Frissítés! Könyvvizsgálói nyilatkozatváltozás: a Közúti áruforgalmi engedély és az autóbusszal végzett személyszállítási engedély kiadásánál"/> MKVK - <span style="color: red;">Frissítés! </span> Könyvvizsgálói nyilatkozatváltozás: a Közúti áruforgalmi engedély és az autóbusszal végzett személyszállítási engedély kiadásánál

Frissítés! Könyvvizsgálói nyilatkozatváltozás: a Közúti áruforgalmi engedély és az autóbusszal végzett személyszállítási engedély kiadásánál

Változtak a közúti áruforgalmi engedély és az autóbusszal végzett személyszállítási engedély kiadásához a megfelelő pénzügyi helyzetet igazoló tőkeerő meghatározásának feltételei.

A 2020/1055 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2022. február 21-i hatállyal módosította az Európai Parlament és Tanács 1071/2009/EK rendeletére vonatkozó előírásait, mely változások közvetlenül beépültek a hivatkozott tevékenységeket szabályozó 261/2011. (XII.7) Kormányrendeletbe.

A változások a 2,5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművek és járműszerelvények vonatkozásában, illetve a kizárólag ilyen járműveket üzemeltető vállalkozások vonatkozásában érvényesülnek. A módosítás indoka volt, hogy egyre növekszik az olyan nemzeti és nemzetközi szállításokat végző vállalkozások száma, amelyek legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járművel végzik tevékenységüket, ezért az ágazat szakmai színvonalának, valamint az egyenlő versenyfeltételeknek a biztosítása érdekében szükséges volt módosítani a rendeletet és annak hatályát kiterjeszteni a  2,5 tonnánál nagyobb, de 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy járműszerelvényeket üzemeltető fuvarozókra is.

A 1071/2009/EK rendelet 7.cikkének módosítása értelmében 2022. február 21-étől kezdődően:

„A vállalkozásnak ellenőr vagy arra megfelelően felhatalmazott személy által hitelesített éves beszámolók alapján igazolnia kell, hogy minden évben rendelkezik az alábbiak szerinti saját tőkével:

a) egyetlen használatban lévő gépjármű esetében legalább 9 000 EUR-nak;

b) minden további, 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, használatban lévő gépjármű vagy járműszerelvény esetében 5 000 EUR-nak; és

c) minden további, 2,5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű, használatban lévő gépjármű vagy járműszerelvény esetében 900 EUR-nak megfelelő saját tőke.

A közúti árufuvarozói szakma gyakorlásához kizárólag 2,5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy járműszerelvényeket használó vállalkozásnak ellenőr vagy arra megfelelően felhatalmazott személy által hitelesített éves beszámolók alapján igazolnia kell, hogy minden évben rendelkezik:

a) az első használatban lévő gépjármű esetében legalább 1 800 EUR-nak; és

b) minden további, használatban lévő gépjármű esetében pedig 900 EUR-nak megfelelő saját tőkével.”

A 2022. február 21. előtt alkalmazandó előírások és jogszabályi háttér ide kattintva érhetőek el.

     

Euro érték átszámítása

Az euró érték forintra való átszámításánál alkalmazandó árfolyamként korábbi közleményünkkel egyezően (EK rendelet 7. cikke szerint) az október első munkanapján érvényes, és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett árfolyamot kell használni. Az október első munkanapján érvényes árfolyamot a következő naptári év január 1-jétől kell alkalmazni.

2023. október 2-án (2023. október első munkanapján) érvényes (2024. január 1-jétől alkalmazandó) euró árfolyam: 388,60 Ft/EUR7

Az ennek megfelelő Ft/EUR árfolyam figyelembevételével érvényes tőke követelmény értékek 2024. január 1-jétől:


    ► A kizárólag 2,5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy járműszerelvényeket használó vállalkozásnak:


 •    az első gépjármű esetében: 1.800 EUR × 388,60 Ft/EUR = 699.480 Ft
 
 •    minden további gépjármű esetében: 900 EUR x 388,60 Ft/EUR = 349.740 Ft


    ► A nem kizárólag a fenti kategóriában megjelölt gépjárműveket vagy járműszerelvényeket használó vállalkozásnak (tehát amelyek 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárműveket vagy járműszerelvényeket is használnak):

•    az első gépjármű esetében: 9.000 EUR × 388,60 Ft/EUR = 3.497.400 Ft
 
•    további 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművek esetében: 5.000 EUR × 388,60 Ft/EUR = 1.943.000 Ft


•    minden további, 2,5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművek esetében: 900 EUR x 388,60 Ft/EUR = 349.740 Ft
 

A korábbi időszakokra alkalmazandó EUR árfolyam értékek és számítások ide kattintva érhetőek el.

