Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A szakértői bizottság 2016. évi ülései

A bizottság  tervezett 2016. évi ülésezési rendje:

 • január 27. 13:00
 • február 12. 10:00
 • február 29. 10.00
 • március 17. 10:00
 • április 5. 13:00
 • május 3. 14:00
 • május 31. 10:00
 • augusztus 23. 10:00
 • szeptember 20. 10:00
 • október 20. 10:00
 • november 21. 10:00
 • december 14. 10:00
 • 2017. január 25. 10:00
   

 

2016. december 14.

A szakértői bizottság (SZB) 2016. december 14-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. A bizottság elmúlt egy évi tevékenységének értékelése

A bizottság elfogadta és tudomásul vette a szakmai alelnök tájékoztatását a 2016. év elvégzett feladatairól, melyek közül a legjelentősebb a módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok hatálybaléptetése volt. Ez a folyamat rengeteg erőforrást vett igénybe, de ha szoros ütemezés mellett is, a kitűzött határidőre sikeresen befejeződött.

2. 2017. év első felében a Szakértői Bizottság előtt álló feladatok
A bizottság megtárgyalta és elfogadta, hogy a módosított MNKS-ek alapján kerüljenek kidolgozásra az új könyvvizsgálói jelentésminták 2017. januárjában. A bizottság egyetértett, hogy a szakmai alelnök a közfelügyeleti hatósággal egyezteti, hogy az ISAE 3000, ISAE 3402, ISAE 3410, ISAE 3420 és IAPN 1000 standardokat szükségesnek tartja a magyar nyelvű fordítások tekintetében aktualizálni, majd azok alapulvételével az erre vonatkozó nemzeti standardot kihirdetni. A bizottság megtárgyalta a könyvvizsgálati díjak felülvizsgálatáról az előterjesztett munkaanyagot, egyetértett az audit munka szakaszainak a javaslat szerinti meghatározásával. Ezen belül további részletezést tart szükségesnek, valamint kérte, hogy az anyagban előforduló egyes szakmai kifejezések, fogalmak legyenek azonosak a könyvvizsgálati standardok szerinti, a könyvvizsgálók és a minőség-ellenőrzés által már jól ismert fogalmakkal.
A bizottság a következő ülés napirendjére tűzi a munkaanyag fentiek szerint továbbdolgozott változatának megtárgyalását.

3. A kamara 20 éves évfordulójára tervezett nemzetközi konferencia
A bizottság elnöke elmondta, hogy a húszéves évforduló ismét remek alkalmat teremt arra, hogy kellő nyilvánosságot adva ráirányítsuk a figyelmet a könyvvizsgálókra. A jubileum évében egy rendezvénysorozattal ünnepeli a Kamara a húszéves évfordulót, melynek keretében 2017. júniusában nemzetközi konferencia kerülne megrendezésre Budapesten. A konferencia lebonyolításához az időpontot, helyszínt, résztvevőket, a konferencia témáját mielőbb meg kell határozni, az ezzel kapcsolatos véglegesítésre a következő ülésen kerül sor.

4. Témajavaslatok a 2017. évi kötelező oktatás témaköreire
A bizottság egyetértett, hogy a kockázatbecslés és lényegesség gyakorlati alkalmazása, a rendszerfelmérés és a könyvvizsgálati tesztek mindenképp szerepeljenek a 2017-es kötelező oktatásban, a témák pontosítása a bizottság következő ülésének napirendi pontja lesz. Az e-learningbe az új standardok kerüljenek bele, kb. 20 perces blokkonként úgy, hogy 2-3 ellenőrző kérdést tartalmazzon.

5. Konzultációs szolgálathoz beérkezett szakmai kérdések
A Bizottság megvitatta az előző ülés óta eltelt időszakban a beérkezett kérdésekre adott válaszokat, amelyekkel egyetértett.

6. Dr. Bor Zoltán beszámolója a FEE 30. évfordulóra rendezett konferenciájáról
A bizottság elfogadta és tudomásul vette Dr. Bor Zoltán beszámolóját és egyetértett, hogy a FEE 30. évfordulójáról készült útijelentés felkerüljön a honlapra, illetve a felmerülő javaslatokról az MKVK elnökségét Barsi Éva tájékoztassa.

