Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A szakértői bizottság 2017. évi ülései

A 2017. év során tartandó SZB ülések időpontjai:

 • február 7. kedd
 • március 7. kedd 13.00 óra
 • április 5. szerda 10 óra
 • május 3. szerda 10 óra
 • június 6. kedd 10 óra
 • július 5. szerda 10.00 óra
 • augusztus 23. szerda 10.00 óra
 • szeptember 25. 10 óra
 • november 6. 10. óra
 • december 4. 10 óra

2017. december 04.

A szakértői bizottság (SZB) 2017. december 04-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. Beszámoló a bizottság tagjainak az előző ülés óta tett külföldi szakmai útjairól:
a.dr. Bor Zoltán: Accountancy Europe SMP Forum, Brüsszel
Dr. Bor Zoltán röviden összefoglalta az SMP Forum legfontosabb megállapításait. A gyors digitalizációs fejlődés üteme miatt a jelenlegi standardok már nem töltik be megfelelően a szerepüket, ezért újakra lenne szükség. A könyvelési szolgáltatásokra a jelenlegi formában nem lesz szükség a jövőben, és kérdéses a könyvvizsgálat szerepe és formája is. A résztvevők úgy gondolták, hogy inkább abba az irányba kell a szakmának elmozdulnia, hogy paraméterezett módon fel lehessen mérni, hogy hol tart a cég, milyen a pénzügyi helyzete stb. Európa sok országában már jelentős változások történtek, például Norvégiában az adóhatósággal akarják a Tao. bevallásokat elkészíttetni. Európa más országaiban nincs mérlegképes könyvelő, legfeljebb adótanácsadó. Kelet-Európa a legszigorúbban szabályozott régió. Az IFAC KKV munkacsoport elnöke is ott volt, ő elmondta, hogy aktualizálni fogják a két KKV-kal kapcsolatos útmutatójukat.

b. Barsi Éva: IFAC Council Meeting, Brüsszel
2017. november 15.-16.-án az IFAC taggyűlésére került sor Brüsszelben, amelynek témái többek között az IFAC 2017. évi nemzetközi tevékenysége, az IFAC 2016. évi pénzügyi adatai, a 2017. évi pénzügyi előrejelzés, jelölési eljárások és tagsági kérdések, érdekhordozókkal való együttműködés, IFAC programok voltak. Hangsúlyozásra került a Monitoring Group és munkacsoportjának a standardalkotásban jövőben játszott szerepe, megemlítve azt az elképzelést, hogy a standardalkotó testületeket esetleg egy testületbe olvasszák be. Szó esett azoknak a standardoknak a bevezetéséről és alkalmazásáról, amelyek a közérdeklődéssel kapcsolatosak. Hangsúlyozták a technológiai kihívások szerepét a könyvvizsgálatban. Külön kihívásként említették a kis- és középvállalkozások könyvvizsgálata kapcsán felmerülő problematikát. Az Audit Bizottság képviselője beszámolt az IFAC pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatával kapcsolatos kérdésekről. Tájékoztató hangzott el az IFAC 2018. évi taggyűléséről, amely Sydneyben kerül megrendezésre a Számviteli Szakemberek Világkongresszusa (WCOA) előtt. A zárónapon több workshop került megrendezésre: a digitalizációról, társadalmi felelősségvállalásról, nők szerepéről. A mesterséges intelligencia alkalmazhatóságára már az oktatásban kell felkészíteni a szereplőket. Fontos a könyvvizsgálók globális hangja, melynek célja, hogy olyan újabb módok, ötletek kerüljenek elő, amely elősegíti, hogy erőteljesebben lehessen hatni a politikai döntéshozókra. A fiatal tehetségek megnyerése és a nők vezetésben betöltött szerepének előmozdítása szempontjából a legfontosabb, hogy nem szabad egyes tényezőket kiragadni, hanem komplexen kell kezelni ezeket a kérdéseket
A bizottság megköszönte és tudomásul vette a tájékoztatókat.

2. Magyar Nemzeti Standardok elfogadása és javaslat a kamara elnöksége elé terjesztésükre
a.átvilágítási megbízásokra,
b.egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra,
c.kapcsolódó szolgáltatásokra

Az ülésen a bizottság tagjai megtették észrevételeiket a 3 nemzeti standard tervezetére vonatkozóan és megvitatásra került, hogy milyen problémák merülnek fel ezeknek a nemzeti standardoknak a megalkotása és elfogadása kapcsán. Felvetődött, hogy érdemes lenne újragondolni a nemzeti standardok struktúráját annak érdekében, hogy világos és egyértelmű legyen a könyvvizsgálók számára, hogy melyik standard miről szól, az egyes standardok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, illetve milyen viszonyban állnak egymással. A nemrég elfogadott 6100-as sajátos magyar nemzeti standardnak nem a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó standardok között lenne a helye, ha ide kerül, az vélhetően zavart fog okozni.
Ennek a javaslatnak a megvalósíthatóságát illetően egyeztetést kell kezdeményezni a közfelügyelettel, és csak utána lehet ebben a kérdésben döntést hozni.
A bizottság a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók kibővített könyvvizsgálói jelentése kapcsán szót ejtett arról, hogy célszerű lenne-e erre is mielőbb egy könyvvizsgálói jelentésmintát közreadni. A bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy könyvvizsgálói jelentésmintát erre nem készít, de felkéri a PTT Tagozat elnökét, hogy egy közleményben hívja fel az érintett könyvvizsgálók figyelmét arra, hogy melyek az új követelmények az ilyen jelentés tartalmával szemben.

3. Újabb standard fordítási projektek indítása
Egyes jelenleg hatályos Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok eltérnek a kamarai honlapon elérhető és az MNKS részét képező nemzetközi standardoktól. A korábbi bizottsági álláspont értelmében a változások folyamatos követése szükséges, ezért ezeket át kell vezetni az MNKS-be. Két részre lehet bontani az aktualizálás miatti fordítási folyamatot (az ún. „Disclosure” projekt, illetve a NOCLAR projekt miatt módosult standardokra). A bizottság egyetértett, hogy a 2018-as bizottsági munkatervbe kerüljön bele ez a két feladat.

4. NAV megkeresése „könyvvezetés idegen nyelven” témában – szóbeli tájékoztató a szakmai egyeztető megbeszélésről, a kamarai válaszlevélhez álláspont kialakítása
A szakmai alelnök röviden beszámolt a megbeszélésről. Elmondta, hogy a NAV-nál a könyvvezetés nyelvét illetően értelmezési kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a könyvelés milyen szintjéig kell ennek az előírásnak megfelelni. De ennél még jelentősebb problémának látja a NAV, hogy a multinacionális cégek magyar leányvállalatainál nem a magyar számviteli törvényben előírt egységes számlakeret szerinti főkönyvi számlarendszerben könyvelnek év közben, hanem azt az év végén fordítják át magyar főkönyvre. Ez a gyakorlat nem felel meg a számviteli törvénynek, ebben a kérdésben kérdezték a kamara álláspontját. A megbeszélésen felvetődött, hogy a kamara és a NAV adjon ki egy közös közleményt a témában. A bizottság a téma megvitatását követően arra az álláspontra helyezkedett, hogy a könyvvizsgálat célja szempontjából az idegen nyelvű könyvvezetés önmagában nem eredményezi a vélemény minősítését. A bizottság egyetértett a közös közlemény megfogalmazásával és kiadásával, amelynek a célja az lenne, hogy felhívja a gazdálkodók figyelmét a könyvvezetésre vonatkozó számviteli törvényi rendelkezések betartásának szükségességre és arra, hogy a nem magyar számlakeret szerint vezetett folyamatos könyvelés mellett is biztosítani kell a magyar főkönyvi kivonat előállítását, lehetőleg ugyanazon zárt könyvelési rendszeren belül, amelyben a gazdasági események adatai elsődlegesen rögzítésre kerültek.

5. Tájékoztató a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal (MEKH) folytatott szakmai megbeszélésről
A szakmai alelnök beszámolt a MEKH-hel folytatott szakmai megbeszélésről. A MEKH képviselői elmondták, hogy az IFRS átállás kapcsán az a problémájuk, hogy akik nem vezetnek számviteli törvény szerinti könyvelést, azoktól nem lehet megfelelő adatokat kapni az árszabályozáshoz. MEKH szeretné, hogy valamilyen módon biztosítva legyen, hogy a magyar számviteli törvény szerint az eszközök bekerülési értéke, a költségstruktúra előállítható és ellenőrizhető legyen. A számviteli szétválasztással kapcsolatos jelentés esetében pozitív bizonyosságot szeretne kapni a MEKH, amely az éves beszámoló jelentésében szerepelne.

