Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Szakmai állásfoglalás a helyi önkormányzatok könyvvizsgálatáról

A helyi önkormányzatokkal kapcsolatos könyvvizsgálati kötelezettséget a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szabályozta, amelynek 2012. december 31-ig hatályos előírásai többek között erre vonatkozóan a következőket tartalmazta:

A helyi önkormányzatokkal kapcsolatos könyvvizsgálati kötelezettséget a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szabályozta, amelynek 2012. december 31-ig hatályos előírásai többek között erre vonatkozóan a következőket tartalmazta:

92/A. § (1) A megyei, a megyei jogú városi, a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzat képviselő-testülete köteles könyvvizsgálót megbízni, továbbá az egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét, pénzmaradvány-kimutatását, továbbá vállalkozási maradvány-kimutatását a Hivatalos Értesítőben közzétenni.

(3) A helyi önkormányzat, ha az előző évben a teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millió forintot és hitelállománnyal rendelkezik vagy hitelt vesz fel, köteles az (1) bekezdésben foglaltakat a hitelfelvétel évétől a hiteltörlesztés utolsó évéig bezárólag évente könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és közzétenni.

(4) A könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és vállalkozási maradvány-kimutatást a polgármester a zárszámadásról szóló rendelettel együtt terjeszti a képviselő-testület elé. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzat polgármestere a könyvvizsgálatról készített jelentést minden év június 30-áig megküldi az Állami Számvevőszéknek.

92/C. § (1) A könyvvizsgáló betekinthet a helyi önkormányzat könyveibe, a polgármestertől és az önkormányzat költségvetési szerveinek dolgozóitól felvilágosítást kérhet. Feladata különösen a helyi önkormányzat befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, pénzmaradványának és eredményének vizsgálata. A könyvvizsgáló tanácskozási joggal vehet részt a képviselő-testület nyilvános és zárt ülésén. A könyvvizsgálót a véleményezési körébe tartozó témákban a képviselő-testület ülésére a polgármester köteles meghívni.

(2) A 92/A. § (1) bekezdésében foglalt helyi önkormányzatok körében a könyvvizsgáló köteles megvizsgálni a képviselő-testület elé terjesztett költségvetési és zárszámadási rendelettervezeteket abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, továbbá a pénzügyi helyzetet elemezni, különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében.


A helyi önkormányzatokra, illetve az államháztartásra vonatkozó újabb jogszabályi előírások az önkormányzatok könyvvizsgálati kötelezettségét nem erősítették meg, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése az Ötv. erre vonatkozó §-ait 2013. január 2-től hatályon kívül helyezte.

Az előbbiek azt jelentik, hogy a helyi önkormányzatok körében a könyvvizsgálati kötelezettség megszűnt.

Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatok 2012. évi könyvvizsgálatát végző könyvvizsgálók erre a feladatra érvényes szerződésekkel rendelkeznek – a Magyar Könyvvizsgálói Kamarához e tárgyban érkezett megkeresésekre, kérdésekre is figyelemmel – szükségesnek tartjuk szakmai álláspontunk alábbiak szerinti rögzítését és közzétételét.


1.A helyi önkormányzatok könyvvizsgálatára megkötött szerződések hatálya

A helyi önkormányzatok könyvvizsgálatára kötött szerződések döntő többsége információink szerint 2013-ban vagy későbbi időszakban jár le, s határozatlan időre kötött szerződésekre is vannak példák (amelyre az eddigi szakmai állásfoglalások alapján ebben a körben lehetőség volt).

A helyi önkormányzatok kötelező könyvvizsgálatának megszűnését eredményező jogszabályi változások szükségessé teszik az érvényes megbízások tartalmának, jellegének áttekintését, egyeztetését, amely valamennyi ilyen megbízás esetében indokolt, illetve az erre kötött szerződések szükség szerinti felülvizsgálatát.

A bizonyosságot nyújtó könyvvizsgálói szolgáltatások átmeneti megoldásként jól illeszkedhetnek az Európai Unió Tanácsának a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011. évi 85. irányelvében foglaltakhoz, mely szerint a meghatározott követelményeknek megfelelő „állami számviteli rendszerekben belső ellenőrzést és független könyvvizsgálatot kell végezni”.

A helyi önkormányzatoknál folyamatban lévő könyvvizsgálatok zavartalan végrehajtása, a szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében a megbízások egyeztetésénél különös figyelemmel kell lenni a 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló auditálásával, valamint a 2013. évi költségvetés véleményezésével kapcsolatos feladatok értelmezésére és meghatározására.