7. Új technológia alkalmazásával kapcsolatos állásfoglalás, illetve a következő SZB ülés időpontja
A bizottság egyetértett, hogy bármilyen új technológia is kerül alkalmazásra a könyvvizsgálatban, minden esetben az MNKS alapján kell végrehajtani a könyvvizsgálatot. Ezen követelmények teljesítésének megvalósítására nincs kötött forma, tehát a már korábban használt technikák mellett az új technológiák is alkalmazhatóak, amennyiben a követelményeket teljesítik. A bizottság egyetértett egy ilyen tartalmú válasz megszerkesztésével.
A következő ülés időpontjának 2017. január 26-án (csütörtök) 10 órát fogadták el.
 

2016. november 21.

A szakértői bizottság (SZB) 2016. november 21-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. A FEE SMP Forum üléséről szóló úti beszámoló elfogadása
dr. Bor Zoltán bizottsági tag 2016. november 3.-án részt vett a FEE SMP Fórumának brüsszeli ülésén, beszámolóját a bizottság elfogadta. dr. Bor Zoltán kiemelte, hogy a FEE meg kíván újulni, teljesen átszervezi az informatikai rendszerét, a jövőben elsősorban a politikai döntéshozókra kíván koncentrálni, ezen belül kiemelten kívánja kezelni a kis- és közepes cégek és könyvvizsgálók problémáit és érdekeit. 2016-ban a FEE 30 éves. A FEE decemberi küldöttgyűlésén a szervezet elnökségét átveszi Németország 2 évre és a szervezet egy a tagságot jobban kifejező új nevet vesz fel: A FEE új elnevezése innentől Accountancy Europe lesz.

2. MNKS és könyvvizsgálói jelentés minták
A bizottság megtárgyalta az előzetesen kapott MNKS-t és könyvvizsgálói jelentés mintákat. Egyetértett azzal, hogy elkülönítetten kell kezelni az „Egyéb információk” alcím alatt az ISA, illetve a magyar számviteli törvény szerinti követelmények szerinti jelentéstételt. Javaslat hangzott el arra, hogy ezt az elkülönítést a bekezdésen belül formailag is célszerű lenne megjeleníteni egy-egy megfelelő alcím beiktatásával. A bizottság egyetértett, hogy a különféle speciális esetekre, illetve gazdálkodói körre vonatkozó, a későbbiekben kidolgozásra kerülő további jelentés minták nem lesznek részei az MNKS-nek, hanem a kamara honlapján SZB közleményben fogja ezeket a bizottság megjelentetni.

3. Beszámoló a kamara elnökségének legutóbbi üléséről
Barsi Éva röviden tájékoztatta a bizottságot a 2016. november 4-i kibővített elnökségi ülésről. Az SZB-t is érintő legfontosabb téma az volt, hogy felmerült, hogy legyen egy nemzetközi konferencia jövő év júniusban a kamara 20 éves évfordulója alkalmából.

4. A könyvvizsgálói díjak minimumára vonatkozó kamarai ajánlás felülvizsgálata II. ütem (Siklós Márta és Bohus Zoltánné előterjesztésében)
A bizottság megtárgyalta az előterjesztett ajánlás újabb változatát. A példaként szereplő esetre az ajánlásban feltüntetett munkaóra ráfordításokat megfelelőnek találta. A bizottság észrevételei alapján az ajánlás további kiegészítéseket igényel, többek között a díjak kialakításánál figyelembe vehető megfontolásokkal, szempontokkal. Díjra vonatkozó összegeket az ajánlás nem fog tartalmazni. A bizottság a következő ülésén tárgyalja meg az újabb változatot.

