügyfelére vonatkozóan, és a tényleges ügyfélszám valamint az adatszolgáltatás között lényeges, 20% feletti eltérés volt. Ezzel a könyvvizsgáló megsértette a szabályzat 33. pontjában foglaltakat. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy a lényegesen hibás adatszolgáltatás fegyelmi vétségnek minősül, és fegyelmi eljárást von maga után az etikai szabályzatban foglaltak szerint.
 • Másik esetben a könyvvizsgáló 2005. és 2006. években is ki volt jelölve ellenőrzésre, azonban mindkét évben halasztást kért. 2007. évben a vizsgálat előtt egy nappal jelezte akadályoztatását, azonban felszólításra sem nyújtott be halasztási kérelmet. A bizottság megállapította, hogy a könyvvizsgáló folyamatosan végez könyvvizsgálói tevékenységet. A minőség-ellenőrzési szabályzat 11. pontja (a könyvvizsgálói tevékenység gyakorlásából eredő kötelezettség megszegése) valamint a Kamara etikai szabályzatának A fejezet 2. a) pontja és C fejezet 1.13 pontjai alapján a könyvvizsgáló ellen a bizottság fegyelmi eljárást kezdeményezett.

Az eljárások jelenleg még folyamatban vannak.

3.4 Minőségellenőrök ellenőrzése, továbbképzése

3.4.1 Minőségellenőrök ellenőrzése.

2007. évben is folytatódott a minőségellenőrök ellenőrzése. A csoportvezetők 13 esetben keresték fel a helyszíni vizsgálatot végző, hozzájuk beosztott minőségellenőrt. Az ellenőrzés időpontjáról és az ellenőrző személyről előre értesítést kapott a könyvvizsgáló és a minőségellenőr is. Az ellenőrzésekről minden esetben jelentés készül.

2008. évtől a kamara hatósági eljárásaként folytatódik a minőség-ellenőrzés, melyre fel kell készíteni a minőségellenőröket. A gyengeségek felmérése, a fejlesztendő területek meghatározása fontos szempont a csoportvezetők által végzett ellenőrzések során.

A minőségellenőrökkel szemben előtérbe kerülnek új, vagy ezután nagyobb hangsúllyal megjelenő elvárások (pl. íráskészség, állásfoglalási hajlandóság, informatikai ismeretek stb.). Ezért szükséges megismerni, felmérni a fejlesztendő területeket.

A vizsgálati tapasztalatokat a bizottság beépíti a minőségellenőrök kötelező továbbképzési anyagába. Elmondható - az indirekt és ellenőrizhetetlen támadások ellenére, - hogy kevés kritika érte a minőségellenőrök munkáját, annál több köszönetet és elismerést kaptak a könyvvizsgálók részéről. (Lásd: visszajelző kérdőívek.)

3.4.2 Minőségellenőrök továbbképzése

2007. évben először, bentlakásos formában került sor a minőségellenőrök kétnapos továbbképzésére - a minőségellenőrzési szabályzat előírásai alapján.

Ezt indokolta az oktatási területek fontossága, a teljeskörű ellenőrzés szélesebb körben történő bevezetése.

A prezentációkat a bizottság tagjai dolgozták ki és adták elő. A minőségellenőrök jól hasznosítható ismereteket szerezhettek a 2007. évi vizsgálatok lebonyolításához, de tájékoztatást kaptak a törvényi és egyéb szabályváltozásokról is.

Folytatódott az ellenőrök és ellenőrzöttek kommunikációjának javítását szolgáló személyiségfejlesztés. Sikere alapján ennek valószínűleg 2008. évben is lesz folytatása.

 

A bizottság kidolgozott a könyvvizsgálók számára is egy előadást, melyet a legtöbb helyi szervezet igényelt a kötelező továbbképzés szakmai napja keretében.

A 2008. évi feladatok összefoglalása

4.1 Minőségellenőrzés

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény előírásai szerint legalább 3 illetve - nem közérdeklődésnek kitett ügyfelekkel rendelkező könyvvizsgálók esetében, - legalább 6 évenként kötelező kamarai (külső) minőségellenőrzést végrehajtani.