6. A Konzultációs Szolgálat 2017. november 3. és 2017. november 30. közötti időszakban megválaszolt kérdéseinek áttekintése, döntés a kamara honlapján megjelentetésre javasolt kérdés-válaszokról
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 1 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ennek témája alvállalkozói teljesítmény megítélésével kapcsolatos.

7. Egyebek
A KKV kézikönyvvel kapcsolatban a bizottság úgy gondolta, hogy célszerűbbnek tartja az IFAC által kiadott, KKV-k könyvvizsgálatára vonatkozó kézikönyvet lefordítani, mint újat írni, mert az ugyan eléggé terjedelmes, két kötetes kiadvány, de szakmailag jó színvonalú és megfelelő ismereteket kínál.
A bizottság megtárgyalta a következő félév bizottsági üléseinek időpontját, melyek 2018. január 08., 2018. február 19., 2018. március 19., 2018 április 16., 2018. május 07. és 2018 június 13. 10 órai kezdéssel.
A bizottság egyetértett, hogy az Igazságügyi Minisztériumtól kapott állásfoglalással kapcsolatban az MKVK főtitkára elkészíti a kamarai közleményt, mely ezt követően a kamara honlapján lesz közzétéve.
 


2017. november 06.

A szakértői bizottság (SZB) 2017. november 06-án megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. A bizottság elnökének tájékoztatója a kamara elnökségének 2017. október 13-án megtartott üléséről és meghozott határozatairól
A bizottság megvitatta a 93/2017. számú elnökségi határozatban foglaltakat, amely az egyéni könyvvizsgálók, egyszemélyes könyvvizsgáló cégek nagyobb társaságba tömörülését elősegítő kedvezményrendszer 2018-ban történő kidolgozását rögzíti. A hozzászólásokban elhangzott, hogy a kis könyvvizsgálók/könyvvizsgáló cégek tömörülése iránti kezdeményezések 20 év óta nem vezettek eredményre. Tény, hogy a könyvvizsgálói piac szétvált nagy és kis cégekre, ez több problémát is felvet, de nem lenne szerencsés, ha ezt az elnökségi határozatot úgy kellene érteni, hogy a kis könyvvizsgálóknak kötelező lenne nagyobb cégekbe tömörülni. Azon érdemes lenne elgondolkodni, hogy elő lehetne írni egy minimális feltételrendszert a könyvvizsgálói praxis folytatására, amit mindenkinek teljesíteni kellene. Az IFAC-nak van erről egy több száz oldalas iránymutatása (Guide to Praxis Management), hogy hogyan kell működtetni egy könyvvizsgálói praxist. Ezt a kiadványt vagy annak egy részét célszerű lenne esetleg lefordítani és kiadni nálunk is.
A bizottság úgy határozott, hogy az IFAC iránymutatás fordításra vonatkozóan elhangzott javaslatot fontolóra veszi és erre a következő évben még visszatér. A bizottság felkérte elnökét, Barsi Évát, hogy továbbítsa a kabinetnek a 93/2017. számú elnökségi határozatban foglaltakkal kapcsolatban tett észrevételeiket, különös tekintettel azokra az aggályaikra, hogy a nagyobb cégekbe tömörülés ösztönzésének a kamara részéről való támogatása félreértésekre adhat okot a tagság körében, amelyet célszerű lenne egyértelműen eloszlatni.

2. A „Kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatára és minőségellenőrzésére vonatkozó speciális módszertan bevezetésének lehetőségei” című elnökségi előterjesztés tárgyában meghozott elnökségi határozat végrehajtása érdekében szükséges bizottsági tennivalók
A bizottság elnöke tájékoztatta a bizottságot az elnökség döntéséről, miszerint nem lesz külön KKV-kra szóló könyvvizsgálati standard, mivel főként gyakorlati alkalmazási problémákról van szó. Az elnökség elfogadta, hogy egy gyakorlatias KKV módszertani útmutató kerüljön megírásra. A bizottság megtárgyalta és egyetértett a KKV útmutató lehetséges szerzői munkacsoportjának tagjaira vonatkozó javaslatokat illetően, és felkérte Barsi Évát a javasolt személyekkel való kapcsolatfelvételre.

3. A bizottság elnökének tájékoztatása az előző ülés óta tett külföldi útjairól
A bizottság elnöke beszámolt az Accountancy Europe Frankfurtban megtartott taggyűléséről. Főbb témák voltak: stratégiai célkitűzések; a közérdek képviselete; SME-SMP: egyéb szolgáltatások nyújtása; non-financial information könyvvizsgálata; határon átnyúló szolgáltatások nyújtása (ennek kapcsán a Brexit); a szakma jövője (technológiai fejlődés, az Y generációval kapcsolatos kérdések. Barsi Éva bizottsági elnök beszámolt továbbá a lengyel könyvvizsgálói kamaránál, Varsóban tett látogatásáról is. A nemzetközi előadásokat a saját éves konferenciájuk első napjába illesztették bele, amely nagyon tartalmas volt, sok rövid előadással és kerekasztal beszélgetéssel. A bizottság megköszönte és tudomásul vette az elnök asszony úti beszámolóit.

4. Tájékoztató a kamara ellenőrző bizottsága által a kamarai honlapon lévő szakmai anyagok aktualizálása, naprakészsége tárgyában lefolytatott vizsgálatról
A bizottság tudomásul vette a szakmai alelnök tájékoztatóját az ellenőrzési bizottság által a közelmúltban lefolytatott vizsgálatról „A honlapon lévő, a könyvvizsgálók munkáját segítő dokumentáció aktualizálási folyamata” tárgyában. A bizottság tagjai egyetértettek, hogy a honlapra kerülő szakmai anyagokról való döntések és a szakmai anyagok és közlemények honlapon való fenntartása, ezek gondozása a Szakértői bizottság feladatkörébe tartoznak, amire az Ellenőrző bizottság hatásköre nem terjed ki. Az Ellenőrző bizottság által tett azon javaslatokat, amelyek egyes könyvvizsgálati munkát segítő dokumentumok honlapon való naprakész elérhetőségére vonatkoztak, a Szakértői bizottság részletesen megvitatta és az 5. napirendi téma tárgyalásánál figyelembe vette.

5. A Szakértői bizottság feladatkörével összefüggésben a kamarai honlapon elérhető szakmai anyagok felülvizsgálatának folytatása (2. ütem)
A bizottság úgy határozott, hogy a megbízás elfogadásához és a könyvvizsgálat lezárásához kapcsolódó legfontosabb dokumentumok körében a könyvvizsgálói megbízási szerződés, a teljességi nyilatkozat és a könyvvizsgálói elfogadó nyilatkozat minták a közeljövőben áttekintésre és aktualizálásra kerülnek. A bizottság törekvése, hogy e három minta dokumentumot az aktualizálást követően idegen nyelven (angol, német, esetleg francia nyelven) is elérhetővé teszi majd a könyvvizsgálók számára a honlapon.

A bizottság döntött arról, hogy évente egy alkalommal áttekinti és felülvizsgálja a bizottság hatáskörébe tartozó honlap tartalmakat és szükség szerint döntést hoz az egyes anyagok archívumba való áthelyezéséről vagy az aktuális felületen való további fenntartásáról. A következő felülvizsgálat 2018. novemberben esedékes. A fő cél az, hogy a régebbi anyagok is folyamatosan elérhetők legyenek, ennek fontosságára vizsgálata során az Ellenőrző bizottság is rámutatott. Fontos ugyanakkor, hogy minden szakmai anyag, közlemény vonatkozásában egyértelműen megállapítható legyen, hogy az mikor került fel a honlapra, illetve mely időpontban íródott, figyelmeztetve arra, hogy a szabályozás azt követően megváltozhatott. Ennek érdekében a bizottság egyetértett azzal, hogy egy figyelmeztető szöveggel kell ellátni a „Tudástár/Dokumentumok” weboldalt, amely szöveg egyértelműen utaljon arra, hogy ezek az anyagok régebben készültek és a tartalmuk azt követően már nem biztos, hogy mindenben megfelel a mindenkori követelményeknek. Az erre előkészített szövegjavaslatot a bizottság elfogadta, és felkérte a bizottság főmunkatársát a további intézkedésre.

6. Tájékoztató az agrárkamarai bevételmegosztásra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésminták tárgyában tartott NAK-NGM-MKVK közötti szakmai egyeztetésről és a további feladatokról
A bizottság tudomásul vette a szakmai alelnök tájékoztatóját és egyetértett az írásban összefoglalt állásponttal, valamint azzal, hogy annak megfelelően az agrárkamarai bevételmegosztás vizsgálatáról kiadásra kerülő könyvvizsgálói jelentésminták átdolgozásra kerüljenek 2018. év folyamán. A bizottság felhatalmazza elnökét ezeknek az észrevételeknek és javaslatoknak a képviseletére az Agrárkamara képviselőivel való november 8-i szakmai egyeztető megbeszélésen.

