Az ukrán-orosz konfliktus hatásai az éves beszámolók könyvvizsgálatára

Az ukrán-orosz konfliktus eszkalálódása és a válaszul életbelépő nemzetközi szankciók hatása a gazdasági élet számos területén jelentkezik világszerte és Magyarországon is. A jelenlegi helyzet miatt a könyvvizsgáló szakmának ismét komoly kihívásokkal kell szembenéznie, a két évvel ezelőtti koronavírus járvány kitöréséhez hasonlóan.

Két évvel ezelőtt a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakértői bizottsága közleményt és részletes iránymutatást adott ki a koronajárvány kitörése kapcsán bekövetkezett rendkívüli gazdasági helyzet hatásairól az éves beszámolók könyvvizsgálatára. Bár az orosz-ukrán konfliktus jellegében teljesen más, mint a világjárvány, de az általa okozott gazdasági bizonytalanságok, és az abból adódó beszámolási és könyvvizsgálati nehézségek sok hasonlóságot mutatnak. Erre tekintettel a kamara szakértői bizottsága a korábbi iránymutatás felhasználásával most ismételten felhívja a figyelmet azokra a sajátos kihívásokra, melyekkel a gazdálkodók és a könyvvizsgálók a jelenlegi krízishelyzetben egyaránt szembesülnek, továbbá szakmai iránymutatást kíván nyújtani azokra az általánosan alkalmazandó megközelítésekre és speciális kérdésekre is, melyek kifejezetten az ukrán-orosz konfliktus kapcsán kerültek előtérbe.

Az ukrán-orosz konfliktus gazdasági hatásai ez idő szerint pontosan még nem meghatározhatók, de kedvezőtlen jelei már érzékelhetőek (pl. a forint árfolyam jelentős romlása, az energia és üzemanyag árak emelkedése), és a recessziós hatások akár hosszabb ideig is elhúzódhatnak. Ez a helyzet az éves pénzügyi beszámolók összeállítóit is körültekintésre inti, hiszen az adott rendkívüli körülmények között sem lehet eltekinteni attól a követelménytől, hogy az éves beszámolónak az adott vállalkozás valós vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetéről kell tájékoztatnia a nyilvánosságot. A könyvvizsgálatra kötelezett vállalkozások esetében pedig a könyvvizsgálónak is foglalkoznia kell a hirtelen előállott és szinte naponta változó általános pénzügyi-gazdasági helyzet vállalkozóra gyakorolt hatásainak a felmérésével és megítélésével, mielőtt véleményt nyilvánít az éves beszámolóról.

Jelen közleményében és az ahhoz mellékelt tájékoztató dokumentumban a Szakértői Bizottság – a teljesség igénye nélkül – rámutat jó néhány, a már folyamatban lévő vagy az ezt követően megkezdődő éves könyvvizsgálatok elvégzése során különös figyelmet érdemlő beszámolási kérdésre, valamint felhívja a könyvvizsgálók figyelmét e kérdések tekintetében a szakmai megítélések fontosságára. A vállalkozások jelentős hányadánál az említett kiemelt kérdések közül egy vagy több is előfordulhat és meghatározó lehet, tekintet nélkül arra, hogy kis- és középvállalkozásról (KKV-ról), vagy globális szinten jelen lévő multinacionális vállalatcsoportba tartozó nagyvállalatról van-e szó.

 • A 2021. évi éves beszámolók összeállítása és könyvvizsgálata során az ukrán-orosz konfliktus miatt kialakult rendkívüli gazdasági helyzetben különös figyelmet érdemlő beszámolási kérdések lehetnek (ezek nagy része szintén releváns volt a koronavírus járvány miatt):
  • átmeneti vagy végleges csökkenések, illetve leállások a termelésben (a szolgáltatásnyújtásban), kapacitás- és létszám leépítések, átszervezések, üzem- vagy üzlet bezárások az ellátási láncokban mutatkozó fennakadások miatt,
  • jelentős mértékű (várható vagy már bekövetkezett) elmaradások az árbevételben (akár az előzőekkel összefüggésben, illetve amennyiben a társaság nagymértékben kitett a szankciókkal sújtott piacra irányuló értékesítésnek),
  • előzőekkel összefüggésben a szerződéses kötelezettségek teljesítésében bekövetkező nehézségek, vis major helyzet lehetséges jövőbeni pénzügyi kihatásai (késedelmi vagy nem teljesítési kötbérek, szerződés-módosítások, szerződés megszüntetések, elállás miatti bánatpénz, kártérítési kötelezettségek stb.),
  • fizetési nehézségek a jelentős vevőknél, a határidőn túli kintlevőségek jelentős növekedése. A vevőknél jelentkező fizetési nehézség adódhat abból, ha maga a vevő szankcióval érintett piacon működik, vagy amennyiben a vevő tevékenységét érintik az előzőekben említett nehézségek.
  • likviditási problémák, a likviditás-menedzselésben rejlő rendkívüli kockázatok, a szükséges mértékű finanszírozási források hiánya vagy drágulása,
  • a jövőre vonatkozó üzleti tervek megalapozottsága, megbízhatósága, a már elkészített üzleti tervek szükséges módosítása,
  • a mérleg fordulónapját követően előállott csődhelyzet vagy annak várható bekövetkezése,
  • munkaerő elbocsátások, illetve más esetekben az elérhető munkaerő hiánya és annak kedvezőtlen hatásai az üzletmenetre,
  • a mérlegtételek (a készletek, követelések, befektetések, értékpapírok) pénzügyi beszámolási célú értékelése, a szükséges értékvesztések megképzése,
  • a hitelszerződésekben foglalt feltételek (hitel kovenánsok) teljesíthetősége, ezek nem teljesítésének következményei és ezek megjelenítése a pénzügyi beszámolóban,
  • a két ország közötti fegyveres konfliktus hatása olyan formában is megnyilvánulhat, hogy a vállalkozás elveszíti a kontrollt a háborús övezetben lévő leányvállalata vagy eszközei fölött, vagy nem jut érdemi információkhoz ezek aktuális állapotáról és helyzetéről,
  • a harci helyzet miatt lerombolt vagy leégett épületek, és az azokban tárolt üzleti és könyvelési dokumentumok, egyéb adathordozók és azok adatállományai megsemmisülhetnek,
  • a vállalkozás folytatására való képtelenség, illetve az ezzel kapcsolatos lényeges bizonytalanság fennállása.

