Könyvelői minősítés

2019. december 15-ével indul a könyvviteli szolgáltatók minősítési és minőségbiztosítási rendszere a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szervezésében.

A könyvvelői szolgáltatások terén hosszú idő óta sokan vannak, akik keresik a minőségi szolgáltatást nyújtó piaci szereplők megtalálása és kiemelése, valamint a minőségi munka elismerése irányába ható módszereket. Fontos szempont a pozitív, követendő példák kiemelése, a jó teljesítményt nyújtók elismerése, kedvezőbb helyzetbe hozása.

  

Miért vált szükségessé és került kidolgozásra a minősítés?

A vállalkozások jól felfogott érdeke, hogy olyan számviteli és adózási szolgáltatókat bízzanak meg, akik magas szintű szaktudással rendelkeznek, tisztában vannak az üzleti viszonyokkal és a kor követelményeinek megfelelő struktúrát működtetve támogatják a vállalkozások tevékenységet. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mi nyújthat garanciát számukra a könyvelő munkájára vonatkozóan: Mitől lesz „jó” vagy „minőségi” egy könyvelő munkája?

Ebből a piaci környezetből eredt a szakma (könyvelők, könyvvizsgálók, hatóságok) és a gazdálkodók igénye egy olyan minősítési rendszer kidolgozása, amelynek eredményeként a piac szereplői képet kaphatnak egy adott könyvviteli szolgáltató szakmaiságáról.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál két éves, könyvelés és ellenőrzés terén gyakorló szakemberek előkészítő és egyeztető munkájának eredményeként alakult ki ez az önkéntes alapon működő szakmai minősítési és minőségbiztosítási rendszer, amely a könyvviteli szolgáltatók, könyvelési tevékenységet folytatók számára nyújt lehetőséget a szolgáltatásaik szakmai színvonalának, egy önkéntes alapon működő minőségellenőrzés során való elismertetésére és a megszerzett minősítés szakmai és a megrendelői oldal számára való kihirdetésére. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara célja a minősített könyvviteli szolgáltató cím létrehozásával, hogy e címet viselő könyvelőket pozitív példaként kiemelje, amely számukra további piaci előnyöket jelentsen.

Önkéntes alapon működő szakmai minősítési és minőségbiztosítási rendszer

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2019. december 15-ével elindítja a könyvviteli szolgáltatók minősítő szolgáltatását, amely a könyvviteli és számviteli szolgáltatás magyarországi színvonalának emelését, a szakmai színvonal javítását célozza meg.

A „Magyar Könyvvizsgálói Kamara által minősített könyvviteli szolgáltató” címet
a sikeres minősítést követően az eredményes pályázók 2 éven keresztül viselhetik.

  

Miért éri meg minősített könyvelő címet szerezni?

Előnyök
"Magyar Könyvvizsgálói Kamara által minősített könyvviteli szolgáltató" cím viselése jelentős marketing előnyökkel jár:

▪    Bizalmat tud kelteni ügyfeleiben
▪    A cím elnyerése kiemelhető honlapon, bemutatkozó anyagokban, email aláírásban
▪    A minősített könyvviteli szolgáltatók névsora publikálásra kerül a kamara honlapján
▪    A publikus listán az ügyfél meg tud győződni a könyvelő regisztrált minőségéről
▪    Minősített könyvviteli szolgáltató logó használata
▪    Napi szinten tudatosítja megbízóiban a színvonalas szolgáltatását (pl. email aláírásban szerepeltetve)
▪    A könyvelő munkája minősége alapján meg tudja különböztetni magát más szolgáltatóktól
▪    Szakmai önbecsülése emelkedik
▪    A könyvelői szakma presztízsének emelkedése
▪    A minősítési kérdőív eljárási és kompetencia mércét nyújt a saját szolgáltatásai színvonalának feltérképezéséhez, a követendő eljárásokhoz
▪    A kamara tudásbázisának használata
▪    Munkamódszertani segédletekhez hozzáférés, amely segítséget adhat a saját módszerek továbbfejlesztéséhez
▪    Fórum: kommunikációs csatorna a minősített szolgáltatók közötti párbeszédre, egymás munkájának segítségére
▪    Könyvvizsgálói bizalom növekedése: jelzés arról, hogy az auditált beszámolót összeállító könyvviteli szolgáltató rendszerben gondolkodik és működik
▪    Pozitív figyelem ráirányítása a könyvelői szakmára (sajtó, fórumok)
▪    Általános színvonal emelkedés a könyvviteli szolgáltatások terén
    

Hogyan pályázhat a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara által minősített könyvviteli szolgáltató” címre?

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által minősített könyvviteli szolgáltató címre jelentkezését benyújthatja vállalkozás vagy magánszemély is, aki rendelkezik a meghatározott szakképesítéssel, gyakorlattal és a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító minisztériumi engedéllyel és vállalja a minősítési eljárásban való részvételét.

Folyamata

A szakmai minősítést a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: MKVK vagy kamara) a pártolói státusszal rendelkező vagy kamarai tagsággal rendelkező könyvvizsgáló, vagy könyvvizsgáló cégnek minősülő jelentkezők számára tudja biztosítani.