7. NAV megkeresése „könyvvezetés idegen nyelven” témában – a bizottság előzetes álláspontjának kialakítása a NAV-MKVK közötti elkövetkező szakmai megbeszélésre
A bizottság a téma megvitatása után a következő álláspontra helyezkedett: az idegen nyelven való könyvvezetés, illetve a nem magyar számlarend szerinti könyvelés és annak átfordításával előállított magyar főkönyv nem adnak okot a könyvvizsgálói jelentés korlátozására, de figyelemfelhívás esetleg szóba jöhet. Tisztázni szükséges, hogy a magyar nyelven való könyvvezetést a NAV milyen mélységig értelmezi (csak a főkönyvi számlák megnevezésére vagy esetleg a számviteli bizonylatok teljes tartalmára vonatkoztatná? Ez utóbbival a bizottság nem ért egyet).

8. Az IFAC Akció terv idén esedékes aktualizálása
Az egyes bizottságok korábban felkérésre kerültek az Akcióterv releváns részeinek aktualizálására. Az SZB-t érintő részek átnézését Bohus Zoltánné végezte el. A bizottság felhatalmazta Barsi Évát, hogy a többi bizottsággal a további egyeztetéseket lefolytassa és a Szakértői bizottságra vonatkozó részek akció tervét véglegesítse.

9. Könyvvizsgálati megbízás időtartamára vonatkozóan az IM-től kapott állásfoglalás megtárgyalása, a Szakértői Bizottság álláspontjának kialakítása és döntés ezen álláspontnak a tagság felé való közléséről
A téma tárgyalásához meghívott vendégként jelen volt a kamara főtitkára is, aki elmondta, hogy az IM válaszából kiderül, hogy a határozott idejű könyvvizsgálói szerződés nem semmis, tehát lehet határozott időre kötni a szerződést. Ha ez az időtartam lejár, akkor nincs további rendelkezésre állási kötelezettsége a könyvvizsgálónak. Az állásfoglalás ugyanakkor megengedőbb annál a korábbi kamarai álláspontnál, miszerint a szerződés lejárata után már nincs tennivalója a könyvvizsgálónak. A bizottság egyetértett azzal, hogy az IM-től kapott állásfoglalás alapján a kamara álláspontjáról egy közleményt szükséges megjelentetni a honlapon, amelyet a főtitkár és a szakmai főmunkatárs előkészítenek.

10. Döntés az ISAE 3000 és ISAE 3400 témaszámú egyéb (kapcsolódó) szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardok magyar nyelvre lefordított szövegének elfogadásáról, valamint az egyéb (kapcsolódó) szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardok (6 db standard) magyar nemzeti standardokként való befogadására vonatkozó elnökségi előterjesztés kidolgozásáról
A Szakértői Bizottság elfogadta a lektorált magyar nyelvű fordítását az ISAE 3000 és ISAE 3400 témaszámú nemzetközi standardoknak és ezeket a kamara elnökségének a következő ülésén elfogadásra javasolja. Felhatalmazza Barsi Évát a bizottság elnökét, hogy a december 4-i bizottsági ülésig a közfelügyelettel való előzetes egyeztetéseket lebonyolítsa, valamint, hogy a bizottság utólagos tájékoztatása mellett a közfelügyeleti észrevételekkel módosított magyar fordításokat terjessze az elnökség december 8-i ülésére jóváhagyásra.

11. A közfelügyeleti hatóság által jóváhagyott módosított MNKS és a módosult könyvvizsgálói jelentésminták kihirdetésének, valamint a honlapon a kapcsolódó weboldalak megjelenítésében szükséges változtatások megtárgyalása
A bizottság elfogadta az MNKS és a könyvvizsgálói jelentésminták honlapon való közzétételére vonatkozó közlemény tervezetet azzal, hogy az átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálói jelentésmintáiról egy külön közleményt szükséges megjelentetni. Továbbá az MNKS szerinti jelentésmintákról szóló közlemény kiegészítésre kerül azzal, hogy a korábbi 32 db jelentésminta átdolgozásra kerül.

12. A kidolgozásra kerülő „átalakulások könyvvizsgálatának módszertani útmutatója” szakmai anyag szakértők által javasolt tartalomjegyzékének elfogadása.
A bizottság egyetértett az anyag megírására felkért szakértők által megküldött tartalomjegyzékkel és azzal, hogy a módszertani útmutató ezzel a tartalommal kerül megírásra. A még fennálló néhány pontosítást igénylő kérdést a bizottság elnöke közvetlenül intézi a felkért szakértőkkel.

13. Az IESBA által kiadott „Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants, 2016 Edition” (IESBA Handbook) magyar nyelvű, lektorált fordításának az elfogadása és döntés az elnökség elé terjesztéséről.
A bizottság megköszönte és tudomásul vette a szakmai alelnök tájékoztatóját az IESBA etikai kódex magyar nyelvű fordításának elkészültéről és javasolja a kamara elnökségének a magyar nyelvre lefordított nemzetközi etikai kódex megjelentetését a kamara honlapján. Egyetértett továbbá azzal a javaslattal, hogy a Kódex megjelentetéséről szóló közleményben fel kell hívni a könyvvizsgálók figyelmét arra, hogy a Kódex előírásaira az egyéb szakmai szolgáltatások nyújtása során is tekintettel kell lenni, amely az aktív és a szüneteltető státuszban lévő kamarai tagokra egyaránt vonatkozik.

14. A Konzultációs Szolgálat 2017. szeptember 22. és 2017. november 2. közötti időszakban megválaszolt kérdéseinek áttekintése, döntés a kamara honlapján megjelentetésre javasolt kérdés-válaszokról
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 6 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: átalakulás könyvvizsgálata, MER szabályzat, nyomdaipari költségek elszámolása, készlet vagy aktív időbeli elhatárolás, kapcsolt vállalkozás és transzfer ár, árbevételi arányok az új Etikai szabályzat szerint.

15. Egyebek
„Az adótételek könyvvizsgálatának kézikönyve” című szakmai kézikönyvet a Leitner&Leitner cég elkészítette, a teljesítésigazolás kiadásra került. A kézikönyv holnap felkerül a kamarai honlapra, valamint a mellékletek (az excel táblázatok) is, külön linken való eléréssel. A szakanyag a kamara honlapjára csak ügyfélkapus belépéssel lesz hozzáférhető a kamarai tagok számára.

 


2017. szeptember 25.

A szakértői bizottság (SZB) 2017. szeptember 25-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. „Tájékoztató a kamara 2017. évi nemzetközi tevékenységéről” című elnökségi előterjesztés halasztása
A bizottság egyetértett a kamara 2017. évi nemzetközi tevékenységéről szóló előterjesztésnek egy későbbi elnökségi ülés napirendjére tűzésére vonatkozó javaslattal.

2. Az Országos Könyvvizsgálói Konferencia tapasztalatainak kiértékelése
A Szakértői Bizottság egységesen sikeresnek ítélte a konferenciát. A visszajelzések alapján kedvező volt a „Capuccino” rendezvény fogadtatása, nagyra értékelték a közösségépítő szerepét.

3. A „Kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatára és minőségellenőrzésére vonatkozó speciális módszertan bevezetésének lehetőségei” című elnökségi előterjesztéshez a Szakértői Bizottság és a Minőségellenőrzési Bizottság közös álláspontjának a megtárgyalása
A bizottság az elérhető, könyvvizsgálati témájú oktatási anyagok áttekintését javasolja, a jelenlegi kézikönyv maradna a honlapon, amely mellett, azt kiegészítő jelleggel egy új, gyakorlatias módszertani kézikönyv készülhetne az audit módszertanáról. Meg kellene vizsgálni, hogy egy mérlegsoronkénti gyakorlatias módszertani anyag megírására milyen lehetőség van, főleg azokra az esetekre, amikor kontrol alapú megközelítést nem lehet alkalmazni. Kiemelésre került, hogy a kontrolokról és az informatikáról is szót kell ejteni ebben az anyagban, valamint a főbb dokumentumokat frissíteni szükséges. A bizottság nem javasolta a KKV-k könyvvizsgálatára külön, egyszerűsített standardok kialakítását és bevezetését. A bizottság egy gyakorlatias KKV útmutató kidolgozása mellett foglalt állást.

4. Az átalakulási vagyonmérlegekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentésminták megtárgyalása és elfogadása
A bizottság az átalakulási vagyonmérlegekre vonatkozó, átdolgozott könyvvizsgálói jelentésmintákat elfogadta és egyetértett ezek honlapon való közreadásával. A honlapon való megjelentetés legkorábban a módosított MNKS szerinti jelentésminták honlapon való közlésével egyidőben történjen. Az átalakulások könyvvizsgálatáról szóló módszertani útmutató megírásának elkezdését szorgalmazta a bizottság.

