Tájékoztató a pártoló személyek, pártoló szervezetek és szenior könyvvizsgálók nyilvántartásba vételéről és törléséről szóló, illetve a könyvviteli szolgáltatók önkéntes kamarai minőségbiztosítási rendszeréről szóló szabályzatokról

A kamara elnöksége 2019. április 5-i ülésén fogadta el a pártoló személy, pártoló szervezet és szenior könyvvizsgáló jogviszony részletszabályait, valamint a minőségbiztosítási rendszer elemeit tartalmazó szabályzatokat, melyek 2019. április 15-én léptek hatályba.

2017. június 23-án három helyettes államtitkár, minisztériumi főosztályvezetők és osztályvezetők, valamint a kamara képviselői egyeztetéseket folytattak a pártoló személyi és szervezeti jogviszony intézménye, valamint a könyvelési tevékenységet/könyvviteli szolgáltatást végzők kamarai minősítésbiztosítási rendszerének koncepciója tárgyában.

Az előkészítő munkálatokat követően a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) – kamarai indítványra – 2018. július 26-ai hatállyal kiegészült a pártoló személy, pártoló szervezet és szenior könyvvizsgáló intézményével kapcsolatos 146/A. §-al.

A Kkt. fenti módosításához kapcsolódóan 2018. december 14-én a küldöttgyűlés módosításokat fogadott el az alapszabályban. A módosított alapszabály a pártoló személy, pártoló szervezet és szenior könyvvizsgáló intézményét egy helyen, a kamarai tagsági viszonyra és a könyvvizsgáló cégre vonatkozó II. és III. fejezettől elkülönítve szabályozza. A jogviszonyok létesítésének feltételeit, valamint a jogokat és a kötelezettségeket rögzítő alapelvek szabályzatba foglalásával új fejezet nyílt a részletszabályok, valamint a minőségbiztosítási rendszer koncepciójának a kidolgozásával kapcsolatban.

A pártoló személy és szervezet intézményével kapcsolatos alapvető tudnivalók

A kamarai alapszabály 451. pontja értelmében a pártoló személy – egyéb feltételek mellett – olyan természetes személy lehet, aki rendelkezik okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító minisztériumi engedéllyel, vagy ACCA (Association of Chartered and Certified Accountants) végzettséggel és member vagy fellow regisztrációval.

Pártoló szervezet – az egyéni vállalkozó kivételével – az a gazdálkodó szervezet lehet, amely (egyéb feltételek mellett) jogosult könyvviteli szolgáltatás nyújtására és rendelkezik legalább egy olyan taggal, munkavállalóval, vezető tisztségviselővel, aki megfelel az előző bekezdésben meghatározott követelménynek.

A pártoló személy és szervezet

a) előzetes regisztrációt követően (pártoló szervezet esetében vezető tisztségviselője útján) tanácskozási joggal részt vehet a lakóhelye szerint illetékes területi szervezet és meghívás alapján a kamara egyéb szerveinek tevékenységében,
b) a könyvviteli szolgáltatók önkéntes kamarai minőségbiztosítási rendszerére vonatkozó kamarai szabályzatban meghatározott feltételek és követelmények teljesítése esetén, érvényes minősítés birtokában viselheti a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara által minősített könyvviteli szolgáltató” címet,
c) köteles megtartani a kamara alapszabálya és egyéb önkormányzati szabályzatai rá vonatkozó előírásait,
d) köteles az 50 ezer forint/év összegű pártoló kamarai díjat megfizetni, melynek teljesítésére az alapszabály 146-148. pontban foglaltak megfelelően irányadóak. A pártoló kamarai díj a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara által minősített könyvviteli szolgáltató” cím elnyeréséhez szükséges kamarai minősítési eljárás díját, költségeit nem tartalmazza.

A szenior könyvvizsgáló intézményével kapcsolatos alapvető tudnivalók

Szenior könyvvizsgáló olyan büntetlen előéletű természetes személy lehet, aki

a) a 65. életévét betöltötte, vagy az öregségi teljes nyugdíjra jogosultságot szerzett,
b) korábban a kamara tagja volt és kamarai tagsága a kilépésével szűnt meg,
c) vállalja a kamara alapszabálya és egyéb önkormányzati szabályzatai rá vonatkozó előírásainak betartását,
d) vállalja a szenior könyvvizsgálói kamarai díj megfizetését.

