MKVK Szakértő Bizottságának közleménye az EU-s támogatások könyvvizsgálatára vonatkozó könyvvizsgálói jelentésről

Ahogyan az 2014. május 14. óta az MKVK honlapján olvasható, a könyvvizsgáló az EU-s támogatások könyvvizsgálatát a 4400. témaszámú Nemzetközi Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Standard - Megbízás pénzügyi információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására - szerint köteles végezni, és ennek megfelelő könyvvizsgálói jelentést kibocsátani.

A megállapodás szerinti vizsgálattal kapcsolatos munka terjedelmét, a konkrétan megválaszolandó kérdéseket mindenkor a Megbízó határozza meg és a megválaszolandó kérdéseknek a szerződésben meg kell jelenniük. Az esetleges későbbi félreértések elkerülése érdekében célszerű már a szerződéskötéskor a pénzügyi információk megállapodás szerinti vizsgálatának eredményeként kibocsátani tervezett jelentés formájában, szerkezetében megállapodni, azt a szerződéshez csatolni. (Amennyiben a szerződés korábban aláírásra került, és annak mellékleteként becsatolásra került az elvárt jelentés formája, úgy a könyvvizsgálónak ennek megfelelő jelentést kell kibocsátania, hacsak az nem ellentétes a 4400. témaszámú standard előírásaival. Amennyiben ellentétes, úgy meg kell kísérelni az aláírt szerződés módosítását. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a könyvvizsgálónak meg kell fontolnia a megbízástól való visszalépést.)

A jelentés tartalmi elemei megbízásonként eltérőek, de minden jelentésben kellő részletességgel kell ismertetni a megbízás célját és a megállapodás szerinti vizsgálatot annak érdekében, hogy az olvasó megértse az elvégzett munka jellegét és terjedelmét.

A 4400. témaszámú standard 18. bekezdése alapján a ténymegállapításokról szóló jelentésnek a következőket kell tartalmaznia:

(a)a jelentés megnevezése (Például: Ténymegállapítás a pénzügyi információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtása alapján)
(b)címzett (Rendszerint az az ügyfél, aki megbízást adott a könyvvizsgálónak a megállapodás szerinti vizsgálat elvégzésére)
(c)azon pénzügyi-számviteli vagy egyéb információk pontos meghatározása, amelyekre vonatkozóan a megállapodás szerinti vizsgálatot le kellett folytatni (Itt kerül beazonosításra az EU-s támogatás, amelyre a megállapodás szerinti vizsgálat történt.)
(d)nyilatkozat arról, hogy azt a vizsgálatot hajtották végre, amiben az megrendelővel megállapodtak (Páldául: Végrehajtottuk azokat a vizsgálati eljárásokat, amelyekben Önökkel megállapodtunk és amelyeket az alábbiakban felsoroltunk.)
(e)nyilatkozat arról, hogy a megbízást a megállapodás szerinti vizsgálatra vonatkozó Nemzetközi Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Standarddal összhangban hajtották végre (Például: Megbízásunkat a megállapodás szerinti vizsgálattal kapcsolatos megbízásra vonatkozó Nemzetközi Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Standard alapján vállaltuk és végeztük el. A vizsgálati eljárásokat kizárólag azért hajtottuk végre, …………….. a ténymegállapításokat az alábbiakban összegezzük:……………… ) Itt kerül részletes leírásra az elvégzett munka és a ténymegállapítások.
(f)ha az adott esetben aktuális, nyilatkozat arról, hogy a könyvvizsgáló a gazdálkodótól nem független
(g)a megállapodás szerinti vizsgálat céljának megnevezése
(h)az elvégzett meghatározott eljárások ismertetése
(i)a könyvvizsgáló ténymegállapításainak leírása, beleértve a megállapított hibák és kifogások megfelelően részletes kifejtését is
(j)nyilatkozat arról, hogy a végrehajtott vizsgálat nem könyvvizsgálat vagy átvilágítás, és mint ilyen, semmilyen bizonyosságot nem szolgáltat. (Például: Mivel a fenti vizsgálat a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard vagy a Nemzetközi Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Standardok alapján nem minősül könyvvizsgálatnak, vagy átvilágításnak ………………..-ról (a megállapodás szerinti vizsgálat tárgyának megnevezése) semmilyen bizonyosságot nem állapítunk meg.
(k)nyilatkozat arról, miszerint ha a könyvvizsgáló kiegészítő eljárásokat, könyvvizsgálatot vagy átvilágítást végzett volna, akkor más tények kerülhettek volna napvilágra, amelyekről jelentést tett volna (Például: Ha további eljárásokat végeztünk volna el, vagy ha a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatát vagy átvilágítását hajtottuk volna végre a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok vagy a Nemzetközi Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Standardok alapján, akkor más tények is tudomásunkra juthattak volna, amelyekről Önöknek jelentést tettünk volna.)
(l)nyilatkozat arról, hogy a jelentés felhasználása azokra a felekre korlátozódik, akikkel a végrehajtandó feladatokról megállapodtak (Például: Jelentésünk kizárólag az e jelentés első szakaszában ismertetett célra és az Önök tájékoztatására szolgál, és nem szabad más célra felhasználni, vagy más felek között szétosztani.)
(m)nyilatkozat arról, hogy a jelentés csak a meghatározott elemekre, számlákra, tételekre vagy pénzügyi-számviteli és egyéb információkra vonatkozik, valamint hogy nem terjed ki a gazdálkodó pénzügyi kimutatásainak egészére (Például: Ez a jelentés csak a fentiekben pontosan meghatározott …………….. vonatkozik és nem terjed ki az ………………… Társaság egyik pénzügyi kimutatásának egészére.)
(n)a jelentés keltezése
(o)a könyvvizsgáló kamarai tagsági, illetve nyilvántartásba vételi száma
(p)a könyvvizsgáló aláírása. .

A 4400. témaszámú Nemzetközi Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Standard 2. függelékében minta található a Megbízás pénzügyi információk megállapodás szerinti vizsgálatával kapcsolatos jelentésre, de hangsúlyozni kell, hogy a jelentéseknek csak a szerkezete azonos, belső tartalma a megbízás tartalma szerint változik.
 

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X