Módosul a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard

A közfelügyeleti hatóság 2022. szeptember 5-én jóváhagyta a kamara elnöksége által az 59/2022. (06.17.) számú elnökségi határozattal 2022. június 17-én elfogadott módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard-ot (MNKS-t). A módosítások eredményeképpen:

 • az MNKS új bekezdésekkel egészült ki, melyek az átalakulási-, egyesülési- és szétválási vagyonmérlegek könyvvizsgálatának néhány alapvető sajátosságát rögzítik a standardbeli követelmények szintjén, 
 • aktualizálásra került a standard 1. számú Függelékében szereplő, az MNKS által befogadott Nemzetközi Könyvvizsgálati és Minőségellenőrzési Standardok listája, valamint
 • a független könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó minta példákban „A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége” szakaszban kisebb szövegpontosításra került sor.
   

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard fentiek szerinti módosítását az alábbiak tették indokolttá:

 1. A kamara minőségellenőrzési bizottsága 2021. év során kidolgozta az átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálatára vonatkozó kamarai minőségellenőrzési kérdőívet, melyet a kamara elnöksége 2021.december 10-i ülésén elfogadott. A minőségellenőrzési bizottság és a szakértői bizottság közös álláspontja értelmében az átalakulási, egyesülési- és szétválási vagyonmérlegek könyvvizsgálatával szembeni néhány sajátos, de alapvető követelményt –  amelyek megalapozzák a majdani kamarai minőségellenőrzések során az e megbízás típusra kidolgozott és már elfogadott ellenőrzési kérdőív alapján történő számonkérést – szükséges volt a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard keretei között lefektetni.  Ezek azok a minimális követelmények, amelyek a könyvvizsgálati standardok megfelelő adaptálásának a legfontosabb alapvetéseit rögzítik, figyelembe véve az átalakulási-, egyesülési- és szétválási vagyonmérlegek könyvvizsgálatának a sajátosságait. Ennek eredményeképpen az MNKS kiegészítésre került a 43-50. számú bekezdésekben megfogalmazott követelményekkel, mely követelményeket azokra a könyvvizsgálati megbízásokra kell alkalmazni, melyek elfogadására a módosított MNKS közfelügyeleti hatóság általi jóváhagyását követő 15. napot követően kerül sor. A módosított MNKS ezen új követelményei tehát a gyakorlatban az átalakuláshoz, egyesüléshez vagy szétváláshoz kapcsolódó vagyonmérlegek könyvvizsgálatára vonatkozó, 2022.szeptember 20-át követően elfogadott (leszerződött) könyvvizsgálati megbízásokra vonatkozik.
   
 2. A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard 1. számú Függelékében felsorolt, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati és Minőségellenőrzési Standardok részét képező Nemzetközi Könyvvizsgálati és Minőségellenőrzési Standardok listájának aktualizálása szintén szükségessé vált, a 2023. január 1-jén vagy azt követően induló üzleti évek könyvvizsgálata tekintetében. A nemzetközi standardalkotó bizottság, az IAASB folyamatosan felülvizsgálja a nemzetközi standardokat, és a kamara szakértői bizottsága évek óta kiemelt figyelmet fordít ezeknek a változásoknak a nyomon követésére és a standardok lefordított magyar szövegében, s ez által a nemzeti standardokban való mielőbbi átvezetésére, a fordítások folyamatos aktualizálására. Ennek keretében vált most szükségessé az 1. számú Függelékben felsorolt egyes nemzetközi standardok címében bekövetkezett módosítások átvezetése.
   
 3. A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard további függelékeiben szereplő könyvvizsgálói jelentés minta példák szintén aktualizálásra kerültek. A 2/A, 2/B, 3/A, és 3/B Függelékekben szereplő jelentésminta példákban „A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége” szakaszban módosult a szöveg a 700. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standarddal való teljes összhang érdekében, melynek értelmében a vezetés felelőssége a megbízható és valós képet adó pénzügyi kimutatások elkészítése. Ennek megfelelően a kérdéses mondat a következőképpen módosul: „A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó (egyszerűsített) éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban.” Az aktualizált jelentésminta példák a 2023. január 1-jén vagy azt követően kiadott független könyvvizsgálói jelentésekre alkalmazandók.

A módosított MNKS ide kattintva érhető el.
 

Betöltés...
X