A koronavírus járvány hatásai az éves beszámolók könyvvizsgálatára

A koronavírus járvány terjedése egyre inkább érezteti kedvezőtlen hatását a gazdasági élet számos területén világszerte és most már nálunk is. A világméretű járvány miatt a könyvvizsgáló szakmának is komoly kihívásokkal kell szembenéznie, és a nehézségeket még tovább fokozza a járványügyi helyzet súlyosbodásának a fő könyvvizsgálati szezonnal való időbeli egybeesése.

Frissítés! Elérhető a folyamatábra a könyvvizsgálói vélemény fajtái a vállalkozás folytatása elv (going concern) érvényesülésének vizsgálatával összefüggésben.

Az elmúlt napokban számos hír számolt be arról, hogy Kínában pár hónappal ezelőtt kezdődött, de Európa szerte mostanában berobbanó koronavírus járvány gazdasági hatásai ez idő szerint pontosan még nem meghatározhatók, azonban egyes iparágakban már most komoly visszaesések jelentkeznek. A recessziós hatások akár hosszabb ideig is elhúzódhatnak. Ez a rendkívüli helyzet az éves pénzügyi beszámolók összeállítóit is körültekintésre inti, hiszen az adott rendkívüli körülmények között sem lehet eltekinteni attól a követelménytől, hogy az éves beszámolónak az adott vállalkozás valós vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetéről kell tájékoztatnia a nyilvánosságot. A könyvvizsgálatra kötelezett vállalkozások esetében pedig a könyvvizsgálónak is foglalkoznia kell a hirtelen előállott és szinte naponta változó általános pénzügyi-gazdasági helyzet vállalkozóra gyakorolt hatásainak a felmérésével és megítélésével, mielőtt véleményt nyilvánít az éves beszámolóról.

Jelen közleményében és az ahhoz mellékelt tájékoztató dokumentumban a Szakértői Bizottság – a teljesség igénye nélkül – rámutat jó néhány, a már folyamatban lévő vagy az ezt követően megkezdődő éves könyvvizsgálatok elvégzése során különös figyelmet érdemlő beszámolási kérdésre, valamint felhívja a könyvvizsgálók figyelmét e kérdések tekintetében a szakmai megítélések fontosságára. A vállalkozások jelentős hányadánál az említett kiemelt kérdések közül egy vagy több is előfordulhat és meghatározó lehet, tekintet nélkül arra, hogy kis- és középvállalkozásról (KKV-ról), vagy globális szinten jelen lévő multinacionális vállalatcsoportba tartozó nagyvállalatról legyen szó.

 • A 2019. évi éves beszámolók összeállítása és könyvvizsgálata során a koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli gazdasági helyzetben különös figyelmet érdemlő beszámolási kérdések lehetnek:

 • átmeneti, vagy végleges csökkenések, illetve leállások a termelésben (a szolgáltatásnyújtásban), kapacitás- és létszám leépítések, átszervezések, üzem- vagy üzlet bezárások stb.,
 • jelentős mértékű (várható vagy már bekövetkezett) elmaradások az értékesítési bevételekben (akár az előzőekkel összefüggésben, illetve az ellátási láncokban mutatkozó fennakadások miatt),
 • előzőekkel összefüggésben a szerződéses kötelezettségek teljesítésében bekövetkező nehézségek, vis major helyzet lehetséges jövőbeni pénzügyi kihatásai (késedelmes vagy nem teljesítési kötbérek, szerződés-módosítások, szerződés megszüntetések, -elállás miatti bánatpénz, kártérítési kötelezettségek stb.),
 • fizetési nehézségek a jelentős vevőknél, a határidőn túli kintlevőségek jelentős növekedése,
 • likviditási problémák, a likviditás-menedzselésben rejlő rendkívüli kockázatok, a szükséges mértékű finanszírozási források hiánya vagy drágulása,
 • a jövőre vonatkozó üzleti tervek megalapozottsága, megbízhatósága, a már elkészített üzleti tervek szükséges módosítása,
 • a mérleg fordulónapját követően előállott csődhelyzet vagy annak várható bekövetkezése,
 • munkaerő elbocsátások, illetve más esetekben az elérhető munkaerő hiánya és annak kedvezőtlen hatásai az üzletmenetre,
 • a mérlegtételek (a készletek (leltár), követelések, befektetések, értékpapírok) pénzügyi beszámolási célú értékelése, a szükséges értékvesztések megképzése,
 • a hitelszerződésekben foglalt feltételek (hitel kovenánsok) teljesíthetősége, az ezek nem teljesítésének következményei és ezek megjelenítése a pénzügyi beszámolóban,
 • a vállalkozás folytatására való képtelenség, illetve az ezzel kapcsolatos lényeges bizonytalanság fennállása.