5. IFAC Akcióterv aktualizálása (SZB-hez tartozó részek)
Az egyes bizottságok felkérésre kerültek az Akcióterv releváns részeinek aktualizálására. Az előkészítésben az SZB munkatársai részt vesznek. Az SZB-t érintő részek átnézését Bohus Zoltánné végzi el.

6. A Konzultációs Szolgálat 2017. augusztus 18. és 2017. szeptember 21. közötti időszakban megválaszolt kérdéseinek áttekintése, döntés a kamara honlapján megjelentetésre javasolt kérdés-válaszokról
A bizottság egyhangúan úgy határozott, hogy a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdések és válaszok közül a 133/2017. és a 134/2017. számúak kerüljenek fel a kamara honlapjára:

7. Egyebek
„Az adótételek könyvvizsgálatának kézikönyve” című szakmai módszertani kiadvány végleges és elfogadott példánya úgy kerül fel a kamara honlapjára, hogy az csak ügyfélkapus belépéssel lesz hozzáférhető a kamarai tagok számára.
A kamarai honlapon közlemény formájában tájékoztatás kerül elhelyezésre az MNKS módosítás állásáról (a jelentésminták felülvizsgálatának végeredményéről).
 


2017. augusztus 23.

A szakértői bizottság (SZB) 2017. augusztus 23-án megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. Banki külön jelentés standard elfogadása
A standard megtárgyalása során egyes bizottsági tagok részéről számos kérdés és kétely fogalmazódott meg, elsősorban azzal kapcsolatban, hogy a standard-e a megfelelő jogi forma a külön jelentéssel kapcsolatos részletes MNB követelmények megfogalmazására.
Emellett néhány technikai jellegű észrevétel is elhangzott, amelyek jelentősebb átdolgozás nélkül is javíthatók még a standard tervezetében annak elnökségi előterjesztése előtt.
A bizottság hosszas megbeszélés és számos érv ütköztetése után hozott döntést a „Banki külön jelentés” standardról.
A szavazás 3 igen, és 2 nem szavazattal zárult, így az előterjesztés szerinti standardot a bizottság egyszerű többséggel elfogadta. A „nem”-mel szavazó bizottsági tagok a hozzászólásaikban megtett észrevételeiket fenntartották és azokat kérték jegyzőkönyvezni.

2. Az MNKS módosítása (a könyvvizsgálói jelentésminták változása) tárgyú előterjesztés elfogadása
A Szakértői Bizottság, a közfelügyeleti hatóság egyetértésével, a 2016. december 15-én hatályba lépett MNKS 2. és 3. függelékében közzétett új könyvvizsgálói jelentésminták felülvizsgálatát határozta el a legutóbbi, 2017. június 6-án megtartott ülésén az első alkalmazás tapasztalatainak figyelembe vételével. A Szakértői Bizottság annak érdekében, hogy a könyvvizsgálók minél szélesebb köre ossza meg tapasztalatait, javaslatait, a kamarai honlapon felhívást tett közzé, hogy lehetőséget biztosítson a véleményezésre. A Szakértői Bizottság a beérkező észrevételek feldolgozását követően alakította ki végleges javaslatát az MNKS 2. és 3. függelékében szereplő könyvvizsgálói jelentésminták helyébe lépő négy könyvvizsgálói jelentésmintára vonatkozóan, melyek az MNKS 2., 3., 4. és 5. függelékét alkotnák.

A könyvvizsgálói jelentésminták felülvizsgálatánál az alábbi főbb javaslatok fogalmazódtak meg:
•A könyvvizsgáló felelősségét leíró szakasz hosszadalmas felsorolásának a könyvvizsgálói jelentés mellékletébe történő áthelyezése, mely jelentősen javítaná az áttekinthetőséget. A Szakértői Bizottság úgy gondolja, hogy nincs akadálya a könyvvizsgálói felelősség szakasz külön mellékletbe helyezésének, mivel erre lehetőséget ad az ISA 700.41 bekezdés b) pontja. A közfelügyeleti hatóság az előzetes egyeztetések során ezt nem kifogásolta.
•Az „egyéb információk” bekezdésben az üzleti jelentésről való jelentés szövegének átdolgozása a könnyebb érthetőség és a szükségtelen szövegismétlések elkerülése érdekében. Ezzel a módosítással a „vélemény” és a „nyilatkozat” adás közötti különbség (a standard szerinti követelmények, illetve a számviteli törvény szerinti, ezen túlmenő követelmények és jelentéstétel elhatárolása), és ez által az egész bekezdés is érthetőbbé válik.
•A jelentésminták szövegezéséhez kapcsolódóan fogalmazódott meg, hogy a gördülékenyebb, a magyar nyelv sajátosságaihoz jobban igazodó szövegezés könnyebbé tenné a megbízók és más felhasználók számára a jelentések értelmezését. Ennek érdekében:

 • „A vélemény alapja” szakaszban a függetlenségre vonatkozó bekezdés újrafogalmazásra került.
 • A „vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége” szakaszban pontosításra került a vállalkozás folytatásának elvével kapcsolatos felelősség, figyelemmel a számviteli törvény 64. § (1) bekezdésében foglalt előírásra is.
 • A könyvvizsgáló felelőssége szakaszban az első bekezdés utolsó mondata, illetve a „a vállalkozás folytatásának elvén alapuló beszámoló” összeállítását és az „irányítással megbízott személyek” felé történő kommunikációt tartalmazó mondatok pontosításra kerültek.

A bizottság az előzőek szerinti tartalommal megtárgyalta és egyetértett az MNKS-ben szereplő könyvvizsgálói jelentésminták felülvizsgálata során tett, előzőek szerinti módosításokkal és felhatalmazta Barsi Évát, hogy a jelentésminták végső szövegezéséhez a még le nem zárt szakmai egyeztetéseket lefolytassa, majd ezt követően a jelentésmintákat ismételten terjessze jóváhagyásra a bizottság 2017. szeptember 25-én tartandó következő ülésére.

3. Az átalakulási vagyonmérlegekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre kidolgozott új jelentésminta megtárgyalása
A bizottság megtárgyalta az átalakulási vagyonmérlegekre adandó könyvvizsgálói jelentésminták felülvizsgált tervezeteit. Az ülésen a bizottság meghívására szakértőként részt vett Fridrich Péter korábbi Szakértői Bizottsági tag is.
A bizottság álláspontja szerint:
-a vélemény típusának megfelelési típusúnak kell lennie a számviteli törvény, valamint az MNKS/ISA előírásai alapján. Ugyanis a bizottság az alkalmazandó számviteli előírásokat a „megfelelési keretelvek” körébe tartozónak ítéli. (Hivatkozások: számviteli törvény 136. § (9) bekezdése; ISA/MNKS 200 standard 13 a) pontja; ISA 700.19 szakasza).
-a javasolt felülvizsgált jelentésminta a vállalkozás folytatása elvével kapcsolatos felelősségek leírását megfelelően tartalmazza.
-a Ptk. és az „átalakulási törvény” előírásai értelmében kötelezően elkészítendő átalakulási (egyesülési, szétválási) tervvel kapcsolatban a magyar jogszabályi előírások alapján a könyvvizsgálónak nincs semmilyen ellenőrzési feladata. Így mostanáig a könyvvizsgálat az átalakulási terv vizsgálatára nem terjedt ki és a jogszabályok alapján ma sem terjedne ki. Ugyanakkor az MNKS 2016. december 15-i módosítása következtében, az akkor hatályba lépett, felülvizsgált standardok alapján a bizottság azon az állásponton van, hogy az átalakulási terv, amely magában foglalja a vagyonmérleg-tervezeteket is, egyéb információnak minősül, amellyel kapcsolatban a könyvvizsgálónak a standard szerinti felelőssége és feladata van, ideértve az erről való jelentéstételt is.

Az ülésen felvetődött, hogy mindazon további könyvvizsgálói nyilatkozatokat, amelyeket részvénytársaságok egyesülése esetén az átalakulási törvény kötelezően előír (a cserearányok megfelelőségéről, az értékelés módszeréről stb.) a könyvvizsgálói jelentés mely részébe kell belefoglalni: a „Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről” címszó alatt vagy az „Egyéb információk” alcím alatt kell ezeket a nyilatkozatokat megfogalmazni. Továbbá nyitva maradt az a felvetés is, hogy az egyéb kérdések alcím alatt szerepeljen-e a jelentésmintában az a tény, ha a vagyonmérleg alapjául szolgáló beszámoló (közbenső mérleg) nem volt könyvvizsgálva. Ezekben a kérdésekben a bizottság még nem hozott végleges döntést.

