Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Minőség-ellenőrzési Bizottság beszámolója 2006. évi tevékenységéről

Összefoglaló

 

Eredmények

A Magyar Könyvvizsgálói Kamarai minőség-ellenőrzési rendszer bevezetésének negyedik évében elkezdődött a teljes körű minőség-ellenőrzés a közérdeklődésnek kitett gazdálkodók könyvvizsgálóinak körében.

Az elmúlt időszakban (2003-2006. évek), összesen 2 509 könyvvizsgálót ellenőriztünk, ezen belül 2 354 főnél szűkített hatókörű, 155 főnél teljes körű vizsgálatot végeztünk. Az összes ellenőrzésből 1 773 könyvvizsgáló megfelelt (70,7%), 659 fő megfelelt, de továbbfejlődés szükséges (26,2%) és 77 fő nem felelt meg (3,1%) minősítést kapott.

A tervek szerint az első öt éves szakaszban (2003.-2007. évek) a könyvvizsgálók mindegyike át fog esni az első minőségvizsgálaton, összhangban a minőségellenőrzési szabályzatban foglaltakkal (lásd még 4.1-es bekezdését jelentésünknek).

Legfontosabb eredményként értékeljük a minőségvizsgálat általános elfogadását. A minőség-ellenőrzési bizottság koncepciója szerint a minőségvizsgálók az elmúlt négy év folyamán teljesítették azon célkitűzést, hogy gyakorlati tanácsokkal segítsék a könyvvizsgálókat a szakmai feladatok végrehajtásában.

 

Javaslatok

Az elvégzett minőségellenőrzési vizsgálatok tapasztalatai alapján a könyvvizsgálói szakma figyelmébe ajánljuk a következőket:

 • A szakmai standardok betartása minden könyvvizsgáló számára kötelező;
 • Könyvvizsgálati gyakorlat folytatása mindenkitől megköveteli a felhasználói szintű számítógépes ismereteket.
 • A munka hatékonyságának javítása és a dokumentációs követelmények kielégítése érdekében könyvvizsgálati szoftver alkalmazása ajánlott.
 • A standardok alkalmazását szélesebb körben számon kérő teljes körű ellenőrzés követelményrendszerére fel kell készülni;

 

A 2006. évi ellenőrzési terv teljesítése

2.1     Adatszolgáltatás teljesítése, kiválasztás

2006. évben az adatszolgáltatási fegyelem tovább javult. A természetes személy tagok 98,63%-a, a társaságok 99,78%-a teljesítette éves adatszolgáltatási kötelezettségét. Az adatszolgáltatást követően a Bizottság összeállította az éves minőség-ellenőrzési tervet, amely augusztus hónapban felkerült a kamara honlapjára.

A teljes körű ellenőrzés bevezetése során alkalmazott elsődleges szempont azon könyvvizsgálók kiválasztása, akik közérdeklődésnek kitett gazdálkodókat vizsgáltak - és előző években még nem estek át az első minőségellenőrzésen.

Ugyanakkor, a szűkített hatókörű vizsgálatra történő kijelölés véletlenszerű kiválasztással történt.

2006. évben a tervezett ellenőrzések száma:    650 fő,

a tényleges ellenőrzések száma:                     715 fő volt.

Az eltérés annak köszönhető, hogy év közben tervmódosítás történt, mert kevesebb teljes körű ellenőrzés végrehajtása volt indokolt. A módosított tervszámok a következők: 650 szűkített hatókörű és 60 teljes körű ellenőrzés.

2006. évben 20 fő könyvvizsgáló nyújtott be halasztási kérelmet. A számuk csökkent az előző évhez viszonyítva (29 fő). A bizottság 10 esetben hozzájárult a halasztáshoz és törölte a könyvvizsgálót a tárgyévben vizsgálandók névsorából, vagy 2007. január hónapra engedélyezte az ellenőrzés lefolytatását. A kiesők helyett más könyvvizsgálók kerültek a kiválasztottak listájába.

A ténylegesen elvégzett vizsgálatok száma: 660 szűkített hatókörű és 55 teljes körű ellenőrzés.