     

Korábbi változások

Változott a Közúti áruforgalmi engedély, illetve az autóbusszal végzett személyszállítási engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat az ISAE 3000. témaszámú magyar nemzeti standard alkalmazásával

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy jelentősen változott a közúti áruforgalmi engedély, illetve az autóbusszal végzett személyszállítási engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat minta. A szakértői bizottság felülvizsgálta a korábbi nyilatkozat mintákat, és arra a következtetésre jutott, hogy a 261/2011. (XII.7.) Kormányrendelet (továbbiakban: „Rendelet”) szerinti tevékenységi engedély feltételeként előírt könyvvizsgálói nyilatkozatról, a Rendeletben meghatározott könyvvizsgálói feladatok alapján a könyvvizsgálónak egy, az ISAE 3000. témaszámú a „Múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízások” című magyar nemzeti standard szerint elkészített, kellő bizonyosságot nyújtó jelentést kell kibocsátania. Ennek eredményeképpen a jelentés tartalma és formátuma is nagymértékben megváltozott az eddig használt nyilatkozatmintákhoz képest. A szakértői bizottság által kidolgozott új jelentésminta kibővült többek között a vezetés felelősségét, valamint a könyvvizsgáló felelősségét leíró részekkel (ahol hivatkozás történik az IESBA etikai kódexre és az 1. számú minőségellenőrzési standardnak megfelelő belső minőségellenőrzési rendszerre), a következtetés alapjaként elvégzett munka összefoglalásával, valamint az (egyszerűsített) éves beszámoló könyvvizsgálatára tett hivatkozással. Ezúttal egyetlen, egységes jelentésminta készült, mely a közúti áruszállítási-, illetve az autóbuszos személyszállítási tevékenységre egyaránt alkalmazható a Rendeletben előírt könyvvizsgálói nyilatkozat összeállításánál.

Jogszabályi háttér

A többször módosított 261/2011. (XII.7.) számú Kormányrendelet* írja elő, hogy Magyarország területén, belföldi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenység, saját számlás közúti áruszállítás és autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás csak engedély birtokában végezhető.

Az engedély kiadásának feltétele, hogy a gazdálkodó igazolja a megfelelő pénzügyi helyzetet.

A gazdálkodó szervezet pénzügyi helyzete abban az esetben megfelelő (12. §), ha

a) a tevékenység megkezdéséhez és a zavartalan üzletvitelhez az 1071/2009/EK rendelet** 7. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tőkeerővel rendelkezik, és
b) a kérelem benyújtásának időpontjában az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése értelmében - köztartozásmentes adózónak minősül.

A megfelelő pénzügyi helyzet a

 • Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló nyilatkozatával, nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozatával, vagy vagyoni biztosíték igazolásával és
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázis és a székhely szerinti települési önkormányzat által vezetett hasonló célú adatbázis adatai alapján tanúsítható.

A könyvvizsgálói nyilatkozatnak a gazdálkodó szervezet számvitelről szóló törvény alapján készített beszámolója - beszámoló hiányában nyitómérleg, vagyonmérleg vagy vagyonkimutatás - alapján kell tanúsítania a rendelet (1) bekezdés a) pontjában foglaltak - egy évnél nem régebbi időpontban való - teljesülését. A közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezettől kérheti a könyvvizsgálói nyilatkozat alapjául szolgáló bármely dokumentum bemutatását is.

A könyvvizsgálói nyilatkozat kiadásánál az Európai Parlament és Tanács 1071/2009/EK** rendeletét – 2009. (X.21.) – kell figyelembe venni.

Eszerint a vállalkozásnak az éves beszámoló alapján bizonyítania kell, hogy minden évben rendelkezik:

 • egy használatban lévő gépjármű esetében 9.000 EUR-nak, és
 • minden további gépjármű esetében 5.000 EUR-nak megfelelő tőkével és tartalékkal.

Euro érték átszámítása

Az euró érték forintra való átszámításánál alkalmazandó árfolyamként (EK rendelet 7. cikke szerint) az október első munkanapján érvényes, és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett árfolyamot kell használni. Az október első munkanapján érvényes árfolyamot a következő naptári év január 1-jétől kell alkalmazni.