A bizottság az átalakulási vagyonmérlegekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre kidolgozott új jelentésminta átdolgozására vonatkozó elveket, az előzőekben említett két nyitott kérdés kivételével, elfogadta és felhatalmazta Barsi Évát, hogy a még le nem zárt kérdések vonatkozásában a további szakmai egyeztetéseket lefolytassa, majd az ennek megfelelően kidolgozott jelentésmintákat ismételten terjessze a bizottság következő, 2017. szeptember 25-i ülésére.

4. „Kis és középvállalkozások könyvvizsgálatára és minőségellenőrzésére vonatkozó speciális módszertan bevezetésének lehetőségei” tárgyú, októberben az elnökség elé terjesztendő SZB – Minőségellenőrzési Bizottság közös előterjesztésének szakmai tartalmához az SZB álláspontjának kialakítása
A bizottság megvitatta a 2011-ben készített jelenlegi KKV útmutató használhatóságát, annak esetleges aktualizálását. A témával kapcsolatos elnökségi előterjesztésről a szeptemberi szakértői bizottsági ülésen születik döntés.

5. A Konzultációs Szolgálat 2017. június 30. és 2017. augusztus 17. közötti időszakban megválaszolt kérdéseinek áttekintése, döntés a kamara honlapján megjelentetésre javasolt kérdés-válaszokról
A bizottság egyhangúan úgy határozott, hogy a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdések és válaszok közül az alábbiak kerüljenek fel a kamara honlapjára:
•106_2017_Konszolidált_beszámoló_eredménykimutatása
•108_2017_Ingatlan bérleti díj elszámolása, bérleti díj mentes időszakkal
•115_2017_Számla keltére való könyvelés
•116_2017_Fióktelep elszámolások
•117_2017_Telek_apport_meghiúsulása
•122_2017_IFRS_alkalmazás_2018-tól vagy sem
•124_2017_KSZ_kérdés_Visszáru
•125_2017_Tényleges_tulajdonos_azonosításadocx
•126_2017__NAV_vizsgálat_megallapításainak_elszámolása

6. Egyebek
A következő SZB ülések időpontjai 2017. szeptember 25-én (hétfőn), 2017. november 06-án (hétfőn) és 2017 december 04-én (hétfőn) 10 órai időpontban kerültek meghatározásra.
 


 

2017. július 05.

 

A szakértői bizottság (SZB) 2017. július 05-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. Banki külön jelentés standard elfogadása
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a tervezetet az MNB és a külön munkacsoport véglegesíti. 2017. év őszére mindenképp el kell készülni, mert az SZB-nek, majd az MKVK elnökségének el kell fogadnia, ezt követően pedig a közfelügyeletnek is jóvá kell hagyni. El kellene kerülni a késedelmet, hogy kellő idő álljon rendelkezésre a felkészülésre. 2017. őszén elegendő elfogadni, mert legkorábban 2018.01.01.-től kell alkalmazni az új standardot.

2. Minőségellenőrzési konferencia és a nemzetközi konferencia tapasztalatainak kiértékelése
A bizottság egyetértett, hogy a minőségellenőrzési konferencián fontos témákat sikerült megtárgyalni az egységes gyakorlat erősödéséért. A résztvevők szóbeli visszajelzései is ezt támasztották alá. Fontos tovább folytatni a Minőségellenőrzési Bizottsággal a szoros együttműködést a minőségellenőrzés folyamatos szakmai színvonalának emelése érdekében. A bizottság egyetértett, hogy a SZAKma folyóiratban, a minőségellenőrzéssel kapcsolatban megjelent kritikus hangvételű cikk olyan tényként kezelt állításokat tartalmaz, amely egyrészt nem alátámasztható, másrészt alkalmas arra, hogy kedvezőtlenebb színben tüntesse fel ezt a kamarai tevékenységet. A jubileumi nemzetközi konferencia kapcsán kiemelésre került a témaválasztások és előadások aktualitása, amelyek más-más szempontból világítottak rá a könyvvizsgálat kihívásaira. Külön hasznos volt, hogy az eltérő szabályozási környezetből érkezett vendégek egymás közt osztották meg tapasztalataikat.

3. Az SZB I. félévi munkájának áttekintése és értékelése, II. félévi feladatok
A bizottság megtárgyalta és elfogadta a Szakértői Bizottság 2017. évi II. féléves munkatervét és elfogadta az I. féléves munkaterv teljesítését. Jelentős feladat a KKV könyvvizsgálatára egy új módszertani útmutató kidolgozása. A kamara honlapján jelenleg fönt lévő KKV útmutató 2011-ben volt utoljára aktualizálva, ezért a bizottság májusi ülésén már döntött az aktualizálás vagy új útmutató megírásának szükségességéről. A bizottság tagjai megerősítették, hogy mindenképp egy kézzel fogható, gyakorlatban könnyen használható útmutató kidolgozása szükséges. Egyetértés volt abban, hogy az útmutatóban a hangsúly ne a könyvvizsgálati standardok ismertetésén, hanem egyértelműen azon legyen, hogy a KKV ügyfelek könyvvizsgálata során mit és hogyan kell tesztelni/vizsgálni. A bizottság tagjai ennek szellemében javasolják a módszertani útmutató megírását, és olyan szakértőknek a felkutatását, akik erre a feladatra szakmai tapasztalataiknál fogva és a bizottsággal együttműködve alkalmasak és vállalkoznának. További kiemelt feladatok az „Átalakulások könyvvizsgálatának módszertani útmutatója” kidolgozása, valamint az „Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve” aktualizálása, frissítése.

4. A Konzultációs Szolgálat 2017. június 02. és 2017. június 29. közötti időszakban megválaszolt kérdéseinek áttekintése, döntés a kamara honlapján megjelentetésre javasolt kérdés-válaszokról
A bizottság a kérdésekre adott válaszokkal egyetértett és úgy döntött, hogy a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdések és válaszok közül az alábbiak kerüljenek fel a kamara honlapjára:
•99_2017_Vélemény 2016. évi beszámolóhoz
•101_2017_Könyvvizsgálói igazságügyi szakértői tevékenység végzése szüneteltető státuszban

5. Egyebek
A bizottság tudomásul vette a kötelező oktatás tananyagának tartalmát és struktúráját. A bizottság ülésen szó esett arról, hogy elindult egy új, az adminisztrációt csökkentő kormányzati és adóhivatali munka, aminek a könyvvizsgálati szakmát érintő esetleges hatásai nem ismertek.

 

 


 

2017. június 06.

 

A szakértői bizottság (SZB) 2017. június 06-án megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

 

1. A közúti árufuvarozói engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat felülvizsgált jelentésminta tervezeteinek és az ehhez kapcsolódó SZB közleménynek a megtárgyalása

A bizottság hosszas megbeszélést folytatott a tervezetről és a módosítás indokoltságáról. Megállapította, hogy a jelenleg használatos jelentésmintákat a gyakorlatban minden felhasználó elfogadta, ezért bármilyen változtatást nagyon komolyan meg kell gondolni, különösen annak fényében, hogy az ISAE 3000 (Revised) standard fordítása és annak az MNKS-ba történő implementálása most van folyamatban. A bizottság úgy határozott, hogy a 805-ös standard alapján elkészített jelentésmintát a standardra való hivatkozás kivételével nem változtatja meg, annak újbóli megtárgyalása az ISAE 3000 (Revised) standardnak az MNKS-be történő implementálását követően kerüljön sor.

 

2. Az MNKS függelékében lévő két (alap) könyvvizsgálói jelentésminta felülvizsgálatára vonatkozó javaslat megtárgyalása

A bizottság megtárgyalta és egyetértett az átdolgozott jelentésmintákkal. Döntött, hogy a megtárgyalt jelentésminták kerüljenek fel a kamara honlapjára konzultáció és észrevételezés céljából. Az észrevételezésre 30 napos határidő álljon rendelkezésre, azaz a bizottság 2017 július 15-ig fogadja a javaslatokat. A bizottság szerint a könyvvizsgáló további felelősségeit mellékletként tartalmazó jelentésmintának csak lehetőségként kellene bekerülnie az MNKS-be, és nem kötelezően alkalmazandó verzióként. A jelentésminták esetleges magyarosítási javaslataival az észrevételezési időszakban kell foglalkozni. Az új jelentésmintákat az elnökség 2017. szeptember 22-i elnökségi ülésére kellene előterjeszteni döntésre, ezért az új jelentésmintákról a beérkezett észrevételek és javaslatok kiértékelését követően a 2017. augusztus 23-i bizottsági ülésen szükséges dönteni.