A szenior könyvvizsgáló

a) előzetes regisztrációt követően tanácskozási joggal részt vehet a lakóhelye szerint illetékes területi szervezet és meghívás alapján a kamara egyéb szerveinek tevékenységében,
b) térítésmentesen részt vehet a kamara által a kamarai tagok részére szervezett, a Kkt. 106. § szerinti szakmai továbbképzésen,
c) köteles a 15 ezer forint/év összegű szenior könyvvizsgálói kamarai díjat megfizetni, melynek teljesítésére az alapszabály 146- 148. pontban foglaltak megfelelően irányadóak.

A könyvelési tevékenységet/könyvviteli szolgáltatást végzők kamarai minősítésbiztosítási rendszerének küldöttgyűlés által is megtárgyalt alapelvei:

 • A kamara, mint köztestület a számviteli szolgáltatás magyarországi színvonalának megfelelő szintre történő emelésének érdekében, a szakmai színvonal javítását célozva hozza létre a könyvviteli szolgáltatók önkéntes minőségbiztosítási rendszerét. A kamara felelőssége tudatában támogatni kívánja azon szakemberek és szakmai szervezetek, valamint vállalkozások tevékenységét, akik/amelyek szakmai értékrendszere a kamarai célokkal összeegyeztethető.
 • A minősítés megszerzéséhez, a minősítéssel összefüggő kamarai rendszer működtetéséhez szükséges kamarai ráfordításokat teljes egészében a minősítési rendszerben minősítést szerzett vagy szerezni szándékozó könyvviteli szolgáltatóknak kell finanszírozniuk.
 • A könyvviteli szolgáltatók minőségbiztosítási rendszeréhez önkéntes alapon lehet csatlakozni.
 • A versenysemlegesség biztosítása érdekében a könyvviteli szolgáltatók minőségbiztosítási rendszeréhez könyveléssel foglalkozó kamarai tagok és könyvvizsgáló cégek, illetve külsős szakemberek/szolgáltatók egyaránt csatlakozhatnak.
 • A pártoló személy és szervezeti jogviszony mintegy előfeltétele a külsős szakemberek és cégek minősítésének; a minősítési eljárás már egységes mind a külsős szakemberek, mint a kamarai tagok és cégek esetében.
Pártoló személyek, pártoló szervezetek és szenior könyvvizsgálók nyilvántartásba vételéről és törléséről szóló szabályzat

A kamarai alapszabály 290. i) pontja alapján az elnökség 26/2019. (04.05.) számú elnökségi határozatával elfogadta a pártoló személyek, pártoló szervezetek és szenior könyvvizsgálók nyilvántartásba vételének és törlésének részleteiről rendelkező szabályzatot.

Az április 15-én hatályba lépett szabályzat értelmében, valamint a Kkt. 146/A. § (2) bekezdése alapján a pártoló személy, a pártoló szervezet és a szenior könyvvizsgáló kamarai nyilvántartásba vétele és a nyilvántartásból való törlése tekintetében első fokon a kamara felvételi bizottsága jár el. Az eljárás során a kapcsolattartás írásban, vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton történhet. A nyilvántartásba vételi és a nyilvántartásból való törlési eljárásokra vonatkozó részletszabályokat (kapcsolattartás, díjmentesség, ügyintézési határidő, hiánypótlásra/nyilatkozattételre felhívás, jogorvoslati lehetőség) a szabályzat II. fejezete rögzíti.

A pártoló személyi jogviszonyt létesíteni kívánó kérelmező a jelentkezésekor köteles

 • igazolni 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal büntetlen előéletét,
 • megtenni a szabályzat III. fejezet 12. pontjában részletezetteknek megfelelő nyilatkozatát; valamint
 • csatolni a szabályzat III. fejezet 13. pontjában meghatározott okiratokat.

A pártoló szervezeti jogviszonyt létesíteni kívánó kérelmező köteles

 • megtenni a szabályzat IV. fejezet 14. pontjában részletezetteknek megfelelő nyilatkozatát;
 • megjelölni legalább egy olyan tagját, munkavállalóját, vezető tisztségviselőjét, aki megfelel a kamarai alapszabály 451.b.) pontjában meghatározott feltételeknek; valamint
 • igazolni, hogy könyvviteli szolgáltatás nyújtására jogosult.

