Frissítés"/> MKVK - A Szakértői Bizottság közleménye a számviteli szétválasztásról való jelentéstételről – <span style="color: red;">Frissítés</span>

A Szakértői Bizottság közleménye a számviteli szétválasztásról való jelentéstételről – Frissítés

2023. július 1-jétől új szabályozás lépett életbe a hulladékgazdálkodási ágazatba tartozó gazdálkodókra, mely a korábbiaktól eltérően rögzíti a számviteli szétválasztási követelményeket, az ezekhez kapcsolódó beszámolási előírásokat, illetve különösképpen az ezekről való könyvvizsgálói jelentéstételi kötelezettségeket.

  

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Htv.) fenti hatállyal módosult 50. §-a értelmében a koncessziós társaság, a koncesszori alvállalkozó, a Htv. 18/A. § (1) bekezdése szerinti hulladékégető mű, valamint a B3 alkategóriájú hulladéklerakó üzemeltetője kötelezett – a számviteli politika részeként – olyan számviteli szétválasztási szabályzatot kidolgozni, és az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja a keresztfinanszírozást.

A számviteli szétválasztásra vonatkozó részletszabályokat, valamint a könyvvizsgálatra vonatkozó előírásokat a 235/2023 (VI.16) kormányrendelet tartalmazza.

A kormányrendelet 4. §-a alapján: 

    (1) A kötelezett az éves beszámoló Szt. szerinti könyvvizsgálatát az e rendeletben meghatározott eltéréseknek megfelelően végezteti el.

    (2) A kötelezett könyvvizsgálója az éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésében

a) nyilatkozik arról, hogy

aa) a kötelezett által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek, és

ab) az alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok és az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítja a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásához kapcsolódó tevékenységek és a kötelezett további tevékenységei közötti keresztfinanszírozás-mentességet, továbbá

b) külön véleményt fogalmaz meg arról, hogy az éves beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatott, tevékenységenként szétválasztott mérlegeket és eredménykimutatásokat az Szt. előírásaival, valamint a kötelezett számviteli szétválasztási szabályzatában foglaltakkal összhangban állították-e össze.

Fenti kormányrendelet szerinti előírások lényegileg megegyeznek a földgáz- és a villamosenergia ágazatban működő vállalkozásokra vonatkozó törvények által korábban már előírt számviteli szétválasztási-, beszámolási- és ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéstételi követelményekkel. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakértői bizottsága ezért arra az álláspontra jutott, hogy a kamara honlapján ezen ágazatokra kidolgozott, 2022 januárjában megjelentetett és jelenleg is elérhető jelentésminta (ajánlás) – megfelelően adaptálva – szintén alkalmazható a hulladékgazdálkodási ágazat Htv.-ben felsorolt kibővített kötelezetti körébe tartozó vállalkozások könyvvizsgálata során. A korábbi jelentésminta ajánlás, ennek megfelelően, kiegészítésre került a hulladékgazdálkodási ágazatra vonatkozó szabályokat rögzítő jogszabályokra történő hivatkozásokkal.

Ugyanakkor, a korábbi jelentésminta ajánlásból most kihúzásra került a távhőszolgáltatási ágazat, mivel a vonatkozó törvény korábbi módosítása következtében ebben az ágazatban némileg szűkebb lett a könyvvizsgáló jelentéstételi kötelezettsége.  Így erre az ágazatra egy külön önálló jelentésminta ajánlást készített most a szakértői bizottság.

A víziközmű-szolgáltatási ágazat tekintetében nincs változás a korábbiakhoz képest, így az erre vonatkozó korábbi jelentésmintát nem érintette a mostani aktualizálás.

A frissített és a nem változott jelentésminták elérhetők a honlapon az alábbi linken:

Link a frissített jelentésminta ajánláshoz

Ezzel párhuzamosan a számviteli szétválasztásról való könyvvizsgálói jelentéstétel témájában 2022.01.11.-kén a kamara honlapján megjelent szakértői bizottsági közleményünkben a hulladékgazdálkodási szolgáltatók könyvvizsgálatával kapcsolatos bekezdésben leírtak a 2023. július 1-jétől hatályos Htv. 50. § (1) bekezdésében felsorolt kötelezetti körbe tartozó vállalkozásokra a továbbiakban nem alkalmazhatók.

   

Szakértői Bizottság

Betöltés...
X