3. Siklós Márta beszámolója az Accountancy Europe, 2017. május 30-án Brüsszelben megtartott Adózási Nap c. rendezvényen való részvételéről

Siklós Márta beszámolt az Accountancy Europe Brüsszelben megtartott Adózási Nap c. rendezvényről. A konferencia fő témája a „fair adózás” volt, amely szerint: arányos egy adózási rendszer, hogy ha „kicsik” nem fizetnek, akkor a „nagyok” sem és fordítva. A nagyvállalkozások adórátája kb. 1/3-ada a kisvállalkozásokénak. A résztvevők nagyon intenzíven nyilvánultak meg. A kerekasztal beszélgetés során a Vodefone adóügyekért felelős ügyvezetője a cég adópolitikájáról adott elő egy esettanulmányt. A konferencia érintette az adózás jövőjét is, pl. az ÁFA milyen irányba változik, illetve a zöld adók hogyan kerülnek előtérbe.

Bemutatásra került egy észt minta, hogy az észt adóhatóság által elkészített adóbevallást a cégekre is kiterjesztik. Ez a „Machine to Machine” rendszer – emberi kéz érintése nélkül kerül sor adófizetésre.

Adórendszerek és adóadminisztráció ésszerűsítéséről is esett szó. Általános volt a megállapítás, hogy mindenhol ugyanaz a probléma: az adó rendszerek bonyolultak, amelyet a vállalkozások nehezen tudnak már kezelni. Elhangzott, hogy a jövőben a folyamat auditokra kerül a fő hangsúly (nem mintavételes tesztelések), mivel az adatokat automatikus feldolgozáson keresztül állítják elő, és így a beszámolókat is.

4. A szakmai alelnök tájékoztatója a bizottság részére a folyamatban lévő szakmai feladatok állásáról:

 • IESBA Etikai kódex fordítása, illetve az ISAE 3000-es standard fordítása;
  A bizottság elfogadta, hogy IESBA Etikai kódex (2016) fordítását, illetve az ISAE 3000-es standard (2013) újrafordítását a KPMG Hungária Kft. végezze el, 2017. októberi határidőre.
 • az átalakulások könyvvizsgálatának módszertanára vonatkozó szakértői felkérések tárgyában folytatott megbeszélések eredménye;
  A bizottság elfogadta, hogy az átalakulások könyvvizsgálatának módszertani anyagát Fridrich Péter készítse el, Adorján Csaba szakmai lektorálásával.
 • a Minőségellenőrök éves továbbképzési konferenciáján a szakmai alelnök előadása, illetve a Szakértői Bizottsághoz beérkezett, válaszokat igénylő kérdések;
  Barsi Éva
  elmondta, hogy felkérték egy előadásra. Olyan témákról kíván majd beszélni, ami a minőségellenőröket érdekli, ezért a minőségellenőröket megkérték, hogy előzetesen tegyenek fel kérdéseket. A beérkezett kérdések a konferencián megválaszolásra kerülnek.
 • a szeptemberi Országos Könyvvizsgálói Konferencia tervezett programja;
  Barsi Éva ismertette az előzetes tervek szerinti programot. A Fegyelmi Bizottság összeférhetetlenségi ügyek, tapasztalatok témában ad elő. Az Általános szekcióban Veit József a konzultációs kérdések érdekesebb eseteit mutatja be. Piczkó Katalin konfliktuskezelés témában tart előadást. Módszertani szekcióban a Közfelügyelet tart előadást. Siklós Márta és Bohus Zoltánné az új könyvvizsgálói jelentésről beszélnek az SZB szemszögéből. Kovács Judit Y és Z generáció közti különbséget foglalja össze. Az Általános szekcióban szó lesz még a Ptk aktuális kérdéseiről. Adorján Csaba az átalakulásról, Madarasiné Szirmai Andrea az Oktatás 21. századi helyzetéről tart előadást. Gábor Gabriella az informatikai eszközök használatáról beszél.
 • a kötelező továbbképzés tananyaga, ill. az oktatók felkészítő oktatása június végén;
  A bizottság egyetértett az Oktatási Bizottság döntésével, melynek értelmében 2017-ben a kötelező tananyag nem lesz kinyomtatva könyv formában, csak elektronikusan lesz elérhető a kamara honlapján.
 • a Szakértői Bizottság előtt álló feladatok a nyári időszakban.
  A bizottság egyetértett abban, hogy a legfontosabb a könyvvizsgálói jelentésminta felülvizsgálata projekt, illetve annak „konzultáció”-ra bocsátása. Fontos, hogy minél előbb kerüljön fel a honlapra. 

5. A Konzultációs Szolgálat 2017. április 28. és 2017. június 01. közötti időszakban megválaszolt kérdéseinek áttekintése, döntés a kamara honlapján megjelentetésre javasolt kérdés-válaszokról

A bizottság a kérdésekre adott válaszokkal egyetértett és úgy döntött, hogy a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdések és válaszok közül az alábbiak kerüljenek fel a kamara honlapjára:

 • 79_2017_ Végelszámolás alatt álló leányvállalatban ázsiós tőkeemelés
 • 86_2017_Lekötött tartalék
 • 83_2017_Fordított ÁFA
 • 92_2017_Könyvvizsgálati kötelezettség (azzal, hogy dr. Bor Zoltán észrevétele alapján az erre a kérdésre adott válasz kiegészítendő, és a kiegészített választ kell a honlapon megjelentetni)

6. Egyebek

A bizottság elfogadta, hogy az Agrárkamarával egyeztetést szükséges kezdeményezni a 2018. évben használandó könyvvizsgálói nyilatkozatról (jelentésről).

 

 


2017. május 03.

A szakértői bizottság (SZB) 2017. május 03-án megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. Barsi Éva szakmai alelnök tájékoztatója a közfelügyeleti hatósággal folytatott szakmai egyeztető megbeszéléséről és az ebből adódó további feladatokról
Barsi Éva beszámolt a közfelügyeleti hatósággal (KF) folytatott megbeszélésről. A KF egyetértett, hogy az egyéb szolgáltatási nemzeti standardok külön nemzeti standard legyen és megkezdődjenek az ezzel kapcsolatos munkálatok. A KF egyetértett, hogy az MNKS jelentésminták üzleti jelentéssel kapcsolatos szövege felülvizsgálatra kerüljön 2017. júniusban az új típusú jelentések alkalmazásának tapasztalatai alapján. Megfontolandónak tartották azt is, hogy a könyvvizsgálói felelősségre vonatkozó rész ne a jelentésben legyen, hanem mellékletként szerepeljen esetleg a jövőben. A KF-nek nem volt észrevétele azzal kapcsolatban, hogy a kamara által kiadott és a honlapra feltett különféle jelentésminták csak ajánlások, amelyek nem részei az MNKS-nek.

2. A könyvvizsgálói jelentés, teljességi nyilatkozat és az éves beszámoló dátumozására vonatkozó részletes iránymutatás véglegesítése
A bizottság elfogadta, hogy a könyvvizsgálói jelentés, teljességi nyilatkozat és az éves beszámoló dátumozására vonatkozó részletes iránymutatás az elfogadott módosításokat követően felkerüljön a kamara honlapjára.

3. A minőségellenőrzési kérdőívekkel kapcsolatos SZB álláspont véglegesítése, a kérdőívek megszavazása
A bizottság egyetértett az észrevételek alapján átdolgozott minőségellenőrzési kérdőívek tartalmával és azzal, hogy ezek a minőségellenőrzési bizottság részére már megküldésre kerültek. A bizottság mindenképpen visszajelzést vár arról, hogy az észrevételek elfogadást nyertek-e. Az átalakulások kérdőívével kapcsolatban a bizottság a mellett foglalt állást, hogy ennek a kérdőívnek az alkalmazását 2017. évben még nem javasolja a bizottság megkezdeni. A bizottság elfogadta, hogy az átalakulások könyvvizsgálatának a módszertanát az idén szükséges megalkotni, valamint a KKV-k könyvvizsgálatának kézikönyvét is aktualizálni kellene. Ezzel kapcsolatban felhatalmazta Barsi Évát, hogy a módszertan megírására felvegye a kapcsolatot a bizottság által javasolt szakértőkkel, illetve a KKV kézikönyv vonatkozásában annak korábbi szerzőivel.

4. Könyvvizsgálói jelentésminták: árufuvarozói engedélyhez előírt könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos szakmai megfontolások
A bizottság további megfontolásra, átdolgozásra javasolta az árufuvarozói engedélyhez előírt könyvvizsgálói jelentésmintát, melyet a következő SZB ülésen tárgyal meg.

5. A kamara együttműködési megállapodásainak áttekintése, a szakértői bizottságot érintő tennivalók tükrében
A bizottság megtárgyalta és tudomásul vette a tájékoztatót a megállapodások áttekintéséről. Megállapította, hogy nincs aktuális, az SZB-re háruló feladat a megállapodásokból következően.