   

 • További jelentős kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatást és iránymutatást a jelen közlemény végén található linkről letölthető tájékoztatóban olvashatnak. A tájékoztató mellett a figyelmükbe ajánljuk a vállalkozás folytatásának az érvényesülésére vonatkozó könyvvizsgálói megítélés és vélemény (jelentés) típusának a kialakításához segítséget nyújtó, folyamatábrát, a 2021. évi könyvvizsgálói kötelező továbbképzés  „A COVID és a válság hatása a vállalkozás folytatásának elvére” című oktatási anyagát, valamint a 2017. évi könyvvizsgálói kötelező továbbképzés számára készült „A módosított könyvvizsgálati standardok és az ezeknek megfelelő könyvvizsgálói jelentés” című oktatási anyagot és prezentációt, melyek szintén foglalkoztak ezzel a témával. Ezek a segédanyagok is közvetlenül letölthetők a jelen közlemény végén elhelyezett linkekről.

  

 • A kamara vezetése már jelezte a pénzügyi kormányzat részére, hogy szükségesnek tartja a számviteli törvény módosítását a mérlegtételek mérlegkészítés napjára vonatkozó értékelésével és a fordulónap utáni események fogalmának bevezetésével kapcsolatban.

  

 • A Szakértői Bizottság, kapcsolatot tartva a nemzetközi szakmai szervezetekkel is, folyamatosan követi és értékeli az ukrán-orosz konfliktus helyzettel kapcsolatos újabb fejleményeket, azoknak a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó mindazon hatásait, amelyek a kamarai tag könyvvizsgálók általános tájékoztatását igénylik. Ez idő szerint a nemzetközi szakmai szervezetek nem adtak ki a rendkívüli helyzet miatti sajátos könyvvizsgálói magatartással vagy a feladatellátással kapcsolatban az általános érvényű szakmai- és etikai követelményektől való eltérést vagy ezek sajátos alkalmazását lehetővé tevő iránymutatást. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS) és az általa implementált ISA-k követelményei alól ez idő szerint a kamarának nem áll módjában felmentést adni, ezért a könyvvizsgálatokat az MNKS-nek és a kapcsolódó nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak megfelelve kell most is végrehajtani.

  

  

 • A Szakértői Bizottság a hozzá beérkező könyvvizsgálati kérdéseket folyamatosan dolgozza fel és az ezekre vonatkozóan kialakított szakmai álláspontjáról a szükségesnek ítélt tájékoztatást a kamara honlapján és/vagy a Könyvvizsgálók Lapja-ban adja közre. A Szakértői Bizottság hatáskörén kívül eső kérdéseket a bizottság elnöke továbbítja a kamara illetékes szervezeti egysége felé.

Részletes tájékoztató:  

Szakértői Bizottság iránymutatása „Az ukrán-orosz konfliktus hatásai az éves beszámolók könyvvizsgálatára”

  

A Szakértői Bizottságot érintő kérdéseiket és javaslataikat az alábbi elérhetőségeken küldhetik meg a bizottság részére:

E-mailben:
szakertoi@mkvk.hu
szedit@mkvk.hu
vlaszlo@mkvk.hu
ferika@mkvk.hu
barsi@mkvk.hu

Telefonon:

(06-20) 478-0976 (Szalai Edit)
(06-50) 111-2960 (Vincze László)
  
(06-30) 982-7042 (Barsi Éva)

  

Kapcsolódó anyagok

    

Betöltés...
X