5. Az SZB állásfoglalását, módszertani ajánlás kidolgozását igénylő témák előrehaladása
A bizottság javasolja a kamara vezetésének, hogy hivatalból kezdeményezzen egyeztetést az IM jogi álláspontjának, valamint a Közfelügyelet álláspontjának a megszerzése iránt abban a kérdésben, hogy milyen felelőssége áll fenn a könyvvizsgálónak a megbízója felé abban az estben, ha a könyvvizsgálói megbízási szerződése korábban lejárt, minthogy ki tudta volna adni a könyvvizsgálói jelentést.
Abban a kérdésben, hogy mikor kell „egy körben”, illetve „két körben” kiadni a könyvvizsgálói jelentést, a bizottság álláspontja, hogy a 2016. üzleti évtől alap esetben egyszer kell könyvvizsgálói jelentést kiadni. A könyvvizsgáló a taggyűlés / közgyűlés elé beterjesztett beszámolóra adja ki a véglegesnek tekintett jelentését. Ha a beszámolót a legfőbb szerv változtatás nélkül elfogadja, akkor nincs szükség újabb jelentés kiadására.ű

6. A kamara honlapján lévő, az SZB gondozásában megjelentetett anyagok, dokumentumok, módszertani ajánlások, állásfoglalások felülvizsgálatának eredményeként kialakított javaslatok (archiválás/törlés/módosítás) megtárgyalása
Az SZB-hez beérkezett, a könyvvizsgálók munkáját segítő dokumentumokat áttekintve javaslat hangzott el arra, hogy az eredeti szerzők/beküldők kerüljenek felkérésre azzal, hogy aktualizált anyagot tudnak-e adni vagy tudják-e aktualizálni a korábbi anyagaikat. A bizottság erről ezen az ülésen döntést még nem hozott, de úgy határozott, hogy az esetleges aktualizálásig ezek az anyagok a jelenlegi helyükön maradnak a honlapon.
Felvetődött még, hogy a kamara honlapján elszórtan, különböző közleményeknél találhatók meg (elég nehezen) a kamara által más szervektől egyes témákban kért állásfoglalások, melyeket célszerű lenne egy helyre összegyűjteni a honlapon a „Tudástár” menüpont alatt. Néhány nagyon jó és részletes szakmai összefoglaló anyag is található fönt a honlapon különböző témákban, amelyeket frissíteni kellene, a jogszabályi háttér stb. időközben történt változása miatt. Javaslat hangzott el ezeknek az anyagoknak egy második lépésben való tételes áttekintésére annak érdekében, hogy ezek aktualizálásáról bizottsági döntés születhessen.
A bizottság javasolja, hogy a jövőben a honlapra kerülő anyagokról minden esetben készüljön címkézés, hogy a feltett anyagok gyorsabban és könnyebben megtalálhatók legyenek címszavas kereséssel. Javasolja továbbá a bizottság a kamara főtitkárának, hogy kerüljön fel egy aktuális közlemény a honlapra a kereső funkció és a címkefelhő használatáról, valamint ezek az információk a kereső menüpontban is megjelenjenek.

7. A Konzultációs Szolgálat 2016. október 17. és november 17. közötti időszakban megválaszolt kérdéseinek áttekintése, döntés a kamara honlapján megjelentetésre javasolt kérdés-válaszokról
A Konzultációs Szolgálathoz ebben az időszakban megválaszolt kérdések közül a bizottság egyet sem javasolt feltenni a kamara honlapjára.

8. Egyebek
Javaslattétel a SZAKMA decemberi számában publikálandó szakmai témákra: a Bizottság egyetértett azzal, hogy az új könyvvizsgálói jelentés mintákról szóló cikk megjelenjen a következő lapszámban.
 

2016. október 20.

A szakértői bizottság (SZB) 2016. október 20-án megtartott ülésén az alábbi témákat voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. A 2016. üzleti évtől az éves beszámolóra alkalmazandó könyvvizsgálói jelentés minta

A bizottság elfogadta és tudomásul vette a szakmai alelnök tájékoztatását arról, hogy az elnökség által elfogadott, és jelenleg a közfelügyelet jóváhagyására váró MNKS-be az egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés minta került beépítésre az éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés helyett, az október 4-én megtartott oktatói tájékoztatón történt megegyezésre tekintettel.
Az éves beszámolóra adandó könyvvizsgálói jelentés minta szövege, a lehetőségekhez mérten „magyarosításra” kerül még, figyelembe véve a magyar nyelv sajátosságait.