Figyelembe véve a kamara aktív tagságát, a minőség-ellenőrzés költségtervezése során 600 fő ellenőrzésével számol a bizottság 2008. évben.

A minőségellenőrzési terv összeállítása az éves adatszolgáltatás feldolgozása után lehetséges.

Változott a tervben szereplő könyvvizsgálók részletes adatszolgáltatási kötelezettsége. Részben a törvényben foglalt feladatok következtében merül fel új adatok szolgáltatása, részben az adatszolgáltatás módja és iránya változik, ami magával hozza a folyamat újragondolását.

Az éves minőségellenőrzési terv összeállítása a kamara integrált információs rendszere segítségével történik. A kiválasztásnál javasolt figyelembe kell venni, hogy ne kerüljenek az éves tervbe azon könyvvizsgálók, akiknél 2007. évben történt minőség-ellenőrzés.

A tervezésnél ügyelni kell arra, hogy a közérdeklődésre számot tartó ügyfelekkel rendelkező könyvvizsgálók az ellenőrzési ciklusuknak megfelelő nagyságrendben kerüljenek kiválasztásra.

A bizottság a tervezés során meghatározhat további prioritásokat, szűkítési szempontokat, vagy véletlenszerű kiválasztással a rendszer fogja generálni a tervlistát.

4.2 Minőségellenőrök oktatása

A minőségellenőrzés új rendszerének bevezetése alapvetően meghatározza a továbbképzés feladatait.

Az oktatáson a minőségellenőröknek meg kell ismerkedniük a szabályozás változásával, a rendszerrel és a folyamatokkal.

A képzés célja, felkészíteni mindenkit a teljeskörű ellenőrzés technikai és minőségi követelményeire. Folytatni kell a személyiségfejlesztést is.

A szállás és ellátás jelentős költsége mellett számolni kell az előadások kidolgozásának költségeivel is. A bizottság 2008. évi tervében 2,3 millió Ft van elkülönítve erre a feladatra.

Az előadások összeállításában és megtartásában a bizottság számít - tagjain kívül - a minőségellenőrökre is. Külső szakértőt csak speciális témában indokolt igénybe venni.

4.3 A minőség-ellenőrzés továbbfejlesztése

2007. évben elkezdődött a Minőség-ellenőrzési Módszertani Kézikönyv kidolgozása, összeállítása, mely folytatódik 2008. évben is.

Ennek részeként:

A vizsgálati kérdőívek módosítása, új kérdőívek kidolgozása, a következők szerint:

 • Könyvvizsgálók belső minőségellenőrzési rendszerének vizsgálatára vonatkozó kérdőívek módosítása (kétféle változat).
 • Az egyes megbízások vizsgálatára vonatkozó „általános" kérdőív kisvállalkozásokra alkalmazható verziójának kidolgozása.
 • Új speciális kérdőívek kidolgozása (Pl. konszolidáció, önkormányzatok, stb)

Nyomtatványminták, dokumentumsablonok, szabályzatok, segédletek kidolgozása.

A minőség-ellenőrzés technológiai fejlesztése keretében a vizsgálati kérdőívek használatához számítógépes alkalmazás kidolgozása szükséges.

A szakmai feladatok teljesítésére a kamara küldöttgyűlése a pénzügyi tervben 2008. évre 5 millió forintos költségkeretet fogadott el.

Az elfogadott szakmai feladatok kidolgozásában elsősorban a bizottság tagjai illetve a minőség-ellenőrzés kamarai szervezete vesz részt, egyes feladatokhoz külső szakértők igénybevétele szükséges.

2007. december 31-én lejárt a minőségellenőrzési bizottság mandátuma. A kamara küldöttgyűlése 2008. február 2.-án választotta meg az új bizottság tagjait.

A bizottság Puskás István személyében új elnököt választott.

 

Puskás István s.k.
minőség-ellenőrzési bizottság elnöke

A jelentés letöltése

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X