 

2.2     A 2006. évi feladatok kapacitás-elszámolása

2006. évben a kiválasztott könyvvizsgálók ellenőrzésére fordított idő:

 

Szűkített hatókörű vizsgálat (660 fő):   3960 óra
Teljes körű ellenőrzés (49 fő):    490 óra
Az etikai bizottság által elrendelt soron kívüli teljes körű ellenőrzés (2 fő):  38 óra
Pályázók teljes körű ellenőrzése (4 fő):   40 óra
A minőségvizsgálók ellenőrzése (16 fő):    104 óra
A 2006. évi feladatok végrehajtásának időráfordítása összesen:  4632 óra

 

2.3      A 2006. évi ellenőrzési terv pénzügyi teljesítése

A kamara 2006. évi pénzügyi tervében a minőség-ellenőrzés költsége 59.754 eFt.  A vizsgálatok számának módosítása során a költségeket nem módosítottuk. A minőség-ellenőrzés tényleges, 2006. évet terhelő kiadásai 58.040 eFt-ot tettek ki. Tényleges megtakarítást értünk el a költségtérítéseknél, míg a megbízási díjak járulékterhei a tervezett fölött teljesültek.

Összefoglalva: a tervezettnél több vizsgálat elvégzése mellett a minőség-ellenőrzés kiadásai a 2006. évre tervezett ilyen jellegű kiadások összege alatt maradtak.

 

Fejlesztési feladatok

 

A teljes körű minőségvizsgálatok lebonyolításához elengedhetetlen technológiai fejlesztés valósult meg 2006. évben, melynek eredményeként egy, a minőségellenőrzést támogató számítógépes alkalmazást vezettünk be.

A szakértői bizottsággal együttműködve az 1-es és a 220-as standard alapján elkészült a könyvvizsgálók minőségellenőrzési szabályzata - három változatban. Az ebből készült oktatási anyag része volt a könyvvizsgálók kötelező oktatásának 2006. évben.

Elkezdődött a kérdőívek aktualizálása a 2006. évben hatályossá vált standardok alapján. Folyamatban van - az 1-es és a 220-as standardok szerint, - a könyvvizsgálók minőségellenőrzési rendszerének értékelésére szolgáló kérdőívek átdolgozása is.

 

A 2006. évi minőség-ellenőrzési tevékenység értékelése

 

3.1     A 2006. évi vizsgálatok számszerű  eredménye                                         (adatok: főben)

 

Minősítés

Egyszerűsített vizsgálat

Teljes körű vizsgálat

Összesen

Éves tervbe beválasztott könyvvizsgálók száma

Megfelelt:

465

33

498

Megfelelt, de további fejlődés szükséges:

178

12

190

Nem felelt meg:

17

4

21

Éves tervbe beválasztott könyvvizsgálók össz.:

660

49

709

Etikai-és a szakértői bizottság által elrendelt soron kívül ellenőrzött könyvvizsgálók száma

Megfelelt:

0

1

1

Megfelelt, de további fejlődés szükséges:

0

0

0

Nem felelt meg:

0

1

1

Etikai és szakértői b. által elrendelt összesen:

0

2

2

Pályázók száma

Megfelelt:

0

4

4

Megfelelt, de további fejlődés szükséges:

0

0

0

Nem felelt meg:

0

0

0

Pályázó összesen:

0

4

4

ÖSSZESEN:

Megfelelt:

465

38

503

Megfelelt, de további fejlődés szükséges:

178

12

190

Nem felelt meg:

17

5

22

Mindösszesen:

660

55

715

 

A 715 fő könyvvizsgáló ellenőrzésekor:

            70,3 % kapott megfelelt minősítést,

            26,6 % ért el megfelelt, de további fejlődés szükséges eredményt és

            3,1 % nem felelt meg a minőségvizsgálat követelményeinek.

Ezek a számok hasonlóak az előző években elért eredményekhez.

 

3.2         A 2006. évben elvégzett minőség-ellenőrzések tapasztalatainak összegezése

3.2.1        Teljes körű ellenőrzések

A minőségellenőrzési szabályzat 2005. évi módosításával lehetővé vált a teljes körű ellenőrzés elindítása. A vizsgálatok a minőségellenőrzési szabályzat 5. számú mellékletében szereplő speciális kérdőívek alkalmazásával történtek. Az ellenőrzés nemcsak terjedelmében (átlagosan 135 kérdés az un. egyszerűsített ellenőrzés 34 kérdésével szemben) és tartalmában, de az értékelésben is eltér a szűkített hatókörű vizsgálattól. Legalább 60 %-os teljesítmény szükséges a megfelelt, de további fejlődés szükséges kategória eléréséhez, 90 % fölötti pedig a megfelelt minősítéshez, szemben a szűkített hatókörű ellenőrzés 50 % és 80 %-os értékével.   

Az előző években a közérdeklődésnek kitett gazdálkodók könyvvizsgálóinak jelentős része átesett az első (szűkített hatókörű) minőségvizsgálaton. A teljes körű ellenőrzés bevezetése így a könyvvizsgálók kisebb csoportját érintette. A tervezett vizsgálatnál kevesebbre, csupán 49-re került sor az év folyamán.