2. A könyvvizsgálói díjak minimumára vonatkozó kamarai ajánlás felülvizsgálata

A bizottság megtárgyalta az előterjesztett munkaanyagot egyetértett az audit munka szakaszainak a javaslat szerinti meghatározásával. Ezen belül további részletezést tart szükségesnek, valamint kérte, hogy az anyagban előforduló egyes szakmai kifejezések, fogalmak legyenek azonosak a könyvvizsgálati standardok szerinti, a könyvvizsgálók és a minőség-ellenőrzés által már jól ismert fogalmakkal.
A bizottság a következő ülés napirendjére tűzi a munkaanyag fentiek szerint továbbdolgozott változatának megtárgyalását.

3. Az SZB állásfoglalását igénylő témák

A szakértői bizottsághoz korábban beérkezett kéréseknek eleget téve, elkészült és megtárgyalásra került a könyvvizsgálói jelentés, a teljességi nyilatkozat és az éves beszámoló dátumozására, valamint a könyvvizsgálói jelentéseknek (a legfőbb szerv ülése előtti, illetve utáni jelentéseknek) a kiadására vonatkozó bizottsági állásfoglalás tervezete.

A bizottság egyetértett azzal, hogy az állásfoglalásban elegendő csak a könyvvizsgálati standardok és a számviteli törvény, valamint a Ptk. vonatkozó előírásai alapján levezethető, a könyvvizsgálótól ezek alapján elvárt „alap” (vagy minimális) követelmény meghatározására törekedni. A bizottság úgy határozott, hogy az állásfoglalás végső megszövegezésére és a honlapon történő megjelentetésére a jogtanácsosi egyeztetést követően kerül sor.

4. A kamara honlapján lévő, az SZB gondozásában megjelentetett anyagok, dokumentumok, módszertani ajánlások, állásfoglalások felülvizsgálata

A bizottság tudomásul vette a kamara elnökének a honlapon fellelhető szakmai bizottsági hatáskörbe tartozó tartalmak felülvizsgálatára vonatkozó kéréséből adódó feladatot és ennek elvégzésére a szakmai alelnök által vállalt határidőket.
A felülvizsgálati feladatok a bizottság tagjai között egyes főbb téma blokkonként felosztásra kerültek. A felülvizsgálat eredményéről a következő, novemberi ülésen számolnak be a tagok, illetve terjesztik a bizottság elé a törlésre, archívumba helyezésre vagy aktualizálásra vonatkozó javaslataikat.

5. Konzultációs szolgálathoz beérkezett szakmai kérdések

A Bizottság megvitatta az előző ülés óta eltelt időszakban a beérkezett kérdésekre adott válaszokat, amelyekkel egyetértett.

6. Következő SZB ülés időpontjának módosítása

A bizottság módosította a következő ülés időpontját. A szakértői bizottság legközelebb november 21-én (hétfőn) 10 órakor ül össze.
 

2016. szeptember 20.

A szakértői bizottság (SZB) 2016. szeptember 20-án tartotta soron következő ülését, melyen az alábbi főbb megállapítások születtek:

 1. A szakértői bizottság elfogadta a 2016. évi beszámolóra alkalmazandó könyvvizsgálói jelentés minta tervezetét és egyetértett azzal, hogy a jelentés minta a módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard 2. számú függelékeként kerüljön beépítésre a nemzeti standardba. A módosított nemzeti könyvvizsgálati standardot e szerint javasolta az elnökség általi jóváhagyásra előterjeszteni.
 2. A bizottság megkezdte a könyvvizsgálói díjak minimumára vonatkozó, 2012. évben közreadott kamarai ajánlás felülvizsgálatát. A korábbitól eltérő megközelítésként a könyvvizsgálati munkafolyamat egyes részfeladatainak az elvégzéséhez szükséges minimális óraráfordítások meghatározása mellett foglalt állást. Első lépésként, a bizottság következő ülésén, a könyvvizsgálati munkafolyamat részfeladataira vonatkozóan összeállításra kerülő anyag kerül megtárgyalásra.
 3. A bizottság a mellett foglalt állást, hogy a tagság részéről érkezett kérdésekre tekintettel, a könyvvizsgálói jelentésnek az éves beszámolóval, valamint a teljességi nyilatkozattal való kapcsolata és e dokumentumok dátumozása tárgyában egy bizottsági állásfoglalást célszerű kiadni. A bizottság az állásfoglalás tervezetének megtárgyalását a következő ülés napirendjére tűzte.
 4. Az SZB megállapította, hogy a könyvvizsgálati standardokon kívüli egyéb nemzetközi szakmai standardok körében célszerű lehet felmérni, hogy milyen további ISA-k vannak már magyar nyelvre lefordítva, illetve melyek fordítása válhat még szükségessé. A felmérés alapján célszerű lenne a fordítások aktualizálását, és azt követően az érintett nemzetközi standardoknak magyar nemzeti standardként való implementálását kezdeményezni. E témakörben előzőleg a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság álláspontját is szükséges kikérni.
 5. A lényegesség gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban a bizottság arra az álláspontra jutott, hogy javasolni fogja az oktatási bizottság részére, hogy a 2017. évi kötelező továbbképzés tematikájában szerepeljen egy erre a témára vonatkozó módszertani oktatási blokk, amely gyakorlati segítséget nyújt a tagságnak a lényegességre vonatkozó ISA 320-as standard követelményeinek az egyes könyvvizsgálati megbízások sajátosságait figyelembe vevő gyakorlati alkalmazásában.

 

2016. május 31.

A szakértői bizottság 2016. május 31-én tartotta soron következő ülését, melyen az alábbi főbb megállapítások születtek:

 1. Elkészült az IFRS egyedi beszámolást alkalmazó társaságok feltételes adó megállapítási kérelmének szakértői véleményezésével kapcsolatos kamarai belső szabályzat tervezete. Zajlanak az egyeztetések az NGM-mel.
 2. A könyvvizsgálói jelentés, a teljességi nyilatkozat és az éves beszámoló dátumozásának kérdésében a minőség-ellenőrzési bizottsággal közös álláspont kialakítása szükséges.
 3. Az új nemzetközi könyvvizsgálati standardok magyar fordítása, az MNKS-ként történő befogadás jóváhagyását követően, idén ősszel kerül fel a honlapra.
 4. Az audit reform utolsó lépéseként az EU irányelvben a könyvvizsgáló cégek belső szervezetével, a munka megszervezésével kapcsolatban szereplő előírások bekerülnek az MNKS-be. Ennek az egyeztetése folyik a közfelügyelettel.
 5. A Szakértői Bizottság elkészíti a Nemzeti Agrár Kamarai (NAK) tagsági díj bevalláshoz kapcsolódó módosított könyvvizsgálói jelentés mintákat, amelyek azt követően a NAK honlapján lesznek elérhetők a könyvvizsgálók számára. Erről az Szakértői Bizottság egy közleményt tesz majd közzé a kamara honlapján.
 6. A következő SZB ülés időpontja 2016. július 5. (ha szükséges), illetve aug. 23.
   

2016. május 3.

A Szakértői Bizottság 2016. május 3-án tartotta soron következő ülését, amelyen az alábbi kérdésekről tárgyalt és alakította ki szakmai álláspontját:

