A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat és a Szakértői Bizottság felhívása a pénz- és tőkepiaci szektorban működő gazdálkodók könyvvizsgálói számára a 2016. december 31. vagy az után végződő üzleti évekre kibocsátandó könyvvizsgálói jelentésekről

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kidolgozott jelentésminták a következő hivatkozáson keresztül érhetők el:
https://mkvk.hu/tudastar/utmutatok/jelentesmintak
A pénz- és tőkepiaci szektorban működő gazdálkodók esetében nem kerül sor külön jelentésminta kidolgozására, így ebben a szektorban is az általános jelentésminták használhatóak. Ez alól (a korábbi hagyományokat tartva) két kivétel van: a befektetési alapkezelő által a befektetési alap vonatkozásában készített éves jelentésről kiadandó könyvvizsgálói jelentés és a tőzsdén jegyzett alapok esetén kiadandó könyvvizsgálói jelentés (lásd lentebb).

Specialitások a közérdeklődésű gazdálkodói körben

Mindezek mellett a következőre hívjuk fel a pénz- és tőkepiaci szektorban működő gazdálkodók könyvvizsgálói figyelmét:

  • A tőzsdén jegyzett gazdálkodók esetén minden esetben szükséges a jelentésben „Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések” bekezdést szerepeltetni, amelyet az ISA 701-es (új) standard követelményei szerinti tartalommal kell megtölteni, abban az esetben is, ha a könyvvizsgáló nem azonosított kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdéseket (ekkor nemlegesen kell erről nyilatkozni),
  • A közérdeklődésre számot tartó (tőzsdén jegyzett gazdálkodók, hitelintézetek, biztosítók, befektetési vállalkozások, tőzsdén jegyzett alapokat kezelő befektetési alapkezelők) gazdálkodók könyvvizsgálóinak:

> a gazdálkodó audit bizottságának címezett kiegészítő jelentést kell készítenie (mely jelentés nem ugyanaz, mint a hitelintézetek, befektetési vállalkozások és biztosítók esetén készítendő és az MNB-nek címzett kiegészítő különjelentés):

- 2016. december 31-én végződő üzleti évek esetén a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény („Ktv.”) 2016. június 2-án hatályos 56. §-a szerinti tartalommal a könyvvizsgálat lezárását követően;
- 2017. év vagy azt követően végződő üzleti évek esetén az 537/2014/EU rendelet („Audit Reform Rendelet”) 11. cikke szerinti tartalommal a könyvvizsgálói jelentés kiadásával egyidejűleg (mely jelentést meg kell küldeni a vizsgált gazdálkodó igazgató tanácsa és felügyelő testülete részére is);

> a saját honlapjukon átláthatósági jelentést kell közzétennie:

- 2016. december 31-én végződő üzleti évek esetén a Ktv. 2016. június 2-án hatályos 55. §-a alapján (az ott meghatározott tartalommal), az üzlet év végét követő három hónapon belül (2016. üzleti év esetén jellemzően 2017. március 31-ig);
- 2017. év vagy azt követően végződő üzleti évek esetén az Audit Reform Rendelet 13. cikke alapján (az ott meghatározott tartalommal) az üzlet év végét követő négy hónapon belül (2017. üzleti év esetén jellemzően 2018. április 30-ig).

> figyelniük kell a cégrotációs szabályokra, melyről bővebb információ itt elérhető: https://mkvk.hu/szervezet/tagozatok/ptt/tagozatihirek/kozerdeklodes_rotacio_szolgaltatasok_20160726

> ha a kiadandó könyvvizsgálói jelentés olyan időszakra vonatkozik, mely 2017. évben végződik, a jelentésnek figyelembe kell vennie az Audit Reform Rendelet 10. cikke rendelkezéseit, továbbá az ilyen munkák esetén mindig szükséges belső minőségellenőr (EQCR) bevonása.

Specialitások a befektetési alapok esetén

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („Kbft.”) alapján a befektetési alap lehet zártvégű vagy nyíltvégű, illetve lehet zártkörű vagy nyilvános.