Megállapítható, hogy a vizsgálatok eredménye a nem felelt meg kategóriában mutat jelentősebb eltérést. A szűkített hatókörű ellenőrzések során 2,6 %, míg teljes körű vizsgálatok esetén 8,2 % nem felelt meg eredmény született.  

 

3.2.2        Vizsgálati tapasztalatok

A minőségvizsgálók - név nélküli - adatszolgáltatása alapján statisztika készült a könyvvizsgálók által kibocsátott jelentések megoszlásáról és a megbízási díjak alakulásáról - 2005. évre vonatkozóan. Megjegyzendő, hogy a minta nem reprezentatív, az összes aktív könyvvizsgálók 13 %-ának felel meg.

Egy könyvvizsgálóra jutó megbízások száma átlagosan 15,7 volt. A könyvvizsgálói tevékenységből származó átlagos összbevétel 6 448 ezer forintot tett ki.

2005. év vonatkozásában a kibocsátott jelentések 93,6 %-a minősítés nélküli hitelesítő záradékot tartalmazott. További 4,6 % esetén a könyvvizsgáló figyelemfelhívással élt.  1,6 % volt a korlátozást tartalmazó jelentések aránya, míg  véleménynyilvánítás elutasítását, vagy ellenvéleményt a jelentések 0,2 %-ában alkalmaztak a könyvvizsgálók.

A vizsgált körben előfordult 10 ezer forintos, de 8 milliót is meghaladó megbízási díj. Egy megbízásra jutó díjak átlaga 372 ezer forint volt 2005. évben.

Érdekességként megemlítendő, hogy 9 könyvvizsgáló legmagasabb megbízási díja nem érte el a 200 ezer forintot, 152 főé viszont meghaladta az 1 millió forintot.

Hamarosan befejeződik a minőség-ellenőrzés bevezető szakasza. A teljes körű ellenőrzés magasabb követelményszintjére történő felkészülés érdekében a minőségellenőrzés során a könyvvizsgálati munkáról szerzett tapasztalatok összesítése a következő:

 • A minőségvizsgálók jelentéseiből kitűnik, hogy a dokumentálás terén előrelépés történt, még ha a könyvvizsgálók díjazásában gyakran nem is jelenik meg az erre fordított erőfeszítés. Nagy segítséget jelent a könyvvizsgálati munkában alkalmazható szoftverek terjedése. Figyelmet kell azonban fordítani a programok aktualizálására, új verziók beszerzésére.
 • Rendezettek lettek a könyvvizsgálati munka kötelező (szabvány) iratanyagai, kevesebb hibás, vagy pontatlan megfogalmazással találkoztak a minőségvizsgálók (szerződés, jogi nyilatkozat, jelentés, teljességi nyilatkozat, elfogadó nyilatkozat).
 • A hiányosságok között megemlítésre került a szakmai munka felületessége és az a félreértés, hogy egy szoftver nyújtotta dokumentálási lehetőséggel a bizonyítékszerzést véli kiváltani a könyvvizsgálók egy része. A szoftverek alkalmazásában tapasztalt hiányosságok a számítástechnika terén mutatkozó gyengébb felhasználói ismeretekre utalnak.
 • Az előző években bemutatott hibák egy része változatlanul fennállt a tárgyévben lefolytatott ellenőrzések során is; számviteli politika vizsgálata, a munkaprogram hiányosságai, a kockázatkezelés alacsony színvonala, szakszerűtlen megfogalmazás a könyvvizsgálói minősítéssel ellátott jelentésben.
 • Esetenként a könyvvizsgálók nem ismerik kellően az ügyfeleiket, a munka során nem szereznek elegendő bizonyítékot véleményük alátámasztására, a következtetések levonása hiányos, de felmerül a függetlenség megkérdőjelezhetősége is.
 • A legtöbb könyvvizsgáló felkészül az ellenőrzésre, előkészíti a két kiválasztott megbízás anyagát, a dokumentációt kiegészíti. Többször érzékelhető, hogy utólag készült az anyag jelentős része.
 • A szűkített hatókörű vizsgálat nem érinti ugyan, de az ellenőrzés során láthatóvá válik, hogy a mérleg fordulónapja utáni események vizsgálati dokumentációja hiányos, elhanyagolják a vállalkozás folytatása elvének megítélését, illetve a kapcsolt felekre vonatkozó előírások, kockázatok vizsgálatát.
 • A dokumentációból a minőségvizsgáló számára látható, - a mérleg valódiságát megkérdőjelező - bizonyítékkal alá nem támasztott tételek esetében is kiad a könyvvizsgáló hitelesítő záradékot. Ez fakad hozzá nem értésből, az ügyféllel szembeni túlzott lojalitásból, az óvatosság és szakmai szkepticizmus hiányából. Nem mindenki van tisztában a könyvvizsgáló felelősségével.
 • A munkaráfordítás tervezésekor a könyvvizsgálónak tisztában kell lennie az általa vállalható ügyfelek számával, a nagyságrendet, vagy a tevékenység bonyolultságát is figyelembe véve. Előfordul, hogy valaki nagy számú megbízást vállal, amelynek elfogadható szakmai színvonalon nem tud eleget tenni.
 • Az ellenőrzés során több esetben tapasztaltuk, hogy a díjtétel nincs arányban az elvégzendő munkával. Ez azonban nem szolgálhat hivatkozási alapul a felületes munkavégzésre.
 • A könyvvizsgálók egy része könyvelést is végez. Az adózással kapcsolatos határidők megnehezíthetik a könyvvizsgálói feladatok elvégzését. A könyvvizsgálati munkát gyakran összekeverik a számviteli elszámolások alátámasztásával és dokumentálásával, így ha a főkönyvelő megfelelően összeállítja a beszámoló mellékleteit, nem látják szükségét az ellenőrzés elvégzésének.