2023

2022. október 3-án (2022. október első munkanapján) érvényes (2023. január 1-étől alkalmazandó) euró árfolyam: 424,86 Ft/EUR6

Az ennek megfelelő Ft/EUR árfolyam figyelembevételével érvényes tőke követelmény értékek 2023. január 1-jétől:

A kizárólag 2,5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy járműszerelvényeket használó vállalkozásnak:

 • az első gépjármű esetében: 1.800 EUR × 424,86 Ft/EUR = 764.748 Ft 
 • minden további gépjármű esetében: 900 EUR x 424,86 Ft/EUR = 382.374 Ft

A nem kizárólag a fenti kategóriában megjelölt gépjárműveket vagy járműszerelvényeket használó vállalkozásnak (tehát amelyek 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárműveket vagy járműszerelvényeket is használnak):

 • az első gépjármű esetében: 9.000 EUR × 424,86 Ft/EUR = 3.823.740 Ft 
 • további 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművek esetében: 5.000 EUR × 424,86 Ft/EUR = 2.124.300 Ft
 • minden további, 2,5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművek esetében: 900 EUR x 424,86 Ft/EUR = 382.374 Ft
2022. február 21-től 2022. december 31-ig

2021. október 1-jén érvényes (2022. január 1-étől alkalmazandó) euró árfolyam: 358,16 Ft/EUR 

2022. február 21-én vagy azt követően kibocsátott könyvvizsgálói nyilatkozatnál azt kell vizsgálni, hogy az engedély kiadásához benyújtott beszámoló alapján a vállalkozás rendelkezik-e legalább a módosított 1071/2009/EK rendelet által előírt saját tőkével, amely 2022. február 21-i alkalmazási időponttól kezdődően, a 2021. október 1-jén érvényes árfolyam alapján a következő:

A kizárólag 2,5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy járműszerelvényeket használó vállalkozásnak:

 • az első gépjármű esetében: 1.800 EUR × 358,16 Ft/EUR = 644.688 Ft
 • minden további gépjármű esetében: 900 EUR x 358,16 Ft/EUR = 322.344 Ft

A nem kizárólag a fenti kategóriában megjelölt gépjárműveket vagy járműszerelvényeket használó vállalkozásnak (tehát amelyek 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárműveket vagy járműszerelvényeket is használnak):

 • az első gépjármű esetében: 9.000 EUR × 358,16 Ft/EUR = 3.223.440 Ft
 • további 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművek esetében: 5.000 EUR × 358,16 Ft/EUR = 1.790.800 Ft
 • minden további, 2,5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművek esetében: 900 EUR x 358,16 Ft/EUR = 322.344 Ft
2022. február 20-ig

2021. október 1-jén érvényes (2022. január 1-jétől alkalmazandó) euró árfolyam: 358,16 Ft/EUR5.

2022. január 1-je és 2022. február 20-a között kibocsátott könyvvizsgálói nyilatkozatnál azt kell vizsgálni, hogy a vállalkozás rendelkezik legalább a gépjárművek számának és az egyes járművekre előírt saját tőke követelménynek a figyelembe vételével kiszámított összegű saját tőkével:

 • első gépjármű esetében: 9.000 EUR × 358,16 Ft/EUR = 3.223.440 Ft
 • további gépjárművek esetében: 5.000 EUR × 358,16 Ft/EUR = 1.790.800 Ft
2021

2020. október 1-jén érvényes (2021. január 1-jétől alkalmazandó) árfolyam: 359,89 Ft/EUR4.

2021-ben kibocsátott könyvvizsgálói nyilatkozatnál azt kell vizsgálni, hogy a vállalkozás rendelkezik legalább a gépjárművek számának és az egyes járművekre előírt saját tőke követelménynek a figyelembe vételével kiszámított összegű saját tőkével:

 • első gépjármű esetében: 9.000 EUR × 359,89 Ft/EUR = 3.239.010 Ft
 • további gépjárművek esetében: 5.000 EUR × 359,89 Ft/EUR = 1.799.450 Ft
2020

2019. október 1-jén érvényes (2020. január 1-jétől alkalmazandó) árfolyam: 334,79 Ft/EUR3.

2020-ban kibocsátott könyvvizsgálói nyilatkozatnál azt kell vizsgálni, hogy a vállalkozás rendelkezik legalább a gépjárművek számának és az egyes járművekre előírt saját tőke követelménynek a figyelembe vételével kiszámított összegű saját tőkével:

 • első gépjármű esetében: 9.000 EUR × 334,79 Ft/EUR = 3.013.110 Ft
 • további gépjárművek esetében: 5.000 EUR × 334,79 Ft/EUR = 1.673.950 Ft

  

   

A könyvvizsgálói nyilatkozatot tartalmazó egységes jelentésmintát a Tudástár / Dokumentumok oldalról tölthetik le.

   

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X