2.A 2012. évre vonatkozó könyvvizsgálati kötelezettség szakmai értelmezése

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény idézett §-a a könyvvizsgálati kötelezettséget az egyszerűsített éves beszámoló közzétételéhez kötötte.
Ebből következik, hogy egy adott év könyvvizsgálata a helyi önkormányzatok körében is a beszámoló auditálásával zárul, amely előterjesztésének határideje a jelenleg érvényes szabályok szerint a tárgyévet követő év április 30.
Az adott évre vonatkozó könyvvizsgálói munka szakmailag (és az erre megállapított díjazást tekintve) egy egységes feladatnak tekintendő, s - a beszámolási rendszerből következően - a konkrét teendők természetszerűleg két év között oszlanak meg.

Az előbbiekből adódóan a 2012. évre vonatkozó kötelező (az önkormányzatok szempontjából kötelező feladatnak minősíthető) könyvvizsgálat szakmailag a könyvvizsgáló által véleményezett egyszerűsített beszámoló előterjesztésével, illetve annak testületi tárgyalásával zárulhat, utóbbira a könyvvizsgáló meghívása az eddig érvényes szabályok szerint kötelező volt.

Mindezekből következően elengedhetetlen, hogy a könyvvizsgálónak az egyszerűsített éves beszámoló elfogadásáig terjedő időszakig legyen érvényes megbízása (szerződése), ami szükségessé teheti az eddigiek megerősítését, kiegészítését, illetve abban az esetben, ha a szerződés 2012 végéig szólt, a megbízás meghosszabbítását.


3.A 2013. évi költségvetési rendelettervezettel kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok értelmezése

Az Ötv. fent idézett 92/C. § (2) bekezdése a megyei, a megyei jogú városi, a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatoknál a könyvvizsgált kötelező feladatává tette a költségvetési rendelettervezet véleményezését.
Ezt a feladatot a könyvvizsgálatra kötelezett további helyi önkormányzatok egy részénél a könyvvizsgálók szerződésükben rögzítve vállalták és ellátták.

A rendelettervezet véleményezése ezekben az esetekben beilleszkedett a könyvvizsgálat éves tevékenységébe, s elsősorban az előző év utolsó hónapjaiban, valamint januárban és februárban jelentett konkrét feladatokat.

A 2013. évi költségvetés tervezésének időszakában a könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatoknál egyrészt a beszámoló auditálásával kapcsolatos feladatok végrehajtása zajlik, másrészt felmerült a költségvetési rendelettervezet korábbiak szerinti véleményezésének igénye, szükségessége.
Amennyiben a könyvvizsgálónak erre az időszakra érvényes szerződése van, s abban ez a feladat külön megjelölésre került, az megfelelő alapot nyújthat a költségvetési rendelettervezettel kapcsolatos könyvvizsgálói tevékenységhez.

Abban az esetben, ha a könyvvizsgáló erre az időszakra érvényes szerződéssel rendelkezik, de az a költségvetési rendelettervezet véleményezését külön nem tartalmazza, a feladat ellátásához a megbízás (a szerződés) módosítása, kiegészítése válhat szükségessé.

A 2013. évi költségvetési rendelettervezet könyvvizsgálói véleményezésénél (annak vállalásához) ily módon mindenképpen biztosítani kell annak szerződéses feltételeit, hogy a könyvvizsgáló ezt a feladatot kompetens személyként (társaságkén) lássa el.
Erre a tényre a könyvvizsgáló jelentésében (írásos véleményében) is indokolt utalni.


4.Az éves beszámolóval és a költségvetés felülvizsgálatával kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok

Az éves beszámolók könyvvizsgálatát, a költségvetési rendelettervezetek véleményezését, egyéb könyvvizsgálói szolgáltatásokat a helyi önkormányzatok továbbra is igényelhetik, beleértve az eddigiekhez hasonló tartalmú könyvvizsgálói tevékenység folytatását is.
Ennek során támaszkodni lehet a helyi önkormányzatok eddigi könyvvizsgálatainak eredményeire, mivel általánosan elmondható, hogy hozzájárultak az önkormányzatok működése és gazdálkodása szabályszerűségének, illetve számviteli rendszerük, rendjük erősítéséhez, a vagyon védelméhez, a belső kontrollok megfelelő működtetéséhez, s ezáltal a beszámolók, pénzügyi kimutatások, előterjesztések megalapozottságához. Mindezeket igazolta az Állami Számvevőszék többször kifejtett véleménye is, amely szerint: ’Az önkormányzati gazdálkodás szabályszerűségét a független könyvvizsgálói jelentések is elősegítették.’

 

Budapest, 2013. január 23.

Dr. Lukács JánosDr. Printz János
az MKVK elnökea Költségvetési tagozat elnöke

 

 
 

Betöltés...
X