Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Beszámoló a Minőség-ellenőrzési bizottság 2012. évi tevékenységéről

A kamara Minőségellenőrzési bizottsága 2012. évben tizenhétszer ülésezett, ebből
16 rendes és 1 rendkívüli ülést tartott, ahol 2012. október 8-i elnökségi ülésen hozott, a Minőségellenőrzési Módszertani Kézikönyv részét képező Minőségellenőrzési Eljárási Szabályzatot érintő módosításról a kamara elnöke tájékoztatta a bizottságot. A bizottsági ülések minden esetben határozatképesek voltak, és az ülésekről hitelesített jegyzőkönyv készült. A bizottság a munkáját egész évben a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) előírásai szerint végezte.

I.A bizottság 2012 évben végzett tevékenységei

1.2012. évi minőségellenőrzési terv végrehajtása

 • A minőségellenőrök közreműködésével ellenőrizte és értékelte a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok (654 ellenőrzött) és a belső minőségellenőrzésre vonatkozó nemzeti standardok (591 ellenőrzött) érvényesülését.
 • A lefolytatott minőségellenőrzés kapcsán 1245 határozatot hozott. Határozataiban kezdeményezte és alkalmazta a Kkt.-ban meghatározott intézkedéseket.
 • Lefolytatta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésének és megakadályozásának ellenőrzését szolgáló vizsgálatot, és első fokon 580 határozatot hozott a vizsgálat befejezéséről.


2.2012. évi szakmai feladatok teljesítése a bizottság éves munkaterve alapján

 • Szabályozási feladatok: az Eljárási Szabályzat, az SZMSZ és a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzat módosítása

A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek független ellenőrzésének rendszere 2011. július 1-jétől működik a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (továbbiakban: KKB) irányítása mellett, a KKB és a kamara szoros együttműködésével.
A független ellenőrzés beindítása óta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai alapján mind a Minőségellenőrzési bizottság, mind a KKB a vonatkozó kamarai szabályozás részbeni módosítását – helyenként pontosítását – látta szükségesnek.

Ennek megfelelően módosításra került a bizottság Eljárási Szabályzata, a kiválasztás során előnyben részesített megbízások tekintetében, illetve a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek vonatkozásában a minőségellenőrzési terv elkészítése tekintetében. Ez utóbbi módosítás maga után vonta a bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának változtatását is.
A KKB által indítványozott módosítás célja, hogy a vizsgálatok ne az év utolsó 3-4 hónapjára legyenek időzítve, hanem amennyire lehet, egyenletesen legyenek szétosztva az év során. Ennek a célnak eleget téve merült fel az igény arra, hogy a független ellenőrzésre való kiválasztás ne (vagy ne csak) az éves és a részletes kamarai adatszolgáltatáson alapuljon, mivel ez esetben csak az év második felében állnak rendelkezésre adatok, melyek alapján a kiválasztás és a vizsgálatok végrehajthatók.
A KKB kérésére elsődleges mintaválasztási szempontként bekerült a szabályzatba a konszolidált IFRS beszámoló könyvvizsgálata.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége 2012. évben céljául tűzte ki a kamarai bevételek növelésének és a működési költségek csökkentésének lehetőségeinek feltárását, mely eredményeként csökkentek a minőségellenőrzésre elszámolható óraszámok, a kiválasztható megbízások száma, valamint módosult a minőségellenőrök helyszíni vizsgálatokra történő beosztásának szempontjai is.

 • A Módszertani kézikönyv fejlesztése

A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinak minőségellenőrzése a Kkt-nak megfelelően 2011. II. félévében elindult. A KKB mind az egyedi megbízások, mind a cégszintű ellenőrzéshez a nemzetközi és magyar könyvvizsgálati standardokon alapuló kérdőíveket és értékelési szempontot dolgozott ki. A független ellenőrök tapasztalatai, valamint a Minőségellenőrzési bizottság és az ellenőrzöttek észrevételei alapján a KKB számos ponton változtatott a kérdőíveken, valamint a sajátos magyar gyakorlathoz igazodva egy szűkített kérdőívet dolgozott ki az egyedül dolgozó könyvvizsgálók cégszintű vizsgálatára. További módosítást indokolt az IFRS szempontrendszerének beépítése, a csalással foglalkozó fejezet egyszerűsödött.

