Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Beszámoló a Minőség-ellenőrzési bizottság 2013. évi tevékenységéről

A kamara Minőség-ellenőrzési bizottsága 2013. évben tizenháromszor ülésezett, ebből egy alkalommal a Szakértői bizottsággal közös ülést tartott. A bizottsági ülések minden esetben határozatképesek voltak, és az ülésekről hitelesített jegyzőkönyv készült. A bizottság a munkáját egész évben a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) előírásai szerint végezte. A bizottság pályázati felhívást tett közzé a minőségellenőrök nyilvántartásába történő felvételre. Ennek kapcsán hat pályázatnak helyt adott és 7 pályázót utasított el határozatában.

I.A bizottság 2013 évben végzett tevékenységei

1.2013. évi minőség-ellenőrzési terv végrehajtása

 • A minőségellenőrök közreműködésével ellenőrizte és értékelte a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok (498 ellenőrzött) és a belső minőség-ellenőrzésre vonatkozó nemzeti standardok (454 ellenőrzött) érvényesülését.
 • A lefolytatott minőség-ellenőrzés kapcsán 952 határozatot hozott. Határozataiban kezdeményezte és alkalmazta a Kkt.-ban meghatározott intézkedéseket.
 • Lefolytatta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésének és megakadályozásának ellenőrzését szolgáló vizsgálatot, és első fokon 450 határozatot hozott a vizsgálat befejezéséről.


2.2013. évi szakmai feladatok teljesítése a bizottság éves munkaterve alapján

 • Szabályozási feladatok: az Eljárási Szabályzat, az SZMSZ és a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzat módosítása

A 2012. évi CCVIII. tv. 2013. július 1-jei hatállyal több pontban módosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényt (a továbbiakban: Kkt.). A törvényváltozás a könyvvizsgálói közfelügyeleti bizottság (KKB) helyett bevezette a közfelügyeleti hatóságot, egyben új alapokra helyezte a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszert. Ennek megfelelően a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatát végzők vonatkozásában a kamara által a KKB irányítása mellett működtetett minőségbiztosítási rendszert a továbbiakban a közfelügyeleti hatóság működteti, mely hatóság e körben a saját jogán és nevében folytatja le a minőség-ellenőrzést és hozza meg a határozatot.

Előzőek több pontban is érintették a minőség-ellenőrzési bizottság szervezeti és működési szabályzatának módosítását.

A minőség-ellenőrzési bizottság álláspontja szerint mindez olyan szintű és mértékű változást jelenett, melyre figyelemmel új minőségellenőrzési eljárási szabályzat elfogadása vált indokolttá, az eddigi szabályzat hatályon kívül helyezése mellett.

A minőség-ellenőrzési bizottság az új minőség-ellenőrzési eljárási szabályzat tervezetének előkészítésekor figyelembe vette az elnökség 26/2013. számú (04.05.) elnökségi határozatát, mellyel az elnökség azzal fogadta el a minőség-ellenőrzési bizottság 2013. évi feladatait és működési tervét, hogy a gyakorított minőségellenőrzés kerüljön megszüntetésre.
A 2012. október 8-i elnökségi ülés a kamarai bevételek növelése és a működési költségek csökkentése lehetőségeinek feltárását célzó koncepció kidolgozására felállított ad-hoc bizottsági anyaga alapján, előzetes szimpátia szavazás keretében kinyilvánította azon szándékát, hogy a pénzmosásra vonatkozó előírások betartásának terv szerinti ellenőrzésére minden ötödik minőségellenőrzéssel egyidejűleg kerüljön sor.
Tekintettel arra, hogy az előzőek értelmében a MER-es minőségellenőrzéssel egyidejűleg, automatikusan nem kerül sor a terv szerinti ellenőrzésre is, a minőség-ellenőrzési bizottság szükségesnek tartotta a vonatkozó szabályzatban részletezni a kiválasztási szempontokat.

 • A Módszertani kézikönyv fejlesztése

A minőség-ellenőrzési módszertani kézikönyv 28/c-d. szám alatti értesítéseinek módosított tartalma a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket) 29. § (5) bekezdésének megfelelően rögzíti a tájékoztatást, a 29/a-b) számú megbízólevelek módosított tartalma a Kkt. 168. § (1) bekezdése szerinti elemeket foglalja magában, míg a 15. számú mellékletet képező helyszíni ellenőrzést lezáró jegyzőkönyvet a Ket. 39. § (3) bekezdésének megfelelően módosította a bizottság. A 18/b. számú zárójelentésben a módosított intézkedési rendszert vezette át.

A minőség-ellenőrzési módszertani kézikönyv 6., 7/a., 9/a., 10/a, 11/a, 27/c, 28/e-f, 29/c-d, 30/j-l, 32/a és 33. számú mellékletének hatályon kívül helyezését a minőségbiztosítási rendszer előzőekben részletezett alapvető módosításai indokolják.