Melyik folyamat vonatkozik Önre?

  1. Könyvviteli szolgáltatók számára, akik nem minősülnek kamarai tag könyvvizsgálóknak vagy könyvvizsgáló cégnek, a minősítést megelőzően pártoló személy, pártoló szervezet státusz szerezése szükséges. Lásd 1. pont „Pártolói státusz megszerzése”.
  2. Amennyiben kamarai tag könyvvizsgáló/könyvvizsgáló cég és a könyvvizsgálati tevékenység mellett könyvviteli szolgáltatást is végez, akkor csak a könyvvizsgálói tagsági szám megadására van szükség, beadhatja jelentkezését a minősítésre. Lásd 2. pontban „Minősítés folyamata”.

  

1. Pártolói státusz megszerzése

  
Kik szerezhetnek pártolói státuszt?

Ha egyéni vállalkozóként nyújt szolgáltatást, akkor pártoló személyként, ha gazdasági társasági formában, akkor a pártoló szervezetként kérheti a nyilvántartásba vételét.

Természetes személy     Szervezet
Pártoló személy lehet, aki:
▪    támogatni kívánja a kamara működését
▪    rendelkezik okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító minisztériumi engedéllyel, vagy ACCA (Association of Chartered and Certified Accountants) végzettséggel és member vagy fellow regisztrációval
Pártoló szervezetté válás feltételei annyiban különböznek, hogy
▪    van legalább egy olyan tagja, munkavállalója, vezető tisztségviselője, aki rendelkezik az előzőekben felsorolt képesítések egyikével és
▪    a jelentkező szervezet jogosult könyvviteli szolgáltatás nyújtására.

   
Pártoló kamarai díj: 50 ezer forint/év

Az pártoló kamarai díjat a kamara központi számlájára kérjük befizetni a jelentkezéskor.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara bankszámlaszáma: 12010855 - 01283148 – 00100002

A Pártoló személy, pártoló szervezet kamarai regisztrációval a szervezet nyújtotta előnyökben részesülhet (kedvezményes szakmai oktatások, szakmai anyagok elérési lehetősége stb.), illetve jelentkezhet az önkéntes minősítési rendszerbe. Amennyiben jelentkezik a szakmai minősítésre és teljesíti az ehhez szükséges feltételeket, követelményeket és érvényes minősítést szerez, abban az esetben viselheti a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara által minősített könyvviteli szolgáltató” címet.

Kedvezmények a kamarai pártoló státusz révén
  • Magyar Könyvvizsgálói Kamara tudásbázisának használata: munkamódszertani segédletekhez, iratmintákhoz, stb. hozzáférés
  • Kamarai szakmai rendezvényeken való ingyenes vagy kedvezményes díjú részvételi lehetőség
  • Konzultációs szolgálathoz való kérdésfeltételi lehetőség
  • Igénybe vehetik a jogsegélyszolgálat és az Egyeztető testület szolgáltatását
  • Aktuális kamarai partneri kedvezmények lehetősége
  • A kamara tervezi bővíteni a kedvezmények listáját, pl. további szakmai kiadványokhoz és e-learning előadásokhoz való díjmentes vagy kedvezményes hozzáféréssel, konzultációs szolgálathoz való kérdésfeltételi lehetőséggel, magatartási kódex ajánlásainak, normarendszerének megosztásával.
Pártoló személy / szervezet regisztráció

Pártoló személy vagy pártoló szervezet elektronikus úton kérheti regisztrációját az e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) igénybevételével, vagy írásban az MKVK Főtitkári hivatalához címezve: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. Kérjük, a jelentkezési lapot kinyomtatva, aláírva – az e-papír szolgáltatás igénybevétele esetén az aláírt, szkennelt dokumentum csatolásával – küldje el a kamara részére.

Jelentkezési lap pártoló személyek részére

Jelentkezési lap pártoló szervezetek részére

    További információk:
A pártoló személy / pártoló szervezet nyilvántartásba vételéről a kamara felvételi bizottsága jár el, amely a jogviszony fennállásáról igazolást ad ki.
A felvételről a kamara felvételi bizottsága a főtitkári beérkezéstől számított 60 napon belül testületi ülésen határoz. Ha szükséges a felvételi bizottság a kérelmezőt a beérkezéstől számított 22 napon belül hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre hívja fel. A pártoló személyi, pártoló szervezeti jogviszony a nyilvántartásba vételi kérelemnek helyt adó határozat napjával keletkezik.
Az MKVK főtitkári hivatal folyamatos nyilvántartást vezet a pártoló személyekről és pártoló szervezetekről.
A pártoló személy, pártoló szervezet ezen megszerzett jogánál fogva semmilyen könyvvizsgálói tevékenység végzésére nem jogosult! (Ezalatt értendő: sem jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység, sem a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységen kívüli egyéb szakmai szolgáltatás folytatására a pártoló személy, pártoló szervezet regisztráció nem jogosít fel.)

  

    

  

2. Minősítés folyamata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által minősített könyvviteli szolgáltató cím megszerezésére és a minősítésre a Jelentkezési lap és Minősítő kérdőív kitöltésével és benyújtásával tud jelentkezni.

