Közlemény a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott belső szabályzat kidolgozására kiadott kamarai mintaszabályzat 2014. február 12. napján hatályba lépett módosításáról

A 2013. évi LII. törvény 2013. július 1-jei hatállyal módosította a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényt (továbbiakban: Pmt.), melyre figyelemmel a kamara elnöksége 2013. október 7-én átdolgozta a Pmt-ben meghatározott belső szabályzat elkészítéséhez kidolgozott kamarai mintaszabályzatot (továbbiakban: mintaszabályzat).

Az elnökség 14/2014. számú (2014.01.31.) elnökségi határozatával az előzőek szerint átdolgozott mintaszabályzatot a Nemzetgazdasági Minisztérium időközbeni észrevételeinek megfelelően kisebb mértékben módosította, mely módosítások a vonatkozó elnökségi határozat és az egységes szerkezetbe foglalt mintaszabályzat kamarai honlapon történő közzétételével, 2014. február 12. napjával hatályba lépett.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a korábban a mintaszabályzat szövegével megegyező tartalmú belső szabályzatot életbe léptetett kamarai szolgáltatóknak e körben nincsen tennivalójuk; a belső szabályzatuk módosítása a mintaszabályzat módosulásával automatikusan megtörténik.

A saját belső szabályzatot kidolgozó és elfogadó kamarai szolgáltatóknak a mintaszabályzat módosulásaira figyelemmel szükség esetén hatályosítaniuk kell a belső szabályzatukat, melyet azonban ismételten nem kell jóváhagyásra megküldeniük a kamara részére.

A tevékenységüket későbbiekben megkezdő szolgáltatók a Pmt. hatályos előírásainak megfelelően, az egyedi belső eljárási rendet és működési sajátosságokat figyelembe véve kötelesek a belső szabályzatukat elkészíteni (melyhez az átdolgozott kamarai mintaszabályzat segítséget nyújt), majd jóváhagyásra megküldeni az illetékes területi szervezet részére. Mindez természetesen megvalósulhat a kamarai mintaszabályzat szövegével megegyező tartalmú belső szabályzat életbe léptetésével és a hatályba léptetésről, valamint a kijelölt személy(ek) nevéről, beosztásáról és elérhetőségéről szóló határozat illetékes területi szervezetnek történő megküldésével is.
A fentiekre tekintettel a könyvvizsgáló szolgáltatóknak a Pmt.-ben, valamint a Pmt.-ben foglaltak végrehajtására készített belső szabályzatban rögzített kötelezettségei teljesítésének ellenőrzése tárgyában lefolytatandó kamarai hatósági eljárás során a vonatkozó kérdőív 1. kérdésére (A szolgáltató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló belső szabályzata megfelel-e a jogszabályi előírásoknak?) „igen” válasz adható, ha a szolgáltató a mintaszabályzat szövegével megegyező tartalmú belső szabályzatot léptetett annak idején életbe.

A saját belső szabályzatot kidolgozó szolgáltató a Pmt. 33. § (3c) bekezdése alapján, a 45. § (2) bekezdésére is figyelemmel a kamarai mintaszabályzat közzétételét követő 45 napon belül – 2014. március 24-éig - köteles a szabályzatát szükség esetén megfelelően módosítani. Ennek megfelelően az előző időponton belüli ellenőrzésnél a vonatkozó kérdőív 1. kérdésre „igen” válasz adható, ha az egyedi mintaszabályzat a korábbi előírásoknak megfelel, ezt követő ellenőrzésnél viszont az esetlegesen szükséges módosítások átvezetése számon kérhető.

A vonatkozó kérdőív többi kérdésénél az vizsgálandó, hogy az adott megbízás keletkezésekor a szolgáltató eleget tett-e az akkor hatályos ügyfél átvilágítási intézkedéseknek azzal, hogy a Pmt. 42. §-ára tekintettel a szolgáltató 2014. december 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, amennyiben az ügyféllel 2013. július 1. előtt létesített üzleti kapcsolatot, az ügyfél a szolgáltatónál ügyfél-átvilágítás céljából személyesen vagy képviselő útján 2014. december 31-ig nem jelent meg, és az ügyfél vonatkozásában a 7-10. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei 2014. december 31-én nem állnak teljeskörűen rendelkezésére.

Budapest, 2014. február 12.

Dr. Lukács János
Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke

A MINTASZABÁLYZAT LETÖLTÉSÉHEZ KATTINTSON IDE

Betöltés...
X