6. A bizottság elnökének tájékoztatója a helyi szervezetek éves küldöttgyűlésein szerzett tapasztalatokról, felvetett szakmai kérdésekről
Barsi Éva beszámolt a helyi szervezetek éves küldöttgyűlésein szerzett tapasztalatairól. Elmondta, hogy van olyan megye, ahol az átlagos ügyfélszám 5, amelyekhez meglehetősen alacsony könyvvizsgálati díjak párosulnak. Ez a tény magában hordozza annak kockázatát, hogy a szakmai változásokat a könyvvizsgálók nem naprakészen követik. Ezért a bizottságnak továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetnie arra, hogy minél több útmutatást adjon a tagságnak a változó követelményekkel kapcsolatban.

7. Konzultációs szolgálathoz beérkezett szakmai kérdések
A Bizottság megvitatta az előző ülés óta eltelt időszakban a beérkezett kérdésekre adott válaszokat.

8. Egyebek, illetve a következő SZB ülés időpontja
A bizottság elfogadta és tudomásul vette a szakmai alelnök tájékoztatását a jubileumi konferencia szervezésének állásáról.
A bizottság megtárgyalta és elfogadta, hogy a francia nyelvű jelentésminta kerüljön fel a Kamara honlapjára.
A következő ülések időpontjának 2017. július 05-én (szerda), illetve 2017. augusztus 23-án (szerda) 10 órát fogadták el.
 


2017. április 05.

A szakértői bizottság (SZB) 2017. április 05-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. Új könyvvizsgálói jelentésminták tervezeteinek és az ehhez kapcsolódó SZB közleménynek a megtárgyalása
A bizottság megtárgyalta és elfogadta a közbenső mérlegre, az áttérési mérlegre, a vagyonmérleg-tervezetre és a végleges vagyonmérlegre, a közhasznú szervezetek beszámolójára, valamint a közúti árufuvarozási engedély kiadásához előírt könyvvizsgálói nyilatkozatra vonatkozó jelentésmintákat és döntött ezeknek a jelentésmintáknak a kamara honlapján történő megjelentetéséről. Továbbá a bizottság megtárgyalta és elfogadta, hogy módszertani ajánlásként közreadásra kerüljön a helyi önkormányzatok zárszámadási rendelettervezetére, valamint az összevont (konszolidált) beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentések mintái, amelyek a módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban (MNKS-ben) foglalt új követelményekre figyelemmel készültek.

2. Tájékoztató a kamara 20 éves évfordulójára tervezett nemzetközi konferencia megszervezésének állásáról, valamint az SZB 20 éves tevékenységét összefoglaló publikáció
A bizottság elfogadta és tudomásul vette a szakmai alelnök tájékoztatását a jubileumi nemzetközi konferencia megszervezésének állásáról. Felkérte Bohus Zoltánné bizottsági tagot a 20 éves jubileumi megemlékezésre készülő SZAKMA c. folyóiratba megírandó, az SZB 20 éves működését összefoglaló publikáció megírására és annak koordinálására.

3. Barsi Éva szakmai alelnök beszámolója az Accountancy Europe, 2017. március 28-án Brüsszelben megtartott tagszervezeti üléséről
Barsi Éva beszámolt az Accountancy Europe Brüsszelben megtartott tagszervezeti üléséről. Elmondta, hogy több érdekes beszámolót hallgatott meg, többek között az Északi Szövetségtől Per Hanstad tartott egy inkább stratégiai jellegű előadást a kisebb méretű vállalkozások könyvvizsgálatáról, azokból a tapasztalatokból kiindulva, hogy náluk Norvégiában milyen nehézségekbe ütköznek a kisebb könyvvizsgáló társaságok az ISA standardoknak az kisvállalkozások auditja során való alkalmazásában. A bizottság elfogadta és tudomásul vette Barsi Éva szóbeli beszámolóját és egyetértett azzal, hogy az Accountancy Europe Brüsszelben megtartott tagszervezeti üléséről megírt úti jelentése, miután azt az MKVK elnöksége elfogadta, felkerüljön a honlapra.

4. Az SZB 2016. évi tevékenységéről szóló elnökségi előterjesztés jóváhagyása
A bizottság megtárgyalta az SZB 2016. évi tevékenységéről szóló előterjesztést és jóváhagyta annak az elnökség részére való előterjesztését. A bizottsági tagok hozzászólásaikban elégedettségüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt egy éves időszakban a bizottság milyen sokrétű tevékenységet folytatott és mennyi mindent megvalósított, amint azt a beszámolóban foglaltak is bemutatják.

5. A minőségellenőrzési bizottság által elkészített 2017. évi minőségellenőrzési kérdőívek megtárgyalása
A bizottság a minőségellenőrzési bizottság által elkészített 2017. évi minőségellenőrzési kérdőíveket megkapta véleményezésre. A kérdőívek az ülést követően a bizottsági tagok és a szakmai munkatársak közreműködésével április végéig áttekintésre kerülnek és az észrevételeket továbbítani fogja a bizottság a minőségellenőrzési bizottsághoz, hogy azokat figyelembe lehessen venni a végleges kérdőívek kialakításánál.

6. A könyvvizsgálói jelentés, teljességi nyilatkozat és az éves beszámoló dátumozására vonatkozó részletes iránymutatás véglegesítése
A bizottság úgy határozott, hogy a bizottsági tagok még egyszer átnézik az iránymutatás átírt változatát, és a következő ülésig visszajeleznek a további észrevételekről, hogy az iránymutatást véglegesíteni lehessen.

7. Konzultációs szolgálathoz 2017. március 01. és 2017 március 31. között beérkezett szakmai kérdések
A bizottság a kérdésekre adott válaszokkal egyetértett és úgy döntött, hogy a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdések és válaszok közül az alábbiak kerüljenek fel a kamara honlapjára:

 • 48_2017_Kötelező legalább 3 évenkénti leltár megítélése
 • 51_2017_Részesedések értékének meghatározása beolvadásos kiválással létrejött gt-ben
 • 53_2017_Céltartalék képzés
 • 57_2017_Könyvvizsgálói jelentés
 • 62_2017_Késedelmi kamat kimutatásának szabályai a pénzügyi vállalkozás eredménykimutatásában
 • 65_2017_Könyvvizsgáló jelentés minta_tiszta

8. Egyebek, illetve a következő SZB ülés időpontja
A bizottság úgy határozott, hogy a hatályos IFAC etikai kódex magyar nyelvre való lefordítását el kell indítani és 2017-ben meg kell valósítani. A végrehajtással megbízta Barsi Évát, a bizottság elnökét.
A következő ülés időpontjának 2017. május 03-án (szerda) 10 órát fogadták el.

 


2017. március 07.

A szakértői bizottság (SZB) 2017. március 07-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. Szakértői Bizottság 2017. évi tervezett szakmai- és nemzetközi feladatai
Egy észrevétel hangzott el a pénzmosási feladathoz: szakmai támogatást nyújt az SZB a kamarán belüli koordináció keretében. Erről szóbeli kiegészítést tesz a bizottság elnöke az elnökségi ülésen. 2017. november 15-17-én lesz az IFAC konferencia Brüsszelben, előtte SMP Forum lesz, amelyen a Szakértői Bizottság képviseli a kamarát, melyről bizottság határozatot is hozott. 2017-ben a júniusban rendezendő jubileumi konferencia megszervezése kiemelt feladat.
A bizottság elfogadta a 2017. évi tervezett szakmai és nemzetközi feladatokról szóló előterjesztést, amely az elnökség általi megtárgyalásra kerülhet.

2. Tájékoztató a kamara 20 éves évfordulójára tervezett nemzetközi konferencia megszervezésének állásáról
Barsi Éva beszámolt a nemzetközi konferencia szervezésében történt lépésekről. Az Accountancy Europe (FEE) mind a 28 tagállamának kamarai vezetői meghívásra kerültek. A konferencia lehetséges előadóira és témajavaslataira különböző javaslatok születtek meg. A bizottság elfogadta és tudomásul vette a szakmai alelnök tájékoztatását és egyidejűleg felkérte a konferencia témái és előadói kérdéskörben a szükséges kapcsolatfelvételekre.

3. Témajavaslatok a 2017. évi kötelező oktatás témaköreire
A bizottság megtárgyalta a kamara oktatási koncepcióját, kiemelték, hogy a minősített oktatók szűrésére komoly hangsúlyt kell helyezni. A bizottság az oktatási koncepcióval kapcsolatos észrevételeket összegyűjtve javasolja az Oktatási Bizottság részére továbbítani. A koncepciót tárgyaló Oktatási Bizottsági ülésen a Szakértői Bizottság képviseletére felkérte Siklós Márta bizottsági tagot, és Szalai Edit főmunkatársat.