  • A nyilvános zárt végű befektetési alapokra a Kbft. 131.§ (2) bekezdése alapján a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) szabályait kell alkalmazni a beszámoló készítésre, tájékoztatásra és közzétételre. Ezek alapján a zártvégű alapok esetén a befektetési alap éves beszámolót készít, melyről könyvvizsgálói jelentés készül az általános szabályok szerint. Ez azt is jelenti, hogy az alább hivatkozott PM rendelet 1. sz. melléklete szerinti éves jelentésnek az éves beszámolón kívüli része az ISA 720 standard szerinti egyéb információnak tekintendő, amelyről a könyvvizsgálói jelentés „egyéb információk” alcím alatti részében kell az ISA 700-as standard követelményeit figyelembe véve nyilatkozni. (Az erre vonatkozó jelentésmintát mellékeljük.) (hivatkozások: Tpt. V. fejezet 54.§ (2) éves jelentés (4 hónapon belül); részletszabályok: 24/2008. PM rendelet). A Kbft. 103.§ (3) bekezdése a zárt végű befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalára a Tpt. vonatkozó előírásainak alkalmazását kötelezővé teszi.
  • A nyilvános nyílt végű befektetési alapokra a Kbft.131.§-a szerint éves jelentés (4 hónapon belül) készül, melyről a Kbtf. 135.§ (1) bekezdése szerinti speciális könyvvizsgálói jelentés készül (az erre vonatkozó jelentésmintát szintén mellékeljük). Amennyiben a nyilvános nyílt végű befektetési alapot a tőzsdére is bevezették, éves beszámolót is kell készíteni a Tpt. előírásai miatt (lásd a fenti pontot), amiről könyvvizsgálói jelentés készül az általános szabályok szerint.
  • A zártkörű alapoknál a Kbft. 140. § szabályozza, hogy éves jelentést kell készíteni és könyvvizsgáltatni kell, ami alól a Kbft. 2.§ (2) bekezdése alá eső alapok felmentést kapnak (a kezelési szabályzatukban erre fel kell hívni a figyelmet).
  • További sajátosságok:

> a Kbftv. előírásainak az értelmezése alapján a könyvvizsgálói jelentést a befektetési alap tulajdonosainak (az alap befektetőinek) kell címezni,
> a befektetési alap könyvvizsgálójának nemcsak a befektetési alaptól, hanem az alapot kezelő alapkezelőtől is függetlennek kell lennie, ezért a „vélemény alapja” szakaszban található könyvvizsgáló függetlenségére vonatkozó nyilatkozat szövegébe az alapkezelőt is bele kell foglalni,
> a könyvvizsgáló felelőssége szakasz második pontjában a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrol tekintetében az „Alap belső kontrolja” álláspontunk szerint nem értelmezhető, hiszen az Alappal kapcsolatos kontrolok az Alapkezelő szervezetén belül vannak kialakítva. Ezért „az Alap éves jelentésében közölt számviteli információk előállítása feletti belső kontrolok” megfogalmazás került bele az alapokra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésmintába,
> a tőzsdére (szabályozott piacra) bevezetett befektetési jegyekkel rendelkező befektetési alap éves jelentésére vonatkozó könyvvizsgálói jelentésnek tartalmaznia kell a megbízásért felelős partner nevét; a megbízásért felelős partner nálunk egyaránt jelenti a könyvvizsgáló társaság nevében aláíró ügyvezető partnert és a megbízásért személyében felelős könyvvizsgálót is; miután a megbízásért felelős aláíró partner és aláíró könyvvizsgáló neve az aláírás helyén a jelentésben fel van tüntetve, ezért a standard szerinti követelmény azzal is teljesíthető, ha egy erre utaló mondat szerepel a jelentés végén: „ A jelen könyvvizsgálói jelentést eredményező könyvvizsgálat megbízásért felelős partnerének a jelentés aláírói minősülnek.”

Mindezek alapján a nyilvános nyíltvégű befektetési alapok esetén az éves beszámoló helyett az éves jelentés a könyvvizsgálat tárgya. Az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentésmintát frissítettük, és mellékelten közreadjuk. A jelentésminta használata javasolt.

Kérjük a könyvvizsgálókat, hogy észrevételeiket, javaslataikat juttassák el a következő címek valamelyikére: e-mail: ptt@mkvk.hu , fax: 1/473-4510, postacím: MKVK PTT 1063 Szinyei M. u. 8.

Agócs GáborBarsi Éva
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat Elnöke             Szakmai Alelnök              

 


 

Jelentésminta letöltése (Kbft. szerint)
Jelentésminta letöltése (Tpt. szerint)
 

Betöltés...
X