A bizottság kidolgozta a kisebb gazdálkodó egységek kérdőívét, átdolgozta az általános és bővített kérdőív standard hivatkozásait, a kérdőívek alkalmazási körét pontosította. Átdolgozta a Módszertani Kézikönyv részét képező 33. számú mellékletet, melybe beépítésre került a KKB által kidolgozott döntési mátrix, mely a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói és könyvvizsgáló cégei esetén alkalmazott kérdőív minősítésére vonatkozik.
A minőségellenőrzési bizottság másrészről indítványozta a pénzügyi vállalkozások speciális kérdőíve súlyszámának megváltoztatását.

3.Informatikai rendszerek fejlesztése

 • Az Integrált Informatikai Rendszer (IIR) minőségellenőrzési moduljának 2012. évi fejlesztései:

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően évről évre kevesebb igény merül fel a bizottság részéről a program módosítására. A rendszer továbbfejlesztésre került a tekintetben, hogy a minőségellenőröknek küldendő excel táblában, mely magába foglalja ez ellenőrzöttel kapcsolatos összes információt, bekerült a könyvvizsgálói jelentések száma

 • A minőségellenőrzést támogató kérdőív kitöltő szoftveren 2012. évben elvégzett módosítások:

- új és módosult kérdőívek csatolása a rendszerbe
- nyomtatási funkció bővítése
- a megbízás jellemzőinek átvétele a zárójelentésbe

4.Oktatás

A bizottság minden évben kiemelt szakmai feladatának tekinti az ellenőrzési tapasztalatok összegzését és ezek tolmácsolását a könyvvizsgáló és minőségellenőr kollégák számára.

 • Minőségellenőrök kötelező éves továbbképzése

A korábbi évekhez hasonló magas szakmai színvonalon került megrendezésre a X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 2012 júliusában az alábbi kiemelt témákkal:

- Független ellenőrzés (inspekció) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinál
- A közfelügyeleti rendszer súlypontjai
- Minőség-ellenőrzés eljárásjogi szabályozása
- Kisebb gazdálkodó egységek könyvvizsgálatának minőségellenőrzése
- Minőség-ellenőrzés a gyakorlatban
- A minőség-ellenőrzés rendszerének aktuális helyzete

Meghívott volt a továbbképzésre a kamara elnöke, szakmai alelnöke és oktatási alelnöke, az ellenőrző bizottság elnöke, a főtitkára, a KKB elnöke, a helyi szervezetek elnökei és a szakértői bizottság egy tagja, aki a bizottsági ülések állandó meghívottja.

 • 2012. évben elvégzett egyéb oktatási feladatok:

-A 2011. évi minőség-ellenőrzés során továbbképzésre kötelezettek oktatási anyagának elkészítése, a képzés megszervezése és megtartása
-A megyei szervezeteknél több előadás megtartása

II.Kapcsolattartás

A bizottság 2012-ben is kapcsolatot tartott többek között a helyi szervezetekkel, a Szakértői bizottsággal és a KKB-val.

 • A KKB-val való kapcsolattartás 2011. júliusa óta folyamatos, hiszen a minőségbiztosítási rendszer működtetését a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek tekintetében a KKB közvetlen irányítása mellett kellett végrehajtani. A működtetéshez szükséges feltételeket, a rendszerrel kapcsolatos módosításokat (szabályzatok, kérdőívek), szorosan együttműködve alakította ki a két bizottság.
 • A bizottság folyamatos szakmai konzultációs kapcsolatot ápol a helyi szervezetekkel. Minden évben bekéri a szervezetek által összesített tapasztalatokat a minőség-ellenőrzések befejezése után, majd rendszerezve beépíti azokat a tárgyévi munkatervébe. A bizottság a Szakértői bizottsággal valamennyi lényeges szakmai kérdésben konzultál és egy tagjuk állandó meghívott az üléseire.
 • A bizottság tagjai több alkalommal tartottak előadásokat a helyi szervezeteknél és a Pénz-és Tőkepiaci Tagozat rendezvényein.

A beszámoló letöltése

Budapest, 2013. március 19.

Szabó Zsuzsanna
Minőségellenőrzési bizottság elnöke

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X