4. A speciális megbízások a költségvetési könyvvizsgálói jelentésminták tervezetei
A bizottság megvitatta az átalakulás időpontjának értelmezésével kapcsolatos kérdéskört. A bizottság egyetértett abban, hogy készüljön el az átalakulásra egy jelentésminta, amelyet egyeztetni szükséges az NGM-mel. Tisztázni kell, hogyan kell az átalakulási vizsgálatoknál a Kkt. 3.§-ban foglaltakat értelmezni a véleményezési, záradékolási kötelezettséget illetően. Közbenső mérlegre és áttérési mérlegre a kidolgozott tervezetekhez még további egyeztetések szükségesek. Az egyeztetések után véglegesítésre és a honlapra történő elhelyezésre kerül sor. Továbbá megvitatásra kerültek a költségvetési (államháztartási) területtel kapcsolatos jelentésformátumokban történt előrelépés. A bizottság egyetértett, hogy a felszámolást és a végelszámolást megelőző tevékenységet lezáró beszámolók könyvvizsgálói jelentésmintái felkerüljenek a Kamara honlapjára. A bizottság a speciális területhez kapcsolódó jelentésminták további koordinálásával, kidolgozásával és ezzel kapcsolatos további egyeztetések lefolytatásával megbízza Szalai Editet, a bizottság elnökének a folyamatos tájékoztatása mellett.

5. A könyvvizsgálói díjak/óraráfordítások minimumára vonatkozó új kamarai ajánlás véglegesítése
A bizottság megtárgyalta és elfogadta a díjajánlással kapcsolatos bizottsági észrevételeket, és egyetértett, hogy a Ft táblázatok és az arra utaló részek a szövegből kerüljenek ki és ilyen módon legyen az ajánlás megszerkesztve. A bizottság felkérte a szakmai alelnököt, hogy az ajánlást egyeztetés céljából terjessze a kabinet elé 2017. március 09-én, azzal, hogy SZB közleményként kerüljön fel a kamara honlapjára vagy az elnökség döntsön az ajánlás tartalmáról.

6. Konzultációs Szolgálathoz 2017. január 28. és 2017 február 28. között beérkezett szakmai kérdések
A bizottság áttekintette a legutóbbi ülés óta beérkezett kérdésekre megírt és kiküldött válaszokat és azokkal egyetértett. A Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdések és válaszok közül a következők kamarai honlapon történő megjelenése mellett döntött:

 • 9_2017_Könyvvizsgálói jelentés utólag
 • 15_2017_Papír alapon megőrzendő dokumentumok
 • 23_2017_Devizás könyvvezetés beszámoló formátuma
 • 28_2017_Osztalék a cash flow kimutatásban 2016-tól
 • 40_2017_Tárgyi eszköz értékesítés számviteli elszámolása.

7. Egyebek, illetve a következő SZB ülés időpontja
A bizottság egyetértett, hogy negyedévente néhány, az Accountancy Europe által megjelentett szakmai anyag lefordításra és megjelentetésre kerüljön.
A bizottság elfogadta, hogy a Glosszárium és a Keretelvek a tartalom ellenőrzése után az MKVK honlapján a Standardok menüpont alatt is közvetlenül elérhetőek legyenek
A következő ülés időpontjának 2017. április 05-én (szerda) 10 órát fogadták el.

 


2017. február 07.

A szakértői bizottság (SZB) 2017. február 07-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. Szakértői Bizottság 2017. évi tervezett szakmai- és nemzetközi feladatai
A bizottság áttekintette a 2017. évi feladatait, melyek közül a legjelentősebbek: a módosított MNKS alapján a könyvvizsgálói jelentésminták kidolgozása, részvétel az IFAC Frankfurtban megrendezendő éves gyűlésén. Fontos feladat az adatszolgáltatási rendszer aktualizálásában való részvétel, figyelemmel az előző évi tapasztalatokra, illetve az oktatási koncepció véleményezése és közreműködés annak kidolgozásában az Oktatási Bizottsággal közösen. A bizottság egyetértett a minőségellenőrzési éves felkészítő konferencián való részvétellel. Az SZB megállapította, hogy az új standardok alkalmazásának tapasztalatait, értékelését szükséges megtenni és az esetleges módosításokat az NGM-mel történő egyeztetés után át kell vezetni az MNKS-be. Jelentős feladat 2017-ben a júniusban rendezendő jubileumi konferencia megszervezése. A szolgáltató kamara felé tett újabb lépésként a speciális témák könyvvizsgálatával (pl.: átalakulás, végelszámolás) kapcsolatos jelentésminták kidolgozása.
A bizottság elfogadta a 2017. évi tervezett szakmai és nemzetközi feladatokat, amelyek beépítésre kerülnek az elnökség részére készítendő előterjesztésbe.

2. A kamara 20 éves évfordulójára tervezett nemzetközi konferencia megszervezése
A bizottság áttekintette az aktuális helyzetet a szervezéssel kapcsolatosan. A bizottság egyetértett a szakmai alelnök által elmondottakkal és kéri a „save the date” értesítések sürgős kiküldését és a megbízott főtitkárral való egyezetetést a szervező kijelölésére.

3. Témajavaslatok a 2017. évi kötelező oktatás témaköreire
A bizottság megtárgyalta a kamara oktatási koncepcióját, kiemelték, hogy a minősített oktatók szűrésére komoly hangsúlyt kell helyezni. A bizottság az oktatási koncepcióval kapcsolatos észrevételeket összegyűjtve javasolja az Oktatási Bizottság részére továbbítani. A koncepciót tárgyaló Oktatási Bizottsági ülésen a Szakértői Bizottság képviseletére felkérte Siklós Márta bizottsági tagot, és Szalai Edit főmunkatársat.

4. Az új könyvvizsgálói jelentésminták tervezetei

A bizottság megtárgyalta az előterjesztett, éves beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentésmintákat. Továbbá megvitatásra kerültek a költségvetési (államháztartási) területtel kapcsolatos jelentésformátumok. A bizottság egyetértett, hogy az éves beszámolóhoz kapcsolódó jelentésminták, illetve a tiszta jelentésminta angol és német nyelven felkerüljön a Kamara honlapjára. A bizottság a költségvetési területhez kapcsolódó jelentésminták további pontosításával, és ezzel kapcsolatban a Költségvetési Tagozattal való további egyeztetések lefolytatásával megbízza Szalai Editet, a bizottság elnökének a folyamatos tájékoztatása mellett.

5. A számviteli törvény 156. § (5) bekezdés j) pontjában fogalt jelentéstételi kötelezettség teljesítése a számviteli törvény 95/B. § (2) bekezdés e) és f) pontjai vonatkozásában a tőzsdén jegyzett gazdálkodók üzleti jelentésének vizsgálata során
A bizottság részére érkezett kérdés, hogy jelent-e többlet feladatot, és ha igen, akkor milyen feladatokat jelent az üzleti jelentéssel kapcsolatban a könyvvizsgálóra előírtak a számviteli törvény hivatkozott pontjaiban a tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálata esetén. A bizottság megtárgyalta a kérdést és egyetértett abban, hogy nem jelentenek többlet feladatot az eddigiekhez képest az üzleti jelentés vizsgálatára nézve az új törvényi előírások.

6. A könyvvizsgálati standardokon kívüli nemzetközi standardok hazai implementálásával kapcsolatos helyzet áttekintése
Szakmai alelnök javaslatára a bizottság egyetértett azzal, hogy az egyéb szolgáltatási standardokat is szükséges lenne nemzeti standard formájában kihirdetni, az MNKS-hez hasonlóan. A bizottság felhatalmazta a bizottság elnökét, hogy a közfelügyeleti hatósággal az előzetes egyeztetést lefolytassa az egyéb szolgáltatási nemzeti standard megalkotása tárgyában.

7. Konzultációs szolgálathoz beérkezett szakmai kérdések
A Bizottság megvitatta az előző ülés óta eltelt időszakban a beérkezett kérdésekre adott válaszokat, amelyekkel egyetértett.

8. Minőségellenőrzési kérdőívek karbantartása, illetve a következő SZB ülés időpontja
A bizottság megtárgyalta a bizottság közreműködésének szükségességét a minőségellenőrzési kérdőívek karbantartásában, amelyet a Minőségellenőrzési Bizottság SZMSZ-e és az alapszabály 153. pontja is rögzítenek. Felkérte az SZB elnökét, hogy erről egyeztessen a Minőségellenőrzési Bizottság elnökével, annak érdekében, hogy 2017-től kezdődően a kérdőívek kidolgozásában a szakértői bizottság észrevételei is figyelembe vételre kerüljenek.
A következő ülés időpontjának 2017. március 07-én (kedd) 10 órát fogadták el.

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X