Változott az agrárkamarai tagdíjkedvezmények könyvvizsgálói igazolásának módja

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)  logoA Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az idei évtől kezdve egyszerűsítette a tagjai számára előírt tagdíjbevallási és fizetési folyamatokat. Mostantól a NAK a rendelkezésére álló hivatalos adatok alapján elkészíti tagjai számára a tagdíjbevallást és megállapítja (felajánlja) a tag által fizetendő tagdíj összegét. További változás, hogy a NAK által felajánlott tagdíj elfogadását, vagy annak korrigálását ezután már nem csak a NAK tagok, hanem az általuk meghatalmazott könyvelők vagy könyvvizsgálók is elvégezhetik a tag helyett, amennyiben erre a tagtól meghatalmazást kapnak.

A megállapított tagdíjalap, a tag kérelmére, többféle jogcímen csökkenthető kedvezményekkel. A NAK Alapszabályában részletezett jogcímek szerinti kedvezmények érvényesítéséhez a kedvezmény összegét igazolnia kell könyvelőnek vagy könyvvizsgálónak. Alapesetben, 50 millió Ft árbevételig az igénybe venni kívánt kedvezményt könyvelő is igazolhatja, 50 millió Ft árbevétel felett könyvvizsgálói igazolás szükséges a kedvezmény érvényesítéséhez. Az igazolás módja attól függ, hogy a NAK tag – a kedvezményekről készített tagi kimutatások ellenőrzésére szóló megbízáson túlmenően – felhatalmazást adott-e a könyvelőjének/könyvvizsgálójának a tagdíjalap és a tagdíj összegének a megállapítására, és az esetleges tagdíjalap-kedvezmények miatt a tagdíjkorrekció NAK-hoz való közvetlen bejelentésére. Amennyiben a könyvelő, könyvvizsgáló rendelkezik ilyen felhatalmazással, úgy a NAK tag által igényelt kedvezmények könyvelő/könyvvizsgáló által igazolt összegét, valamint a korrigált tagdíjalap és tagdíj összegét is ő tudja közvetlenül, egy agrárkamarai online felületen (saját e-Irodáján keresztül) feltölteni, és ebben az esetben nincs szükség a könyvelői/könyvvizsgálói igazolás fizikai előállítására és a NAK tag részére való átadására. Amennyiben a könyvelő/ könyvvizsgáló nem kap felhatalmazást a NAK tagtól a tagdíjkorrekcióra, akkor azt a tagnak kell elvégezni saját e-Iroda felületén keresztül, és ebben az esetben az online felületen mellékelnie kell a könyvelő/könyvvizsgáló Igazolását az igénybe venni kívánt tagdíjalap-kedvezmények könyvelő/könyvvizsgáló által igazolt összegéről.

A NAK honlapján megtalálható a részletes „Útmutató” az elvégzendő eljárásokról, valamint a könyvelők/könyvvizsgálók által kibocsátandó új Igazolás mintákat is ott lehet elérni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjainak tagdíjbevallásával összefüggésben végzett könyvvizsgálói feladat továbbra is a könyvvizsgáló által nyújtható egyéb szakmai szolgáltatások közé tartozik (Kkt. 3. § (2) bekezdése). A NAK eljárás változásai miatt azonban olyan új, a könyvelők/könyvvizsgálók számára egységesen alkalmazható Igazolás minták kerültek kidolgozásra, melyek már nem felelnek meg a korábbi években alkalmazott 4400-as „Megbízás pénzügyi információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására” című magyar nemzeti standard szerinti megbízás esetében kiadandó jelentés követelményeinek. Kérjük, hogy amennyiben a NAK tag megbízó részére fizikai formában kiállításra, és átadásra kerül a könyvvizsgálói Igazolás, úgy azt a fent megadott NAK weboldalon fellelhető Igazolás minták figyelembe vételével és alkalmazásával állítsák ki, mivel tudomásunk szerint a NAK továbbra is csak olyan igazolást fogad el a kedvezmények tekintetében, amelyet a honlapján közzétett Igazolás mintákkal megegyezően bocsátottak ki.

Szintén felhívjuk a figyelmet a NAK Útmutató II-es pontjában megfogalmazott előírásra, mely szerint „amennyiben a NAK tagnak a tagdíj-megállapítási eljáráshoz kapcsolódó ellenőrzés időpontjában van választott állandó könyvvizsgálója, akkor ő továbbra is elvégezheti a tagdíj kedvezmények ellenőrzését, s kiállíthatja a NAK formanyomtatványán az igazolást, azonban nem kaphat felhatalmazást arra, hogy a NAK tag helyett eljárjon (azaz a NAK tag meghatalmazza őt az e-Irodán keresztül) a NAK-nál. Amennyiben a választott állandó könyvvizsgáló nyilatkozna, szolgáltatna adatot közvetlenül a NAK felé az ügyfelének olyan pénzügyi adatairól, amelyek az állandó könyvvizsgáló által ellenőrzött éves beszámolót alátámasztó könyvviteli nyilvántartásokból származnak, úgy az sértené a könyvvizsgáló függetlenségét, illetve összeegyeztethetetlen lenne a könyvvizsgálói feladatkörrel. Ilyen esetben csak a NAK tag, vagy az általa az e-Irodán keresztül meghatalmazott könyvelő töltheti fel online módon az adatokat, melyhez a könyvvizsgáló által kiadott igazolást is csatolnia kell”.

Szakértői Bizottság

  

Betöltés...
X