 1. Az EU-s pályázati projektekkel kapcsolatos könyvvizsgálati megbízások esetén (ideértve pl. a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel összegének vagy a teljes árbevételen belüli arányának a könyvvizsgáló általi igazolását is) a megbízási szerződés, azaz a megbízóval való megállapodás határozza meg az adott könyvvizsgálat tárgykörét, és ez alapján kell megítélni, hogy a kiadandó könyvvizsgálói véleményt és könyvvizsgálói jelentést melyik könyvvizsgálati standard szerinti tartalommal és formában adja át a könyvvizsgáló a megbízójának. Célszerű és javasolt a „4400. Megbízás pénzügyi számviteli információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására” című standardot alkalmazni, amennyiben a megbízás tárgyköre nem mutat túl e standard keretein. (A könyvvizsgáló nem nyújt bizonyosságot, hanem ténymegállapításokat közöl a jelentésében.) Ha a megbízási szerződés alapján a könyvvizsgálat tárgyköre túlmutat egy kizárólag ténymegállapításokra irányuló és a megbízóval megállapodott, tételesen körülírt vizsgálati eljárások elvégzésén, akkor a 4400-as standard helyett egy a vizsgálat tárgykörének legjobban megfelelő standard, pl. a 805-ös vagy a 3000-es standard szerinti jelentést célszerű kiadni az elvégzett és bizonyosságot nyújtó könyvvizsgálati eljárások eredményéről.
 2. Az idén szeptemberben megrendezésre kerülő XXIV. Országos Könyvvizsgálói Konferencia programjára a Szakértői Bizottság sokrétű téma javaslatokat gyűjtött össze, valamint javaslatokat fogalmazott meg a gyakorlatiasabb és interaktívabb szakmai eszmecsere irányába való elmozdulás szükségességére. Ezek a javaslatok az Oktatási Bizottság részére kerülnek továbbításra.
 3. A Szakértői Bizottság nem támogatta és nem tartotta szükségesnek, hogy az éves beszámolóról kiadásra kerülő könyvvizsgálói jelentésbe foglalt, az üzleti jelentésre adott könyvvizsgálói vélemény szövege, az EU számviteli irányelv implementálásával összefüggésben történt számviteli törvény módosítására tekintettel, kiegészítésre kerüljön a nem közérdeklődésnek kitett társaságok esetében. A bizottság álláspontja szerint az üzleti jelentésről szóló könyvvizsgálói vélemény jelenlegi szövegezése megfelel a módosított számviteli törvény szerinti követelményeknek, ezért annak kiegészítése nem indokolt.
 4. A bizottság indokoltnak tartja és feladatul tűzte ki a 2012. évben a Kamara által közreadott, a könyvvizsgálói díjak minimális mértékére vonatkozó ajánlás felülvizsgálatát. Erre a 2016. évi kamarai adatszolgáltatásból nyert 2014-2015. évi adatok alapján, azok feldolgozását követően kerül majd sor, amelynek során az ajánlott díj kalkulációs séma is felülvizsgálatra kerül.
   

2016. március 17.

A szakértői bizottság 2016. március 17-én tartotta soron következő ülését, melyen az alábbi főbb megállapítások születtek:

 1. Az állami erdőgazdaságoknál lefolytatott ÁSZ ellenőrzés kifogásolta, hogy az erdők érték nélkül szerepelnek a mérlegben. A szakértői bizottság a rendelkezésére álló információk alapján úgy gondolja, hogy amennyiben az ideiglenes vagyonkezelési szerződésekben nem szerepelt érték, annak megállapítása nem az erdőgazdaság és nem a könyvvizsgáló feladata, hanem elsődlegesen a vagyonkezelésbe adóé. A számviteli törvény előírja ezen vagyonkezelt eszközök bemutatását a kiegészítő mellékletben.
 2. A kamara folyamatosan egyeztet a Nemzetgazdasági Minisztériummal a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény folyamatban lévő módosításáról az EU-s audit reform kapcsán. Számos észrevételünket figyelembe vették, a végleges javaslat még kidolgozás alatt áll.
   

2016. március 1.