 

3.3         A minőségellenőrzéssel kapcsolatos szankciók

A nem felelt meg minősítésű könyvvizsgálókkal szemben a szabályzat 66. pontja fogalmaz meg szankciókat. 2006. évi eredménye alapján 22 könyvvizsgáló (3,1 %) számára kötelező a költségtérítéses továbbképzés.

A minőség-ellenőrzési bizottság két kolléga ellen kezdeményezett etikai eljárást az elmúlt év folyamán.

 • Az egyik könyvvizsgáló esetében az ellenőrzés lefolytatása során a minőségvizsgáló megállapította, hogy a könyvvizsgáló a kamaránál nem regisztrált társaságban végezte feladatát, miközben természetes személyként megbízásos jogviszonynak minősítette tevékenysége jogi hátterét. Ezzel megsértette a kamarai törvény (1997. évi LV.) 26. § (1) bekezdésében foglalt előírást, mely szerint a könyvvizsgálói tevékenységet kizárólag a kamara tagja és a kamarai nyilvántartásban bejegyzett könyvvizsgáló társaság végezhet.
 • Másik esetben a könyvvizsgáló lényegesen hibás adatszolgáltatást teljesített a minőségvizsgálathoz, ezzel megsértette a minőség-ellenőrzési szabályzat 33. pontjában foglaltakat.

Az etikai eljárás egyik esetben a könyvvizsgáló pénzbüntetésével lezárult, míg a másik esetben még folyamatban van.

 

3.4              Minőségvizsgálók ellenőrzése, továbbképzése

 

3.4.1        Minőségvizsgálók ellenőrzése.

Folytatódott a minőségvizsgálók ellenőrzése. Az ellenőrzést a csoportok vezetői végezték a hozzájuk beosztott vizsgálóknál. Az ellenőrzés időpontjáról és az ellenőrző személyről előre értesítettük a könyvvizsgálót és a minőségvizsgálót is. Az ellenőrzésekről minden esetben jelentés készül.

A minőségellenőrzési rendszer fejlesztése kapcsán új, vagy ezután nagyobb hangsúllyal megjelenő kompetenciák kerülnek előtérbe, melyek elvárásként fogalmazódnak meg a minőségvizsgálókkal szemben (pl íráskészség, informatikai ismeretek stb.). Ezért szükséges megismerni, felmérni a fejlesztendő területeket.

Az előző évi vizsgálati tapasztalatokat sikerült beépíteni a minőségvizsgálók kötelező továbbképzési anyagába. Ebben az évben kevesebb kritika érte a minőségvizsgálók munkáját, annál több köszönetet és elismerést kaptak a könyvvizsgálók részéről.

 

3.4.2        Minőségvizsgálók továbbképzése

A minőségellenőrzési szabályzat előírásai alapján 2006. évben is megszervezésre került a minőségvizsgálók kétnapos továbbképzése.

Színvonalas előadások keretében a minőségvizsgálók jól hasznosítható ismereteket szerezhettek a 2006. évi vizsgálatok lebonyolításához, valamint megkezdődött a vizsgálók és vizsgáltak kommunikációjának javítását szolgáló felkészítés, melynek 2007. évben is lesz folytatása.  Az előadásokat külső szakértők és a bizottsági tagok tartották.   