 • További jelentős kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatást és iránymutatást a jelen közlemény végén található linkről letölthető tájékoztatóban olvashatnak. A tájékoztató mellett a figyelmükbe ajánljuk a vállalkozás folytatásának az érvényesülésére vonatkozó könyvvizsgálói megítélés és a könyvvizsgálói vélemény (jelentés) típusának a kialakításához segítséget nyújtó, most aktualizált folyamatábrát, valamint a 2017. évi könyvvizsgálói kötelező továbbképzés számára készült „A módosított könyvvizsgálati standardok és az ezeknek megfelelő könyvvizsgálói jelentés” című oktatási anyagot és prezentációt, mely szintén foglalkozott ezzel a témával. Ezek a segédanyagok is közvetlenül letölthetők a jelen közlemény végén elhelyezett linkekről.

 • A kamara vezetése már jelezte a pénzügyi kormányzat részére, hogy szükségesnek tartja a vállalkozások törvényes beszámolókészítési és könyvvizsgálati kötelezettségei teljesítésének a megsegítését célzó központi intézkedések meghozatalát, például a beszámolási és adóbevallási határidők esetleges meghosszabbítását vagy a mérlegkészítés napjára előírt értékelési eljárások alóli átmeneti felmentés megadását.

 • A Szakértői Bizottság, kapcsolatot tartva a nemzetközi szakmai szervezetekkel is, folyamatosan követi és értékeli a járványügyi helyzettel kapcsolatos újabb fejleményeket, azoknak a könyvvizsgálói feladat ellátására vonatkozó mindazon hatásait, amelyek a kamarai tag könyvvizsgálók általános tájékoztatását igénylik. Ez idő szerint a nemzetközi szakmai szervezetek nem adtak ki a rendkívüli helyzet miatti sajátos könyvvizsgálói magatartással vagy a feladatellátással kapcsolatban az általános érvényű szakmai- és etikai követelményektől való eltérést vagy ezek sajátos alkalmazását lehetővé tevő iránymutatást. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS) és az általa implementált ISA-k követelményei alól ez idő szerint a kamarának nem áll módjában felmentést adni, ezért a könyvvizsgálatokat az MNKS-nek és a kapcsolódó nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak megfelelve kell most is végrehajtani.

 • A Szakértői Bizottság a hozzá beérkező könyvvizsgálati kérdéseket folyamatosan dolgozza fel és az ezekre vonatkozóan kialakított szakmai álláspontjáról a szükségesnek ítélt tájékoztatást a kamara honlapján és/vagy a Könyvvizsgálók Lapjában adja közre. A Szakértői Bizottság hatáskörén kívül eső kérdéseket a bizottság elnöke továbbítja a kamara illetékes szervezeti egysége felé.

  

A Szakértői Bizottságot érintő kérdéseiket és javaslataikat az alábbi elérhetőségeken küldhetik meg a bizottság részére:

E-mailben:
szakertoi@mkvk.hu
szedit@mkvk.hu
vlaszlo@mkvk.hu
barsi@mkvk.hu

Telefonon:


(06-20) 478-0976 (Szalai Edit)
(06-50) 111-2960 (Vincze László)
(06-30) 982-7042 (Barsi Éva)  

Szakértői Bizottság részletes tájékoztatója a koronavírus miatti rendkívüli helyzetben

  

Kapcsolódó anyagok

  

Betöltés...
X