A szakértői bizottság 2016. március 1-jén tartotta soron következő ülését, melyen az alábbi főbb megállapítások születtek:

 1. Örömmel láttuk, hogy a kamara által is szorgalmazott törvénymódosítás a 40 eurós költségátalányról megjelent a parlament honlapján. A közzétett törvényjavaslat szerint a költségátalány szabályozása átkerül a Ptk-ból egy külön törvénybe. A jogosultnak jeleznie kell, hogy érvényesíteni akarja az igényét, így megoldódik kötelezetti oldalon a könyvelés kérdése.
 2. A kamara előzetes egyeztetéseket folytatott a Nemzetgazdasági Minisztériummal a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény folyamatban lévő módosításáról az EU-s audit reform kapcsán. Számos észrevételünket figyelembe vették, az egyik jelentős problémának az EU-snál szigorúbb, 5 éves cégrotáció előírását tartjuk a közérdeklődésre számot tartó cégeknél.
 3. Tervezzük, hogy idéntől összevonjuk a kamarai és a közfelügyeleti adatszolgáltatást. Ennek kidolgozása a minőségellenőrzési és a szakértői bizottság bevonásával folyik.
 4. A közúti áruforgalmi nyilatkozat aktualizálása felkerül a honlapra.
   

2016. február 12.

A szakértői bizottság 2016. február 12-én tartotta soron következő ülését, melyen az alábbi főbb megállapítások születtek:

 1. A 40 eurós behajtási költségátalányról szóló, 2015. áprilisi bizottsági közlemény továbbra is helytálló a jelenlegi jogszabályi előírások alapján. A szakértői bizottság meghallgatta a szakmai alelnök tájékoztatását a kamara által a probléma megoldására tett lépésekről.
 2. A bizottság 2016. év folyamán áttekinti és aktualizálja a nemzetközi standardok magyar nyelvű változatait, az MNKSZ-t, valamint kiemelten fog foglalkozni az IFRS átállással kapcsolatos feladatokkal.
 3. A bizottság megállapította, hogy szükséges összevonni a kamarai és a közfelügyeleti adatszolgáltatást, és egyeztetéseket kezd a minőség-ellenőrzési bizottsággal és a közfelügyelettel.
 4. A bizottság javasolja az oktatási bizottságnak, hogy fontolja meg a standardok gyakorlati szempontú újraoktatását.
   

 2016. január 27.

A szakértői bizottság új összetételében 2016. január 27-én tartotta soron következő ülését, melyen a főbb megállapítások születtek:

 1. A 315-ös és a 4410-as standardok változásait át kell vezettetni a magyar fordításokban.
 2. Felmerült az IFRS tagozat létrehozásának igénye a kamarán belül.
 3. A bizottság határozott a közúti áruforgalmi engedélyről szóló tájékoztató anyag aktualizálásáról.
 4. A 700-as (és azokhoz kapcsolódó) standardok fordításainak lektorálására a Közfelügyelet pályázatot ír ki. A végleges fordítás elfogadására még várni kell.
 5. A költségátalány kérdésében a szakértői bizottság támogatta a kamara által szorgalmazott törvénymódosítást.
 6. Barsi Éva tájékoztatta a bizottságot a jan. 22-i elnökségi ülésről, így a Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár által a kamara jövőbeni hatáskörével, az audit reform törvényjavaslat állásával és a könyvvizsgáló szakma általános megítélésének javításával kapcsolatban elmondottakról.
 7. Szoros együttműködésre van szükség a minőségellenőrzési bizottsággal – lesz együttes ülés az első félévben, illetve Barsi Éva vagy Bohus Gabriella részt vesz az üléseiken. A szakértői bizottság javasolni fogja, hogy a kötelező oktatásnak legyen része a minőségellenőrzési tapasztalatok megosztása.

 

2016. január 12.

A szakértői bizottság új összetételében 2016. január 12-én tartotta alakuló ülését, melynek főbb pontjai a következők voltak:

 1. A bizottság tagjai megegyeztek abban, hogy a bizottsági SzMSz-t módosítják.
 2. A bizottság áttekinti a konzultációs szolgálat (KSz) működését és ha kell, racionalizálásra irányuló intézkedéseket vezet be.
 3. Márciusig összeállítja a 2016 évi munkaprogramját.
 4. A behajtási költségátalány hazai és uniós szabályozása közötti eltérés okán közleményben tájékoztatja a tagságot a kamara honlapján keresztül.
 5. A FEE-ben a kamarát ezentúl Barsi Éva képviseli.
   

 

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X