Minősítési szempontok

A minősítő rendszer kidolgozása során a szakértők számba vették a könyvelői munka számos aspektusát és meghatározták mi az a szint és színvonal, amelyet nem lehet a megfelelő szakmai, technikai, technológiai felkészülés nélkül átugrani, hogy megbízhatóan, folyamatosan magas színvonalon dolgozók könyvviteli szolgáltatók érdemeljék ki a minősített szolgáltató címet.

A felvázolt három kérdéskör a könyvviteli szolgáltatás minőségi kereteit adja. A könyvviteli szolgáltatás végzéséhez igen sokféle kompetencia, feltétel teljesülése szükséges. Mivel a könyvviteli szolgáltatásokra nincsenek egységes eljárási és/vagy munkamódszertani standardok, ezért mindenkinél más-más gyakorlatok lehetnek, vagy valakinél akár többféle eljárás is van egy adott helyzet kezelésére. Számos megoldás elfogadható, hiszen a rendszer arra igyekszik a könyvelőt terelni, hogy ő maga gondolja végig a saját rendszerét, ügyfélkörét és arra alakítson ki egységes eljárásokat, sémákat, protokollokat.

A minősítési szempontrendszer három minősítési kérdéskört ölel fel alap-, folyamat- és informatikai minősítő feltételeket s összesen 150 db kérdést tartalmaz, amelyekre Igen / Nem / Nem értelmezhető válaszok adhatók. A minősítési kérelem elbírálását segíti, ha a minősítő kérdőív vélemény mezőiben röviden összefoglalja az ahhoz a kérdéshez tartozó gyakorlatát.

A Minősítési kérdőív és a három kérdéskört részletező Minősítés szempontrendszere elérhető a kamara honlapján.

  
Mit kell benyújtania a jelentkezéshez?

A könyvviteli szolgáltatók minősítő szolgáltatás indulásának időpontja: 2019. december 15. A jelentkezéseket e naptól várjuk a Minősítési kérdőív csatolásával, a kérdőívben feltüntetett mellékletekkel együtt, elektronikusan az e-papír szolgáltatás igénybevételével vagy írásban. Kérjük, az e-papír szolgáltatás igénybevétele esetén a jelentkezési lapot aláírt, szkennelt változatban, a minősítő kérdőívet pedig Excel formátumban küldje el a kamara részére a kérdőívben feltüntetett mellékletekkel csatolásával együtt.

Jelentkezési lap a Könyvelői minősítésre

Minősítési eljárásban való részvétel díja: 125 000,- Ft + áfa

Az eljárásban való részvétel díját a kamara központi számlájára kérjük befizetni a jelentkezéskor.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara bankszámlaszáma: 12010855 - 01283148 – 00100002

 
Elbírálás

A beadott minősítő kérdőívek értékelését egy minősítő testület végzi, amely gyakorló könyvviteli szakemberekből, kamarai tag könyvvizsgálókból, köztük minőségellenőrzési tapasztalattal rendelkezőkből áll. A testület – figyelemmel a társ szakmai szervezetek véleményére – a kamara könyvelői tagozatának javaslata alapján került kialakításra. Az elbírálás során a testület a minősítő kérdőív és mellékelt dokumentumok alapján – igény szerint – kérhet további információkat, személyes meghallgatást a pályázótól.


Minősítések ütemezése

A jelentkezéstől számított 90 napon belül történik a minősítés. A jelentkezések beérkezésének függvényében a minősítő testület legalább negyedévente ülésezik a befogadott minősítéseket értékelve. A kiadott minősítés a következő negyedév első napjától lép életbe és 2 évre szól.

  
Feltételek

Pártoló személy és kamarai tag könyvvizsgáló minősítést akkor kaphat, ha igazolja, hogy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább három éves gyakorlata van a könyvviteli szolgáltatás nyújtásában. Pártoló szervezet és könyvvizsgáló cég minősítést legalább 1 év működési időtartam után kaphatja meg.
A minősítési eljárás egységesen kezeli a MKVK tagjait, mint könyvviteli szolgáltatót és a pártoló személy, pártoló szervezet könyvviteli szolgáltatót.

  

  
Sikeres minősítést követően a minősített könyvelő 2 éven keresztül viselheti a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara által minősített könyvviteli szolgáltató” címet, amelyet marketing célokra is felhasználhat.

A minősítést a 2 év letelte után meg lehet ismételni. A sikeresen minősített szolgáltatók nevét a kamara honlapján is szerepelteti. Az aktuális minősített könyvvizsgálók közzétételi listája elérhető a kamara honlapján.

  

Sok sikert kívánunk a minősítés megszerzéséhez!

  

Kérdése esetén, kérjük keresse a Magyar Könyvvizsgálói Kamara munkatársát, Kotyinszki-Gaál Nikolettát, a gaal.nikoletta@mkvk.hu e-mail címen.

Kapcsolódó anyagok

Amennyiben a fenti szabályokat eredeti jogforrásban szeretné áttanulmányozni, akkor az alábbi dokumentumok itt érhetőek el:

   

Betöltés...
X