A bizottság tagjait a helyi szervezetek is számos esetben felkérték a minőség-ellenőrzésről szóló előadások megtartására.  

 

A 2007. évi feladatok összefoglalása

4.1       Minőségellenőrzés

 

2007 évvel befejeződik a minőség-ellenőrzés bevezető szakasza. Lezárul a szűkített vizsgálatok ideje. A bevezető szakasz célja, hogy minden könyvvizsgáló szűkített hatókörű minőség-ellenőrzése megtörténjen.

A kapacitástervezés során az előző négy év adatainak felhasználásával, továbbá a 2006. évről szóló adatszolgáltatásból nyerhető információk alapján meghatározható a 2007. évi vizsgálatok várható száma. Ugyanígy a szűkített és a teljes körű ellenőrzések aránya is valószínűsíthető.

A költségek 2007. évi tervezésekor 630 szűkített- és 70 teljes körű vizsgálattal számolt a minőség-ellenőrzési bizottság (valamint 20 minőségvizsgáló ellenőrzésével), a következők szerint.

 

Megnevezés

2005. dec. 31-ig befejezett ellenőrzés

2006. évi tényleges ellenőrzés

2007. évre tervezett ellenőrzés

2007. végéig tervezett ellenőrzések összesen

Szűkített hatókörű ellenőrzés

1694

660

630

2984

Teljes körű ellenőrzés

100

55

70

225

Összes ellenőrzés

1794

715

700

3209

 

A kamara aktív létszáma jelenleg közel 3600 fő. Az ötéves periódus záró évében tervezett vizsgálatokkal együtt hozzávetőleg 400 fő könyvvizsgálónál nem fog megtörténni az első minőségellenőrzés a következő okok miatt:

 • aktív tagság létszámának csökkenése,
 • egyéni könyvvizsgálók, akik a vizsgált időszakban nem bocsátanak ki jelentést,
 • társaságban dolgozó könyvvizsgálók, akik a vizsgált időszakban nem írnak alá jelentést,
 • könyvvizsgáló társaságok, akiknek nincs könyvvizsgálatból bevétele,
 • indokolt halasztási kérelem vagy egyéb rendkívüli ok,
 • azon könyvvizsgálók, akiknek nincs legalább két éves szakmai gyakorlatuk.

 

4.2              Minőségvizsgálók oktatása

A minőség-ellenőrzés bevezető szakaszának lezárása illetve személyes kapcsolatok erősítésének megfogalmazott igénye indokolják, hogy a minőségvizsgálók továbbképzése 2007. évben is két napos legyen. A szakmai előadásokon túl, kötetlenebb kommunikációs, személyiségfejlesztő tréningek, programok lebonyolítására is sor fog kerülni.

Az előadások összeállításában és megtartásában a bizottság számít - a tagjain kívül - a minőségvizsgálókra is.

 

4.3              A minőség-ellenőrzés továbbfejlesztése

 

1. Az elkövetkezendő év egyik legösszetettebb feladata lesz a minőség-ellenőrök módszertani útmutatójának kidolgozása. A módszertani útmutatóban a minőségvizsgálat szakmai kérdéseit kell oktatási anyagként elkészíteni, segítve a minőség-ellenőrök felkészítését a jogszabályon alapuló könyvvizsgálatok ellenőrzésekor.

A módszertani útmutató segédlete kell legyen a jelenleg érvényben lévő, illetve a fejlesztés alatt álló kérdéslista.      A módszertani útmutatónak tartalmaznia kell az ellenőrzött könyvvizsgáló ellenőrzésére vonatkozó szakmai instrukciókat, a minősítésre vonatkozó korrekt előírásokat stb.

2. El kell készíteni a minőség-ellenőrzési bizottság szervezeti és működési szabályzatát az új könyvvizsgálói törvény alapján.

3. A tavaszi küldöttgyűlésre előterjesztés készül a minőség-ellenőrzési szabályzat és a vizsgálati kérdőívek szükséges módosítási javaslatairól. A kérdőívek módosítása a szakértői bizottsággal egyetértésben történik.

Mindezen feladatok 2008. januárig történő végrehajtása nagymértékben segíteni fogja az újonnan megválasztott kamarai vezetés munkáját.

Változás történt a minőségellenőrzési bizottság élén. Dr Borbás Máté 2006.12.31-ével lemondott elnöki tisztéről. A bizottság Agócs Gábor személyében új elnököt választott.

 

Budapest, 2007. január 22.

 Agócs Gábor s.k.
minőség-ellenőrzési bizottság elnöke

Betöltés...
X