A szenior könyvvizsgálói jogviszonyt létesíteni kívánó kérelmező köteles

 • igazolni 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal büntetlen előéletét;
 • hitelt érdemlően igazolni, hogy az öregségi teljes nyugdíjra jogosultságot szerzett (amennyiben a 65. életévét még nem töltötte be); valamint
 • megtenni a szabályzat V. fejezet 19. pontjában részletezetteknek megfelelő nyilatkozatát.

A felvételi bizottság a pártoló személyt, pártoló szervezetet, szenior könyvvizsgálót törli a vonatkozó kamarai nyilvántartásból

a)a pártoló személy, pártoló szervezet, szenior könyvvizsgáló kérésére;
b)ha az érintett pártoló személy, pártoló szervezet, szenior könyvvizsgáló a kamarai alapszabály IX. fejezetében foglalt nyilvántartásba vételi feltételeknek a továbbiakban már nem felel meg;
c)ha az érintett pártoló személy, pártoló szervezet, szenior könyvvizsgáló a kamara alapszabálya és egyéb önkormányzati szabályzatai rá vonatkozó előírásait felróhatóan megszegi;
d)a kamarai díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget;
e)a pártoló személy, szenior könyvvizsgáló halálával, a pártoló szervezet jogutód nélküli megszűnésével.

A szabályzatot és mellékleteit erre a linkre kattintva tekintheti meg.

A könyvviteli szolgáltatók önkéntes kamarai minőségbiztosítási rendszeréről szóló szabályzat

A kamarai alapszabály 290. j) pontja értelmében, illetve a Kkt. 116. § d) pontja alapján az elnökség 28/2019. (04.05.) számú elnökségi határozatával elfogadta a könyvviteli szolgáltatók önkéntes kamarai minőségbiztosítási rendszeréről szóló szabályzatot.

Az ugyancsak április 15-én hatályba lépett szabályzat értelmében a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara által minősített könyvviteli szolgáltató” cím megszerzéséhez szükséges minősítést (a továbbiakban: minősítés) kérelemre egyéni vállalkozóként működő pártoló személy/kamarai tag könyvvizsgáló, vagy pártoló szervezet/könyvvizsgáló cég szerezhet.

A kamarai alapszabály 131. és 194. pontja, valamint 451/A. és 452/A. pontja alapján a könyvvizsgáló szolgáltatók, valamint a pártoló személyek és szervezetek a könyvviteli szolgáltatók önkéntes kamarai minőségbiztosítási rendszerére vonatkozó kamarai szabályzatban meghatározott feltételek és követelmények teljesítése esetén, érvényes minősítés birtokában viselhetik a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara által minősített könyvviteli szolgáltató” címet.

A kérelem és a minősítés díjköteles.

Pártoló tag és kamarai tag könyvvizsgáló minősítést akkor kaphat, ha igazolja, hogy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább három éves gyakorlata van a könyvviteli szolgáltatás nyújtásában, míg pártoló szervezet és könyvvizsgáló cég akkor kaphat minősítést, ha legalább 1 év működési időtartammal rendelkezik.

A minősítés megadása iránti kérelem a szabályzat 1. számú mellékletét képező minősítő kérdőív kitöltésével írásban, vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton terjeszthető elő a kamara elnökének címezve. A minősítés megadása érdekében a kérelemhez csatolni kell a minősítő kérdőív szerinti mellékleteket.

A minősítő kérdőív szakmai értékelését a kamara minősítő munkacsoportja végzi, a minősítést a kamara nevében és képviseletében, a munkacsoport véleménye alapján a kamara elnöke adja ki.

A pártoló tag/kamarai tag könyvvizsgáló, illetve a pártoló szervezet/könyvvizsgáló cég érvényes minősítés birtokában viselheti a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara által minősített könyvviteli szolgáltató” címet, azt jogosult a honlapján, bemutatkozó anyagaiban, aláírásában szerepeltetni.

A minősítés érvényességének időtartama két (2) év.

A minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó további részletszabályokat (eljárás menete és díja, minősítés megadásának megtagadása, a minősítés megszerzésének eljárási szabályai, minősítéshez kapcsolódó jogosítványok és kötelezettségek, minősítés visszavonása, minősítő munkacsoport) a szabályzat rögzíti.

Az előzőekben hivatkozott minősítő munkacsoport létrehozásának, illetve a szabályzat 1. számú mellékletét képező minősítő kérdőív elfogadásának határideje 2019. június 30-a.

A szabályzatot és mellékleteit erre a linkre kattintva tekintheti meg.

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X