Az elnökség 26/2013. számú (04.05.) elnökségi határozatával egyhangúlag elfogadta a minőségellenőrzési bizottság 2013. évi feladatait és működési tervét azzal a kiegészítéssel, hogy az egyes kérdőívek válaszértelmezését tekintse át a bizottság.
A minőség-ellenőrzési bizottság előzőek szerint elfogadott 2013. évi feladatai és működési terve a bizottság tennivalójaként rögzítette a kisebb gazdálkodó egységek kérdőívének felülvizsgálatát az előző év tapasztalatai alapján, valamint a minőség-ellenőrzési módszertani kézikönyv részét képező kérdőívek koncepcionális áttekintését.
A minőség-ellenőrzési eljárási szabályzat mintavétellel kapcsolatos előírásai 2012. október 8-án akként módosultak, hogy a minta mindösszesen 1 megbízást tartalmazhat, melyre tekintettel új alapokra kellett helyezni a konszolidált beszámolók könyvvizsgálatának minőségellenőrzését.
A minőségellenőrzési bizottság a fentieknek megfelelően áttekintette az egyes kérdőíveket és a szakértői bizottsággal egyeztetve módosításokat eszközölt az általános kérdőívekben, a befektetési alapok speciális kérdőívét átdolgozta illetve kidolgozta a konszolidációs valamint a kockázati tőkealapok speciális kérdőíveit.
A belső minőségellenőrzési rendszer jelenleg hatályban lévő módszertanával történő ellenőrzése - az előző évek tapasztalatai alapján - egyértelművé tette a bizottság részére, hogy nem elegendő a standardok betartásának biztosításához csak a szabályzat elkészítése, kiemelten fontos terület a szabályzat elkészítése mellett az alkalmazott gyakorlatot is teszteléssel ellenőrizni.
Ezen követelmény teljesülésének hiányát mutatta, hogy az időközben kidolgozásra került a közérdeklődésű megbízók beszámolóját ellenőrző könyvvizsgálók belső minőség-ellenőrzési rendszerének ellenőrzési kérdőíve, ami a standard alkalmazását sokkal mélyebben kéri számon az érintett könyvvizsgálóktól.
Az eltérő ellenőrzési módszerekre tekintettel természetesen nem lehet követelmény a kisvállalkozások könyvvizsgálóinak, illetve a közérdeklődésű megbízók könyvvizsgálóinak azonos mélységű ellenőrzése, de nem lehet eltekinteni attól, hogy a minőség-ellenőrzési rendszerrel kapcsolatos minden követelményt teljesíteni kell és azok betartását minden könyvvizsgálónál számon kell kérni. A fentiekre tekintettel a bizottság 2013. év végén megkezdte a belső minőség-ellenőrzési rendszer kérdőíveinek felülvizsgálatát.

3.Informatikai rendszerek fejlesztése

 • Az Integrált Informatikai Rendszer (IIR) minőség-ellenőrzési moduljának 2013. évi fejlesztései:
  A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2013. évben nem került sor a bizottság részéről a program módosítására.
   
 • A minőségellenőrzést támogató kérdőív kitöltő szoftveren 2013. évben elvégzett módosítások:
  - új és módosult kérdőívek
  - módosított értesítő és megbízó levelek
  - módosított helyszíni ellenőrzést lezáró jegyzőkönyv illetve zárójelentések csatolása a rendszerbe

4.Oktatás

A bizottság minden évben kiemelt szakmai feladatának tekinti az ellenőrzési tapasztalatok összegzését és ezek tolmácsolását a könyvvizsgáló és minőségellenőr kollégák számára.

 • Minőségellenőrök kötelező éves továbbképzése

A korábbi évekhez hasonló magas szakmai színvonalon került megrendezésre a XI. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 2013. év szeptember 5-én az alábbi kiemelt témákkal:
-Közfelügyeleti ellenőrzések
-Szakmai aktualitások
-Aktualitások a minőség-ellenőrzésben
-Pmt. kérdőív kérdéseinek egységes értelmezése
-MER ellenőrzések egységes értelmezése 2013.
-Minőség-ellenőrzés a gyakorlatban

Meghívott volt a továbbképzésre a kamara elnöke, szakmai alelnöke és oktatási alelnöke, az ellenőrző bizottság elnöke, a főtitkára, a helyi szervezetek elnökei és a szakértői bizottság egy tagja, aki a bizottsági ülések állandó meghívottja.

 • 2013. évben elvégzett egyéb oktatási feladatok:

-A 2012. évi minőség-ellenőrzés során továbbképzésre kötelezettek oktatási anyagának elkészítése, a képzés megszervezése és megtartása
-A megyei szervezeteknél több előadás megtartása

II.Kapcsolattartás

A bizottság 2013-ban is kapcsolatot tartott többek között a helyi szervezetekkel, a Szakértői bizottsággal és a közfelügyeleti hatósággal.

 • A bizottság folyamatos szakmai konzultációs kapcsolatot ápol a helyi szervezetekkel. Minden évben bekéri a szervezetek által összesített tapasztalatokat a minőség-ellenőrzések befejezése után, majd rendszerezve beépíti azokat a tárgyévi munkatervébe. A bizottság a Szakértői bizottsággal valamennyi lényeges szakmai kérdésben konzultál és egy tagjuk állandó meghívott az üléseire.
 • A bizottság tagjai több alkalommal tartottak előadásokat a helyi szervezeteknél és a Pénz-és Tőkepiaci Tagozat rendezvényein.


Budapest, 2014. március 10.

Szabó Zsuzsanna
Minőségellenőrzési bizottság elnöke
 

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X